X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28481
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Katarzyna Igielska – nauczyciel kontraktowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Św. Jana Kantego w Białej Niżnej

wykształcenie : wyższe magisterskie, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna, Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych, Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Uczniów autystycznych.

kursy kwalifikacyjne: Organizacja i zarządzanie oświatą , Dogoterapia

stanowisko: nauczyciel wspomagający

czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2015 r.

opiekun stażu: mgr Urszula T.


Wstęp
Jestem nauczycielem wspomagającym zatrudnionym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Białej Niżnej.
We wrześniu 2012 roku dyrektor pani mgr Bożena Sekuła wyraziła zgodę na umożliwienie mi odbycia stażu na stopień nauczyciela mianowanego w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy.
Nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w trakcie odbywania stażu powinien realizować wymagania niezbędne do uzyskania tego stopnia awansu. Jest to:

1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach,
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych,
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań,
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Tworząc plan rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach Statutu Szkoły Podstawowej, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego oraz potrzebach
i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Planując swoje działania miałam na celu podniesienie jakości pracy szkoły. W trakcie trwania stażu dokonywałam bieżącej analizy własnych działań i oceniałam skuteczność realizowanych zadań, uczestniczyłam w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia, poznawałam przepisy dotyczące systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywałam staż.
W swoim sprawozdaniu prezentuję realizację zadań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.

Rozporządzenie MEN § 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Rozpoczynając staż na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu zawodowego. Analizowałam przepisy ze szczególnym uwzględnieniem awansu na nauczyciela mianowanego. Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów- wniosku o rozpoczęcie stażu i projektu planu rozwoju zawodowego. Sporządzając projekt planu rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych umiejętności oraz kompetencji koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły. Przeanalizowałam następujące dokumenty korzystając ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych (http://isap.sejm.gov.pl/ stan na 30 05.2015r.):
> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
> Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., tekst ujednolicony
z późniejszymi zmianami;
> Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Kartę Nauczyciela (rozdział awans zawodowy nauczycieli).
Opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego oraz napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu do Dyrektora szkoły pani mgr Bożeny Sekuły.
Efekty:
- poznanie przepisów prawa dotyczących awansu zawodowego,
- zdobycie wiedzy niezbędnej do prawidłowego sporządzenia planu rozwoju zawodowego,
- napisanie poprawnego wniosku o rozpoczęcie procedury awansu zawodowego,
-sporządzenie projektu planu rozwoju zawodowego,
- zaplanowanie własnego rozwoju zawodowego zgodnie z przepisami oświatowymi,
- poznanie przepisów prawa dotyczących reformy oświaty,
-rozpoczęcie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
Pierwszym krokiem podjętym w celu właściwego przebiegu mojego stażu na nauczyciela mianowanego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu panią ................ Zawarłyśmy ze sobą pisemny kontrakt . Nasza współpraca polegała głównie na prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu, obserwowaniu zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganiu wniosków, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących, opracowaniu scenariuszy zajęć, rozwiązywania problemów. Zawsze mogłam liczyć na pomoc pani ............., która wspierała mnie w podejmowanych przeze mnie działaniach. Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Obserwowałam i na bieżąco analizowałam wraz z panią ............. prowadzone przez nią lekcje, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz rewalidacji indywidualnej. Prowadziłam zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji indywidualnej i korekcyjno- kompensacyjne w obecności opiekuna stażu. Omawiałam scenariusze i przebieg zajęć, wyjaśniałam celowość zastosowanych działań, metod oraz stopień realizacji założonych celów. Dzięki analizowaniu zajęć wyciągałam wnioski do dalszej pracy, jak również doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu dało mi pewność, że wykonywana przeze mnie praca jest poprawna pod względem metodycznym i merytorycznym. Będące efektem szczegółowego omówienia zajęć wnioski po obserwacyjne, były dla mnie wskazówkami do dalszej pracy. Pracując na stanowisku nauczyciela wspomagającego miałam możliwość obserwowania pracy wychowawcy klasy oraz nauczycieli innych przedmiotów. Pozwoliło mi to korzystać z pomysłów bardziej doświadczonych koleżanek, wzbogacić własny warsztat oraz doskonalić umiejętność ewaluacji pracy własnej.
Efekty:
-podpisanie kontraktu i ustalenie harmonogramu spotkań,
- poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu konstruowania przebiegu zajęć,
- doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy zajęć,
- szukanie sposobów poprawy zaistniałych błędów,
- wdrażanie wniosków do pracy z uczniami,
- dokonywanie samooceny,
-wzbogacenie doświadczenia zawodowego.

