X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28540
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany

Zadania

Forma realizacji Termin Sposób dokumentacji
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego • analiza aktów prawnych
• opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2012 • Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Plan rozwoju zawodowego
Dokumentowa-nie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie materiałów i dokumentów Cały okres stażu • Potwierdzenia
• Zaświadczenia
• Opracowane materiały
• Zdjęcia, prezentacje
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2015 • Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§8 ust.2.pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych • Udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawo-dowego ( szkolenia wewnątrzszkolne i zewnątrzszkolne )
• Zdobycie kwalifikacji do pełnienia funkcji egzaminatora egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego organizowanego przez OKE
• Zdobycie kwalifikacji do nauczania języka włoskiego Cały okres stażu • Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń u kursów
Doskonalenie metod i warsztatu pracy pedagogicznej • Tworzenie własnego warsztatu pracy: dobieranie podręczników edukacyjnych, opracowywanie testów sprawdzających wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie określonym w „ standardach wymagań egzaminacyjnych”
• Modernizacja pracowni, opracowywanie gazetek tematycznych, wykorzystanie materiałów i zdobytej wiedzy do pracy Cały okres stażu • Zdjęcia
• Wybrane materiały
Praca z uczniem zdolnym • stosowanie metod aktywizujących
• przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych
• prowadzenie kołka dla uczniów zainteresowanych kultura języka niemieckiego Cały okres stażu
• poświadczenie Dyrektora
• kserokopie dyplomów uzyskanych przez uczniów
• kserokopie wybranych materiałów
§ 8 ust.2 pkt.2.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji dzia-łań dydaktyk-czno-wycho-wawczych • Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych zadań Cały okres stażu • Opis działań
• Przykładowe zadania
• Prezentacje
• Dokumentacja przebiegu stażu w wersji drukowanej
• Adresy stron interne-towych wykorzystywanych do przygotowywania zajęć
Doskonalenie umiejętności obsługi komputera • przygotowywanie materiałów w programach Excel i Powerpoint
• wykorzystywanie urządzeń multimedialnych ( tablica interaktywna) Cały okres stażu • przykładowe materiały
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych • opracowywanie testów, pomocy dydaktycznych Cały okres stażu • przykładowe materiały
§8 ust.2.pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji

Publikacje • opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej • zrzut ekranu
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami • wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
• aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
• przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom Cały okres stażu • poświadczenie nauczycieli współpracujących
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów • wspólne opracowywanie imprez szkolnych, np. konkursu kolęd
• współpraca przy organizowaniu konkursów przedmiotowych • scenariusz i sprawozdanie
• zdjęcia
• poświadczenie nauczycieli wspólpracujących
§8.ust. 2 pkt.4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Zadania
Formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej • złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów
• ukończenie kursu na egzaminatora 2012/2013 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Wykonywanie zadań egzaminatora • udział w pracach komisji egzaminacyjnej Okres stażu po uzyska-niu kwalifikacji • zaświadczenie Dyrektora
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce • przygotowywanie młodzieży do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych Okres stażu • poświadczenie Dyrektora

§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
Formy realizacji Termin Sposób udokumentowania
Współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych • współpraca przy organizowaniu różnych imprez okolicznościowych, np. wigilii szkolnej
• współpraca przy organizacji uroczystości wynikających z kalendarza imprez szkolnych Cały okres stażu • potwierdzenie współorganizatorów
• zdjęcia
Organizacja konkursów języka niemieckiego • przygotowanie uczniów do zewnętrznych konkursów języka niemieckiego, np. Olimpus
• przygotowanie uczniów oraz organizacja szkolnego konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Cały okres stażu • sprawozdania z przebiegu konkursu
• zaświadczenie organizatora konkursu
Praca w zespołach przy-gotowujących akty prawne szkoły • aktywny udział w pracach zespołu wychowawczego
• przygotowywanie analiz wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego Cały okres stażu • sprawozdanie z pracy zespołu
• materiały
Współpraca przy organizowaniu wycieczek • sprawowanie funkcji opiekuńczych w czasie wyjść szkolnych, np. w czasie rajdu szkolnego Cały okres stażu • karta wycieczki
• poświadczenie Dyrektora

§8 ust.2.pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
Współpraca z wydawnictwami • pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
• pozyskiwanie nagród na konkurs przedmiotowy
• udział w szkoleniach metodycznych organizowa-nych przez wydawnictwo Cały okres stażu • zaświadczenia od wydawnictwa
Współpraca z pedagogiem szkolnym • pozyskiwanie informacji o uczniach z dysfunkcjami i Cały okres stażu • poświadczenie pedagoga
Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu • analiza przypadku ucznia z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi Cały okres stażu • analiza przypadku
• wnioski

Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

Opracowała
Agata Kowalska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.