X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27465
Przesłano:

Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego

AUTOPREZENTACJA

WSTĘP:
Nazywam się Agnieszka xxxx , jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Pracuję w tym zawodzie od 2004 r. Ukończyłam studia licencjackie w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego z logopedią w Wyższej Szkole TWP w Warszawie, w roku 1997 i magisterskie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej w Wyższej Szkole TWP w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych
w Katowicach, w roku 2006 oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, w roku 2010.
Podejmując w roku 2004 pracę w Gminnym Przedszkolu w xxxx brałam pod uwagę potrzeby dzieci, przedszkola i środowiska lokalnego oraz własne umiejętności i możliwości. Jako nauczyciel włączałam się w działalność naszej placówki, która realizuje cele
i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, statutu przedszkola oraz programów własnych..
Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2008r
i trwał on do 31.05.2011r. Chcąc spełnić wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, realizowałam następujące zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Do głównych zadań, które zrealizowałam w czasie trwania stażu należą:

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach poprzez:
Dokonanie wstępnej oceny swoich umiejętności w celu określenia własnych kompetencji, w zakresie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Analizę przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczyciela oraz uczestnictwo w szkoleniach: „Awans zawodowy nauczycieli stażystów i kontraktowych- procedury; plan rozwoju zawodowego”- 18.09.2008r. „Awans zawodowy nauczyciela w świetle aktualnych regulacji prawa oświatowego”- 26.04.2011r.
Podjęcie współpracy z opiekunem stażu mgr Anną xxxx, zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie.
Opracowanie harmonogramu prowadzenia zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu oraz obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu zgodnie z harmonogramem
Systematyczne uczestnictwo w pracach organów przedszkola poprzez aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako członek Komisji Uchwał oraz protokolant
Planowanie zadań wychowawczo- dydaktycznych do realizacji w całym roku szkolnym i kalendarza imprez przedszkolnych.
Dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami wygłaszając podczas szkoleniowych rad pedagogicznych następujące referaty:
„Korczakowskie prawa dziecka oraz sposoby ich szanowania we współczesnym przedszkolu.”- 17.10.2008r.
„Zabawa w przedszkolu”- 14.04.2009r.
„Dziecko nie jest aktorem ono bawi się w teatr”- 21.10.2009r.
„Edukacja ekologiczna już w przedszkolu”- 20.10.2010r.
Aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli:
Brałam udział w następujących konferencjach szkoleniowych:
„Podstawa programowa wychowania przedszkolnego- reforma programowa MEN”- 11.09.2009r.
„Reforma programowa- nowe zadania dla nauczyciela” 29.04.2009r.
„Gotowość szkolna- przekazywanie informacji rodzicom” 31.03.2011r.
„Ewaluacja dokumentacji przedszkola”- 17.03.2010r.
„Indywidualne potrzeby dziecka, czyli nowa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”- 05.05.2011r.
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu- nowe uregulowania prawne”- 13.05.2011r.
Bieżące pomysły czerpałam z uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach :
„Inteligencja emocjonalna współczesnego dziecka”- 07.05.2010r.
„Tańce śląskie”- 03.03.2010r.
„Zimowe warsztaty muzyczne”- 10.12.2009r.
„Ekologiczne ozdoby z siana”- 07.11.2008r.
„Tworzenie kompozycji z liści drzew”- 29-30.10.2008r.
oraz opracowań i materiałów zawartych w czasopismach „Wychowanie w przedszkolu”, „Bliżej przedszkola” , „Hobby” i „Mały artysta” .

W pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej bardzo pomocne okazały się ukończone kursy:
„Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo”- 04.02.2009r.
Kurs doskonalący: „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej”- 20.11.2009r.
oraz udział w konferencji:
„Możliwości pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z uczniem w normie intelektualnej ze schorzeniami w szkole specjalnej”- 02.04.2009r.
Kursy te umożliwiły mi zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych i podjęcie pracy
z dzieckiem, z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz z dzieckiem skierowanym do wczesnego wspomagania rozwoju.

