X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28546
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2012 DO 31.05.2015 ROKU

MGR EWA SZYNDLAR

Pracę nauczyciel języka angielskiego rozpoczęłam w dniu 1 września 1996 roku jeszcze podczas studiów w Kolegium Języka Angielskiego w Krośnie. Swoje naukę kontynuowałam na studiach w Wyższej Szkole Humanistycznej w Pułtusku na kierunku dydaktyka języków obcych, którą ukończyłam w 2002 roku. Starałam się i staram, by wiedza zdobyta w trakcie studiów oraz podczas systematycznego udziału w różnego rodzaju formach doskonalenia nauczycieli przynosiła pozytywne efekty w mojej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Rozpoczynając staż na nauczyciela dyplomowanego, przed napisaniem planu rozwoju zawodowego, musiałam zastanowić się, co jest dla mnie ważne, jakie są moje cele. To ułatwiło mi opracowanie mojej ścieżki awansu na nauczyciela dyplomowanego, którą realizowałam, starając się spełnić wymagania egzaminacyjne.

Zgodnie z brzmieniem §8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli w okresie odbywania stażu zrealizowałam następujące zadania:

1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

Po rozpoczęciu stażu zapoznałam się z przepisami regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy ( Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli). Na bieżąco śledziłam zmiany w w/w dokumentach. W efekcie poszerzyłam wiedzę dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego i poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.

2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

We wrześniu 2012 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam na podstawie obowiązujących przepisów prawnych plan rozwoju zawodowego, który zawierał zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Plan został pozytywnie zatwierdzony przez Dyrektora Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej dnia 24.09.2012 roku.

3.Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

W maju 2015 roku opracowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01.09.2012 do 31.05.2015 roku, w celu przedłożenia go Dyrektorowi Szkoły.

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższania jakości pracy szkoły.

A)Organizacja konkursów z języka angielskiego. Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich.

Podczas mojej pracy starałam się uświadamiać uczniom wartość zdobywanej wiedzy i motywowałam ich do udziału w różnego rodzaju konkursach z języka angielskiego:
- coroczny konkurs kuratoryjny,
Każdego roku moi uczniowie biorą udział w corocznym konkursie kuratoryjny z języka angielskiego. Jest to stosunkowo trudny konkurs, ponieważ zadania są na poziomie maturalnym.
- konkursy płatne Olimpus, Albus, Edi Panda,
Corocznie zachęcam uczniów do udziału w ogólnopolskich konkursach, w których mogą swoją wiedzę porównać z innymi uczniami w całej Polsce.
-konkurs angielsko-niemiecki Omnibus Językowy w Grabownicy Starzeńskiej (2014r. ),
Był to konkurs przeznaczony dla uczniów drugich klas gimnazjum i sprawdzał ich wiedzę z zakresu dwu języków. W konkursie brały udział cztery uczennice drugiej klasy. Najlepsza z nich uzyskała ósme miejsce.
-Konkurs Piosenki Angielskiej w Grabownicy (2015),
Przed konkursem wraz z koleżanką przeprowadziłyśmy szkolne eliminacje w formie przesłuchania. Wyłoniłyśmy trzy najlepsze osoby, które pojechały na konkurs pod opieką koleżanki. Wprawdzie nasze uczennice nie zdobyły miejsc na podium , ale godnie reprezentowały naszą szkołę.
-konkurs języka angielskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych Junior Master of English Grammar w Krośnie(2015).
W konkursie wzięły udział trzy uczennice naszej szkoły. Uczestnicy mieli za zadanie wypełnić komputerowo test leksykalno - gramatyczny składający się z 36 pytań. Okazało się że aż 6 na 18 uczestników uzyskało najlepszy jednakowy wynik. Wśród tych osób były dwie moje podopieczne. W tej sytuacji owe 6 osób pisało jeszcze dodatkowy test. Ostatecznie moje dwie podopieczne zajęły równorzędne czwarte miejsce i otrzymały cenne nagrody w postaci słowników.

