X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28536
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr ANNA PICHETA
nauczyciel kontraktowy
języka angielskiego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
W ZAWIERCIU

Opiekun stażu : mgr Beata Kurdybelska
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2007
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

W okresie od maja 2007 nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim oraz urlopie macierzyńskim. Z tego też powodu staż został przedłużony do końca stycznia 2011 roku.

Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności dokonywania korekt w tych działaniach.

• W dniu 1 września 2007 r. wystąpiłam do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Zawierciu z wnioskiem o rozpoczęciem stażu, który został przyjęty. Staż rozpoczęłam z dniem 1 września 2007 roku. Sporządziłam Plan Rozwoju Zawodowego, który został potwierdzony i zaakceptowany przez Dyrektora szkoły. Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz przeanalizowałam prawo oświatowe dotyczące awansu zawodowego ( Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN). Uzyskane wiadomości wykorzystywałam w praktyce zawodowej oraz w trakcie gromadzenia dokumentacji w okresie stażu. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu popartą zawarciem kontraktu określającego jej warunki oraz zakres wspólnie podejmowanych działań. Wartościowym doświadczeniem było obserwowanie i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora oraz innych kolegów i koleżanek. Na podstawie wymiany spostrzeżeń, wniosków z obserwacji dokonywałam korekty i modyfikacji metod pracy z uczniami.

• Przez cały okres stażu regularnie raz w miesiącu uczestniczyłam w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu, panią mgr Beatę Kurdybelską. Obserwacje te pomogły mi doskonalić własny warsztat pracy. Stosowane metody i formy pracy aktywizowały uczniów do pracy. Odpowiednio dobrane środki i pomoce dydaktyczne ułatwiły uczniom przyswajanie nowych wiadomości. Wnioski wyciągnięte na podstawie obserwowanych zajęć pozwoliły mi również wypracować własny system dyscypliny na zajęciach, umiejętność ciekawego, rzeczowego, zwięzłego przekazywania informacji w sposób ciekawy jak również wzbogaciły ilość znanych mi metod aktywizujących również w formie zabawy. Panująca na zajęciach życzliwa atmosfera sprawiła, że uczniowie chętnie brali udział w lekcjach, a ich motywacja do nauki wzrastała.

W trakcie stażu nie tylko systematycznie obserwowałam prowadzone przez opiekuna stażu lekcje, lecz także prowadziłam lekcje w jego obecności. Opracowywałam scenariusze lekcji, które konsultowałam z opiekunem stażu, panią mgr Beatą Kurdybelską. Wspólnie analizowałyśmy przeprowadzone lekcje. Pomogło mi to w odpowiednim doborze metod pracy, sposobów prowadzenia lekcji.

• W trakcie stażu doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych miedzy innymi przez opracowywanie i realizację planów na dany rok szkolny z uwzględnieniem planów pracy szkoły: profilaktycznego i wychowawczego, tworzenie konspektów zajęć i wdrażania nowych metod nauczania. Samodzielnie opracowałam różne sposoby zachęcania dzieci do nauki i pomocy im, odbyłam szkolenia, po których wdrażałam metody pracy w trakcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

• W trakcie stażu systematycznie poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, doskonaleniu zawodowym , warsztatach i szkoleniach:

W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w następujących szkoleniach, które poszerzyły moje kwalifikacje i wiedzę:

- „Metody aktywizujące ucznia do samodzielności i wykorzystywania umiejętności w praktyce” (Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego)
- „Wielozmysłowe poznanie w edukacji elementarnej. Nowe doświadczenia” ( Grupa Edukacyjna Nowa Era )
- „Praca z uczniem zdolnym” ( Grupa Edukacyjna MAC EDUKACJA)
- „ Współpraca z rodzicami – aspekt prawny” ( Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edukator)
- „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” ( Grupa Edukacyjna MAC EDUKACJA)
- „Gry i zabawy przeciwko agresji” ( Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice)
- „Świetlica Szkolna – nowe funkcje i nowoczesne metody pracy” (Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA)
- „Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole podstawowej” ( Instytut Doskonalenia Nauczycieli WIEDZA)

