X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28558
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu
zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela : mgr Monika Jańczuk
Miejsce pracy : Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego Okres stażu 1.09.2014 r. - 31.05.2017 r.

Cel ogólny : uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:
•Rozwijanie i doskonalenie sprawności uczniów w zakresie języka angielskiego;
•Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez różne formy wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli;
•Doskonalenie warsztatu i metod pracy;
•Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Czynności organizacyjne : Organizacja własnego doskonalenia zawodowego

Zadania i forma realizacji :
-Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• analiza przepisów prawa oświatowego ;
• złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
• opracowanie planu rozwoju zawodowego;
• znajomość przepisów;
• poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
• zatwierdzony przez Dyrektora szkoły Plan Rozwoju Zawodowego.

Dowody realizacji:
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego; Gromadzenie dokumentacji;
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego;
Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia,scenariusze zajęć, plany, programy i inne dokumenty;
Ocena dorobku dokonana przez Dyrektora szkoły;
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 8. ust. 2. pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania i forma realizacji:
-Pogłębianie wiedzy,umiejętności oraz kompetencji zawodowych

•Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły, mający na celu uzyskanie pozytywnych efektów dydaktyczno-wychowawczych;
•Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki nauczania języków obcych poprzez studiowanie fachowej literatury oraz korzystanie z zasobów Internetu jako źródła informacji;
•Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych;
•Opracowanie i stosowanie narzędzi ewaluacji pracy własnej badających jakość pracy nauczyciela przedmiotu oraz wychowawcy;

Dowody realizacji:
Spis bibliograficzny;
Zaświadczenia lub potwierdzenie Dyrektora Szkoły;
Ankiety przeprowadzone wśród uczniów oraz wnioski z ankiet;

-Zaangażowanie w działania na rzecz szkoły
•Organizacja i współorganizacja konkursów przedmiotowych
w tym aktywny udział w pracach zespołów szkolnych;

Dowody realizacji:

Zaświadczenie lub dyplom;
Informacja na stronie internetowej szkoły;
Dokumentacja fotograficzna;
Potwierdzenie Dyrektora szkoły;

8. ust. 2. pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania i forma realizacji:

-Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjne w pracy zawodowej
•Prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć – Librus;
•Wykorzystanie prezentacji multimedialnych oraz zasobów Internetu w procesie dydaktycznym;
•Korzystanie z Internetu w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami;
•Tworzenie materiałów dydaktycznych, planów pracy, sprawozdań itp. z wykorzystaniem komputera;
•Bieżąca znajomość strony Internetowej szkoły oraz jej wzbogacanie własnymi materiałami;
•Umieszczenie planu rozwoju zawodowego oraz samodzielnie opracowanych materiałów dydaktycznych w Internecie.

Dowody realizacji:

Wpisy w dzienniku;
Prezentacje multimedialne;
Wykaz stron internetowych;
Dokumentacja własnej pracy w postaci:
• testów, sprawdzianów, ćwiczeń
• sprawozdań, protokołów, planów pracy
• rozkładów nauczania
• dyplomów
• innych materiałów dydaktycznych;

Zdjęcia z konkursów przedmiotowych, imprez szkolnych i klasowych oraz wycieczek;
Materiały dydaktyczne;
Adresy stron internetowych.

§ 8. ust. 2. pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania i forma realizacji :

-Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem;
-Pełnienie funkcji opiekuna stażu;
-Praca w zespole wychowawczym;
•Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli;
•Prowadzenie zajęć w obecności nauczycieli odbywających staż;
•Pomoc w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji;
•Stała współpraca poprzez wspólne opracowywanie materiałów dydaktycznych oraz organizowanie konkursów a także wspieranie podczas trwania stażu poprzez udzielanie rad i wskazówek;
•Wspólne opracowanie programu wychowawczego i sprawozdania z pracy wychowawczej;

Dowody realizacji:
Potwierdzenie Dyrektora szkoły;
Scenariusze zajęć;
Dokumentacja ze stażu;
Materiały dydaktyczne;
Opracowana dokumentacja;

§ 8. ust. 2. pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania i forma realizacji:

-Nabywanie i kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań , wspomagających rozwój ucznia i szkoły.
•Wybór programu nauczania, sporządzenie rozkładu nauczania języka angielskiego dla poszczególnych poziomów edukacyjnych;
•Opracowanie programu wychowawczego klasy 5d wraz z tematyką godzin wychowawczych;
•Opracowanie i wdrażanie programu koła języka angielskiego oraz programu zajęć wyrównawczych;

Dowody realizacji:
Rozkład materiału nauczania w klasach 4-6;
Program wychowawczy wraz z tematyką godzin wychowawczych;
Plany pracy kół;

§ 8. ust. 2. pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych,wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania i forma realizacji:
-Wzbogacanie oferty działań dydaktyczno- wychowawczych szkoły

Organizowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów;
Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich;
Podejmowanie stosownych działań wychowawczych:
•Zorganizowanie oraz przeprowadzenie międzyszkolnego multi-medialnego konkursu języka angielskiego;
•Coroczne organizowanie, we współpracy z innymi nauczycielami języka angielskiego, Tygodnia Języków Obcych;
•Prowadzenie zajęć koła języka angielskiego oraz zajęć wyrów-nawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
•Prowadzenie zajęć w obecności praktykantów;
•Obserwacja zajęć prowadzonych przez studentów oraz udzielanie im porad oraz niezbędnych wskazówek metodycznych dotyczących procesu nauczania;
•Prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z praktykami studenckimi;
•Organizowanie wycieczek i imprez klasowych;
•Organizowanie i udział w spotkaniach mających na celu integrację rodziców i uczniów;

Dowody realizacji:
Regulamin konkursu;
Sprawozdanie;
Dokumentacja fotograficzna;
Dyplomy;
Dziennik zajęć kół;
Potwierdzenie Dyrektora szkoły;
Scenariusze zajęć własnych;
Scenariusze zajęć studentów;
Opinie opiekuna praktyk studenckich;
Karty wycieczek;
Dokumentacja fotograficzna

§ 8. ust. 2. pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania i forma realizacji

-Współpraca z pedagogiem szkolnym i specjalistami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
-Współpraca z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty;
•Bieżące konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz specjalistami PPP dotyczące uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
•Współpraca z OPS poprzez włączenie się w akcje charytatywne ;
•Kontakt z wydawnictwami oraz konsultantami metodycznymi w celu pozyskania pomocy dydaktycznych.

Dowody realizacji:
Potwierdzenie pedagoga i pracowników PPP;
Stosowne poświadczenia.

§ 8. ust. 2. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania i forma realizacji:
- Opis i analiza dwóch przypadków:
•Zdiagnozowanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych;
•Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych;
•Współpraca z psychologiem, pedagogiem szkolnym, drugim wychowawcą oraz rodzicami ucznia;

Dowody realizacji:
Opis przypadku;
Tematyka godzin wychowawczych;
Plan wychowawczy klasy;
Potwierdzenie współpracy;
Notatki.


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji .

mgr Monika Jańczuk
................ ....................
data złożenia data zatwierdzenia

.......................

podpis Dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.