W celu podniesienia jakości pracy szkoły byłam organizatorem i współorganizatorem konkursów;
-Szkolny Konkurs Języka Angielskiego na plakat na temat Wielkiej Brytanii (kwiecień 2013),
Wspólnie z koleżanką organizowałam konkurs na plakat na temat Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsce zajęła praca mojej uczennicy, która w niezwykle pomyśłowy sposób zaprezentowała elementy kultury brytyjskiej.
-Szkolny Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas 1-3 szkoły podstawowej(marzec 2015),
Razem z koleżanką zorganizowałam szkolny konkurs piosenki angielskiej dla klas 1-3, który cieszył się dużym powodzeniem. Wzięło w nim udział aż 18 uczniów. Wszyscy bardzo rzetelnie się przygotowali. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową.
- Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej dla klas 1-3 szkoły podstawowej (kwiecień 2015),
Byłam pomysłodawcą i współorganizatorem Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej, który miał na celu integrowanie szkół naszej gminy. W konkursie oprócz naszych uczniów wzięły udział dzieci ze SP w Woli Jasienickiej oraz SP w Orzechówce.
Do pracy w jury zaprosiłyśmy dyrektora GOK-u. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Z pewnością konkurs ten będzie kontynuowany w przyszłym roku.
-I Gminny Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum (maj 2015),
We współpracy z koleżanką zorganizowałam I Gminny Konkurs Wiedzy z Języka Angielskiego. W konkursie uczestniczyli również uczniowie gimnazjum z Bliznego. Nasze uczennice zajęły pierwsze i trzecie miejsce, chociaż rywalizacja była ogromna a różnica punktów pomiędzy najlepszymi uczestnikami niewielka. Konkurs dał uczniom możliwość wykazania się wiedzą ale także uzyskania cennych nagród.

B) Opieka nad pracownią języka angielskiego, wzbogacanie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój.

W czasie swojej pracy na bieżąco gromadziłam różnorodne pomoce dydaktyczne np.: płyty z filmami anglojęzycznymi, płyty CD rozwijające rozumienie ze słuchu, karty obrazkowe i karty wyrazowe do nauki słownictwa, karty obrazkowe do historyjek, plakaty, dodatkowe ćwiczenia ze stron WWW. Wzbogacałam swój warsztat pracy pozyskując pomoce dydaktyczne z wydawnictw Express Publishing, Oxford i Macmillan. Od wielu lat współpracuję z tymi wydawnictwami, dzięki czemu udało mi się pozyskać oprogramowanie do tablicy interaktywnej do podręczników dla gimnazjum. Dzięki temu mogłam uatrakcyjnić naukę języka angielskiego. Kiedy organizowałam konkursy z języka angielskiego dzięki wydawnictwom udało mi się pozyskać atrakcyjne nagrody i dyplomy dla uczestników konkursów. Ponadto jestem członkiem klubu VIP Express Publishing, co umożliwia mi korzystanie i otrzymywanie na bieżąco różnorodnych materiałów dydaktycznych (plany wynikowe, rozkłady materiałów, testy ,próbne egzaminy, scenariusze lekcji okolicznościowych, propozycje gier komunikacyjnych, nagrania do ćwiczeń sprawdzających słuchanie ze zrozumieniem).
Wspólnie z drugim nauczycielem języka angielskiego opiekowałam się gazetką w pracowni języka angielskiego, dbałam o odpowiedni wystrój klasopracowni.

C)Zakup literatury specjalistycznej we własnym zakresie.

