X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28537
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajacego się o tytuł nauczyciela mianowanego

Anna Picheta
Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Zawierciu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007
Opiekun stażu: mgr Beata Kurdybelska
Przewidywana data zakończenia stażu: styczeń 2011

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
Ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Wymagania Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Termin realizacji Dowody realizacji, uwagi dotyczące realizacji

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także ocenianie skuteczności dokonywanych korekt w tym działaniu
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu , sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

IX 2007
Zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy, wzajemnej obserwacji zajęć

Okresowo diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy oraz modyfikacja pracy z uczniem
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, opracowanie scenariuszy lekcji, wymiana spostrzeżeń
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, opracowanie scenariuszy zajęć

Systematycznie w trakcie stażu

Pisemna dokumentacja działań

Tworzenie planów dydaktycznych na dany rok szkolny, umieszczenie w planie i realizacja treści ścieżek międzyprzedmiotowych na lekcjach języka angielskiego oraz godzinie wychowawczej
Na bieżąco
Zatwierdzenia planów

Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
- udział w warsztatach metodycznych, konferencjach szkoleniowych oraz przedmiotowych
IX 2007 –
I 2011
Świadectwa uczestnictwa w konkursach, warsztatach

Opracowanie i przygotowanie środków dydaktycznych, narzędzi badawczych do diagnozy rozwoju ucznia
Systematycznie w trakcie stażu
Sprawdziany, testy, materiały dydaktyczne

Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki przedmiotowej, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
Systematycznie w trakcie stażu
Zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć i innych środków dydaktycznych

Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Uwzględnienie trudnych warunków środowiskowych uczniów w pracy nauczyciela, wychowawcy. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Systematycznie w trakcie stażu

Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi instytucjami
W miarę potrzeb
Dokumentacja potwierdzająca współpracę

Opieka nad uczniami podczas wyjść oraz wycieczek szkolnych
Systematycznie w trakcie odbywania stażu

Karty wycieczek

Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki, typu i rodzaju szkoły

Praca w zespołach : tworzenia ścieżek edukacyjnych, edukacji europejskiej, pięcioletniego planu rozwoju szkoły
- spotkania członków zespołów
- udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach
- udział w lekcjach otwartych
- obserwacja lekcji prowadzonych przez członków zespołów
- udział w organizacji imprez szkolnych
Na bieżąco
Dokumentacja działań

Wdrażanie Wewnątrzszkolnego Systemu oceniania
Systematycznie

Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, konsultacje z pedagogiem szkolnym
Systematycznie
Potwierdzenia współpracy

Zapoznanie z programem wychowawczym i określenie zadań nauczyciela. Wdrażanie programu wychowawczego szkoły dla potrzeb własnej współpracy z zespołem klasowym.
Na bieżąco

Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów.
Na bieżąco
Zaświadczenia ze szkoleń

Sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami
Na bieżąco

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela.

Na bieżąco

Szukanie przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce i kontaktach z rówieśnikami oraz sposobów zapobiegania im.

Na bieżąco

Pełnienie dodatkowych funkcji szkole:
- udział w pracach Klubu Europejskiego
- udział w przygotowaniu Europejskiego Dnia Języków oraz innych uroczystości szkolnych
- udział w przygotowaniu festynów świątecznych, żakinady
- pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
- prowadzenie koła języka angielskiego
- udział w opracowaniu i realizacja ścieżek przedmiotowych z języka angielskiego

Na bieżąco

Według harmonogramu

Systematycznie
Potwierdzenia realizacji, materiały dydaktyczny

Dziennik zajęć pozalekcyjnych

Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej
- udział w konkursach i szkoleniach w ramach WDN

Pisanie na komputerze planów, sprawdzianów, opracowanie ankiet, sporządzanie tabel, kart do oceniania i samooceny

W ciągu stażu

Na bieżąco
Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń

Wydruki

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i stron internetowych

Na bieżąco
Scenariusze lekcji i wydruki www

Komputerowe opracowywanie pomocy do zajęć

Na bieżąco
Załączniki

Wiedza z zakresu wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, studiowanie czasopism, literatury pedagogiczno-medycznej

Na bieżąco
Notatki
Spis literatura

Udział w warsztatach z zakresu wiedzy psychologiczno-metodycznej

W trakcie stażu
Zaświadczenia ukończenia warsztatów

Prowadzenie programu profilaktycznego „Domowi detektywi”


W trakcie trwania stażu
Materiały programowe, scenariusze zajęć
Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywał się staż oraz umiejętność posługiwania się nimi
Poznanie procedury awansu zawodowego, analiza dokumentacji szkoły i przepisów prawa oświatowego

W trakcie odbywania stażu
Dokumentacja stażysty

Udział w szkoleniach dotyczących prawa oświatowego.
Gromadzenie , analiza dokumentów będących podstawą funkcjonowania i organizacji szkoły.

W trakcie odbywania stażu

Potwierdzenia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.