X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28512
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

• Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Adriana Węsierska
• Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
• Miejsce odbywania stażu: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu
• Zajmowane stanowisko: nauczyciel - bibliotekarz
• Kwalifikacje zawodowe:
- Wyższe studia magisterskie na kierunku biologia środowiskowa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Studia podyplomowe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
- Studium pedagogiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
• Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
• Termin rozpoczęcia stażu: 3 września 2012 r.
• Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2015 r.

Wchodząca w życie reforma szkolnictwa zawodowego wymusza na bibliotekach szkolnych, jak i na nauczycielach bibliotekarzach zmianę charakteru ich pracy.
W procesie edukacji człowieka XXI wieku nauczyciel bibliotekarz powinien być organizatorem samodzielnej nauki ucznia, przewodnikiem i doradcą w szybko zmieniającym i poszerzającym się świecie wiedzy oraz skutecznym brokerem informacji.
Jego praca skierowana musi być na pobudzeniu aktywności edukacyjnej uczniów, kształtowaniu i motywowaniu ich do przejęcia odpowiedzialności za własny rozwój i przyszłość zawodową, propagowaniu kultury i przygotowaniu do samodzielnej nauki przez całe życie.
W ciągu najbliższych trzech lat będę podejmowała działania mające na celu spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, służących jednocześnie realizacji podstawowych funkcji szkoły i wynikających z nich zadań.

Zaplanowane działania obejmą przede wszystkim:
1. Propagowanie w pracy z uczniem szeroko pojętej kultury, która stanowi podstawę kształtowania osobowości człowieka, uczestnictwa w życiu społecznym oraz wszelkiej integracji w skali mikro i makro.
2. Biblioteka „pracownią informacyjno – dydaktyczną” w rozumieniu interdyscyplinarnym :
a. wspomaganie uczniów w procesie aktywizacji edukacyjnej, rozwijaniu własnych zainteresowań i przejęcia odpowiedzialności za własny rozwój
i przyszłość zawodową,
b. pomoc w przygotowaniu uczniów do sprawnego poruszania się na rynku pracy zarówno polskim, jak i europejskim,
c. wspomaganie nauczycieli w podnoszeniu ich kwalifikacji i samokształceniu.
3. Kształtowanie kompetencji prawnych związanych z edukacją.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W CZASIE STAŻU

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2004 r.)

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - zadania organizacyjne

1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
• analiza aktów prawnych zakresie awansu zawodowego,
• opracowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
• opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
- wniosek,
- opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• gromadzenie dokumentacji
• bieżące dokumentowanie realizacji zadań
• aneksy do planu rozwoju zawodowego
- cały okres stażu
- sprawozdania, protokoły, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany i inne dokumenty (w tym na nośnikach elektronicznych )
3. Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego
• opracowanie zgromadzonej dokumentacji,
• opis i analiza dokonań ,
• sformułowanie wniosków
- ocena dorobku zawodowego za okres stażu
4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne • sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne 2015
- poprawnie sformułowany wniosek

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki
(§ 8 ust. 2, pkt 1)

1. Podniesienie kwalifikacji nauczyciela -
bibliotekarza
• studia podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zarządzania informacją
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych
2. Doskonalenie własnej wiedzy, umiejętności i warsztatu pracy
• kursy i szkolenia uwzględniające potrzeby nauczyciela i szkoły
• szkoleniowe rady pedagogiczne
• tworzenie, opracowywanie i upowszechnianie własnych materiałów
• poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
• samokształcenie: studiowanie literatury fachowej,
• odwiedzanie edukacyjnych i bibliotecznych stron www
- cały okres stażu
- zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia,
- wykazy lektur,

