X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28533
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

podstawa prawna:
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U.2014.191 j.t. z późn. zm.)
Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 r. Nr 393)

PODSTAWOWE INFORMACJE
nauczyciel odbywający staż: dr Agnieszka Byczyńska
stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
zajmowane stanowisko: nauczyciel-wychowawca świetlicy
dodatkowe funkcje pełnione w szkole: wicedyrektor
posiadane kwalifikacje:
- do nauczania biologii i chemii (ukończone studia magisterskie na kierunku biotechnologia, dyplom doktora nauk przyrodniczych),
- do nauczania ww. przedmiotów w języku angielskim (certyfikowana znajomość języka obcego na poziomie B2),
- do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego (ukończone studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza)
nazwa szkoły: Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie
organ prowadzący szkołę: Burmistrz Gminy Kórnik
organ nadzorujący: Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu
imię i nazwisko Opiekuna stażu: ...
czas trwania stażu: 1 rok i 9 miesięcy (od 01.09.2013 do 31.05.2015) – na podstawie
art. 9c ust. 2 Karty Nauczyciela

DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE
- Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku biotechnologia
- Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla nauczycieli
- Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: Ekologia a ochrona środowiska
- Dyplom uzyskania doktora nauk przyrodniczych
- Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej
- Certyfikat „FCE” Cambridge ESOL International
- Dyplom ukończenia studiów podyplomowych: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU
- Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z 25.06.2010
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (zatwierdzony przez Dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie)
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
Czas trwania stażu był okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Był to dla mnie czas zmian, związanych z rozwojem zarówno w sferze zawodowej – merytorycznej oraz metodycznej, jak i osobistej.
W dalszej części przedstawiam szczegółowe sprawozdanie zawierające zestawienie zadań, które realizowałam na podstawie mojego planu rozwoju zawodowego. Wynika z niego, że przez cały czas trwania stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłam warsztat pracy i znajomość prawa oświatowego, sumiennie wywiązywałam się z realizacji zaplanowanych zadań i podjętych samodzielnie inicjatyw oraz powierzonej mi funkcji wicedyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie. Wszechstronność mojej działalności zawodowej, której towarzyszyła nieustająca autorefleksja i ewaluacja, wymagała ode mnie również ciągłego rozwoju kompetencji interpersonalnych, przydatnych zarówno we współpracy w zespole nauczycielskim, jak i niezbędnych w efektywnym porozumiewaniu się z uczniami, ich rodzicami i przedstawicielami lokalnego środowiska.

ZADANIA ZREALIZOWANE OD 1 WRZEŚNIA 2013 DO 31 MAJA 2015:
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Współpraca z Opiekunem stażu i innymi nauczycielami:
- rozmowa z Opiekunem stażu i ustalenie zasad współpracy – zawarcie kontraktu: 1 IX 2013, zaplanowanie działań na nowy rok szkolny: 3 IX 2014, konsultacje z Opiekunem stażu nt. podejmowanych działań prowadzone były na bieżąco,
- uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli i Opiekuna stażu w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie i ich omówienie:
31 X 2014 – j. angielski, 3b, n-l ..., temat: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
17 XI 2014 - j. angielski 3b, n-l ..., temat: We’ve got on well since we met (Dobrze się dogadujemy odkąd się poznaliśmy) - praca z podręcznikiem
18 XI 2014 – j. polski, 1c, n-l ..., temat: „Klątwa starej wróżki” jako opowiadanie
20 V 2015 – fizyka, 1b, n-l ..., temat: Oddziaływania międzycząsteczkowe
- prowadzenie zajęć oraz uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego panią ... w Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku i ich omówienie:
19 XI 2013 Pomoc koleżeńska – każdy ma coś do zaoferowania.
22 XI 2013 Trzeba umieć wygrywać i przegrywać. Co to znaczy „fair play”?
26 XI 2013 Czy czujemy się bezpiecznie w naszej szkole?
29 XI 2013 Tolerancja, stereotypy i uprzedzenia.
3 XII 2013 Stres jako nieodłączna część życia. Jak sobie z nim radzić?
6 XII 2013 Savoir vivre – po co mi to?
10 XII 2013 Od czego można się uzależnić? Co wiemy o środkach uzależniających?
13 XII 2013 Poznajemy i nazywamy własne uczucia.
17 XII 2013 Dlaczego warto czuć się pewnym siebie?
3 I 2014 Poznajemy swoje emocje. Jak radzić sobie z tymi nieprzyjemnymi?
10 I 2014 Powiedz „nie”, ale jak?
14 I 2014 Każdy ma swoje mocne strony.
17 I 2014 Na czym polega skuteczna komunikacja?
21 I 2014 Sztuka rozwiązywania konfliktów.
24 I 2014 Internet, telefon komórkowy...zagrożenia XXI w.
28 II 2014 Jak reagować na cyberprzemoc? (cz.1)
04 III 2014 Jak czuję się sam ze sobą i co z tego wynika?
07 III 2014 Jak reagować na cyberprzemoc? (cz.2)
11 III 2014 Jak poprawić zapamiętywanie, by odnosić sukcesy w szkole?
14 III 2014 Sztuka autoprezentacji.
25 III 2014 Powiedz ‘nie’ czyli sztuka odmawiania i ćwiczenie asertywności.
28 III 2014 Czas się nie spieszy – to my nie nadążamy!
01 IV 2014 Metoda małych kroków w osiąganiu celów.
04 IV 2014 Normy i wartości – jak się nimi kierować?
11 IV 2014 Mapy mentalne – skuteczny i przyjemny sposób na powtórkę i ... redukcję stresu przed sprawdzianem!
- planowanie i omawianie z metodykiem zajęć prowadzonych przez siebie i innych, w ramach studiów podyplomowych WSNHiD: IV-VI 2014,
- współpraca z ... – wraz z uczniami z grupy Art&Fun wsparcie akcji „Adopcja na odległość” XII 2014 i XII 2015,
- zorganizowanie zajęć Art&Fun we współpracy z ... (w ramach projektu „Nauka w Przestrzeni, realizowane jest przez Politechnikę Poznańską, Stowarzyszenie Wędrowni Architekci oraz Fundację Twórców Architektury): II-III 2015,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu: 2 XII 2013 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej „Twórczy Adwent – dekoracje świąteczne metodą scrapbooking” , 18 III 2015 – godz. wych. w kl. 1c „Moje miejsce w grupie”,
- współpraca z nauczycielami z Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku w projekcie „Pan Stanisław” IX-X 2014,
- we współpracy z nauczycielami j. angielskiego i matematyki, j. niemieckiego i historii oraz psychologiem szkolnym - opracowanie innowacji pedagogicznej zaplanowanej do realizacji od roku szkolnego 2015/2016; innowacja pn. „Nauka na językach” została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców 13 V 2015,
- współpraca z ..., ..., ..., ... w organizowaniu i opiece nad uczniami podczas wycieczek szkolnych.
2. Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą organizacji pracy szkoły: VIII / IX 2013 i VIII / IX 2014.
3. Uwzględnianie wniosków do pracy z poprzedniego roku szkolnego przy konstruowaniu planów:
- pracy szkoły na rok szkolny: VIII / IX 2013 i VIII / IX 2014,
- lekcji dla klas i uczniów indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych i dyżurów nauczycieli: VIII / IX 2013, I 2014, VIII / IX 2014, I 2015, V 2015,
- zastępstw doraźnych: od VIII 2013 do V 2015,
- planu przebiegu próbnego egzaminu gimnazjalnego: XII 2013, I 2015
- procedur przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz przydziału zadań nauczycielom (zgodnie z procedurami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej): III 2014 i III 2015,
- sprawdzanie i akceptacja kart wycieczek od VIII 2013 do V 2015.
4. Współtworzenie kalendarza imprez szkolnych: IX 2013 i IX 2014.

5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczania oraz działalności opiekuńczej i wychowawczej:
- nauczyciela-wychowawcy świetlicy (prowadzono na bieżąco),
- dotyczącej zadań szkoły (prowadzono na bieżąco),
- dotyczącej monitorowania realizacji podstawy programowej, analizy efektów kształcenia oraz kontroli dokumentacji nauczania, opieki i wychowania, prowadzonych systematycznie od IX 2013 do V 2015 przez wicedyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły.
6. Udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych:
- udział w szkoleniu „Komunikowanie wyników egzaminów zewnętrznych”, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu: 16 IX 2013,
- udział w Konferencji dla dyrektorów szkół i przedszkoli, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu:
1 X 2013,
- udział w szkoleniu „Analiza egzaminów zewnętrznych”, Europejskie Centrum Kształcenia Kadr w Białymstoku: 12 XII 2013,
- udział w szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dot. elektronicznego wypełniania arkuszy:
23 X 2013,
- udział w szkoleniu „Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014”, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu: 25 II 2014,
- udział w sesji szkoleniowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kórniku oraz dla osób z gminy Kórnik realizujących zadania wynikające z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości: 26 – 28 III 2014,
- udział w kursie doskonalącym „Jak się uczyć? czyli o tym jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?” EDU-MACH (50 godzin, III – V 2014),
- udział w kursie doskonalącym „Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych” EDU-MACH (90 godzin, III – V 2014),
- udział w kursie doskonalącym „Podniesienie jakości nauczania i uczenia się przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych z wykorzystaniem koncepcji oceniania kształtującego” Aktywna Edukacja, Centrum Edukacji Obywatelskiej/Ośrodek Rozwoju Edukacji: I – VI 2014,
- udział w szkoleniu z warsztatami „Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+”, Agencja Pracy Twórczej:
9 VI 2014,
- podjęcie i ukończenie „Kursu kwalifikacyjnego pedagogiczno-metodycznego dla nauczycieli języka angielskiego” Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli ‘Vademecum’/ SKK w Bydgoszczy:
III – VIII 2014,
- podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”, WSNHiD / ODN Uni-Terra w Poznaniu: IX 2013 - VIII 2014,
- udział w szkoleniu „Komunikowanie wyników egzaminów zewnętrznych” Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu: IX 2014,
- udział w szkoleniu „Doradztwo zawodowe. Od diagnozy do ewaluacji. Praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych” Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie: 1-2 XII 2014,
- udział w szkoleniu z procedur egzaminu gimnazjalnego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu:
10 III 2015,
- udział w szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej - warsztatach psychologicznych z panią psycholog Dorotą Zawadzką: 29 IV 2015.
7. Praca w zespołach:
- nauczycieli-wychowawców świetlicy: IX 2013 – V 2015,
- ds. statutu: IX 2013 – V 2015,
- matematyczno-przyrodniczym projektu Aktywnej Edukacji (Centrum Edukacji Obywatelskiej/Ośrodek Rozwoju Edukacji) – jako koordynator przedmiotowy: I – VI 2014.
8. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli (odbywało się na bieżąco).
9. Tworzenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy:
- gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki pedagogicznej (odbywało się na bieżąco),
- podnoszenie atrakcyjności oferty świetlicy poprzez systematyczny przegląd stanu i uzupełnianie wyposażenia – dokupienie najpopularniejszych wśród uczniów gier stolikowych i elektronicznych gier zręcznościowych, pozyskanie prasy popularno-naukowej oraz sprzętu audio-wizualnego: radia i odtwarzacza dvd, maszyny do szycia: IX 2013 – V 2015,
- zorganizowanie zajęć plastycznych „Twórczy Adwent”: 2-4 XII 2013,
- zorganizowanie zajęć kreatywnych „Craft&Fun”: XI-XII 2014 i I-III 2015.