W czasie trwania stażu poszerzałam swoją wiedzę dzięki zakupionym przez siebie poradnikom i podręcznikom:
-R..Fricker, J.Gaszewski, T.Siuta, M.Umińska, C.Barker, G.Kiratli „Egzamin gimnazjalny z języka angielskiego” – podręcznik i repetytorium z testami.
-J.Dooley, V.Evans „Grammarway’’1-4- podręczniki do gramatyki angielskiej z ćwiczeniami.
-A.Kołodziejczyk, E.Czemierowska-Koruba, T.Kołodziejczyk „Spójrz Inaczej”- program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla gimnazjum i szkoły podstawowej
-J.Robertson „Jak zapewnić dyscyplinę ład i uwagę w klasie”- na temat kierowania klasą i komunikacji niewerbalnej.
-H.Lorayne „Superpamięć dla uczących się”- opisująca różnorodne techniki szybkiego zapamiętywania.
Poprzez samodzielne studiowanie różnego rodzaju publikacji poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie nauczanego przedmiotu ale także w zakresie wychowania, które zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum stanowi ciągłe wyzwanie dla współczesnego nauczyciela.

D)Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach metodycznych.

W ciągu mojej pracy zawodowej dbałam i dbam o podnoszenie moich kwalifikacji, a także doskonalenie umiejętności i warsztatu pracy. Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywałam zdobytą wiedzę i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Uczestniczyłam w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez wydawnictwa językowe, np.,Macmillan, Express Publishing:
-MAKING THE RIGHT NOISE! DISCIPLINE IN A PRIMARY CLASSROOM (2012)- na temat utrzymania dyscypliny w klasie.
-GETTING THE RIGHT WRITTING RIGHT (2012)- dotyczącej ćwiczenia umiejętności pisania.
-TEACHING AND EXAM PREPARATION (2013)- związanej z nauką przygotowującą do egzaminu.
-ORDER, ORDER! THE TEACHER IN THE WORLD OF TEENAGERS(2013)- dotyczącej metod pracy z nastolatkami.
-TUNING UP COMPETEND STUDENTS- THE CHALLENGE OF SPEAKING IN HIGH SCHOOL (2013)- ćwiczenie umiejętności mówienia w liceum.
-BACK TO BASICS... AND BEYOND: TEXT- BASED TEACHINGAS A TOOL FOR DEVELOPING OUR STUDENTS’ LANGUAGE RESOURCES(2015)- o wartości pracy z tekstem.
-TIGER’S NEW STRIPES: NEW TOOLS AND SOLUTIONS FOR LOWER PRIMARY TEACHING(2015)- nowe narzędzia i metody pracy z uczniami w klasach 1-3.
-TAKE MY PHRASE FOR IT IN UPPER- SECONDARY LANGUAGE TEACHING(2015)-na temat nauczania słownictwa.
Dzięki uczestnictwu w warsztatach metodycznych z pewnością podniosłam swoje kwalifikacje dydaktyczno-wychowawcze. Zdobytą wiedzą mogłam podzielić się z innymi nauczycielami, którzy nie mogli uczestniczyć w wymienionych szkoleniach. W zawodzie nauczyciela bardzo ważne jest ustawiczne samokształcenie. We współczesnej metodyce nauczania języków obcych stale pojawiają się nowe metody, techniki i narzędzia, oparte na najnowszych badaniach nad mózgiem człowieka a w szczególności tą częścią, która odpowiada za uczenie się. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji przynosi satysfakcję z nabywanych umiejętności ale także ma duży wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły.

2.Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.

Opracowałam Przedmiotowy System Oceniania zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. W miarę potrzeb system ten poddawany jest ewaluacji. Uczniowie corocznie zapoznawani są z PSO i znają jego zasady. W ocenianiu zadań pisemnych w gimnazjum stosowałam kryteria obowiązujące na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego. W rezultacie uczniowie dobrze poznali kryteria oceniania i przyznawania punktów na egzaminie gimnazjalnym.

3.Doskonalenie kompetencji zawodowych.