Prócz szkoleń wybranych przeze mnie uczestniczyłam w szkoleniach wymaganych i niezbędnych podczas pracy w przedszkolu:
Szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej w nagłym wypadku, nagłym zdarzeniu- 29.09.2008r.
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy- 30.09.2008r.
Korzystanie z literatury przedmiotu oraz różnych technik informatycznych.
Samodzielne opracowywanie scenariuszy zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dziennika zajęć, obserwacji dzieci, planów miesięcznych. W roku szkolnym 2010/2011 zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym przeprowadziłam diagnozę gotowości szkolnej dziecka w grupie dzieci pięcioletnich.
Gromadzenie biblioteczki tematycznej obejmującej różnego rodzaju podręczniki i karty pracy wychowania przedszkolnego, materiały dydaktyczne i czasopisma, wykorzystywane podczas zajęć.
UZYSKANE EFEKTY:
Ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki podniósł moje kwalifikacje, zwiększył poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy oligofrenopedagoga, pomógł w organizacji warsztatu pracy oraz pozwolił na podjęcie pracy z dzieckiem z upośledzeniem.
Wiedza zdobyta w procesie wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego doskonalenia jest z powodzeniem wykorzystywana w planowaniu
i przeprowadzaniu zajęć dydaktycznych oraz prowadzenia dokumentacji
.Kursy doskonalące przyczyniły się do nabycia przeze mnie nowych umiejętności – przygotowania pomocy dydaktycznych, upowszechniania nowatorskich metod i narzędzi, zdobywania środków dydaktycznych. Staram się je stosować jako dodatkową motywację i uatrakcyjnienie zajęć