3.Organizowanie i planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Pracując na stanowisku nauczyciela wspomagającego byłam odpowiedzialna za organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego uczniów niepełnosprawnych.
W ramach pełnienia obowiązków :
- dostosowywałam wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb każdego dziecka niepełnosprawnego z grupy integracyjnej , stosownie do jego możliwości i potrzeb,
-indywidualizowałam proces nauczania, aby umożliwić dzieciom niepełnosprawnym zdobycie wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości,
-współpracując z wychowawcą opracowałam sposób oceniania dzieci z orzeczeniami,
-współpracując z zespołem opracowałam arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia
-współpracując z zespołem opracowywałam IPET,
-prowadziłam dokumentację każdego dziecka niepełnosprawnego, która obejmuje:
> orzeczenie o potrzebie do kształcenia specjalnego,
> arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia,
> diagnozę,
> IPET,
> zeszyty obserwacji,
> opinie, oceny opisowe będące załącznikami do oceny semestralnej i końcoworocznej.
> indywidualne testy , karty pracy, pomoce dydaktyczne dla każdego dziecka,
> zeszyt kontaktów z rodzicami.
-odpowiadałam za dobór treści programowych i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi:
> współpracując z nauczycielami przedmiotu ustalałam ramowy program nauczania dla dzieci posiadających orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, zawierający podstawowe wymogi edukacyjne z poszczególnych przedmiotów nauczania,
> przygotowywałam zmodyfikowane sprawdziany i karty pracy dla uczniów niepełnosprawnych,
-prowadziłam i dokumentowałam obserwację pedagogiczną dzieci. W przypadku dzieci z autyzmem i upośledzonym w stopniu umiarkowanym korzystałam z Inwentarza Gunzburg PAC, który pozwala określić poziom umiejętności społecznych,
-konstruowałam programy zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji indywidualnej, korekcyjno- kompensacyjnych. Przygotowywałam sprawozdania z zajęć,
-dokonałam diagnozy gotowości szkolnej dzieci niepełnosprawnych,
-współpracując z wychowawcą klasy prowadziłam dokumentację KIPU, opracowałam PDW dla dziecka objętego pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
-współpracując z wychowawcą klasy opracowałam program edukacyjny dla dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym z klasy pierwszej,
- wspólnie z zespołem dokonywałam okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom niepełnosprawnym, a wnioski wdrażałam do pracy,
-dokonywałam okresowej oceny efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych ( rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych ). Rejestrowałam zmiany i postępy, dokonywałam oceny skuteczności podjętych działań, a wnioski i propozycje modyfikacji programu wdrażałam do swojej pracy.
Moja praca wychowawcza polegała przede wszystkim na dokładnym poznaniu każdego ucznia, zintegrowaniu zespołu klasowego, nauczeniu dzieci tolerancji, wzajemnej pomocy, wypracowaniu atmosfery życzliwości i akceptacji dzieci niepełnosprawnych przez uczniów zdrowych. W pracy dydaktyczno- wychowawczej stosowałam zasadę stopniowania trudności włączałam dzieci do prac grupowych tak, aby każde dziecko miało w niej swój wkład, aktywizowałam dziecko do jak najpełniejszego udziału w lekcji, zapewniałam pomoc uczniom niepełnosprawnym w zakresie umożliwiającym im przeżycie sukcesu. Stosowałam zasadę nagradzania w celu wzmocnienia pozytywnego, wzbudzenia aktywności i motywacji do nauki, zapewniałam miłą i przyjazną atmosferę na zajęciach.
Efekty:
-dostosowanie wymagań edukacyjnych,
- opracowanie IPET, KIPU, PDW,
- opracowanie programów zajęć,
- zeszyty obserwacji dzieci,
-diagnozy Gunzburg,
-informacje o gotowości szkolnej uczniów niepełnosprawnych,
-dokonywanie oceny efektywności pomocy udzielanej dzieciom niepełnosprawnym,
- wdrażanie wniosków do pracy z dziećmi,
-podniesienie efektywności własnej pracy poprzez modyfikację działań,
-umiejętność organizowania i planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej.

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Systematycznie prowadziłam dokumentację obowiązującą na moim stanowisku pracy oraz potwierdzającą realizację planu rozwoju zawodowego. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, programów, sprawozdań, filmów, a także zdjęć. Prowadzenie dokumentacji znacznie ułatwiły mi posiadane już umiejętności wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i informacyjnej. Następnie napisałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedłożyłam je pani dyrektor mgr Bożenie S.
Efekty:
-dokumentacja z realizacji planu rozwoju zawodowego,
-napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

5. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Samodzielnie przygotowywałam materiały oraz pomoce dydaktyczne, które dostosowywałam do indywidualnych możliwości uczniów niepełnosprawnych. Przez cały okres stażu gromadziłam pomoce dydaktyczne nabywając je na różnych szkoleniach, korzystając z internetu czy literatury. W pracy nauczyciela wspomagającego posługiwałam się książkami, programami , kartami pracy, testami, nagraniami przydatnymi w działaniach dydaktycznych i terapeutycznych. Sukcesywnie gromadzone materiały oraz pomoce dydaktyczne wprowadzały ożywienie i podnosiły jakość zajęć prowadzonych przeze mnie z uczniami. Doskonalenie warsztatu to również wzbogacanie go poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod. Dlatego też postanowiłam poznać i wdrażać obok stosowanych przeze mnie tradycyjnych metod pracy metody aktywizujące. W celu doskonalenia swojej wiedzy samodzielnie studiowałam literaturę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną oraz dostępne w internecie prace lub publikacje innych nauczycieli. Były to również materiały na temat metod pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych. Wdrożyłam do swojej pracy m.in. następujące metody:

-Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne ( mając na celu rozwijanie motoryki dużej, kształtowania poczucia bliskości, nawiązanie kontaktu, poznawanie części ciała, orientację w schemacie ciała, doskonalenia koordynacji),
-,,Świadomość ciała , kontakt i komunikacja’’ Programy aktywności wg Knillów ( mając na celu pomoc dzieciom w uzyskaniu wiedzy dotyczącej świadomości ciała jako całości, poszczególnych części ciała i ich powiązań)
-Elementy muzykoterapii ( mając na celu wykorzystanie terapeutycznego wpływu muzyki poważnej na relaksację dziecka)
-Makaton- Program Rozwoju Komunikacji (mając na celu wprowadzenie alternatywnej metody komunikacji dla niemówiącego dziecka z autyzmem),
-Elementy metody terapii integracji sensorycznej( mając na celu realizację zaleceń
z programów terapeutycznych dziecka z autyzmem).
Efekty:
-rozbudowanie i doskonalenie warsztatu pracy,
-stosowanie metod aktywizujących.

