X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28523
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Imię i nazwisko
nauczyciela odbywającego staż:
Marika Klimczak
Posiadane kwalifikacje:
Licencjat pedagogiki- Edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym
W trakcie- studia magisterskie- Pedagogika rewalidacyjna
z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
Miejsce odbywania stażu:

Dyrektor szkoły:
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Szkoła Podstawowa w Witoni
ul. Szkolna 4
99-335 Witonia
mgr Urszula Graczyk
mgr Bożena Kuś
Czas trwania stażu: 01.09.2014 r.- 31.05.2015 r.

Witonia, 01.06.2015 r.
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2014 r. w Szkole Podstawowej w Witoni na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Zgodnie
z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu, napisałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor mg Urszulę Graczyk. Podczas odbywania stażu realizuję cele i zadania założone w planie rozwoju zawodowego umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.

I Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole (§6 ust. 2 pkt 1)
We wrześniu 2014 r.:
1. Zapoznałam się z procedurą osiągania awansu zawodowego oraz analizowałam przepisy prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.Nr 97, poz. 674
ze zm.), (Rozdział 3a),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz.267).
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu. Określone zostały zasady oraz formy wzajemnej współpracy a także harmonogram zajęć obserwowanych i prowadzonych.
3. Zapoznałam się z dokumentami obowiązującymi w szkole: StatutemSzkoły, Regulaminem pracy i wynagradzania, WSO, WDN, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym oraz ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć dodatkowych, kart wycieczek. Zapoznałam się także
z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami oraz zasadami współpracy Dyrektora
z pracownikami.
4. Poznałam podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż. Staram się przestrzegać ich podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych.
Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego pomogła mi usystematyzować posiadaną dotychczas wiedzę oraz umożliwiła prawidłowe opracowanie planu rozwoju zawodowego. Natomiast dzięki zapoznaniu się
z dokumentacją obowiązującą w szkole uzyskałam wiedzę na temat celów, zadań i organizacji pracy placówki. Znajomość dokumentacji szkolnej umożliwiła mi również stworzenie planu pracy wychowawcyoraz prawidłowe dokumentowanie własnej pracy z uwzględnieniem
kierunków działań szkoły.

II Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki (§ 6 ust. 2 pkt 2)
1. We wrześniu 2014 r. przeanalizowałam obowiązującą podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej, co pomogło mi w przygotowaniu rozkładów materiału oraz planów wynikowych. Opracowałam również plan działań wychowawczych na lata 2014-2017, który został zatwierdzony przez Dyrektora szkoły. Prowadziłam dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczejzgodnie z przepisami prawa oświatowego. Opracowałam plan zajęć wyrównawczych z edukacji polonistycznej i matematycznej oraz koła teatralnego.
2. W bieżącym roku szkolnym brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz
w posiedzeniach Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej i Zespołu Wychowawczego. Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zewnątrzszkolnego:
• „Staż nauczyciela rozpoczynającego pracę- krok po kroku. Procedury i przepisy związane
z awansem zawodowym. Planowanie rozwoju awansu zawodowego”, wrzesień 2014 r.,
• „Kurs kierowników wycieczek i obozów wędrownych”- październik 2014 r.,
• „Praca z dzieckiem sześcioletnim w klasie pierwszej szkoły podstawowej”, listopad- grudzień 2014 r.
• „Aktywna Szkoła- Aktywny Uczeń”- wrzesień- grudzień 2014 r. kurs e-learning.
• „Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii”- 6.03.2015 r.
• „Stosowanie oceny rozwojowej w klasach I-III” – 7-8.03.2015 r.
• Szkolenie nauczycieli w ramach programu Mały Mistrz – 27.05.2015 r.
• Planowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej nauczyciela na I etapie edukacyjnym: edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, artystyczna oraz TIK 25-27.05.2015r.
Brałam udział w następujących e-konferencjach:
• „Jak pracować i budować relacje z roszczeniowym rodzicem?”- 16.03.2015 r.
• „Praca nauczyciela klasy 1. Praktyczne rozwiązania na co dzień. – Twórczy nauczyciel – twórczy uczniowie. Czy sztuka prowadzi do dojrzałości społeczno- emocjonalnej”- 19.03.2015 r.