Brałam aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez m.in. PCEN, GOPS oraz w ramach WDN-u, których celem było pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności oraz podniesienie jakości pracy szkoły:
-Jak aktywować uczniów?-metody podnoszące motywacje uczniów (kwiecień 2013).
-Kontrola zarządcza w szkole (kwiecień 2013),
-Realizacja podstawy programowej (maj 2013),
-Nowy nadzór pedagogiczny (pażdziernik 2013),
-Jak utrzymać dyscyplinę w klasie? (2014),
-szkolenie na temat użytkowania sali językowej, panelu sterowania, tablicy interaktywnej (SP Wola Jasienicka, czerwiec 2014),
-konferencja szkoleniowa na temat uzależnień „Ochronić Siebie”, prowadzona przez ks. Marka Dziewieckiego(październik 2014),
-szkolenie „Spójrz Inaczej”, dotyczące prowadzenia lekcji wychowawczych (luty 2015),
-Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle prawa oświatowego; rola dyrektora, nauczyciela, pedagoga, rodzica (luty 2015)

Dzięki udziałowi w różnych formach doskonalenia warsztat mojej pracy jest bogatszy. Poznane metody pracy wykorzystuję na zajęciach, przez co zajęcia z uczniami są ciekawsze i silniej motywujące do nauki. W pracy wychowawczej stosuję metody poznane na szkoleniu „Spójrz inaczej”. Moi uczniowie bardzo lubią godziny wychowawcze prowadzone według
technik proponowanych na szkoleniu: są bardziej otwarci i chętnie angażują się w życie klasy. Bardzo szybko potrafiłam ich zmobilizować do przygotowania okolicznościowej akademii czy zaplanowania wycieczki klasowej, która odbędzie się w czerwcu 2015r, a przecież jestem ich wychowawcą niecały semestr.
4.Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące w tym pracę z tablicą interaktywną.

Wykorzystywanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

W trakcie trwania stażu pozyskałam oprogramowanie do tablicy interaktywnej. W Sali językowej jest zamontowana tablica interaktywna, ale komputer podłączony do niej nie zawsze działał. Dzięki interwencji mojej i koleżanki udało się poprawić jakość pracy z tablicą interaktywną, którą ostatnio coraz częściej wykorzystuję na swoich zajęciach. Oprócz tradycyjnych pomocy dydaktycznych jak książka i zeszyt ćwiczeń często korzystam z odtwarzacza CD, telewizora i odtwarzacza DVD, kart wyrazowych i obrazkowych, plakatów itp. W nauce słownictwa często stosuję takie metody aktywizujące jak gry i zabawy językowe (gry memory, krzyżówki, węże literowe, kalambury, kółko-krzyżyk, zgadywanki itp.).Uczniowie poznają i utrwalają poznane funkcje i środki językowe poprzez odgrywanie scenek i ról. W ramach pracy projektowej z języka angielskiego uczniowie klasy II gimnazjum, pod moją opieką nie tylko korzystali z internetu ale także nagrywali krótkie filmiki przy użyciu kamery. Swoją pracę prezentowali później na forum szkoły podczas prezentacji projektów. Ponadto na zajęciach dodatkowych prowadzonych w ramach KN pracowałam z uczniami z tekstami piosenek anglojęzycznych.
Wykorzystywane przeze mnie metody aktywizujące wzmacniały motywację uczniów, ułatwiały zdobywanie i utrwalanie wiedzy, uczyły przełamywania barier kulturowych, tolerancji i współpracy w grupie.

5.Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.

Przez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych wydawnictw , stron OKE i kuratorium oświaty, udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego nauczyciela (Sanok 2014) oraz w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa językowe i PCEN systematycznie pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu dydaktyki ale również wychowania. Dzięki szkoleniu na temat uzależnień „Obroń Siebie” poznałam lepiej mechanizm uzależnienia alkoholowego, który dotyczy zarówno dorosłych jak i dzieci. Poprzez udział w szkoleniu-warsztatach „Spójrz Inaczej” mogę realizować zajęcia wychowawcze w atrakcyjny i skuteczny sposób, co wykorzystałam gdy otrzymałam wychowawstwo w klasie drugiej gimnazjum w drugim semestrze bieżącego roku.


§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.