6. Udział w pracach wybranych organów szkoły.

Brałam aktywny udział w Pracach Rady Pedagogicznej. Przygotowywałam i przedstawiałam Radzie Pedagogicznej sprawozdania z realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji indywidualnej i korekcyjno -kompensacyjnych.
Uczestniczyłam w szkoleniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej pt.,, Procedura zakładania niebieskiej karty’’ prowadzonej przez pedagoga szkolnego.
Przeprowadziłam szkolenie Rady Pedagogicznej pt. ,,Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze, a w tym z: nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z dysfunkcjami rozwojowymi’’.
Wspólnie z zespołem nauczycieli wychowawców przedszkola przeprowadziłam ewaluację na temat ,,Współpraca zespołu nauczycieli wychowania przedszkolnego’’.
W roku szkolnym 2014/2015 byłam członkiem zespołu Komisji Egzaminacyjnej podczas Sprawdzianu Kompetencji po klasie VI, oraz szkolnego konkursu ,,Zostań mistrzem ortografii’’.
W trakcie odbywania stażu uczestniczyłam w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli:
- „Motywowanie uczniów do nauki’’”, 25.04.2013r. ( szkolenie),
-,, Praca z uczniem młodszym’’ Powiatowe Centrum Edukacji w okresie od 14.03.2014-
3. 04. 2014-( cykl warsztatów i wykładów).
Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej dał mi możliwość zaznajomienia się z bieżącymi problemami wychowawczymi, personalnymi w placówce, a także planowanymi działaniami. Dało to również możliwość spotkania się w gronie pedagogicznym i wymianę cennych doświadczeń. Spostrzegłam zalety wspólnego analizowania i rozwiązywania problemów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych występujących w placówce.

Efekty:
-sprawozdania z realizacji udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
-sprawozdania z zajęć ,
-poznanie procedury zakładania niebieskiej karty,
- szkolenie Rady Pedagogicznej,
-uczestniczenie w pracach na rzecz szkoły,
- poszerzenie wiedzy dydaktycznej, psychologicznej i pedagogicznej,
-poznanie procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.

7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Przez cały okres trwania stażu sumiennie prowadziłam dokumentację szkolną:
- wpisy do dzienników zajęć specjalistycznych,
- wpisy do dzienników zajęć z uczniem niepełnosprawnym,
- sporządzenie z zespołem Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych,
- sporządzenie z zespołem arkuszy Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia,
-prowadzenie dokumentacji ucznia niepełnosprawnego,
-sporządzenie programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju,
- sporządzenie programów zajęć rewalidacji indywidualnej,
- sporządzenie programów zajęć korekcyjno- kompensacyjnych,
- systematycznie sporządzanie sprawozdań śródrocznych i końcoworocznych.

Efekty:
- poprawnie prowadzenie dokumentacji szkolnej .

8. Wstępna ocena własnych umiejętności zawodowych.
Rozpoczynając staż dokonałam autorefleksji dotyczącej umiejętności organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań. Oceniłam skuteczność działań własnych oraz dokonywania korekt w tym działaniu, umiejętności uwzględniania w swojej pracy problemów środowiska , wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oraz znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty. Na podstawie autoanalizy własnych działań, poznania swoich mocnych i słabych stron sformułowałam wnioski do dalszej pracy.
Efekty:
- autorefleksja,
-sformułowanie wniosków do dalszej pracy.


Rozporządzenie MEN § 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznanie struktury problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego.
W pracy nauczyciela wspomagającego bardzo istotnym elementem jest gruntowne poznanie podległej mu grupy dzieci. Specyfika mojej pracy narzuca w pierwszej kolejności wnikliwą analizę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii i wszelkiej dokumentacji medycznej każdego dziecka. Wiedza uzyskana z tych dokumentów pozwala zindywidualizować pracę, zastosować odpowiednie metody, oraz sposoby oddziaływań rewalidacyjnych. Bardzo pomocne okazały się indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci. Pozwoliły poznać ich sytuację rodzinną, materialną, problemy domowe. W swojej pracy nauczyciela wspomagającego starałam się poznać środowisko lokalne uczniów, zapoznać
z potrzebami, zainteresowaniami, problemami uczniów niepełnosprawnych , oraz zdrowych poprzez ich obserwację w trakcie lekcji, przerw szkolnych, zajęć dodatkowych oraz wycieczek. Na bieżąco konsultowałam się z pedagogiem szkolnym, logopedą, oraz innymi nauczycielami. Wspólnie z wychowawcą prowadziłam zebrania z rodzicami i spotkania indywidualne.

Efekty:
-zapoznanie z orzeczeniami i opiniami PPP,
-zindywidualizowanie pracy z uczniami niepełnosprawnymi,
-poznanie środowiska uczniów,
-doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji.

2. Organizacja współpracy z rodzicami.
Rodzina i szkoła to dwa najważniejsze środowiska wychowawcze dziecka, mające decydujący wpływ na jego rozwój. Współdziałanie nauczycieli i rodziców jest jednym z istotnych czynników procesu wychowawczego. Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami, dzięki czemu mogłam szybciej rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze. Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Zawsze starałam się być dla rodziców źródłem solidnej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jako nauczyciel wspomagający miałam z rodzicami stały, bieżący kontakt. Zawsze byłam do ich dyspozycji przed i po zajęciach. Rodzice mieli możliwość kontaktowania się ze mną telefonicznie. Odbywaliśmy indywidualne rozmowy. Byłam obecna na zebraniach klasowych wychowawcy z rodzicami, aby na bieżąco informować o postępach uczniów, służyć radą, informować o zaistniałych problemach w klasie.
W ramach pedagogizacji rodziców przygotowałam dla mamy dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym materiały w których skupiłam się na charakterystyce tego upośledzenia m.in.(postrzeganie, uwaga, pamięć, uczenie się, mowa, myślenie, dojrzałość społeczna, funkcjonowanie w społeczeństwie). Zapoznałam z nimi mamę, której dziecko rozpoczęło edukację w klasie pierwszej w oddziale integracyjnym. Dzieliłam się z rodzicami ciekawymi artykułami z zakresu pedagogiki i psychologii, które zamieszczałam w prowadzonej gazetce ściennej w sali oddziału integracyjnego. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem przedszkolnym/szkolnym zapraszałam rodziców do uczestnictwa w wycieczkach, wspólnych uroczystościach, akcjach organizowanych przez naszą placówkę. We wszystkie podejmowane działania rodzice chętnie się angażowali pomagając w wykonywaniu potrzebnych dekoracji, strojów. Piekli ciasta na coroczny piknik rodzinny i kiermasz świąteczny. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania. Dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych/szkolnych. Rodzicom uczniów niepełnosprawnych przygotowałam wspólnie z wychowawcą klasy informację o funkcjonowaniu: w szkole, emocjonalnym i społecznym dzieci dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla celów pozarentowych.