10. Ocena skuteczności podejmowanych działań, sformułowanie wniosków i zaleceń do dalszej pracy:
- przygotowanie sprawozdań z pracy świetlicy (zespołowo): I 2014, VI 2014, I 2015, VI 2015,
- przygotowanie sprawozdań z pracy zespołu ds. statutu (jako lider): I 2014, VI 2014, I 2015, VI 2015,
- przygotowanie sprawozdań z kolejnych modułów realizowanych przez zespół matematyczno-przyrodniczy w projekcie Aktywnej Edukacji (jako koordynator przedmiotowy), Centrum Edukacji Obywatelskiej / Ośrodek Rozwoju Edukacji: I-VI 2014,
- analiza efektów kształcenia za rok szkolny 2012/2013, 2013/2014 i 2014/2015,
- analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i EWD 2013 i 2014 2014,
- przygotowywanie sprawozdań cząstkowych z realizacji stażu: II 2014, VIII 2014, II 2015, V 2015,
- przygotowanie projektu sprawozdania końcowego z realizacji stażu: V 2015.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznawanie struktury i problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego:
- zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole: opinie i orzeczenia PPP, zapisy w protokołach Rady Pedagogicznej i zespołu wychowawczego: od IX 2013 do V 2015,
- obserwacja i analiza możliwości uczniów (prowadzona była na bieżąco od IX 2013 do V 2015 podczas zajęć w świetlicy szkolnej oraz w trakcie wypełniania obowiązków wicedyrektora),
- poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z uczniami i ich rodzicami (odbywało się na bieżąco od IX 2013 do V 2015 podczas zajęć w świetlicy szkolnej oraz w trakcie wypełniania obowiązków wicedyrektora),
- współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz nauczycielami przedmiotów przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów z uczniami (odbywała się na bieżąco od IX 2013 do V 2015 podczas zajęć w świetlicy szkolnej oraz w trakcie wypełniania obowiązków wicedyrektora),
- obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych (prowadzone było na bieżąco od IX 2013 do V 2015 podczas zajęć w świetlicy szkolnej oraz w trakcie wypełniania obowiązków wicedyrektora),
- uwzględnianie w pracy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb (odbywało się na bieżąco od IX 2013 do V 2015 podczas zajęć w świetlicy szkolnej oraz w trakcie wypełniania obowiązków wicedyrektora),
- zorganizowanie zajęć wychowawczych dla uczniów klasy 1c „Moje miejsce w grupie”: 18 III 2015.
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty, wspierającymi działalność szkoły:
- prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia, ekologii i przeciwdziałania patologiom społecznym w odpowiedzi na akcje organizowane przez organizacje i instytucje: Urząd Miejski w Kórniku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna, Policję, Straż Miejską, Sąd Rodzinny, szkoły podstawowe z terenu gminy oraz ponadgimnazjalne z powiatu poznańskiego: od IX 2013 do V 2015,
- koordynowanie udziału szkoły w akcji „Bezpieczne wakacje ‘2014” i „Bezpieczne wakacje ‘2015”,
- udział w spotkaniu z przedstawicielami innych szkół z terenu gminy oraz przedstawicielami spółki KOMBUS odnośnie uzgodnienia zasad oczekiwania na autobus szkolny i regulaminu przewozu uczniów od nowego roku szkolnego: 19 V 2015,
- udział w spotkaniu organizacyjnym Kórnickich Dni Nauki: 8 IX 2014 i 29 V 2015.
3. Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju:
- prowadzenie zajęć mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc w odrabianiu zadań domowych, wspieranie uczniów w rozwijaniu zdolności i zainteresowań, wdrażanie uczniów do zarządzania czasem wolnym, pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych stylów uczenia się, prezentacja mnemotechnik (zajęcia realizowano systematycznie od IX 2013 do V 2015, w świetlicy szkolnej).
4. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- opieka nad uczniami podczas imprez szkolnych i pozaszkolnych: wycieczka do Multikina: 17 X 2013, wycieczka na Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – na Poznański Festiwal Nauki 8 IV 2014, wyjazd do Kórnika na obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej 1 IX 2014 oraz święto Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 31 kdr OP w Kórniku 13 IX 2014 , wycieczka do Centrum Badań Kosmicznych PAN w Borówcu 23 IX 2014, wyjazd na lekcję biologii do Arboretum Kórnickiego 10 X 2014, wyjazd na zawody szachowe do Kórnika 28 X 2014, wyjazd na zajęcia z doradztwa zawodowego do ZS w Swarzędzu 11 XII 2014, wyjazd z uczniami na Poznański Festiwal Nauki i Sztuki: 13 IV 2015,