Umiejętność korzystania z technologii informacyjnej jest istotnym elementem w pracy nauczyciela. Na bieżąco wykorzystywałam komputer w swojej pracy zawodowej:
- przygotowywanie różnych pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, kartkówek, kart pracy, scenariuszy lekcji, materiałów na gazetkę klasową.
-przygotowywanie prezentacji gimnazjalnych prac projektowych.
- korzystanie z materiałów udostępnianych na stronach internetowych wydawnictw Express Publishing i Macmillan (plany wynikowe, rozkłady materiałów, numery dopuszczeń, lekcje okolicznościowe).
-pisanie pism urzędowych, przygotowywanie dyplomów.
-opracowanie regulaminów konkursów szkolnych i międzyszkolnych i opublikowanie ich na stronie internetowej szkoły.
-prowadzenie Kroniki Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej i wykorzystywanie materiałów opublikowanych na stronie szkoły lub przesłanych drogą elektroniczną.
-analiza sprawdzianów diagnostycznych i badań wyników nauczania.
-przygotowywanie sprawozdań z pracy i zestawień.
-przygotowanie ankiet i opracowanie materiałów do ewaluacji wewnętrznej.
-wykorzystywanie oprogramowania do tablicy interaktywnej- praca z podręcznikiem w wersji elektronicznej.
-pozyskiwanie informacji na temat organizowanych konkursów i ich wyników.
-przygotowanie dokumentacji związanej z awansem na nauczyciela dyplomowanego.
-lektura publikacji Ministra Edukacji.
-dzielenie się wiedzą oraz wymiana informacji z innymi nauczycielami języka angielskiego.

Systematycznie pogłębiam swoją umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną w swojej pracy. Rozumiem że we współczesnym świecie nie sposób obejść się bez komputera i Internetu, który nie tylko ułatwia pracę nauczyciela ale stwarza ciągle nowe możliwości wykorzystania. Posługiwanie się TI przyczyniło się z pewnością do podniesienia jakości pracy szkoły i rozpowszechniania działań szkoły. Ponadto mogłam usprawnić wykonywanie różnych zadań wynikających z potrzeb szkoły takich jak tworzenie ankiet, testów, zestawień i analiz.
§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1.Podejmowanie działań w ramach WDN-u.

W roku szkolnym 2013/14 wraz z koleżanką przeprowadzałam ewaluację wewnętrzną, dotyczącą wymagania 3 (Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej). Przygotowywałam pytania do ankiet dla rodziców, nauczycieli i uczniów, a następnie dokonałam analizy wyników ankiet. Sprawozdanie z ewaluacji oraz wnioski do dalszej pracy przedstawiłam na konferencji podsumowującej I semestr roku szkolnego 2013/2014. Przedstawione przeze mnie wnioski zostały wykorzystane do podniesienia jakości pracy szkoły.

2. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.

Umiejętność dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a przede wszystkim zdobytą wiedzą i doświadczeniem stanowi ważny element w pracy każdego nauczyciela.
W ramach wymiany doświadczeń, podczas warsztatów szkoleniowych „Spójrz Inaczej” w lutym 2015 uczestniczyłam w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli kontraktowych i mianowanych i dyplomowanych . Celem było zdobycie umiejętności integracji grupy, pracy z grupą oraz wdrażania programu profilaktyczno-wychowawczego. Wspólnie z koleżanką prowadziłam również lekcję otwartą” Jak czuję się w mojej klasie?” w klasie IIA . Podczas tej lekcji uczniowie siedzieli w kręgu, pracowali w parach i grupach. Taka forma pracy na lekcjach wychowawczych bardzo im się podobała. Uczniowie chętnie zabierali głos w dyskusji, a obserwujący nauczyciele zauważyli iż taka forma pracy jest nie tylko ciekawa ale przynosi pozytywne rezultaty. W trakcie stażu prowadziłam także lekcje w obecności dyrektora oraz wicedyrektora szkoły, dzięki czemu mogłam wymienić się cennymi wskazówkami i spostrzeżeniami. W 2015r uczestniczyłam również w lekcji koleżeńskiej prowadzonej przez nauczyciela kontraktowego języka angielskiego. Tu również mogłam podzielić się swoimi doświadczeniami.
Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w zebraniach i pracach zespołu języków obcych. Naszym celem była wymiana spostrzeżeń i doświadczeń, planowanie wspólnej pracy, rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz wspólne opracowywanie i modyfikacja planów nauczania, testów i sprawdzianów dla uczniów. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy. Efektem naszej współpracy było wspólne organizowanie konkursów w szkole podstawowej i gimnazjum, wspólne pozyskiwanie nagród dla uczestników konkursów. W ramach współpracy wymieniałyśmy się materiałami dydaktycznymi takimi jak płyty CD, płyty DVD, filmy anglojęzyczne, karty obrazkowe, scenariusze lekcji. Przekazywałyśmy sobie także wnioski z analizy sprawdzianów diagnostycznych sprawdzianów po szóstej klasie oraz próbnych egzaminów gimnazjalnych z języka angielskiego.