II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych .
Podjęcie współpracy z Powiatową Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Częstochowie.
Nawiązanie współpracy z Komendą Policji w Poczesnej i zorganizowanie spotkania z policjantami na terenie przedszkola- (12.10.2009r. i 15.09.2010r.),
Zachęcanie dzieci z obniżonym poczuciem własnej wartości i nieśmiałych do aktywnego uczestnictwa w zajęciach grupowych, powierzanie im ważnych zadań do wykonania lub głównych ról w przedstawieniach.
Dbanie o wszechstronny rozwój dzieci zdolnych oraz ich zainteresowań poprzez zaangażowanie ich do udziału w konkursach plastycznych, wiedzowych i wokalnych.
Uwrażliwianie i włączanie dzieci i rodziców do akcji związanych z ochroną środowiska. Wspólnie uczestniczyliśmy w corocznych akcjach:
-Sprzątanie świata- 20.09.2011r.
-Dzień Ziemi- przemarsz zielonych.; 30.04.2009r. ;23.04.2010r. ; 28.04.2011r.
-Dokarmialiśmy zwierzęta leśne i ptaki w okresie zimy.
-Realizowaliśmy program „Przyjaciele natury”, którego byłam koordynatorem- rok szkolny 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
-Organizowałam konkursy wiedzowe i plastyczne z zakresu ekologii. 28.04.2011r.
-Przygotowywałam inscenizację pt: „Ziemia woła pomocy” – 31.04.2009r;
Poznawanie środowiska wychowanków korzystając z wielu form i metod współpracy z rodzicami.
-udział w cyklu szkoleń pn.„Akademia Rodzica” zorganizowanym przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania w Częstochowie oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.
Angażowanie rodziców w życie przedszkola poprzez różnego rodzaju działania na rzecz placówki i dzieci:
-uczestnictwo w „Święcie jarzyn” – 09.10.2008r.
-uczestnictwo rodziców w spotkaniu wielkanocnym pt: „Pisankowy czas”- 18.04.2011r;
-uczestnictwo rodziców w zajęciach otwartych : „Stragan Pani Jesieni”- 09.10.2008r.; „Co to jest Polska”- 29.10.2009r.; „Kłopoty Burka z podwórka”- 04.22.2010r.
-pomoc przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych: Mikołajki środowiskowe, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy dla dzieci,
-zabawa karnawałowa dla rodziców
-udział w bajce dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, za przygotowanie których byłam odpowiedzialna: „Brzydkie Kaczątko”- 26.05.2009r. ; ”Czerwony Kapturek”-26.05.2010r. ;”Jaś i Małgosia”-26.05.2011r.
-pomoc przy pracach w ogrodzie przedszkolnym: sadzenie drzewek- 05.05.2011r.
-pomoc przy zorganizowaniu kącika regionalnego- dostarczenie eksponatów
-coroczne wyjazdy do „Wesołego Miasteczka” w Chorzowie.
Organizowanie zajęć i zabaw z dziećmi z możliwością takich zachowań jak: stawianie pytań, dziwienie się, proponowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów.
Wykorzystywanie metod, które umożliwiają dzieciom ich naturalny rozwój: metoda aktywnego słuchania muzyki B. Straus, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Pedagogiki Zabawy, Elementy Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej,
Podejmowanie działań przybliżających dzieciom kulturę i tradycje regionu częstochowskiego i śląskiego.W tym celu zorganizowałam:
-wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie- 07.05.2009r.
-wycieczkę do zakładu produkcji naczyń z gliny i czerpania papieru „Zaczarowana Zagroda”- 17.03.2011r
-spotkanie z Zespołem Folklorystycznym „Kamienica” w ich siedzibie- 19.04.2010r.
-kącik regionalny ziemi częstochowskiej w holu przedszkola – marzec 2010r.
-spotkanie z górnikiem na terenie przedszkola- 03.12.2010r.
Przygotowałam także:
-cykl zajęć o tematyce tradycji regionalnych- andrzejki, ostatki, topienie marzanny, tradycje wielkanocne, tradycje bożonarodzeniowe
-konkurs wiedzowy o tradycjach regionu częstochowskiego i śląskiego. @
-Jasełka bożonarodzeniowe – 19.12.2008r., 23.12.2009r., 22.12.2011r.
-inscenizacje okolicznościowe: powitanie pór roku, tradycji świątecznych, Dzień Kobiet
-uczestników do Konkursu Piosenki Ludowej 21.05.2010r.
-Spotkanie wielkanocne z rodzicami pt: „Pisankowy czas” – 18.04.2011r.
Zaangażowanie dzieci w życie kulturalne poprzez organizowanie wycieczek do teatru i kina:
-Teatru im.A.Mickiewicza w Częstochowie na spektakl pt: „Królewna Śnieżka”- 12.04.2011r.
-Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie na przedstawienie pt: „Spotkanie z Mikołajem”- 14.12.2009r.
-spektakl w wykonaniu Teatru Muza z Łodzi pt: „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”- 21.04.2009r.
-Kina CinemaCity w Częstochowie na bajkę dla dzieci: „Renifer Niko ratuje święta”- 21.12.2009r. i „Toy Story III- 24.05.2010r.
-Wzięłam udział w spotkaniu z autorką książek dla dzieci Roksaną Jędrzejewską-Wróbel, - 06.11.2008r.
Przygotowywałam z moimi wychowankami inscenizacje:
-Z wielkim koszem idzie jesień- 26.09.2008r.
-Prawa dziecka- 23.10.2008r.
-Jasełka bożonarodzeniowe w roku szkolnym 2008/2009, 23.12.2010, 2010/2011
-Kwiaty dla wszystkich Pań 06.03.2009r.
-Ziemia woła pomocy- 30.04.2009r.
-Kopciuszek 01.06.2009r.
-Montaż słowno-muzyczny z okazji pożegnania szóstoklasistów przedstawiony w Szkole Podstawowej w Starczy- 05.06.2009r.
-Montaż słowno-muzyczny z okazji pożegnania przedszkola przez dzieci sześcioletnie- 19.06.2009r.
-Babciu droga babciu- 14.01.2011r.
-Karnawałowy kulig- 12.02.2010r.
-Wielkanocne obyczaje- 31.03.2010r.
-W ósmym dniu marca- 08.03.2011r.
-Witaj wiosno- 21.03.2011r.
Uczestnictwo z moją grupą w przedstawieniach teatrzyków odwiedzających przedszkole oraz w przedstawieniach przygotowywanych przez inne grupy w przedszkolu.
Organizowanie wyjść do Gminnej Biblioteki w Starczy, a także zorganizowanie konkursu wiedzowego pt: „Książka najlepszy przyjaciel”- 22.05.2009r.
Wykonywanie zadań wynikających z Rocznego Planu Pracy Przedszkola i potrzeb placówki, w związku z czym przeprowadziłam:
-Międzygrupowy konkurs wiedzowy pt: „Znamy swój kraj”- 19.09.2008r.
-Międzygrupowy konkurs wiedzowy pt: „Hu, hu, ha nasza zima zła”- 16.01.2009r.
-Międzygrupowy konkurs wiedzowy pt: „Z ekologią na ty”- 28.04.2011r.
-Wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny pt: „Wiosenne inspiracje plenerowe-łąka”- 11.05.2009r.
-Wzięłam udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt: „Już się cieszą dzieci tyle śniegu leci”- 05.02.2009r.
-Wzięłam udział w konkursie plastycznym organizowanym przez SSE w Katowicach pt: „Grypo, nie chcemy cię w naszym domu”- luty 2009r.
-Byłam współorganizatorką „Święta Pluszowego Misia”- 25.11.2008r., 25.11.2009r., 25.11.2010r.
-Wzięłam udział w międzyprzedszkolnym konkursie plastycznym pt: „Zimowe przygody wróbelka Elemelka”- 05.02.2010r.
-wzięłam udział w konkursie wiedzowym pt: „Wiem wszystko o zdrowiu”- 08.04.2011r.
Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym zgodne z tradycjami przedszkola: Wycieczki do Urzędu Gminy, Urzędu Pocztowego, Ośrodka Zdrowia
Odwiedzanie w/w z życzeniami świątecznymi z pewnością co miało wpływ na integrowanie dzieci ze środowiskiem lokalnym.
Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową w Starczy: odwiedziny w klasie I oraz uczestnictwo w pożegnaniu klas VI.
UZYSKANE EFEKTY:
Współpracując z wieloma instytucjami w środowisku lokalnym i poza nim, mogę realizować szereg zamierzeń wynikających z obowiązków nauczyciela. Dzięki współdziałaniu i współpracy rozwiązuję problemy uczniów, wspieram ich w rozwoju oraz niejednokrotnie niosę pomoc.
Przeprowadzone przeze mnie obserwacje, analizy wyników diagnozy pozwoliły mi na właściwe ukierunkowanie oraz na dostosowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej do możliwości rozwojowych dzieci.
Moja współpraca z rodzicami układa się doskonale. Jestem w stałym kontakcie z nimi i mam z ich strony zawsze wsparcie. Rodzice chętnie udzielają się przy organizowanych przeze mnie imprezach, wspierają mnie i aprobują moje przedsięwzięcia na rzecz przedszkola.
Uczestnictwo w wycieczkach dawało moim podopiecznym wiele radości, a możliwość poznawania świata przez działanie (samodzielne wyrobienie ciasta na chleb, ulepienie przedmiotu z gliny) dał trwałą wiedzę i rozbudziła chęć do dalszego poznawania otaczającego świata.
Obcowanie ze sztuką rozbudziło w dzieciach wyobraźnię, a wyniesione doświadczenia dały początek rozwijaniu się umiejętności wokalnych, aktorskich bądź plastycznych.
Udział dzieci w konkursach pozwolił wykazać się zdolnościami plastycznymi i wiedzą oraz rozbudzał u nich wiarę we własne możliwości. Dla mnie z kolei przygotowanie tych konkursów było bodźcem do poszukiwań coraz to nowych, lepszych rozwiązań i pomysłów do podnoszenia jakości pracy przedszkola.
Udział w programie „Przyjaciele natury” wzbogacił mnie o doświadczenia koordynatora, dzieci zdobywały nową wiedzę, a przedszkole zyskało certyfikat.
Publiczna prezentacja przez dzieci swoich umiejętności i wiadomości przyczyniła się do wspomagania adaptacji dzieci w przedszkolu i rozbudzenia u nich wiary we własne możliwości  oraz integracji całej społeczności przedszkolnej.

