X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28535
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Beaty Żebrowskiej Maciołek
wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 110
im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu 03 IX 2012
Data zakończenia stażu 31V 2015

Plan rozwoju został opracowany w oparciu o wymagania zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
z uwzględnieniem zmian z dnia 14 listopada 2007r.
ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA
§8 ust.2 pkt 1: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji Dowody
realizacji Termin realizacji
Poznanie procedur awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego, śledzenie stron internetowych MEN.
•Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
•Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
•Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego.
•Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Świadectwa, potwierdzenia.
Złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.
VIII-IX 2012 r.

IX 2012r.

Cały okres stażu.

2015 r.
Uczestnictwo w pracach Szkoły realizujących jej funkcje.
•Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
•Realizacja funkcji opiekuńczych i wychowawczych świetlicy zgodnie z Programem Pracy Wychowawczej Szkoły, Programem Profilaktycznym i Planem Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej Świetlicy.
•Opracowanie planów pracy opiekuńczo – wychowawczej na dany rok szkolny.
•Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach.
•Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem świetlicy szkolnej: dbałość o estetyczny wygląd sali i stołówki szkolnej, przygotowywanie dekoracji.
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, sprawozdania, dzienniki pracy świetlicy.

Plan pracy świetlicy.

Regulaminy konkursów, sprawozdania.
Dzienniki pracy świetlicy.
Cały okres stażu.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności.
Poszerzenie własnej wiedzy
i umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy. • Pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie artykułów w czasopismach pedagogicznych.
•Poszukiwanie nowości wydawniczych, publikacji internetowych.
•Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
•Samokształcenie w oparciu o wybrane pozycje z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.
•Wymiana informacji i doświadczeń z nauczycielami.
•Przygotowanie i wygłoszenie referatu nt. „Audiogenne uwarunkowania rozwoju mowy” na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Zaświadczenia, listy obecności. Cały okres stażu.
Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole; podejmowanie działań.
•Członek Zespołu ds. Zmian w Programie Profilaktyki.
•Udział w zespole ds. Ewaluacji, przeprowadzenie badań w zakresie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności określonego w podstawie programowej (udział w opracowaniu oraz analiza ankiety).
•Członek zespołu ds. Zmian w Programie Wychowawczym Szkoły.
Potwierdzenie Dyrektora.
IX 2012-VI 2013

Organizowanie zajęć wspierających rozwój dzieci oraz poszerzających ich zainteresowania.
•Zorganizowanie cyklu zajęć rozwijających percepcję wzrokową w oparciu o program Marianne Frostig.
•Organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci uczęszczających do świetlicy (Andrzejki, Mikołajki, Święto Wiosny, Dzień Dziecka)
•Przygotowanie przedstawienia „Przyjście Wiosny” z udziałem dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.
•Spotkanie z p. Bartłomiejem Włodkowskim - znawcą i miłośnikiem Białołęki.
Wpisy w dzienniku zajęć świetlicowych,prace dzieci.

Scenariusze, sprawozdania.

Scenariusz.


Sprawozdanie.

W okresie stażu.


2013-2014

2014-2015

2012-2013


§ 8 ust.2 pkt 2: Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej jako elementu warsztatu własnej pracy. • Korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
•Opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem edytora tekstów Microsoft Office Word
( karty pracy, ćwiczenia, krzyżówki, rebusy).
•Odwiedzanie stron internetowych dotyczących oświaty oraz portali internetowych.
Wzory wykonywanych pomocy, scenariusze, karty pracy.

Zebranie bazy linków internetowych.

Cały okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 3: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. • Przekazywanie wiedzy i dzielenie się materiałami opracowanymi podczas spotkań warsztatowych – przekazanie materiałów do biblioteki.
•Służenie radą i pomocą koleżankom młodszym stażem.
•Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom scenariuszy zajęć imprez, programów, pomocy dydaktycznych.
Opracowane materiały.

Potwierdzenie nauczyciela.

Potwierdzenie nauczycieli. Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i odbywających praktyki studenckie. • Przygotowanie scenariuszy.
•Przeprowadzenie zajęć.
•Pomaganie młodszym nauczycielom w doskonaleniu warsztatu zawodowego.
Konspekty, arkusze poobserwacyjne, potwierdzenia.
Cały okres stażu.
Udział w pracach zespołu kształcenia zintegrowanego. • Systematyczny i aktywny udział w spotkaniach zespołu samokształceniowego.
•Poszukiwanie ciekawych rozwiązań metodycznych w Internecie.
Zapisy w protokołach zebrań zespołu. Cały okres stażu.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, wychowawcami klas i reedukatorem. Współpraca z rodzicami. • Konsultacje w pracy opiekuńczo - wychowawczej:
- w sprawie bieżących problemów uczniów,
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków,
- zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów uczęszczających do świetlicy,
- pomoc dzieciom z dysfunkcjami w czasie pracy w świetlicy,
- wymiana doświadczeń i spostrzeżeń na temat funkcjonowania ucznia w świetlicy i poza nią.
•Systematyczna współpraca z logopedą i reedukatorem w związku z realizowanymi programami terapeutycznymi.
Dokumentacja nauczyciela
- wychowawcy świetlicy.
Według potrzeb.