3.Udostępnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

Po zakończeniu stażu opublikowałam swoje sprawozdanie z realizacji plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego w Internecie na portalu edux.pl.


§8 ust. 2 pkt. 4
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

Nie opracowywałam programu pracy z uczniem wymagającym dostosowania wymagań zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno- pedagogicznej, ponieważ nie miałam okazji pracować z takimi uczniami na osobnych zajęciach rewalidacyjnych. Dla takich uczniów opracowałam odpowiednie wymagania na uzyskanie poszczególnych ocen.
Dla uczniów zdolnych prowadziłam dodatkowe zajęcia w ramach zajęć z KN według opracowanego planu pracy. W ramach zajęć z KN opracowałam również plan pracy dla uczniów klasy 0 B, gdzie prowadziłam cotygodniowe zajęcia dodatkowe z języka angielskiego.
Ponadto wspólnie z koleżanką opracowałam regulamin międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego dla gimnazjum, który następnie został umieszczony na szkolnej stronie internetowej szkoły.

§8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Rozwijanie zainteresowań młodzieży.

W czasie mojego stażu byłam współorganizatorem lub opiekunem wyjazdów do kina, teatru czy wyjazdów młodzieży na giełdę szkół. Po objęciu wychowawstwa w klasie II B zorganizowałam z koleżanką wycieczkę edukacyjno-rekreacyjną do Zamościa, na którą moi uczniowie pojadą 8 czerwca. W ramach zajęć z KN prowadziłam różnego rodzaju spotkania z uczniami mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów. Było to oglądanie filmów anglojęzycznych oraz śpiewanie piosenek anglojęzycznych. W efekcie moi uczniowie wzięli udział w konkursach piosenki anglojęzycznej w Grabownicy, gdzie mogli zaprezentować swoje umiejętności. Jedna z piosenek, nad która pracowaliśmy na zajęciach dodatkowych została przez moich uczniów zaśpiewana podczas akademii z okazji Zakończenia Klas III (2013 rok).

2.Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.

W ramach zajęć dodatkowych z KN organizowałam spotkania dla chętnych uczniów klas trzecich gimnazjum. Uczestniczyło w nich od 1 do kilku osób. Ich celem było lepsze przygotowanie uczniów do egzaminów gimnazjalnych przez rozwiązywanie zadań testowych.
Uczestnicy tych zajęć mieli okazję popracować nad umiejętnościami i zagadnieniami, które sprawiały im trudność.

3.Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.