3. Cykliczna obserwacja i analiza poziomu czytelnictwa uczniów i pracowników szkoły
• analizowanie stanu wypożyczeń wśród uczniów i nauczycieli;
• zapoznawanie wychowawców klas ze stanem czytelnictwa
- cały okres stażu
- analizy stanu czytelnictwa
- zapisy w dokumentacji
4. Opieka pedagogiczna nad młodzieżą
• czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów przebywających na terenie biblioteki
• prowadzenie rozmów wychowawczych
• reagowanie na przejawy negatywnych relacji miedzy uczniami
- cały okres stażu
- poprawa relacji intrapersonalnych
5. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podniesienia jakości pracy biblioteki.
• aktywna współpraca z komisją języka polskiego
• diagnoza zainteresowań i potrzeb czytelniczych użytkowników biblioteki
 opracowanie i przeprowadzenie ankiety dotyczącej pracy biblioteki i zainteresowań czytelniczych uczniów
 analiza wyników
 ewaluacja
• tworzenie katalogów tematycznych w bazie danych pod kątem prezentacji maturalnych
- cały okres stażu
- rok szkolny 2013/2014 - sprawozdania
- sprawozdanie z przeprowadzonej ankiety
- katalogi tematyczne w bazie MOL Optivum
6. Promocja czytelnictwa i biblioteki wśród społeczności szkolnej • organizowanie i prowadzenie cyklicznych konkursów i akcji czytelniczych o zasięgu ogólnoszkolnym:
- Tydzień Promocji Biblioteki
- organizacja wystaw książkowych
- inne akcje czytelnicze (zgodnie z corocznym kalendarzem imprez)
• publikowanie informacji z życia biblioteki na stronie internetowej szkoły
• upowszechnienie na terenie szkoły bookcrossingu
- Cały okres stażu
- od 2013/2014
- sprawozdania, protokoły konkursów
7. Pomoc użytkownikom w korzystaniu z multimediów i Internetu
• pomoc w nabywaniu praktycznych umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
- wg potrzeb użytkowników
- opracowane materiały i uzyskane informacje
8. Kształtowanie kompetencji prawnych związanych z edukacją
• śledzenie aktów prawnych regulujących funkcjonowanie szkoły
• sporządzanie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami
• gromadzenie i aktualizacja dokumentów prawnych związanych z edukacją
• gromadzenie i aktualizacja dokumentów wewnętrznych regulujących pracę szkoły
• udostępnianie ww. dokumentów użytkownikom biblioteki
- na bieżąco
- poprawna dokumentacja
- zbiór aktów prawnych związanych z oświatą
- zbiór dokumentów wewnętrznych

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 8 ust .2 pkt 2)
dokumentacji
1. Wykorzystywanie systemu bibliotecznego MOL Optivum w zakresie udostępniania zbiorów uczniom w ICM
• rozbudowa bazy elektronicznej w systemie MOL Optivum
• komputerowa obsługa czytelników w wypożyczalni
• poszerzanie wiedzy w zakresie opracowania książek