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej poprzez:
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej.
Korzystanie z zasobów i możliwości sieci Internet dotyczących m.in: podręczników, materiałów dodatkowych do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych, programu Microsoft Word Power Point i zasobów sieci Internet:
-scenariusze zajęć i uroczystości;
-plany i sprawozdania;
-materiały na dekoracje;
-materiały na spotkania z rodzicami;
-dokumentację wychowawczą (opinie, plany );
-dokumentację awansu zawodowego;
-zadania i pytania konkursowe;
- dyplomy, zaproszenia;
-ogłoszenia i informacje dla rodziców;
-prowadziłam kronikę przedszkolną;
-prowadziłam płytotekę z utworami wykorzystywanymi na zajęciach rytmicznych;
- prezentacje fotograficzne z realizacji przez przedszkole programu „Przyjaciele Natury”.
Korzystanie w codziennej pracy z komputera, drukarki, skanera, aparatu cyfrowego, odtwarzacza CD i DVD.
Komunikowanie się z innymi nauczycielami, przedstawicielami wydawnictw i urzędów za pomocą poczty elektronicznej.
Zwracanie uwagi na zagrożenia wynikające z nadmiernego korzystania z komputera i Internetu przez dzieci: wady postawy, problemy ze wzrokiem, uzależnienie od gier, cyberprzemoc.
UZYSKANE EFEKTY:
Śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali internetowych przyniosło mi wymierne korzyści w postaci ustawicznego samokształcenia się, pogłębiania wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy, podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć, wzrost stopnia fachowości przekazywanych treści pod względem metodycznym i merytorycznym.
Pomoce dydaktyczne opracowane na komputerze były estetyczniejsze, budziły ciekawość dzieci, podnosiły skuteczność procesu wychowawczego i edukacyjnego, dokumentacja opracowana na komputerze była przejrzysta i czytelna, własny warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.
Stały wzrost poziomu komunikowania się.