W czasie trwania stażu zorganizowałam kilka konkursów z języka angielskiego. Wspólnie z koleżanką zorganizowałam w gimnazjum szkolny konkurs na plakat dotyczący Wielkiej Brytanii (2013r) oraz I Międzyszkolny Konkurs Wiedzowy z Języka Angielskiego (2015r). Do konkursu wiedzowego opracowałam regulamin, który został opublikowany na szkolnej stronie internetowej. Natomiast do obydwu konkursów wspólnie z koleżanką pozyskałam nagrody rzeczowe.
Podobnie w szkole podstawowej, gdzie uczę w klasach 1-3, wspólnie z koleżanką zorganizowałam szkolny konkurs piosenki anglojęzycznej a następnie międzyszkolny etap tego konkursu (2015r). Dzięki współpracy z wydawnictwem Macmillan wspólnie z koleżanką pozyskałyśmy nagrody rzeczowe i dyplomy dla uczestników.
Poza tym podczas mojej pracy systematycznie zachęcałam moich uczniów do udziału w różnorodnych konkursach ogólnopolskich, międzyszkolnych czy kuratoryjnych. Uzyskane dyplomy czy nagrody motywowały uczniów do dalszej pracy i podnosiły jakość pracy szkoły.


§8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły:

Samorząd uczniowski.

W trakcie stażu współpracowałam z samorządem szkolnym pozyskując informacje oraz zdjęcia na temat działalności samorządu, które umieszczałam w Kronice Szkolnej. Byłam opiekunem dyskotek organizowanych przez samorząd szkolny według planu pracy samorządu.

Biblioteka szkolna.

Współpracowałam z biblioteką szkolną, która udostępniała mi materiały do nauki języka angielskiego. Ponadto pozyskiwałam informacje na temat działalności biblioteki, które umieszczałam w Kronice Szkolnej.

Pedagog szkolny.

Przez cały okres trwania stażu, a właściwie od początku swojej pracy, aktywnie współpracowałam z pedagogiem szkolnym, który służył mi zawsze radą i pomocą. Wspólnie rozwiązywałyśmy problemy wychowawcze, dzieliłyśmy się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Po przejęciu wychowawstwa we klasie IIB wspólnie z pedagogiem szkolnym uczestniczyłam w pracy i spotkaniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Ponieważ w mojej klasie jest jeden uczeń z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim.
Wraz z panią pedagog zorganizowałam w 2015r Jasełka dla społeczności naszej miejscowości. Impreza miała również charakter dochodowy. Dzięki niej nasi uczniowie zebrali pieniądze na zakup nowego aparatu fotograficznego dla szkoły.

2. Współpraca z innymi osobami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Za pośrednictwem pedagoga szkolnego współpracowałam z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Analizowałam i uwzględniałam w swojej pracy orzeczenia oraz opinie o dysfunkcjach uczniów. Uczestniczyłam także w szkoleniu organizowanym przez panie z poradni na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Rodzice uczniów.

W czasie mojego stażu aktywnie współpracowałam z Radą Rodziców uczniów pomagając w organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych takich jak Sylwester, Opłatek, Zakończenie Klas III Gimnazjum, Piknik Rodzinny, pomagając w przygotowaniu poczęstunków, dekoracji, sprzątaniu. Informacje na temat pracy Rady Rodziców umieszczałam na stronach Kroniki Szkolnej.

Gminny Ośrodek Kultury

Podczas organizowania jasełek współpracowałam z Gminnym Ośrodkiem Kultury, który udostępnił naszym uczniom salę oraz nagłośnienie w trakcie występów dzieci .Ponadto pan dyrektor GOK-u został zaproszony do uczestniczenia w pracach jury w organizowanym przeze mnie międzyszkolnym konkursie piosenki angielskiej dla klas 1-3. Po konkursie pan dyrektor GOK-u zaproponował nam na przyszły rok zorganizowanie konkursu w sali GOK-u ze względu na lepsze warunki akustyczne i nagłośnienie.


Współpraca z różnymi osobami i instytucjami ułatwiła i ubogaciła moją pracę. Poprzez kontakt z różnymi osobami miałam okazję wymieniać się wiedzą a także zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. Pomogła mi również szerzej spojrzeć na potrzeby i możliwości moich uczniów, rozwinąć ich zainteresowania oraz dać możliwość promocji szkoły a przez to podnosić jakość jej pracy.

3.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.