• „Praca nauczyciela klasy 1. Praktyczne rozwiązania na co dzień. – Czy warto tracić czas
na doświadczenia z uczniami”- 9.04.2015 r.
Uczestniczyłam też w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia podczas zebrań rad pedagogicznych:
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały?”
• „Od badania do działania, czyli 3P- prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole”.
• Ciekawe lekcje wychowawcze. Metody i formy pracy z klasą.
Wciąż podnoszę swoje kwalifikacje studiując zaocznie na kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego. Napisałam pracę magisterską na temat: „Rozpoznawanie deficytów rozwojowych dzieci
5-6- letnich jako czynnika warunkującego gotowość szkolną”.
Dzięki własnemu samodoskonaleniu oraz udziałowi w kursie „Praca z dzieckiem
sześcioletnim” wzbogaciłam wiedzę na temat wspierania dzieci na I-szym etapie edukacyjnym w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Zdobyłam wiele ciekawych materiałów, propozycji zabaw edukacyjnych, które mogę wykorzystywać
na co dzień w pracy z dziećmi. Dzięki udziałowi w szkoleniu dotyczącym oceny rozwojowej w edukacji wczesnoszkolnej oraz wprowadzeniu elementów oceniania kształtującego
w codziennej pracy, doskonaliłam własne umiejętności oceniania, co pomaga uczniom
w efektywniejszym uczeniu się.
Przeprowadzenie w październiku diagnozy u progu klasy pierwszej oraz obserwacji
pedagogicznej pozwoliło mi zebrać wstępne informacje na temat zespołu klasowego i ustalić
wnioski do dalszej pracy.
W ciągu roku szkolnego 2014/2015 przygotowałam różne materiały i pomoce dydaktyczne, które pomagają mi uatrakcyjnić tok lekcyjny. Założyłam również teczki
z różnorodnymi pracami dzieci, przygotowałam tablice, na których uczniowie prezentują swoje prace, tworzyłam gazetki dydaktyczne oraz dekoracyjne w sali zajęć oraz wystawy prac uczniowskich na korytarzu szkolnym.
Na bieżąco studiuję literaturę pedagogiczną, psychologiczną z zakresu pracy
z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym. Czytam czasopisma pedagogiczne, m.in.. „Życie Szkoły”. Śledzę również informacje zamieszczane na stronach internetowych MENiS oraz portalach i stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Korzystałam m.in. z następujących pozycji literaturowych; A. Jurek „Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów”, A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, B. Florczuk „Sześciolatek: bawię się i uczę”,
B. Niemierko „O powodzeniu nauczyciela w pracy dydaktyczno – wychowawczej”,
J. Awgulowa „Inscenizacje w klasach początkowych”, G. Krasowicz- Kupis „Psychologia dysleksji”, M. Kulus „One są wśród nas. Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu”.
Współpracowałam także z logopedą szkolnym, który prowadzi terapię logopedyczną
z trójką dzieci uczęszczających do klasy, której jestem wychowawcą. Na bieżąco konsultowałam czynione przez dzieci postępy. W lutym za zgodą Dyrektora Szkoły, logopedy oraz rodzica jednego z uczniów uczęszczających do klasy której jestem wychowawcą
na zajęcia logopedyczne został skierowany chłopiec celem podjęcia próby korygowania zaburzenia mowy- jąkania.
Starałam się aktywizować uczniów do zajęć pozalekcyjnych. W tym celu zaplanowałam i przeprowadzałam raz w tygodniu zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej i matematycznej oraz zajęcia koła teatralnego.
Uczniowie, pod moim kierunkiem, chętnie uczestniczyli również w konkursach plastycznych na szczeblu powiatowym: „Pluszowy Miś- mój przyjaciel”, „Stop- tu się nie pali!” oraz „Zapobiegamy pożarom”, ogólnopolskim: „Bezpiecznie na wsi - zwierzaki to nie pluszaki”, „Artystyczny Tomik Poezji Dziecięcej”, gminnym: „Pijesz- szczęśliwie nie żyjesz!” oraz szkolnym: „Na najpiękniejszą kartkę wielkanocną”. Prace dwóch uczennic zostały dostrzeżone przez jury; jedna dziewczynka zajęła w tym konkursie 2 miejsce, druga otrzymała wyróżnienie. Jeden uczeń w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi- zwierzaki to nie pluszaki” organizowanym przez KRUS zdobył wyróżnienie w etapie rejonowym.