- we współpracy z nauczycielami - organizacja imprez szkolnych: Piknik Integracyjny: 27 IX 2013, Kiermasz Adwentowy: 11 XII 2013, Kiermasz Adwentowy: 10 XII 2014,
- wraz z ... organizacja zajęć oraz wystawy prac uczniów „Miejsce kreatywne w szkole” podczas Drzwi Otwartych Gimnazjum: 25 III 2015,
- organizowanie zajęć związanych z tradycjami i świętami „Twórczy Adwent”: 2-4 XII 2013, „Craft&Fun”:
XI-XII 2014 i I-III 2015,
- we współpracy z nauczycielami z Gimnazjum Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lęborku zorganizowanie zajęć i opieka nad uczniami podczas warsztatów, wycieczek, zajęć integracyjnych z noclegiem w szkole – w ramach projektu Pan Stanisław: 3-5 X 2014 oraz telekonferencji: 25 X 2014 i 25 X 2014,
- zorganizowanie i prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas pierwszych pn. „Ekologia w gimnazjum”: X 2014 – II 2015,
- wspieranie wychowawców klas i doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum – organizowanie spotkań - prezentacji oferty szkół ponadgimnazjalnych: III – V 2014, III – V 2015,
- w odpowiedzi na liczne zapytania uczniów – opracowanie i umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji pt. „Bezpieczny Internet – nie tylko w ferie” (dotyczących bezpieczeństwa młodzieży w sieci, ochrony prywatności przez uczniów, legalności różnych działań podejmowanych przez nich, zgłaszania cyberprzemocy i szukania pomocy): 16 II 2015,
- sformułowanie i zapoznanie uczniów z zasadami uczestniczenia w zajęciach świetlicy szkolnej oraz z zasadami oczekiwania na autobus szkolny: IX 2013, IX 2014,
- rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw i podczas oczekiwania na autobus szkolny (od IX 2013 do V 2015, zgodnie z planem dyżurów),
- uwzględnienie w tematyce zajęć zagadnień dotyczących kultury osobistej, tolerancji, szacunku dla innych (tematy realizowano systematycznie od IX 2013 do V 2015, zgodnie z planem pracy świetlicy).

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej stażu (od IX 2013 do V 2015):
- przygotowanie planu rozwoju,
- przygotowywanie sprawozdań cząstkowych i sprawozdania podsumowującego przebieg stażu,
- opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju oraz sprawozdania z przebiegu stażu,
- przygotowywanie konspektów,
- konsultowanie się z innymi nauczycielami poprzez fora dyskusyjne,
- korzystanie z usług chmurowych w celu wymiany i udostępniania plików innym nauczycielom.
2. Wykorzystanie Internetu w pracy na rzecz wychowanków:
- wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowywania zajęć - scenariusze dostępne w sieci: od IX 2013 do V 2015 wg potrzeb,
- wykorzystanie TIK podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych: od IX 2013 do V 2015,
- stworzenie bazy linków do portali edukacyjnych przydatnych dla uczniów (słowniki, interaktywne testy językowe, wskazówki jak uczyć się efektywnie, zagadki i gry logiczne, itd.): bazę uzupełniano systematycznie od IX 2013 do V 2015 na stronie internetowej szkoły w zakładce „świetlica”,
- udział w szkoleniu dotyczącym obsługi monitora interaktywnego: 22 X 2015,
- redagowanie informacji o wydarzeniach szkolnych w celu zamieszczenia ich na stronie Internetowej szkoły www.gimnazjumrobakowo.ehost.pl: od IX 2013 do V 2015,
- coroczne redagowanie Informatora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie dla przyszłych gimnazjalistów – uczniów klas szóstych szkoły podstawowej: III 2014 i III 2015,
- redagowanie informacji o wydarzeniach szkolnych w celu zamieszczenia ich na stronach lokalnych społeczności: naszborowiec.pl, www.e-kamionki.pl, kornik.pl lub publikacji w „Kórniczaninie”:
od IX 2013 do V 2015,
- zorganizowanie telekonferencji z Gimnazjum nr 1 w Lęborku: 25 IX 2014,
- zorganizowanie telekonferencji dla uczniów gimnazjum oraz SP nr 2 w Kórniku z udziałem naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: 25 X 2014,
- wykorzystanie TIK na zajęciach „Ekologia w gimnazjum”: X 2014 – I 2015,
- autorskie opracowanie i zredagowanie próbnego egzaminu gimnazjalnego z zakresu przedmiotów przyrodniczych dla klas drugich: IV-V 2015.