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów z zakresem realizowanych przez nauczycieli zadań poprzez:
Współpracę z organizacjami i instytucjami z terenu gminy takimi jak: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy społecznej, ZNP, Ośrodek Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy Polskiej dzięki której dzieci odnosiły korzyści materialne takie jak: paczki na Mikołajki, Dzień Dziecka, korzystały z nieodpłatnych posiłków oraz wyjazdów na imprezy kulturalne.
Pedagogizację rodziców w zakresie: zapoznania z podstawą programową, programem i podręcznikami, z których korzystaliśmy w danym roku szkolnym, z rocznym planem pracy placówki, a także z cechami charakterystycznymi wieku rozwojowego ich dziecka.
Wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami w rozwiązywaniu problemów dotyczących konfliktów, a także agresji wśród wychowanków.
Kształtowanie u dzieci wartościowych postaw społeczno – moralnych.
Stwarzanie takie okazji, aby dzieci mogły podejmować działania na rzecz innych.
UZYSKANE EFEKTY:
Podjęte przeze mnie działania posłużyły realizacji wcześniej zaplanowanych zadań. Poprzez współpracę z różnymi instytucjami i studiowanie fachowej literatury m.in. udoskonaliłam różne formy prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi jak i z rodzicami. Mój warsztat pracy wzbogacił się o nowe treści, które są zbieżne z priorytetami przedszkola.
Wzrost jakości pracy placówki, poprzez służenie fachową poradą w zakresie problematyki psychologiczno-pedagogicznej oraz pedagogizację rodziców.
Współpraca z różnymi instytucjami przyniosła korzyści materialne dzieciom oraz placówce, a dla mnie była nowym doświadczeniem na gruncie pozyskiwania środków i pomocy potrzebującym.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż poprzez:
Studiowanie przepisów dotyczących systemu oświaty oraz uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach .
Zapoznanie się z następującymi aktami prawnymi z zakresu prawa oświatowego:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela (tekst jednolity, aktualny, Dz. U. z 004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005r. Nr 10, poz. 71),
-Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(tekstjednolity, DZ. U. z 2004 r. Nr 56, poz. 2572, z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz.-278, z 2005r. Nr 17, poz. 141),
-Rozporządzenie MENiS z dnia l grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593),
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
-Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
-Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Wprowadzanie zmian i udoskonaleń do statutu, programu profilaktyki i przedszkolnego programu wychowawczego oraz opracowanie nowego sposobu zapisu planów miesięcznych oraz rozkładu dnia w przedszkolu zgodnie z rozporządzeniami ministerialnymi wnoszącymi nowe przepisy
Przedstawienie Regulaminu Rady Rodziców z dokładnym omówieniem jej kompetencji oraz obowiązków podczas zebrania z Radą Rodziców, które odbyło się 15.11.2010r
Zorganizowanie spotkania warsztatowego dla nauczycieli z psychologiem na temat:
„Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu”- 17.05.2011r.
UZYSKANE EFEKTY:
Wnikliwa analiza wymienionych wyżej dokumentów oraz ukończone formy doskonalenia zawodowego i spotkania z opiekunem stażu okazały się niezwykle pomocne w moim rozwoju zawodowym. Znajomość wewnętrznej dokumentacji przedszkola oraz przepisów prawa oświatowego miały duży wpływ na poprawne organizowanie i doskonalenie mojej pracy w obszarze dydaktycznym, opiekuńczym i wychowawczym.
Prowadziłam dokumentację przedszkolną, brałam udział w tworzeniu aktualizacji dokumentów placówki oraz w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.