Troje uczniów klasy Ib, której jestem wychowawcą wzięło udział w szkolnych eliminacjach konkursu recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”. Jedna z uczennic zdobyła wyróżnienie recytując wiersz pt. „Na leśnej polanie”.
Pierwszoklasiści wzięli również udział w Rajdzie Pieszym śladami Odnawialnych Źródeł Energii Gminy Daszyna oraz XXXVI Zlocie do Środka Polski- rajd zorganizowany przez PTTK Łęczyca i Urząd Gminy w Piątku
W maju zorganizowałam konkurs pod hasłem: „Co wiem o teatrze?” dla uczestników koła teatralnego, który był podsumowaniem całorocznej pracy.
Staram się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły.W okresie od 1 września do 31 grudnia koordynowałam przebieg konkursu „Aktywna Szkoła- Aktywny Uczeń”, którego celem było spopularyzowanie wśród uczniów w całej Polsce podstawowych zasad zdrowego trybu życia. W ramach tego zadania, w klasach I-VI w naszej szkole, zostało podjętych wiele ciekawych działań, w które z ogromnym zaangażowaniem włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Skrócony opis przebiegu konkursu znajduje się
na stronnie internetowej szkoły w zakładce Programy.
W październiku, wspólnie z wychowawcą równoległej klasy pierwszej, zorganizowałam uroczystość ślubowania uczniów. Z okazji tego wydarzenia przygotowana została dekoracja oraz krótki program artystyczny w wykonaniu pierwszoklasistów. Zorganizowałam również uroczystości klasowe: Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wróżby Andrzejkowe oraz Dzień Dziecka, a także spotkanie wigilijne dla uczniów i rodziców,
na którym dzieci zaprezentowały krótkie przedstawienie. W drugim półroczu zorganizowałam klasowy Dzień Rodziny, na którym uczniowie przedstawili krótki montaż słowno- muzyczny z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Byłam odpowiedzialna za zorganizowanie mikołajkowego wyjazdu do Centrum Zabaw Happy Park w Stróżewku oraz wycieczki dydaktycznej do Łodzi, podczas której uczniowie wzięli udział w ciekawych warsztatach, podczas których poznały podstawowe zagadnienia robotyki. Sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas wycieczek do: Jednostki Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, WODN w Zgierzu na spektakl pt. „Zakochany Miś”, Kutna- baśń muzyczna pt. „W tajemniczej krainie krasnali” oraz do Parku Etnograficznego w Kłóbce. Byłam współodpowiedzialna za zorganizowanie obchodów pierwszego dnia wiosny oraz Festynu z okazji Dnia Dziecka. Pomagałam w przygotowaniu materiałów potrzebnych do realizacji projektu „Dzień języka angielskiego w klasie I”. Uczniowie pod moją opieką zaangażowali się w obchody szkolnych imprez- „Życzliwego Piątku”, „Aktywnego Piątku” oraz „Dnia Krawata i Muszki”. W kwietniu wraz
z wychowawcą klasy drugiej zorganizowałam uroczysty apel z okazji Dnia Czytelnika, podczas którego uczniowie uczęszczający na koło teatralne przedstawili krótki montaż słowno- muzyczny pt. „Pasażerowie Lokomotywy”.
Byłam autorem lub współautorem informacji o przebiegu wyżej wymienionych wydarzeń i uroczystości zamieszczanych na stronie internetowej szkoły. W grudniu w ramach zespołu przedmiotowego współpracowałam przy przygotowywaniu projektu „Witońskie królestwo pszczół” oraz przy wykonywaniu bieżących zadań zespołu. 1 kwietnia 2015 r. podczas Ogólnopolskiego Sprawdzianu Uczniów Klas Szóstych pełniłam funkcję członka zespołu nadzorującego. Byłam również członkiem komisji konkursu ortograficznego dla klas II i III- „As ortografii”, który został przeprowadzony w kwietniu 2015r.

III Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem (§6 ust.2 pkt. 3)
Informacje na temat środowiska dziecioraz ich problemów zdobywałam dzięki rozmowom z rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas 0, innymi nauczycielami oraz samymi uczniami. Nawiązywałam życzliwe relacje z uczniami oraz współpracę z rodzicami, którzy chętnie włączali się w organizowanie uroczystości klasowych.
W bieżącym roku szkolnym przeprowadziłam 6 zebrań ogólnych z rodzicami oraz szereg rozmów indywidualnych. Na spotkaniach przeprowadziłam następujące szkolenie dla rodziców: „Czego wymaga się od pierwszoklasisty w szkole i jak rodzice mogą pomóc dziecku w nauce. Adaptacja dzieci do warunków szkolnych”, „Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka”. Przedstawiłam też cele konkursu Aktywna Szkoła- Aktywny Uczeń, które połączyłam z pogadanką na temat odżywiania dzieci w młodszym wieku szkolnym. Przeprowadziłam ankietę „Czy znam swoje dziecko?- Mocne i słabe strony mojego dziecka”. W celu pełniejszego oraz ciekawszego zobrazowania przedstawianych treści przygotowałam prezentacje multimedialne. Informowałam rodziców o bieżących wydarzeniach poprzez zeszyt korespondencji. Przeprowadziłam również trzy lekcje otwarte dla rodziców: pierwsza podczas spotkania wigilijnego, na którym uczniowie zaprezentowali krótkie przedstawienie, pt. „Świąteczne życzenia”, druga z okazji Dnia Czytelnika, gdzie uczniowie przedstawili inscenizację pt. „Pasażerowie lokomotywy” oraz trzecia w maju
z okazji Dnia Rodziny, podczas którego uczniowie zaprezentowali krótki program słowno -muzyczny z życzeniami dla rodziców. Zawsze chętnie odpowiadałam na pytania rodziców,
a swoją postawą starałam się zachęcać ich do współpracy.

IV Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt.4)
Bardzo ciekawym doświadczeniem było dla mnie obserwowanie zajęć, które prowadził opiekun stażu. Lekcje były na bieżąco analizowane i omawiane. Niektóre
z zaobserwowanych rozwiązań wykorzystałam do własnej pracy dydaktycznej oraz wychowawczej. Obserwowanie zajęć pomagało mi w zdobywaniu coraz większego doświadczenia w samodzielnej pracy z dziećmi. Zaś prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu i Dyrektora oraz wspólne ich omawianie, pomogło mi zdobyć umiejętność oceny przeprowadzonych przez siebie zajęć, jak również dostrzegania słabych i mocnych stron swojej pracy.
Organizuję własny warsztat pracy przy użyciu technik multimedialnych. Korzystam
z programów komputerowych, które służą mi do przygotowywania: dokumentacji klasowej, szkolnej oraz przebiegu stażu, scenariuszy lekcji, kart pracy, prezentacji multimedialnych
i sprawdzianów. Jest to bardzo istotne, gdyż w sali lekcyjnej mam możliwość korzystania
z tablicy interaktywnej, która pozwala na efektywniejszą pracę oraz wizualizację treści,
a zajęcia wzbogacone o pokaz filmu edukacyjnego, czy prezentację multimedialną
są atrakcyjniejsze i ciekawsze dla uczniów.
Realizując zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego korzystałam
ze wskazówek Pani Dyrektor, opiekuna stażu i innych nauczycieli. Udzielane rady pomogły mi w pełniejszym stopniu sprostać postawionym celom. Opiekun stażu dzielił się ze mną własną wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, a jego uwagi były dla mnie cenną wskazówką, pozwalającą prawidłowo organizować pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz pomagały mi krytycznie analizować własne dokonania. Do wzbogacenia moich doświadczeń przyczyniło się również wymienianie spostrzeżeń oraz dzielenie się wątpliwościami z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę teoretyczną oraz był przyczynkiem do podejmowania nowych aktywności. Dlatego zamierzam w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w różnorodnych kursach i szkoleniach. Realizowanie zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego wzbogaciło mnie o nowe doświadczania, pozwoliło zdobyć szereg nowych umiejętności oraz pomogło w kształtowaniu wielu pożądanych u nauczyciela postaw.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.