Efekty:
-nawiązanie współpracy z rodzicami,
-zaangażowanie rodziców w życie klasy,
-pedagogizacja rodziców.

3. Uwzględnienie w pracy potrzeb rozwojowych dzieci.
Integracja ma istotne znaczenie w aspekcie potrzeb dziecka niepełnosprawnego. Poprawia poziom socjalizacji , przyczynia się do równoważenia szans edukacyjnych. Najskuteczniejszą formą pomocy umożliwiającą uczniom niepełnosprawnym maksymalną integrację społeczną było indywidualizowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej w tym dostosowanie wymagań edukacyjnych. Na bieżąco prowadziłam obserwację dzieci, dostrzegając najmniejsze postępy uczniów. Podejmowałam działania zmierzające do integracji i bezpiecznego funkcjonowania uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkoły ogólnodostępnej. Szczególną uwagę zwracałam na samoobsługę dzieci niepełnosprawnych. Zorganizowałam pomoc koleżeńską
w grupie. W efekcie uczniowie zdrowi chętnie pomagają dzieciom niepełnosprawnym
w codziennym funkcjonowaniu w szkole ( pomoc na stołówce, w szatni, na przerwie szkolnej). Dzięki takim działaniom zaspokajałam potrzebę kontaktów społecznych, przynależności grupowej i akceptacji. Starałam się, aby uczniowie niepełnosprawni czuli się dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem darząc się szacunkiem. Wspólnie z wychowawcą prowadziłyśmy zajęcia grupowe z wykorzystaniem aktywnych metod opartych na współpracy. Wspierałam swoich podopiecznych w trakcie lekcji oraz przerw. Organizowałam otocznie tak, aby umożliwić uczniowi samodzielne realizowanie potrzeb oraz funkcjonowanie w społeczeństwie.
Współpracując z wychowawcą kształtowałyśmy postawy prospołeczne w stosunku do dzieci niepełnosprawnych poprzez wspólne zabawy integracyjne, przygotowanie uroczystości, spacery, wycieczki.
Potrzeby rozwojowe uczniów poznawałam również poprzez rozmowy z rodzicami, analizę opinii i orzeczeń PPP. Diagnozowałam potrzeby i oceniałam możliwości dzieci. Uwzględniając w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów prowadziłam zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dostosowując metody do każdego dziecka.
Uwzględniając potrzeby bezpieczeństwa sprawowałam opiekę nad uczniami podczas imprez wewnątrzszkolnych, wycieczek . Były to m.in.
-wyjazd do miasteczka indiańskiego w Szczyrzycu,
- wyjazd do Nowego Sącza na interaktywne warsztaty animacji teatralnej ,
-wyjazd do Gorlic na przedstawienie teatralne pt. ,,Przygody Pirata Karmazyna’’,
-wyjazd do Bochni do Kopalni Soli,
-wyjazd do Krakowa do teatru Groteska, wycieczka do ZOO,
-zabawy andrzejkowe i karnawałowe.
Wycieczki zawsze dają okazję do lepszego poznania uczniów. Integrują zespół klasowy, uczą dzieci współdziałania w grupie. Wszystkie podejmowane zadania w tym zakresie dawały mi dużo satysfakcji, poza tym przyczyniły się do zadowolenia uczniów i rodziców z nauki w naszej szkole i współpracy z nauczycielami .Uczniowie chętnie brali udział we wszystkich formach wyjść, prezentowali postawy zrozumienia i dostosowania się do obowiązujących norm społeczno- obyczajowych.
Efekty:
-integracja,
-indywidualizowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej,
-sprawowanie opieki nad uczniami w czasie wycieczek,
-zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa, kontaktów społecznych, przynależności grupowej i akceptacji.

4. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Ciekawym i pouczającym doświadczeniem była dla mnie współpraca z wychowawcą grupy integracyjnej w zakresie realizowania programu wychowawczego i profilaktycznego, organizacji imprez klasowych: Andrzejki, Wigilia, Zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, przygotowywania spotkań z udziałem rodziców (spotkania indywidualne i zebrania klasowe). Wspólnie z wychowawcą realizowałam zadania wychowawcze w pracy z uczniami zgodnie z wizją wychowawczą szkoły, planem działań wychowawczych dla klasy pierwszej oraz planem profilaktycznym. Dzieci promują szkołę na zewnątrz poprzez kolędowanie na corocznym kiermaszu świątecznym przed Świętami Bożego Narodzenia. Zaprezentowały program artystyczny przed społecznością szkolną i władzami samorządowymi na pikniku rodzinnym. Dzieci odwiedziły DPS w Białej Niżnej prezentując program artystyczny. Rodzice z grupy integracyjnej aktywnie włączają się w życie szkoły i klasy oraz działają w Radzie Rodziców. Współpracując z wychowawcą klasy uwrażliwiałam dzieci na potrzebę niesienia pomocy ludziom potrzebującym, dlatego chętnie włączali się w różne akcje charytatywne, np. zbiórkę plastikowych nakrętek na wózek inwalidzki dla dziecka niepełnosprawnego, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Górę Grosza, zbiórkę żywności i produktów spożywczych dla schroniska dla psów, zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci z Gruzji. Uczniowie klasy integracyjnej pomagają swoim niepełnosprawnym kolegom w codziennym funkcjonowaniu w czasie lekcji, przerw szkolnych w szatni czy na stołówce.
Angażowałam się w organizację corocznych pikników rodzinnych w szkole, gdzie wspólnie z innymi nauczycielami i rodzicami odpowiadałam za loterię fantową.
Podejmowałam współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę m.in. Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Grybowie. Wspólnie z wychowawcą grupy wspierałam potrzebę obserwowania dziecka w środowisku przedszkolnym, starałam się ułatwić to zadanie i w odpowiedni sposób organizować pracę grupy, tak by psycholog mógł mieć szeroki materiał do diagnozy. Współpracowałam z psychologiem PPP panią mgr .........w Grybowie przy konstruowaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych z oddziału integracyjnego, oraz z zespołem terapeutów z Poradni Dla Dzieci z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Krakowie. Współpraca dotyczyła realizowania wytycznych z programów terapeutycznych dzieci z autyzmem, oraz sposobów dokumentowania mojej pracy terapeutycznej z chłopcami. Pisałam sprawozdania z realizacji zaleceń z programów, które dostarczałam pocztą elektroniczną lub rodzicom przed każdą wizytą dzieci w Poradni. Pozwoliło mi to na monitorowanie pracy własnej, oraz wprowadzanie modyfikacji do programu przy współpracy z zespołem.
Współpracowałam z GOPS w Grybowie świadcząc Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze dla dzieci z autyzmem uczęszczających do klasy integracyjnej.
Brałam udział w szkoleniach dotyczących współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych:
> ,, Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze, a w tym z : nadpobudliwym psychoruchowo, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i z dysfunkcjami rozwojowymi’’ KIRE w ramach doskonalenia zawodowego w ramach zadań edukacyjnych Małopolskiego Kuratora Oświaty ( 30 godzin dydaktycznych)- 23. 09. 2012 r.
> Konferencja: ,,Praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym w szkole ogólnodostępnej’’ ODN Nowy Sącz- 16 grudzień 2014 r.
Wiedzę tam nabytą wykorzystałam przygotowując szkolenie dla Rady Pedagogicznej, a metody stosuję w bieżącej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
> ,, Praca z dziećmi sprawiającymi problemy wychowawcze’’ ODN Nowy Sącz –kwiecień 2015 r.

W swojej bieżącej pracy wychowawczej wdrażam poznane na tym szkoleniu sposoby postępowania z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze.
W lipcu 2013 r. byłam wychowawcą na kolonii organizowanej przez gminę Grybów dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ( głównie z problemem alkoholowym) z mojej szkoły. Włączyłam się w akcję pt. ,,Autyzm bliżej nas’’, której celem było propagowanie wiedzy na temat tego zaburzenia rozwoju w związku z obchodami międzynarodowego miesiąca wiedzy na temat autyzmu. Przygotowałam prezentację pt. ,,Autyzm bliżej nas’’ w której zamieściłam informację o tym czym jest autyzm, jakie są jego objawy, przyczyny, częstotliwość występowania. Mówiłam o trudnych zachowaniach dzieci z autyzmem, oraz tłumaczyłam z czego one mogą wynikać. Podczas uroczystości zebrani goście, nauczyciele, rodzice i uczniowie wysłuchali prezentacji. Prezentacja materiału pozwoliła mi oswoić się z publicznymi wystąpieniami, nauczyła walczyć ze stresem i być przygotowanym na ewentualne pytania.

Efekty:
- uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,
-rozwijanie właściwych zachowań wśród uczniów,
- pełnienie funkcji wychowawcy na kolonii,
-przygotowanie sprawozdań z realizacji programów terapeutycznych dzieci z autyzmem,
-współpraca z PPP w Grybowie,
-współpraca z GOPS w Grybowie,
-przedstawienie prezentacji na uroczystości ,,Autyzm bliżej nas’’


Rozporządzenie MEN § 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Technologia informacyjna od samego początku odgrywa dużą rolę w mojej pracy. Okres stażu to czas systematycznego korzystania z technologii informacyjnej i komputerowej. Internet jest źródłem wiedzy, bezpośrednio przydatnej w codziennej pracy nauczyciela. Starałam się we własnym zakresie poszerzać moje umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnych i komunikacyjnych m.in. poprzez opracowywanie dokumentacji z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego, prowadzenie dokumentacji nauczyciela wspomagającego, opracowywanie programów, sprawozdań, diagnoz, obserwacji, gazetek, informacji dla rodziców, scenariuszy, pomocy dydaktycznych, testów i kart pracy. Na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji indywidualnej, korekcyjno- kompensacyjnych korzystałam z edukacyjnych programów komputerowych.
Pracując indywidualnie z dziećmi używałam programów Makaton i Mówik. Zajęcia z użyciem komputera były atrakcyjne dla dzieci i wpływały na podniesienie efektów kształcenia. Korzystałam z takich portali jak:
-www.literka. pl
-www.edux.pl
-www.men.gov.pl
-www.mens.pl
-www.awans.net
-www.oswiata.org
-www.publikacje.edu.pl
Portale te są źródłem wiedzy z zakresu awansu zawodowego, pedagogiki, dydaktyki i psychologii. Śledzę stronę internetową Fundacji Synapsis z Warszawy, która zajmuje się problematyką autyzmu. Korzystałam z informacji tam zawartych celem przygotowania gazetki dla rodziców.
Technologia informacyjna to również kontakt telefoniczny. Często drogą telefoniczną uzyskuje różne informacje od rodziców dzieci niepełnosprawnych. Na bieżąco drogą telefoniczną kontaktujemy się z rodzicami.
Napisałam apel o wpłatę 1% podatku dla dziecka z autyzmem uczęszczającego do oddziału integracyjnego. Umieściłam prośbę na swoim profilu facebook i aktualizuję ją w każdym roku podczas rozliczeń podatników z urzędem skarbowym.