Osiągnięciem, którego nie przewidziałam w Planie Rozwoju Zawodowego jest:
Przeprowadzenie cieszących się dużym zainteresowaniem konkursów dla rodziców na:
„Ozdobę wielkanocną” w roku szkolnym – marzec 2009r,
„Ozdobę bożonarodzeniową” w roku szkolnym – grudzień 2009r.
„Aniołka bożonarodzeniowego” w roku szkolnym - grudzień 2010r.
Przygotowanie do konkursu „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki” Mai K. Marty B. i Karoliny R. ,które zdobyły wyróżnienia- 11.01.2010r.
Przygotowanie w roku szkolnym do konkursu „Najpiękniejsze kolędy i pastorałki” mojego wychowanka Piotra Z. i zdobycie głównej nagrody – 14.01.2011r.
Przygotowanie Marty B. i Karoliny R. do Powiatowego Konkursu Piosenki „Złoty mikrofon”- 20.11.2009r.
Opracowanie narzędzi badawczych, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego oraz opracowanie wyników badania w zakresie „Umiejętności komunikacyjnych i poszanowania zasady równości płci pośród dzieci w wieku przedszkolnym”, w ramach realizacji projektu „Lepszy Start” – 11.2009r.
Przeprowadzenie akcji zbiórki żywności i artykułów chemicznych dla powodzian z sąsiedniej gminy.- 05/06 2010r.
Nawiązanie współpracy ze stomatologiem w ramach akcji: „Zdrowy ząbek”- 10.2010r.

IV. WNIOSKI

Jestem świadoma, że praca nauczyciela związana jest z ciągłym pogłębianiem swoich wiadomości i doskonaleniem umiejętności, dlatego zamierzam:
kontynuować doskonalenie zawodowe;
na bieżąco aktualizować wiedzę z zagadnień: dydaktyki, pedagogiki i psychologii;
dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami;
motywować wychowanków do pracy i czuwać nad ich edukacyjnym rozwojem;
działać na rzecz przedszkola i środowiska lokalnego;
pełnić dodatkowe funkcje w przedszkolu;
prowadzić zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
Wyżej wymienione zadania będę starała się realizować podczas kolejnych lat pracy w przedszkolu, będą one dla mnie priorytetem w pracy pedagogicznej w kolejnych latach szkolnych. Jestem pełna zapału i optymizmu, że uda mi się zrealizować wszystkie plany.
Dziękuję za uwagę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.