Z chwilą rozpoczęcia stażu brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, poświęconych następującej tematyce:

- „Dni języka angielskiego 2009” – warsztaty metodyczne ( Pearson Longman)
- „Lekcje języka angielskiego ze słownikiem” – konferencja metodyczna (Oxford University Press)
- „Dni Longmana” – szkolenie metodyczne ( Pearson Longman)
- „Organizacja roku szkolnego 2010/2011” – konferencja metodyczna ( doradca metodyczny)
- “A New look ! for our classroom” – konferencja metodyczna ( Pearson Longman)
- “Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela” – konferencja metodyczna ( Szawal – Sieć Księgarni Językowych)
- „Dni języka angielskiego 2007” – warsztaty metodyczne ( Pearson Longman)
- „ Mobilności Comeniusa” – konferencja metodyczna

• W trakcie trwania stażu skoncentrowałam się głównie na stosowaniu w mojej pracy metod i technik aktywizujących, sprzyjających samodzielności i myślenia i działania u dzieci a także kształtują pozytywną motywację do uczenia się. Uczestnictwo w w.w. warsztatach przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności, sprawności mojej pracy pedagogicznej jak również uatrakcyjnienia zajęć.

• W czasie trwania stażu sukcesywnie zapoznawałam się z publikacjami na temat psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki przedmiotu języka angielskiego. Gromadziłam i aktualizowałam własną bibliotekę przedmiotu, zawartość której zawiera ciekawe wskazówki dydaktyczne, wychowawcze i scenariusze lekcji, opisy ciekawych gier i zabaw z zakresu nauczania języka angielskiego. Wykorzystywałam wybrane materiały w swojej pracy dydaktycznej. W ramach ewaluacji systematycznie prowadziłam obserwacje uczniów a także rozmowy z dziećmi i rodzicami co w dużym stopniu przyczyniło się do uzyskania wniosków przydatnych w podejmowaniu nowych działań.

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

• Podejmując zadania wychowawcy klasy oraz nauczyciela języka angielskiego starałam się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym – rozmawiałam z dziećmi, rodzicami, wychowawcami klas; ewentualne problemy zgłaszałam Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej

• W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków na zebraniach ogólnoszkolnych i indywidualnych konsultacjach. Podczas rozmów z rodzicami starałam się wykorzystać swoją wiedzę pedagogiczno-psychologiczn oraz doświadczenie rodziców we wspólnym rozwiązywaniu problemów, jakie pojawiły się w trakcie roku szkolnego.

• W okresie stażu współpracowałam ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji. Szukam i pozyskuje sojuszników w strukturach samorządowych, w różnorodnych organizacjach i instytucjach.

- Współpraca ze służbą zdrowia
Od początku swojej pracy zawodowej współpracuję z pielęgniarką szkolną, która służyła pomocą przy realizacji ścieżki prozdrowotnej. Odbyły się pogadanki dotyczące zdrowego odżywiania udzielania pierwszej pomocy, higieny ciała, chorób przenoszonych przez zwierzęta.

- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pracująca na rzecz zawierciańskiej oświaty, zawsze była dla mnie istotna. Moja – jako wychowawcy- współpraca z Poradnią dotyczyła wspólnych działań, mających na celu rozwiązywanie problemów dydaktyczno – wychowawczych, pomoc uczniom mającym trudności w nauce lub sprawiającym kłopoty wychowawcze. Na mój wniosek wielu uczniów oraz ich rodziców skorzystało z profesjonalnej pomocy psychologów, pedagogów i logopedów z poradni. Zapoznałam się z opiniami i orzeczeniami Poradni i pracowałam zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi. Odpowiednio postępowałam z uczniami o specjalnych wymaganiach, dostosowałam wymagania edukacyjne do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury
Moja wieloletnia współpraca z miejskim Ośrodkiem Kultury „Centrum” opiera się między innymi na udziale wraz z młodzieżą w imprezach kulturalnych i oświatowych przez tę placówkę, a przede wszystkim:
o Projektach filmowych ( m. In Ekranizacjach lektur szkolnych)
o Spektaklach teatralnych
o Przedstawieniach profilaktycznych
o Spotkaniach z ciekawymi ludźmi ze świata kultury, sztuki i sport