Efekty:
-poznanie przepisów prawa oświatowego poprzez w/w portale,
-zgłębienie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego,
-zaktywizowanie pracy uczniów na zajęciach,
-podnoszenie jakości własnej pracy,
-przejrzyste i czytelne prowadzenie dokumentacji,
-uzyskiwanie potrzebnych informacji i materiałów z zasobów sieci internetowej,
-napisanie apelu o 1 % podatku dla dziecka niepełnosprawnego z oddziału integracyjnego,

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy nauczyciela.
Posiadam własne konto e-mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami, a także z placówkami. Na swój e-mail otrzymuję informację na temat szkoleń z Fundacji Promyk Słońca, Poradni Effatha dla dzieci z autyzmem, wydawnictwa WIR, Makaton , PCUD, KIRE, ODN- Nowy Sącz. Dzięki poczcie elektronicznej mogłam zgłaszać swój udział w szkoleniach, kursach i warsztatach. Również tą drogą w razie pytań i wątpliwości kontaktowałam się z organizatorami szkoleń i otrzymywałam informacje zwrotne. Korzystając z konta e-mail prowadziłam korespondencję z wykładowcami celem zaliczenia szkolenia w formie e-learning, oraz przesyłałam prace, konspekty na studiach podyplomowych. Pracując w programie Power point przygotowałam prezentację na szkolenie Rady Pedagogicznej i na temat autyzmu.
Korzystając z telefonu komórkowego nagrywałam swoją pracę z dzieckiem z autyzmem
(realizacja programu terapeutycznego) i drogą e-mail przesłałam materiały do zespołu terapeutów z Poradni w Krakowie.
Należę do sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej w ODN Nowy Sącz. Na platformie e-learning wymieniamy się
z innymi nauczycielami i wykładowcą swoim doświadczeniem, wiedzą. Wspólnie rozwiązujemy problemy.
Pracując na platformie e-learning ukończyłam szkolenie ,,Autyzm –problematyka prawna’’.
Na portalu społecznościowym facebook należę do grupy ,,Autyzm’’, gdzie dzielę się swoją wiedzą z rodzicami dzieci z autyzmem. Wzięłam udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej z zakresu obsługi dziennika elektronicznego. Internet, komputer, telefon pomógł mi
w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji. Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy przyczyniła się do mojego samorozwoju .

Efekty:
-pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej,
- umiejętność obsługi dziennika elektronicznego,
- przygotowanie prezentacji Power point,
-pozyskiwanie wiedzy o szkoleniach, kursach, warsztatach,
-kontaktowanie się z rodzicami dzieci i specjalistami z nimi pracującymi,
-umiejętność pracy na platformie e- learning,
-wymienianie się doświadczeniami z innymi nauczycielami i rodzicami.

3. Publikacje w Internecie.
Plan rozwoju zawodowego opublikowałam na portalu www.edux.pl, który został zamieszczony pod numerem rejestracyjnym ......oraz sprawozdanie ze stażu pod numerem..... Przygotowaną prezentację Power point pt. ,, Autyzm bliżej nas ‘’ umieściłam na platformie e- learning w sieci współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w ODN Nowy Sącz. Publikowanie materiałów na stronie internetowej dało mi możliwość dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę, a opublikowane przez mnie materiały mogą okazać się pomocne dla innych nauczycieli.
Efekty:
-opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego,
-opublikowanie w internecie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
-opublikowanie w sieci nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej prezentacji Power point pt.,, Autyzm bliżej nas’’.


Rozporządzenie MEN § 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Stałe poszerzanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki jest zadaniem każdego nauczyciela dbającego o swój rozwój zawodowy oraz pragnącego w jak największym stopniu przysłużyć się swoja pracą wychowankom, których naucza. Przez cały okres stażu dążyłam do uzupełniania i aktualizowania swojej wiedzy poprzez ukończenie następujących form doskonalenia zawodowego:
Rok szkolny 2012/2013

 Kurs kwalifikacyjny
-,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacja Uczniów Autystycznych KIRE- 8. 12. 2012r.
 Szkolenia i warsztaty
- Makaton Program Rozwoju Komunikacji poziom 2 szkolenie zaawansowane –
14 12. 2012r.
-,,Zabawy logopedyczne w wychowaniu przedszkolnym’’- Wydawnictwo Szkolne PWN
- 8. 05. 2013r.

Rok szkolny 2013/2014

 Studia podyplomowe
-,, Oligofrenopedagogika w edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych ‘’ WSBIP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu)- 30.09.2013 r.
 Kurs kwalifikacyjny:
-,,Dogoterapia ‘’NPKU Instruktorskie Centrum Szkoleń Green Way, w wymiarze 120 godzin - 19. 07. 2014 r.