- cały okres stażu
- podsumowanie działań

2. Kształcenie u czytelników umiejętności poszukiwania konkretnych informacji w katalogu elektronicznymi bazie bibliograficznej MOL
• organizacja stanowiska komputerowego z przeglądarką bibliotecznej bazy MOL
• udzielanie czytelnikom indywidualnych instruktaży.
• pomoc w wyszukiwaniu informacji bibliograficznych
w bazie danych.
• udostępnienie uczniom Internetu jako kolejnego źródła informacji oferowanego przez bibliotekę w ICM.
- zależy od realizacji dodatkowego stanowiska komputerowego - dostęp do bazy biblioteki on-line
3. Posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy
• opracowanie scenariuszy imprez, ulotek, dokumentów towarzyszących, dyplomów, regulaminów konkursów
• opracowanie dokumentacji bibliotecznej: plany, zestawienia, protokoły przekazania itp.
• tworzenie narzędzi badawczych do diagnozy i pomiaru jakości pracy biblioteki
• opracowanie wyników badań diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej, opisowej
• przygotowywanie za pomocą komputera własnych publikacji i dokumentacji awansu zawodowego
- na bieżąco
- wszelka dokumentacja
4. Posługiwanie się Internetem i źródłami lokalnymi jako źródłem informacji
• śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych Internetu
• wyszukiwanie materiałów, pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w imprezach, wystawkach, ekspozycjach-
• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych w poszukiwaniu materiałów wykorzystywanych przez czytelników w przygotowaniu się do lekcji, konkursów, matury, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
- na bieżąco
- zrealizowane projekty, kwerendy
5. Wykorzystywanie technologii komputerowej w realizowaniu różnych zadań szkoły i biblioteki
• protokołowanie elektroniczne posiedzeń Rady Pedagogicznej
• sporządzanie dokumentacji szkolnej wynikającej z poleceń służbowych i dodatkowych obowiązków
• utworzenie prezentacji multimedialnych do wykorzystania na zajęciach przedmiotowych i bibliotecznych - na bieżąco
- protokolarz elektroniczny
- prezentacje multimedialne
6. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
• spotkania z innymi bibliotekarzami w celu wzajemnego dokształcania i wymiany doświadczeń.
• zebranie i opracowanie w formie zestawienia adresów www dla bibliotekarzy.
• samokształcenie
- na bieżąco
- notatki własne
- zestawienie adresów www
7. Strona internetowa biblioteki
• aktualizacja strony internetowej biblioteki — współpraca z nauczycielem informatyki
• opracowywanie na bieżąco wiadomości o ważniejszych wydarzeniach mających miejsce w bibliotece
- uaktualniona strona WWW biblioteki
- opracowane materiały

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć
(§ 8 ust .2 pkt 3)

1. Współpraca z nauczycielami

• współpraca w organizacji przedsięwzięć ogólnoszkolnych: m.in. Dzień Patronki Szkoły, Drzwi Otwarte, Targi Edukacyjne, konkursy szkolne, wystawy okolicznościowe
• gromadzenie i udostępnianie materiałów metodycznych opracowanych przez nauczycieli oraz opracowań własnych
• współpraca i konsultacje z innymi nauczycielami w zespole przedmiotowym
• szkolenia w ramach WDN (udział i prowadzenie)
• wymiana doświadczeń, uwag z bibliotekarzami
- kontakt z bibliotekarzami na internetowym forum
• dzielenie się wiedzą z nauczycielami:
- pomoc w nabywaniu praktycznych umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną
- studiowanie czasopism zawodowych pod kątem przydatności dla nauczycieli, opracowanie teczek tematycznych oraz przekazywanie im informacji, ciekawych i przydatnych w pracy z uczniami
- systematyczne przeglądanie stron internetowych w poszukiwaniu przydatnych informacji i materiałów oraz informowanie o nich nauczycieli
- konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami – opinie, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
- przeprowadzenie zajęć otwartych, okazjonalnych, prezentacja pomysłów, które można wykorzystać na zajęciach w innych pracowniach (dotyczące craftu) - wg harmonogramu

- cały okres stażu
- cały okres stażu
- w miarę potrzeb
- cały okres stażu
- 1 raz w semestrze
- opracowane materiały,
- sprawozdania
- teczki tematyczne

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z uczestnikami studiów podyplomowych
• rozmowy, wymiana doświadczeń
• omówienie realizowanych projektów w różnego typu firmach i instytucjach
• analiza ewaluacji realizowanych działań
- spostrzeżenia własne
- lista pytań kontrolnych
3. Udzielanie informacji dot. awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż
• udostępnianie zgromadzonych materiałów,
• udzielanie instruktaży indywidualnych
- cały okres stażu

- podsumowanie podjętych działań
4. Zamieszczanie własnych publikacji
na portalach edukacyjnych
• opublikowanie na portalach edukacyjnych i bibliotekarskich planu rozwoju zawodowego i innych opracowań własnych
- cały okres stażu
- kopie artykułów i publikacji