3. Wykorzystanie komputera i Internetu w celu poprawy organizacji pracy szkoły (odbywało się w sposób ciągły od IX 2013 do V 2015):
- zapewnienie płynnej komunikacji na płaszczyznach szkoła-rodzice i szkoła-uczniowie,
- pomoc techniczna rodzicom, uczniom i nauczycielom w korzystaniu z iDziennika,
- zapewnienie członkom Rady Pedagogicznej stałego dostępu do aktualnych informacji i komunikatów w formie elektronicznej,
- współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim przy redagowaniu i zamieszczaniu na stronie internetowej aktualnych informacji o działalności tych organów szkoły,
- administrowanie zasobami strony internetowej szkoły,
- rozwijanie funkcjonalności strony internetowej szkoły,
- wykorzystanie narzędzi elektronicznych do analizy ilościowej i jakościowej efektów kształcenia.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki (IX 2013 – I 2014):
- podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
- aktywne samokształcenie - studiowanie literatury fachowej: M. Dudzikowa „Pomyśl siebie...Minieseje dla wychowawcy klasy”, B. Rogers „Trudna klasa”, Stephen Covey: „7 nawyków skutecznego działania”, „6 najważniejszych decyzji, które kiedykolwiek podejmiesz”, D. Stema „Uczę (się) w szkole”, „Głos pedagogiczny”, „Uczyć lepiej” oraz korzystanie z zasobów Internetu: portale dot. tematyki dysleksji rozwojowej oraz ćwiczeń dla uczniów z dysleksją rozwojową , www.portaloswiatowy.pl, pedagogwakcji.blogspot.com, bedac-mlodym-pedagogiem.blog.pl, e-serwis nauczyciela,
- udział w sesji szkoleniowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kórniku oraz dla osób z gminy Kórnik realizujących zadania wynikające z Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości: 26-28 III 2014,
- udział w kursach doskonalących Specjalistycznego Centrum Edukacji EDU-MACH, wymienionych w opisie działań § 7 ust. 2 pkt 1,
- udział w szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej – warsztatach z panią psycholog Dorotą Zawadzką: 29 V 2015.


2. Bieżące diagnozowanie i rozwiązywanie trudności wychowawczych i edukacyjnych:
- ścisła współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie: IX 2013 – V 2015,
- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej „uczeń-uczeń” (odbywał się systematycznie od IX 2013 do V 2015, w ramach zajęć świetlicowych),
- praktyki w ramach studiów podyplomowych „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” pod opieką pedagoga Gimnazjum im. Władysława hr Zamoyskiego w Kórniku: XI 2013 / IV 2014.
3. We współpracy z innymi nauczycielami – wypracowywanie spójnych sposobów postępowania w stosunku do uczniów sprawiających problemy wychowawcze: odbywało się w sposób ciągły od IX 2013 do V 2015.
4. Kształtowanie i doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy: nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami, życzliwości, otwartości w kontaktach interpersonalnych, umiejętności współpracy w zespole: odbywało się w sposób ciągły od IX 2013 do V 2015.
5. Współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych integrujących społeczność szkolną i lokalną:
- Piknik Integracyjny: 27 IX 2013,
- Kiermasz Adwentowy: 11 XII 2013,
- Projekt „Make a Step”: 15-19 IX 2014,
- Kórnickie Dni Nauki: 18-19 IX 2014,
- Przegląd Kolęd i Pastorałek Obcojęzycznych: 4 XII 2014,
- Kiermasz Adwentowy: 10 XII 2014,
- koordynowanie działań szkolnych wolontariuszy podczas XXIII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: XII 2014/ I 2015,
- Drzwi Otwarte Gimnazjum: 19 III 2014 i 25 III 2015.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.

1. Posługiwanie się przepisami dotyczącymi procedury awansu zawodowego:
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących awans zawodowy i szczegółowe kwalifikacje nauczycieli, uaktualnianie własnej wiedzy na temat awansu: w sposób ciągły od IX 2013 do V 2015,
- napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz projektu planu rozwoju zawodowego: IX 2013,
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, na których poruszano kwestie awansu zawodowego: IX 2013 – V 2015,
- złożenie sprawozdania cząstkowego z przebiegu stażu w oparciu o plan rozwoju zawodowego sporządzony na podstawie wymagań sformułowanych w Rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli: II i VIII 2014, II i V 2015,
- przygotowanie projektu sprawozdania podsumowującego przebieg stażu w oparciu o ww. wymagania:
V 2015.
2. Znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły:
- organizacja próbnego alarmu pożarowego: 5 XII 2013 i 17 IX 2014,
- zapoznawanie się z aktualnymi Komunikatami Dyrektora Szkoły, dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie,
- podjęcie odpowiednich działań w związku z jednoczesnym zasłabnięciem uczennic (podejrzeniem ulatniania się nieznanej substancji w sali lekcyjnej) – wezwanie pogotowia ratunkowego i straży pożarnej, ewakuacja uczniów i pracowników: 5 XII 2014,
- zapoznanie się z aktualnym protokołem okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt (szkołę) wymagań przeciwpożarowych: II 2015,
- szkolenie okresowe w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: 5 III 2014.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego (odbywało się na bieżąco, w sposób ciągły
od IX 2013 do V 2015):
- śledzenie nowelizacji aktów prawnych,
- wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach, w szczególności w odniesieniu do: Ustawy o systemie oświaty, Ustawy Karta Nauczyciela, Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz rozporządzeń w sprawie ramowych statutów, nadzoru pedagogicznego, udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, sposobu prowadzenia dokumentacji, podstawy programowej, ramowych planów nauczania, Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie oraz dokumentów wewnątrzszkolnych i innych nie wymienionych powyżej, a których znajomość jest konieczna do realizowania powierzonych obowiązków,
- uwzględnianie w działaniu własnym zaleceń PPP w stosunku do uczniów,
- współpraca z wychowawcami klas w zakresie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom,
- podejmowanie odpowiednich działań w stosunku do uczniów potrzebujących pomocy, w tym kierowanie uczniów i rodziców do właściwych instytucji.
4. Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów i komisji oraz w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego (odbywało się systematycznie od IX 2013 do V 2015):
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- udział w pracach zespołu ds. statutu,
- udział w pracach zespołu ds. dodatku motywacyjnego nauczycieli,
- udział w pracach zespołu nauczycieli świetlicy,
- udział w pracach zespołu wychowawczego,
- udział w pracach komisji konkursowych - szkolnych oraz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
- udział w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie, jako zastępca Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego:
IV 2014 i IV 2015,
- udział w pracach zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego w Zespole Szkół w Kórniku, jako członek zespołu: V 2014 i V 2015.
PODSUMOWANIE
Biorąc pod uwagę wymienione powyżej działania mogę stwierdzić, że cele założone w planie rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie mojego warsztatu i metod pracy. Potrafię zarówno planować i organizować własne działania, jak i odpowiednio dokumentować. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba – poddaję je modyfikacji.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia, takich jak: kursy, konferencje, szkolenia, warsztaty, podwyższając swoje kompetencje nauczycielskie. Z powodzeniem podejmuję również wyzwania, związane ze zdobywaniem nowych kwalifikacji zawodowych. Na bieżąco pogłębiam też swoją wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki, a zdobytą w ten sposób teorię przekładam na praktykę – podczas pracy z uczniami. Na co dzień w szerokim zakresie wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb gimnazjum, aktywnie i rzetelnie uczestniczę w realizacji wszystkich zadań, wynikających ze Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Robakowie.
Dużą satysfakcję daje mi możliwość działania w różnych obszarach: podejmowanie innowacji dydaktycznych integrujących wszystkie moje kwalifikacje zawodowe, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych odpowiadających potrzebom i zainteresowaniom uczniów, jak również wypełnianie zadań organizacyjnych, wynikających z potrzeb szkoły i zakresu obowiązków wicedyrektora gimnazjum.
Jestem przekonana, że praca nad sobą podjęta w chwili rozpoczęcia mojej pracy w szkole, a kontynuowana w trakcie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, nie dobiega końca wraz z zakończeniem stażu. To nieustający proces, rozumiany przeze mnie jako ciągłe stawianie przed sobą następnych wyzwań i wyznaczania nowych celów, których realizacja sprawia mi nie tylko satysfakcję osobistą, lecz jednocześnie przyczynia się do lepszego funkcjonowania pojedynczych uczniów, jak i poprawy jakości pracy całej szkoły.

Robakowo, 15.06.2015 .................................
podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.