Rok szkolny 2014/2015

 Studia podyplomowe
-,,Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna’’- WSIB w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu- 31. 10. 2014 r.
- ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Edukacji Uczniów autystycznych’’ Wyższa Szkoła Humanistyczno- Przyrodnicza w Sandomierzu. Wydział Administracji , Nauk Społecznych
i Nauk o Zdrowiu- 20. 03. 2015 r.
 Warsztaty i szkolenia
-,,Autyzm problematyka prawna’’ Inter- Edukacja , ODN Lublin- 30. 12. 2014 r.
-,,Moje sylabki - nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej’’ Wydawnictwo WIR - 25. 04. 2015 r.
-,,Wykorzystanie metody sylabowej w pracy z pakietem Nasz Elementarz’’ Wydawnictwo WIR- 25. 04. 2015 r.
-,,Wspomaganie rozwoju mowy dziecka z zespołem Downa’’ Wydawnictwo WIR-
25. 04. 2015 r.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz ugruntowania mojej wiedzy, pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela wspomagającego, oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniami. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję
w planowaniu i prowadzeniu zajęć. Podniesienie kwalifikacji pozwoliło mi na lepsze poruszanie się w temacie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Bardzo istotnym okazał się kurs kwalifikacyjny ,,Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów autystycznych”. Obejmował on 350 godzin zajęć dydaktycznych i 150 godzin zajęć praktycznych, oraz jego kontynuacja w postaci studiów podyplomowych. Podczas zajęć poznawałam i pogłębiałam wiedzę na temat autyzmu. Zapoznawałam się z formami
i metodami pracy z dziećmi z autyzmem. Uświadomiło mi to, że nie ma jednej metody dobrej dla każdego dziecka, a przy doborze metod należy zwracać uwagę na wiele czynników. Zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi wychowania, kształcenia
i opieki młodzieży niepełnosprawnej, które stosuje przy udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. W ramach kursu opracowywałam scenariusze zajęć dla dziecka autystycznego, które przeprowadzałam na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju
i rewalidacyjnych. Napisałam pracę dyplomową pt. ,,Studium przypadku dziecka
z autyzmem”. Wykorzystałam w niej przypadek dziecka z oddziału integracyjnego, a wnioski wdrożyłam do bieżącej pracy. Przez cały okres stażu studiowałam literaturę z dziedziny psychologii, pedagogiki i dydaktyki, a zaczerpnięte z nich wiadomości wdrażałam do swojej pracy. Szczególnie pomocne okazały się książki:
-M. Bogdanowicz, D. Okrzesik ,, Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne’’ Wydawnictwo Harmonia , Gdańsk 2011
-M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnyska ,, Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka’’ WSiP , Warszawa 1997
-Red. E. Skorek ,, Terapia pedagogiczna’’ zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, Impuls, Kraków 2007
-Julia Moor ,, Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym’’ Wydawnictwo Cyklady, Łódź – Warszawa 2006
W swojej pracy na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju, rewalidacji indywidualnej korzystałam z propozycji zajęć z Ruchu Rozwijającego W. Sherborne , oraz z książki
pt. ,, Terapia pedagogiczna’’. Dzięki temu moje zajęcia z dziećmi były dla nich atrakcyjne.
Bardzo pomocne okazały się również scenariusze zajęć zamieszczone w Internecie, z których mogłam czerpać inspirację do zajęć.
Literaturę wykorzystałam do napisania pracy dyplomowej na zakończenie studiów podyplomowych pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (praca pt.,, Dziecko
z autyzmem w placówce ogólnodostępnej w klasie integracyjnej’’). Pozwoliło mi to na usystematyzowanie wiedzy na temat sposobów i metod integracji oraz wdrożenie ich do pracy w grupie.
Wiedzę nabytą podczas szkolenia Makaton- Program Rozwoju Komunikacji wykorzystałam w pracy z dzieckiem niemówiącym z autyzmem z oddziału integracyjnego. W wyniku oddziaływań dziecko komunikuje się z otoczeniem za pomocą metody Makatonu.
Wiedzę, którą utrwaliłam na warsztatach pt.,, Moje sylabki nauka czytania metodą symultaniczno- sekwencyjną prof. Jagody Cieszyńskiej’’ stosuję ucząc dziecko z autyzmem czytać tą metodą.

Efekty:
-podniesienie kwalifikacji zawodowych,
- poszerzenie wiedzy dydaktycznej, psychologicznej i pedagogicznej,
- doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

2. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Byłam koordynatorem zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla dzieci z oddziału integracyjnego. Udzielanie pomocy polegało na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z m.in. niepełnosprawności. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną udzielałam we współpracy z wychowawcą klasy, rodzicami uczniów innymi nauczycielami i specjalistami z PPP.
Wspólnie z zespołem specjalistów opracowywałam indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) dla każdego dziecka niepełnosprawnego. Program uwzględniał zalecenia zawarte w orzeczeniu PPP oraz był dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Program określał: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania, cele terapeutyczne, rodzaj i zakres (rewalidacyjny) zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, formy i metody pracy, formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości ucznia, zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami. Punktem wyjścia rozpoczęcia procesu terapeutycznego był dokładny wywiad i rozmowy z rodzicami dziecka oraz opracowanie arkusza wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania.
Praca nad opracowaniem i wdrożeniem indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych pozwoliła mi na lepsze poznanie dzieci z którymi pracuję, doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji.
W sytuacji gdy zauważałam u dziecka poważniejsze problemy dydaktyczne lub w zachowaniu, zwracałam uwagę na potrzebę skierowania ucznia na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Wspólnie z wychowawcą dokonywałam diagnozy i przygotowywałam opinie o uczniach.
W trakcie trzech lat do PPP skierowałyśmy czworo dzieci. W efekcie jedno dziecko zostało odroczone z obowiązku szkolnego, dwoje posiada opinię PPP, jedno uczęszczało na terapię psychologiczną.
Współpracując z wychowawcą przygotowałam opinię o trzech uczniach niepełnoprawnych do PPP kończących dany etap edukacyjny ( przedszkole).W trakcie bieżącej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowałam zalecenia zawarte w opiniach
i orzeczeniach.
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej to również wspieranie rodziców dzieci niepełnosprawnych. Udzielałam wsparcia mamie dziecka z autyzmem u którego obserwowałam niepokojące zachowania agresji i samo agresji. Na bieżąco informowałam mamę o trudnych zachowaniach chłopca. Uczyłyśmy go innych sposobów rozładowywania napięcia, niż agresja. Starałyśmy się pracować nad zachowaniem ucznia w różnych sytuacjach, oraz motywować go do pozytywnych zachowań. Byłam obecna na wizycie
u lekarza psychiatry, który leczył dziecko oraz na wszystkich konsultacjach w Poradni
w Krakowie. Wszelkie wskazówki, które uzyskałam od lekarza i terapeutów do pracy
z dzieckiem wykorzystałam w swojej pracy. Udzielałam porad mamie tego chłopca w jaki sposób wprowadzać niemówiącemu dziecku z autyzmem system alternatywnej komunikacji Makaton.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych włączali się w udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Byli obecni na spotkaniach zespołu i brali w nich aktywny udział.
Udzielałam pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadząc w ramach art. 42 Karty Nauczyciela zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla sześciorga dzieci klasy pierwszej.
Efekty:
-realizowanie zaleceń zawartych w opiniach, orzeczeniach, programach terapeutycznych,
-opracowanie i realizowanie wytycznych z IPET,
-współpraca z rodzicami przy udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
-diagnozowanie dzieci i objęcie ich pomocą psychologiczno- pedagogiczną,
-prowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach art. 42 KN.

3. Doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy.
Ważnym aspektem w edukacji integracyjnej są kompetencje nauczyciela. Dotyczą one wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, umiejętności diagnostycznych i wychowawczo- dydaktycznych. Wiedzę tę nabywałam w toku samokształcenia i doświadczeń zdobytych
w trakcie pracy z uczniami niepełnosprawnymi. Kompetencje diagnostyczne umożliwiały mi poznanie możliwości dzieci, ich potrzeb, zainteresowań, oraz stosunków społecznych panujących w grupie. Kompetencje dydaktyczno-wychowawcze umożliwiły mi rozwiązywanie problemów związanych z organizacją edukacji w taki sposób, by była ona skuteczna dla wszystkich dzieci. Podjęłam następujące działania m.in. dostosowanie zadań do możliwości dziecka, szeroko rozumianą indywidualizację, uwzględniałam specyficzne możliwości dzieci. Starałam się tworzyć przyjazną dzieciom atmosferę życzliwości, klimat bezpieczeństwa, zachęcać do samodzielności w podejmowaniu i rozwiązywaniu różnych zadań. Współpracowałam z wychowawcą klasy, logopedą, innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w celu zapewnienia przepływu informacji o dzieciach, oraz zachowania ciągłości oddziaływań. Działania polegające na nawiązaniu współpracy z instytucjami udzielającymi wsparcia psychologiczno – pedagogicznego pozytywnie wpłynęły na poprawę jakości mojej pracy. Starałam się reprezentować sobą postawę otwartości, życzliwości i rzetelnie wykonywanej pracy. Wszystkie podejmowane przez mnie działania wpłynęły na moje umiejętności interpersonalne, które wykorzystuje w swojej pracy.

Efekty:
- kształtowanie kompetencji osobowościowych,
- doskonalenie umiejętności współpracy z innymi pracownikami placówki.


§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
Zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy szkoły. Są to:
> Statut Szkoły,
> Program Profilaktyczny,
> Program Wychowawczy,
> Plan Pracy Szkoły,
> Regulaminy aktualnie obowiązujące w szkole,
> Przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zapoznałam się z podstawowymi przepisami prawa oświatowego, w zakresie funkcjonowania szkoły:
- Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami,
- Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. – tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci ( Dz. U . Nr 23, poz.133)
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Efekty:
- poznanie przepisów prawa oświatowego,
- utrwalenie wiedzy na temat prawa szkolnego i dokumentacji wewnątrzszkolnej.

2.Doskonalenie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty.
W czasie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Dokonywałam aktualizacji wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych. Najczęściej korzystałam z Internetowego Systemu Aktów Prawnych isap.sejm.gov.pl. Gromadziłam dokumenty w formie biblioteczki multimedialnej. Poznałam aktualnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7. 02. 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W tym załącznik nr 3 ( Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach),
-Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci ,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
Zapoznałam się również z Konwencją o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.
W roku szkolnym 2014/2015 brałam udział w szkoleniach:
-,,Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli’’ Grybów- 14. 10. 2014 r.
Szkolenie to pozwoliło mi na przypomnienie i uporządkowanie dotychczasowej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.
-,,Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego’ ’ MCDN – ODN Nowy Sącz – 25. 10. 2014 r.
Szklenie to pozwoliło mi na uporządkowanie wiedzy na temat awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Efekty:
- poznawanie aktualnych przepisów prawa oświatowego,
- aktualizowanie wiedzy z zakresu bhp,
- poszerzanie swoich kompetencji.

Podsumowanie
Okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy nad realizowaniem zadań, które założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Pokazał, jak ważne w pracy nauczyciela jest ciągłe doskonalenie się, poszerzanie wiedzy pedagogicznej, sięganie do nowych metod pracy z uczniem, nadążanie za rozwojem technologii. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy potrzeby rozwojowe uczniów, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Na bieżąco wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną. Posiadam wiedzę
z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki i stosuję ją w codziennej pracy nauczyciela wspomagającego. Znam przepisy dotyczące systemu oświaty i potrafię posługiwać się nimi swojej pracy. Ogromną satysfakcję sprawia mi fakt, że moje działania są zauważane, czego dowodem jest otrzymanie nagrody Dyrektora Szkoły w 2012 oraz 2014 roku.
Po zakończeniu stażu zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje, dostosować swe działania do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci, a tym samym przyczyniać się do ich wszechstronnego rozwoju. Analizując swoją pracę w okresie stażu stwierdzam, iż wszystkie zadania założone w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam. Wykonane zadania przyczyniły się do wzrostu jakości mojej pracy, a co za tym idzie, również lepszego funkcjonowania szkoły. Realizacja jednych zamierzeń stała się początkiem do postawienia sobie nowych zadań, które będę realizowała w kolejnych latach mojej pracy.

Nauczyciel kontraktowy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.