W trakcie trwania stażu systematycznie sprawowałam opiekę nad uczniami podczas dyskotek i imprez szkolnych. W II semestrze roku szkolnego 2014/2015 objęłam wychowawstwo w klasie drugiej gimnazjum. Wraz z moimi wychowankami przygotowałam akademię z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie w formie mini przedstawienia zapoznali społeczność gimnazjum z okolicznościami uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wszyscy mieli okazję przypomnieć sobie wydarzenia z naszej historii .Uważam, że pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz wiedzy na temat historii Polski jest ważnym elementem tworzenia tradycji szkolnej.

4. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.

W czasie swojej pracy zawsze staram się zgłębić informacje na temat sytuacji rodzinnej moich uczniów. Rozmawiam z wychowawcami, innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym. Podczas wywiadówek szkolnych lub innych spotkań z rodzicami uczniów staram się dowiedzieć jak najwięcej na ich temat. Uzyskane informacje uwzględniam w pracy z uczniami. W razie problemów zdrowotnych uczniów starałam się dopasowywać terminy zaliczania zaległości tak aby uczniowie mogli nadrobić opuszczone lekcje. Moi uczniowie zawsze mogli liczyć na zrozumienie wszelkich problemów. Mama jednej z uczennic zgłosiła mi, iż córka ma problemy z zaliczeniem zagadnień gramatycznych z języka angielskiego. Zaproponowałam żeby uczennica przyszła poćwiczyć sprawiające jej trudność zagadnienia na dodatkowych zajęciach w ramach KN. Po tych zajęciach uczennica poprawiła ocenę z kartkówki z niedostatecznej na dobrą.

§8 ust. 2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

W roku szkolnym 2012/2013 otrzymałam nagrodę Dyrektora Szkoły za duży wkład i zaangażowanie w realizację obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Dokonałam analizy dwóch przypadków wychowawczych i dydaktycznych, opierając się na uczniach z klasy, której zostałam wychowawcą, ustaliłam we współpracy z rodzicami i pedagogiem szkolnym metody pracy i oddziaływań wychowawczych. Systematycznie pracowałam nad rozwiązaniem problemu, współpracując również z innymi nauczycielami, następnie wyciągnęłam stosowne wnioski.

PODSUMOWANIE
Podsumowując swój staż i rozwój zawodowy stwierdzam, że był to okres intensywnej pracy nad własnym warsztatem oraz podejmowania nowych wyzwań. Biorąc udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego mogłam być na bieżąco z wszelkimi nowościami związanymi z pracą wychowawczo - dydaktyczną. Stałam się bardziej otwarta na innych a przez to bardziej zaangażowana w pracę szkoły. Moje każdorazowe drobne sukcesy wychowawcze i dydaktyczne sprawiały mi niezwykłą satysfakcję a wszelkie trudności motywowały do poszukiwania nowych rozwiązań. Zauważyłam, że moje zaangażowanie jest zauważane przez moich uczniów o czym świadczył ich chętny udział w organizowanych przeze mnie konkursach. Stosowanie aktywnych metod pracy oraz stosowanie technologii informatyczno-komunikacyjnej usprawniło moją pracę oraz wzmocniło zainteresowanie i motywację uczniów do nauki języka angielskiego. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym pozwoliła mi również zdobywać nowe doświadczenia a także promować szkołę w lokalnym środowisku. Myślę, że moje zaangażowanie w realizację celów jakie postawiłam sobie w planie rozwoju przyczyniło się do podniesienia jakości pracy szkoły. Mam świadomość, że praca nauczyciela to nieustanna praca nad własnym rozwojem, to ciągłe stawianie sobie nowych celów i nie poddawanie się niepowodzeniom ale szukanie skutecznych rozwiązań i wyciąganie wniosków z popełnionych błędów. Moim kolejnym celem jest dalsze kształcenie i zdobywanie nowych doświadczeń. Okres stażu stał się dla mnie inspiracją do dalszej pracy.

Opracowała: mgr Ewa Szyndlar

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.