- Udział władz miasta oraz władz oświatowych w uroczystościach szkolnych.

W okresie stażu współorganizowałam następujące uroczystości szkolne i pozaszkolne, zapraszając na nie władze miasta i władze oświatowe:
- Festyny Świąteczno- Rodzinne
- Festyny i Żakinady organizowane z okazji Dnia Dziecka , Dni Miasta Zawiercia
- Festiwal Piosenki Angielskiej
-Rozpoczęcia Roku Szkolnego

• Przez cały okres stażu organizowałam oraz sprawowałam opiekę nad uczniami podczas różnych wyjść oraz wycieczek szkolnych:
- Tarnowskie Góry – zwiedzanie zabytkowej kopalni rud srebronośnych, park wodny
- Chorzów – spektakl w Teatrze Rozrywki, seans w Palnetarium Śląskim
- Kotlina Kłodzka – góry Stołowe
- Zamek Pieskowa Skała – jura krakowsko – częstochowska
- Wrocław
- Stadnina Koni – Blanowice

Uczestnictwo w realizacji zdań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki, typu i rodzaju szkoły

• Realizując zadania ogólnoszkolne aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołów:

- Zespół do spraw tworzenia ścieżek edukacyjnych
- Zespół do tworzenia pięcioletniego programu rozwoju szkoły
- Zespół edukacji europejskiej
- od września 2009 przewodniczę Zespołowi do spraw realizacji programu Socrates

• W okresie stażu aktywnie uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Wdrażałam Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz opracowane przeze mnie kryteria oceniania dla klas I –III oraz IV – VI. Wdrażałam opracowane przeze mnie dostosowania wymagań edukacyjnych dla wybranych uczniów na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu.

• Współpraca z pedagogiem szkolnym
Przez cały okres stażu współdziałałam z pedagogiem szkolnym, zapoznałam się opiniami pedagoga na temat uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi i wychowawczymi. Wspólnie rozwiązywałyśmy problemy uczniów, w razie potrzeby kierując ich na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wspólnie przeprowadziłyśmy program profilaktyczny „Bez dymku” w klasie w której jestem wychowawca oraz wspólnie brałyśmy udział w ogólnopolskiej kampanii „ Zachowaj trzeźwy umysł”. W ramach tej kampanii uczestniczyłam razem z uczniami w „Prażonkach z profilaktyką”

• W trakcie odbywania stażu zostałam wychowawcą klasy piątej. Na podstawie Programu Wychowawczego szkoły określiłam zadania nauczyciela wychowawcy. Przeanalizowałam wewnątrzszkolny System Oceniania pod katem oceny zachowania uczniów. Na początku roku szkolnego zapoznałam dzieci z ich prawami i obowiązkami oraz sposobem ustalania oceny zachowania.

• Obserwowałam i analizowałam możliwości i potrzeby uczniów. Opracowałam plan pracy wychowawcy na poszczególne lata dla klasy której jestem aktualnie wychowawcą i wdrażałam go do realizacji. Prowadziłam ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym, mająca na celu rozstrzygania spraw uczniów wymagających konsultacji pedagoga. Zapoznałam się z opiniami pedagoga oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na temat uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi i wychowawczymi. Stała współpraca z pedagogiem i z wychowawcami poszczególnych klas pomagała mi analizować zachowania poszczególnych uczniów i ich postępy w nauce. Starałam się poznać środowisko uczniów poprzez wywiad z pedagogiem szkolnym, zdiagnozować potrzeby uczniów, uwzględnić spostrzeżenia w swojej pracy i określić priorytety wychowawcze w klasach.

• Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami którzy kontaktowali się ze mną w czasie zebrań z rodzicami, a także w godzinach przeznaczonych do dyspozycji rodziców, dzieki czemu na bieżąco mogą otrzymywać informacje dotyczące postępów w nauce i zachowaniu swoich dzieci. Rodzice zostali zapoznani z zasadami szkolnego systemu oceniania, klasyfikacji i promowania. Rodzice dzieci sprawiających zarówno trudności w nauce jak i wychowawcze utrzymują ze mną stały kontakt, co pozwala na wspólne analizowanie i zapobieganie kolejnym trudnościom.

• Z własnej inicjatywy prowadziłam w okresie stażu kółka języka angielskiego, organizowałam imprezy klasowe, miedzy klasowe i międzyszkolne. Do największych przedsięwzięć zaliczyć mogę organizowany po raz piąty Festiwal Piosenki Angielskiej, cieszacy się dużym zainteresowaniem i popularnością którego jestem współorganizatorem. Głównym celem mojej pracy było i jest motywowanie dzieci do aktywnej pracy nad sobą, czynnego udziału w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w różnego typu uroczystościach i imprezach, rozwijanie nawyku systematyczności i aktywnej nauki języka angielskiego.

• Od 2006 roku jako członek zespołu edukacji europejskiej jestem jednym z opiekunów szkolnego klubu europejskiego. W tym czasie organizowałam wiele akcji i konkursów (Festiwal Piosenki Angielskiej), a także obchody Dnia Języków, Halloween, Walentynki.w czasie trwania stażu prowadziłam z własnej inicjatywy koło języka angielskiego. Wspólnie z Dyrekcją i gronem pedagogicznym od kilku lat realizuję projekt mający na celu wzmocnienie więzi miedzy szkołą a środowiskiem. Najważniejszym punktem tych działań są Festyny Świąteczno- Rodzinne odbywające się z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i nie tylko. Do każdego z nich przygotowuję wspólnie z uczniami dekorację korytarza oraz stoiska. Działalność ta wpływa na pobudzenie rodziców do działań an rzecz szkoły, wpływu na promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Na wzmocnienie więzi pomiędzy szkołą a środowiskiem lokalnym wpływ mają także wspólne projekty szkół i władz lokalnych – Żakinada, obchody Dnia Dziecka. Od kilku lat wspólnie z koleżankami i uczniami biorę udział w tych uroczystościach, m.in. przygotowując stoisko promujące szkołę. Współorganizowałam Festiwal Piosenki Angielskiej celem którego było zachęcenie uczniów szkół zawierciańskich do głębszego zainteresowania piosenką jako formą przekazu medialnego i narzędzia nauki języka obcego.
• W trakcie odbywania stażu pełniłam funkcje przewodniczącej zespołu Socrates Comenius. Zespół zajmowała się współpracą ze szkołami unii europejskiej. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 zespół nawiązał współpracę ze szkołą podstawową w Bursie w Turcji. Szkoła ta jest inicjatorem i koordynatorem projektu którego tematem przewodnim jest wolontariat. Pozostałe kraje partnerskie to: Rumunia, Łotwa i Słowenia. W sumie w projekcie weźmie udział 5 krajów. Głównym celem projektu jest nauka o innych krajach, kulturach, językach tradycjach poprzez bajki, prace rękodzielnicze i wolontariat. Obecnie prace są na etapie wypełniania wniosków potrzebnych do realizacji projektu.

• Przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych i regionalnych w ramach swoich kompetencji. Rozwijałam zainteresowania uczniów, motywowałam ich do aktywnej i twórczej pracy. Pod moim kierunkiem uczniowie brali udział w konkursach, osiągali sukcesy, promowali szkołę:
- I miejsce w IV edycji warsztatów językowych Word Master Junior – Julia Kwiecień Magdalena Kasprzyk Karol Nowak
- III miejsce w V edycji warsztatów językowych Word Master Junior – Paulina Rusin Przemysław Mazur Szymon Sikora
- I miejsce w międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego – Karol Nowak
- III miejsce w VI Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego – Przemysław Mazur
- III miejsce w Okręgowym etapie konkursu pierwszej pomocy – Paulina Rusin
- III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego – Przemysłam Mazur Paulina Rusin

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informatycznej

• Technologię komputerową i informacyjną wykorzystuję do przygotowania konspektów zajęć dydaktycznych, pomocy dydaktycznych, przygotowania konkursów, dyplomów dla uczniów, zaproszeń, podziękowań, wykorzystanie na zajęciach scenariuszy i materiałów dostępnych w Internecie (portale edukacyjne). W związku z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego wykorzystywałam technologię informacyjną i komunikacyjną w następujący sposób:
- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet
- poznanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet
- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki)
- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających on-line na pytania użytkowników
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego


Wiedza z zakresu wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela


• W realizacji zadań założonych w moim planie rozwoju niezwykle istotnym elementem stało się aktualizowanie wiedzy w tym zakresie. Nieustanne poszukiwania i uczestniczenie w warsztatach z zakresu wiedzy psychologiczno-metodycznej przyczyniły się do aktywnej i owocnej współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, wychowawcami Z Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych jak również z rodzicami wspierającymi podejmowane przeze mnie działania(np. organizacja wycieczek, programy profilaktyczne, zajęcia pozalekcyjne z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej)

• W celu doskonalenia warsztatu i metod pracy uczestniczyłam w konferencjach i warsztatach metodycznych nauczycieli języka angielskiego, nawiązałam współpracę i wymieniałam się doświadczeniami z nauczycielami innych szkół. Samodzielnie studiowałam literaturę pedagogiczną i dydaktyczna uczestniczyłam w kursach doskonalących.

Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż
Założenia tego punktu rozporządzenia zrealizowałam poprzez:
• Analizowanie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty oraz dokumentów szkolnych: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego szkoły, Programu Profilaktyki Szkoły, Konwencji Praw Dziecka itp.
• Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów
• Posłużyłam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzającą egzamin

SAMOOCENA EFEKTÓW ZREALIZOWANYCH ZADAŃ:

Sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat i dziewięciu miesięcy podczas których realizowałam zadania zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego, a także inne zadania wynikające np. z faktu że zostałam wychowawcą klasy. Zadania te udało mi się zrealizować, co dostarczyło mi ogromnej satysfakcji i przyczyniło się do wzrostu poziomu mojej pracy a tym samym lepszego funkcjonowania szkoły w której pracuję. Okres ten był czasem wytężonej pracy. W rozwiązywaniu problemów zawsze mogłam liczyć na Dyrektora Szkoły, opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. Udzielono mi pomocy w rozszerzaniu wiedzy przedmiotowej jak i wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii, w czym pomogło mi również uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Rozwijałam i doskonaliłam własne umiejętności, wyciągałam wnioski do dalszej pracy, lepiej poznałam własne możliwości.
Moje obecne doświadczenie dotyczące realizacji zadań z pewnością ułatwi mi organizację dalszej pracy, lepsze wykorzystanie swojej wiedzy, umiejętności, czasu, a tym samym przyczyni się z pewnością do lepszych wyników uczniów w nauce. Zdobyta wiedza z pewnością okaże się przydatna w dalszej pracy zawodowej i zdobywaniu kolejnych stopni awansu. Uważam iż udało mi się zrealizować wytyczone sobie cele i zrealizować opracowany w 2007 r. Plan Rozwoju Zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.