§ 8 ust.2 pkt 4a: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie i wdrożenie programu terapeutycznego dla dzieci z seplenieniem międzyzębowym.
•Zajęcia logopedyczne. Program zajęć, sprawozdanie z realizacji. 2012/2013
Opracowanie programu „Trening słuchu”.
•Opracowanie programu. Wdrożenie do realizacji.
Program, sprawozdanie. 2013/2014
Udział w opracowaniu projektu edukacyjnego „Białołęka – moja mała ojczyzna”.
•Zorganizowanie konkursu wiedzy o Białołęce w kl. III. Potwierdzenie dyrektora szkoły. Sprawozdanie. 2012-2013

§ 8 ust.2 pkt 4c : Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych.
Udział w akcjach z zakresu ekologii.
Udział w prowadzeniu akcji w świetlicy:
- zbiórka zużytych baterii;
- „Sprzątanie świata”;
- zbiórka nakrętek.
Sprawozdanie z realizacji. 2012/2015
Zorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych. •Opracowanie regulaminów konkursów.
•Zorganizowanie, przeprowadzenie, ocena i wyłonienie zwycięzców konkursu plastycznego: „Zimowe harce”.
•Zorganizowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu plastycznego „Aktywnie spędzam swój wolny czas”. Potwierdzenie kierownika świetlicy.
Regulaminy konkursów, lista zwycięzców, wystawy prac. 2013/2015
Organizowanie i przeprowadzenie konkursów świetlicowych.
•opracowywanie regulaminów konkursów. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów świetlicowych dla uczniów klas 0 – III
a) plastycznych:
„Jesienny spacer po parku”;
„Zimowy pejzaż”;
„Na wiosennej łące”;
„Nasi ulubieńcy”;
b) konkurs polonistyczny: „Znam wiersze J. Brzechwy”.
Regulaminy konkursów, lista zwycięzców, wystawy prac plastycznych,
potwierdzenie kierownika świetlicy.
2012/2015
Propagowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
•Aktywny udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”: codzienne czytanie uczniom przez nauczyciela w trakcie zajęć (20 minut każdego dnia).
•Możliwość poznania uznanych i wartościowych pozycji literatury dziecięcej.
Sprawozdanie. Okres stażu.
Organizacja Festynu Rodzinnego.
•Organizacja i koordynacja imprezy na terenie szkoły.
Scenariusz, zdjęcia. 2013-2014
Zorganizowanie „Święta Wiosny” w świetlicy szkolnej.
•„Zielono mi”- konkurs na najciekawsze wiosenne przebranie.
„Pani Wiosna” - konkurs plastyczny, zagadki.
Sprawozdanie, scenariusz. Okres stażu.

§ 8ust.2 pkt 4e: Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska.
•Udział w akcjach i konkursach organizowanych przez Urząd Dzielnicy. Potwierdzenie Dyrektora. Cały okres stażu.
Współpraca z Domem Pomocy społecznej „Pod brzozami”.
•Organizowanie okolicznościowych uroczystości dla pensjonariuszy DPS „Pod brzozami”.
•Przygotowanie upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Dnia Babci, Dnia Dziadka.
Sprawozdania. Cały okres stażu.
Współpraca z Hospicjum w ramach programu „Pola nadziei”
•Udział w ogólnopolskiej akcji hospicyjnej: „Pola Nadziei”.
•Nawiązanie kontaktu z koordynatorem dzielnicowym.
•Uwrażliwienie dzieci na problemy osób chorych i niepełnosprawnych, szczególnie ich rówieśników.
•Udział w konkursie „Znaki nadziei” poświęcony ludziom niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym dla uczniów klas 0-III: wykonanie kartki świątecznej.
Rok szkolny 2013/2014. Sprawozdanie.

§ 8 ust.2 pkt 5: Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Dostrzeganie, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych u dziecka w młodszym wieku szkolnym. • Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów poprzez ustalenie i stosowanie odpowiednich metod i oddziaływań wychowawczych.
•Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.
•Opis efektów zastosowanych oddziaływań wychowawczych.
•Opis i analiza przypadku.
Cały okres stażu.
Praca z uczniem z trudnościami wychowawczymi.
•Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.
•Opis efektów zastosowanych oddziaływań wychowawczych.
Opis i analiza przypadku. Cały okres stażu.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji ulegać modyfikacji.

Zatwierdzono do realizacji : ........................................

Opracowanie: Beata Żebrowska Maciołek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.