X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28550
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Natalia Stefańska
Nazwa i adres placówki: Niepubliczne Przedszkole

Poznań
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 03.09.2014 – 02.06.2015

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz. 2593 ze zm.) - § 3 i 4
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.11.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16.11.2007 r. nr 214, poz. 1580)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.11. 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13.12.2010 r. , nr 235, poz. 1543)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.03. 2013 r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013r. , poz. 393 ) - § 6 ust. 2 pkt. 1-4
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej;
- gromadzenie informacji
z internetu i prasy poświęconej oświacie.
- poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego. - napisanie planu rozwoju
zawodowego. Wrzesień 2014
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu - bezpośrednia rozmowa na temat systemu awansu zawodowego;
- zawarcie kontraktu i określenie formy współpracy;
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych. - współpraca z opiekunem stażu;
- poznanie zasad wzajemnej
współpracy;
- zatwierdzony przez dyrektora plan rozwoju zawodowego. - kontrakt z opiekunem stażu;
- harmonogram zajęć obserwowanych i prowadzonych przez nauczyciela stażystę;
- zatwierdzony plan rozwoju
zawodowego;
- scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. Opiekun stażu Wrzesień 2014 i cały okres stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji
przedszkola:
* Statut Przedszkola
* miesięczne plany pracy;
- prowadzenie dzienników
i pisanie scenariuszy zajęć;

- sporządzenie dokumentacji
przedszkola;
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć,
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu;
- zapisy w dzienniku;
- scenariusze zajęć,
-dyrektor Cały okres stażu
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce. - poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu

Opiekun stażu Wrzesień 2014
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy. - analiza regulaminu BHP i p/poż - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola - zapis w dokumentacji przebiegu stażu

Wrzesień 2014
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji

- opracowywanie planów miesięcznych;
- wpisy do dziennika zajęć;
- opracowywanie scenariuszy zajęć;
-protokołowanie zebrań z rodzicami. - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce. - prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, pisanie scenariuszy zajęć, planów miesięcznych, protokołów.

Opiekun stażu Cały okres stażu

Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Udział w posiedzeniach/zebraniach pracowników przedszkola, konferencjach metodycznych, szkoleniach, kursach, warsztatach. -zgromadzenie potrzebnej dokumentacji, zaświadczeń, itp. -zaświadczenia
-dyplomy potwierdzające udzał Cały okres stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp.

Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Czerwiec 2015

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy
- opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego i w planach miesięcznych - tworzenie miesięcznych planów pracy - plan pracy zatwierdzony do realizacji
Opiekun stażu Cały okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć - przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze
Opiekun stażu Cały okres stażu
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli - obserwacja i omówienie zajęć - poznanie nowych form pracy i zabawy z dzieckiem;
- wymiana doświadczeń z opiekunem stażu. -harmonogram zajęć obserwowanych przez nauczyciela stażystę;
-arkusz obserwacji zajęć opiekuna stażu. Opiekun stażu Cały okres stażu
Prowadzenie zajęć edukacyjnych w obecności opiekuna stażu - opracowanie scenariuszy prowadzonych zajęć;
- ocena i analiza prowadzonych zajęć. - wymiana doświadczeń z opiekunem stażu. -harmonogram zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę;
-scenariusze zajęć;
-notatki z konsultacji z opiekunem stażu, wnioski wraz z autorefleksją Opiekun stażu Raz w miesiącu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów, kart pracy dla dzieci.
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zająć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie dyplomów dla dzieci i wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego;
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem;
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adres e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji
i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków. - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów ;
- ułatwienie pracy;
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich
pomocy dydaktycznych.
- scenariusze zajęć;
- pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania
- czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych. - pogłębianie wiedzy;
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów Cały okres stażu
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej - analiza przewodników metodycznych, rocznego planu pracy, programów nauczania.

-korzystanie z literatury o tematyce związanej z wychowaniem i rozwojem dziecka.

- korzystanie z Internetu

-projektowanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych, ilustracji, map tematycznych oraz dekoracji sal.

- przygotowywanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych, -pogłębianie wiedzy
-poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
-ulepszanie i doskonalenie zajęć poprzez samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych
-wzbogacanie wizerunku sali przedszkolnej - teczka nauczyciela stażysty
- notatki własne
- zdjęcia, pomoce dydaktyczne, itp.
- płyta cd z zapisem Cały okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- umiejętność dzielenia się z innymi zdobytą wiedzą. - portale internetowe;
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola Opiekun stażu, nauczyciele Na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Zapoznanie się z programem wychowawczym przedszkola. -analiza programu wychowawczego. -poznanie programu wychowawczego przedszkola -notatki własne Wrzesień 2014
Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami;
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków;
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka;
- zapoznanie z wstępną i końcową obserwacją dziecka;
- spotkania z rodzicami
i zajęcia otwarte;
- spotkania okolicznościowe
- poznanie sytuacji rodzinnej dziecka;
- włączanie rodziców w życie grupy - notatki własne z zebrań oraz rozmów indywidualnych z rodzicami
-zdjęcia
-scenariusze zajęć Opiekun stażu Cały okres stażu
Gromadzenie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych dzieci, w tym również poprzez obserwację oraz pogłębianie wiedzy w zakresie zaspokajania tychże potrzeb - obserwacja dziecka i rozmowa z nim
- kontakt e-mailowy z rodzicami, pisanie listów piątkowych na pocztę e-mail, pisanie krótkich notatek na stronę internetową przedszkola
-rozmowy indywidualne z dzieckiem
-współpraca z rodziną
udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka
- czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej
- współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczenia. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych przez studiowanie fachowej literatury. -poszerzanie i pogłębianie wiedzy poprzez czytanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii
-utrzymywanie kontaktu z rodzicami
-prowadzony arkusz obserwacji dziecka
-zaświadczenie o ukończonych kursach -arkusze obserwacji
-notatki własne
-wykaz literatury i publikacji -rodzice
-opiekun stażu
-nauczyciele Cały okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych

- włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu;
-udział i współorganizacja wycieczek przedszkolnych;
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów.
- zdobycie nowych doświadczeń;
- współpraca z innymi nauczycielami
-przygotowanie uroczystości „Pasowanie na przedszkolaka”
-udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania świata”
- Udział w obchodach dnia „Edukacji Narodowej”
-organizacja „Balu Halloween”
-udział w obchodach dnia „11 listopada”
- organizacja obchodów dnia „Światowego Misia”
-organizacja „Zabawy Andrzejkowej”
-udział w przygotowaniu „Jasełek Bożonarodzeniowych”
-przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców o tematyce świątecznej
-Organizacja występu z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
- organizacja „Balu karnawałowego” wraz z rodzicami
-współudział obchodach „Pierwszego dnia Wiosny”
-współudział w „Festiwalu Piosenki Przedszkolnej”
- współudział w przygotowaniu konkursu „Zdrowy Przedszkolak:
-Organizacja „Śniadania Wielkanocnego” oraz udział rodziców
-wpółudział w przygotowaniu „Święta Sportu”
-Organizacja występu okolicznościowego z okazji „Dnia Mamy i Taty”
-udział w zabawie z okazji „Dnia dziecka”
-współudział w przygotowaniu zakończenia roku szkolnego i pożegnania sześciolatków. - potwierdzenie nauczyciela współpracującego;
- zdjęcia;
-notatki własne
- Nauczyciele
- Rodzice;
Cały okres stażu
Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowej postawy wobec siebie i innych ludzi oraz kultury osobistej -pogadanki z dziećmi
-wykorzystywanie zabaw edukacyjnych -poszerzenia wiedzy
- poszukiwanie nowych metod i form zabaw -codzienna praca z dziećmi
-zdjęcia Cały okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPODZIEWANE EFEKTY SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRA-CUJĄCE TERMIN
REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora

- przygotowanie scenariuszy zajęć;
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu;
- omówienie zajęcia. - zrealizowanie zamierzonych celów;
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form;
- pokorne przyjmowanie uwag. - scenariusze zajęć Opiekun stażu Cały okres stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli

- obecność i obserwacja na zajęciu ;
- omówienie zajęcia. - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć.
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji Opiekun stażu Cały okres stażu
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. -uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem - współpraca z opiekunem stażu
-analiza opinii i wytycznych -teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres stażu
Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb -dekoracja sali i przedszkola -wzbogacanie wizerunku placówki -teczka stażysty
-zdjęcia, ilustracje Cały okres stażu
Wspomaganie aktywności twórczej dzieci -udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce -zdobycie doświadczenie poprzez udziały w różnych konkursach przez dzieci
- zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów
-zdjęcia Cały okres stażu

.....................................
( podpis stażysty)

.....................................
( podpis opiekuna stażu)
Poznań, dnia 19.09.2014 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.