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych , opiekuńczych lub związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(§ 8 ust. 2 pkt 4a)

1. Program działań kulturalnych biblioteki „Cultura – nie gryzie”
• opracowanie koncepcji programu
• opracowanie programu działań
• kontynuacja cyklicznych działań kulturalnych biblioteki
• wdrożenie nowych działań kulturalnych
• ewaluacja bieżąca
- sprawozdanie z realizacji
2. Opracowanie zadań dotyczących podnoszenia poziomu czytelnictwa i kultury ogólnej uczniów
• wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, samodzielnego wyszukiwania i opracowywania informacji
— na zajęciach i w rozmowach indywidualnych.
• zorganizowanie wystaw, imprez i in. popularyzujących literaturę
- cały okres stażu
- sprawozdania

Poszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)
1. Organizacja imprez, wystaw, konkursów we współpracy
z innymi nauczycielami
• przygotowanie wystaw
• opracowanie materiałów towarzyszących
• przeprowadzanie konkursów
- wg harmonogramu
- sprawozdania
2. Promocja Biblioteki ZSGH w sieci
• prowadzenie i uaktualnianie strony internetowej - cały okres stażu
- strona WWW biblioteki
3. Prowadzenie zajęć w bibliotece szkolnej w ramach AGORY – Klubu Asystentów Biblioteki
• prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności manualne uczniów
• przygotowanie gazetek, wystaw i imprez bibliotecznych
• przygotowanie uczniów do pracy samokształceniowej
• kształcenie kompetencji inter i intrapersonalnych
- cały okres stażu
- dziennik zajęć
- sprawozdania z zrealizowanych przedsięwzięć
4.Propagowanie idei bookcrossing w środowisku czytelniczym
• rejestracja szkoły w projekcie
• przygotowanie „książek do uwolnienia”
• działania informacyjne
• przeprowadzenie akcji
• monitoring „uwalnianych książek’
- konto na oficjalnej stronie bookcrossing.pl
- uwolnione książki
- sprawozdania
- podsumowanie akcji
5. Konsultacje indywidualne dla maturzystów z zakresu sporządzania bibliografii załącznikowej
• rozmowy, instruktaż, prezentacje
• korekta i omówienie zadania
- zapisy w dzienniku biblioteki

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(§ 8 ust. 2 pkt 4e)

1. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 18 w Grudziądzu
• praca w ramach Trójki Klasowej wynikająca z organizacji i potrzeb klasy oraz środowiska szkolnego - cały okres stażu
- potwierdzenia
2. Działalność charytatywna
• monitorowanie bieżących akcji charytatywnych i włączanie się do działań w miarę możliwości
- w miarę potrzeb
- potwierdzenia
3. Rekrutacja elektroniczna absolwentów gimnazjum • zakładanie kont kandydatom
• działalność informacyjna nt. zasad i terminów rekrutacji
• czynności związane z rekrutacją - wg harmonogramu
- dokumentacja rekrutacyjna
4. Orientacja szkolna
• gromadzenie i prezentacja materiałów promocyjnych szkół i uczelni wyższych
• organizowanie mini wystawek materiałów promujących edukację
- sprawozdania, dokumentacja fotograficzna

Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony
(§ 8 ust. 2 pkt 5)

1. Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
• opis i analiza dwóch problemów powstałych w bibliotece:
- stała obserwacja sytuacji edukacyjnych i wychowawczych w szkole
- rozpoznanie problemu i ustalenie metod jego rozwiązania
- opis genezy i dynamiki zjawiska
- określenie znaczenia powstałych problemów
- przedstawienie prognozy pozytywnej i negatywnej
- ustalenie możliwości rozwiązań
- wdrażanie działań naprawczych
- ocena efektów
- współpraca z pedagogiem
- korzystanie z literatury fachowej
- cały okres stażu
- opracowane pisemnie dwa problemy

Zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju zawodowego w trakcie trwania stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.