X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28505
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Katarzyna Marzec
MIEJSCE PRACY: Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
WYKSZTAŁCENIE ORAZ POSIADANE KWALIFIKACJE: magister pedagogiki w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
z uprawnieniami do nauczania języka angielskiego w klasach I – III
OPIEKUN STAŻU: mgr Elżbieta Skrzek
DYREKTOR SZKOŁY: mgr Beata Perkowska
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2014r.
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2017r.
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 r.

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Dowody realizacji- dokumentacja
Termin realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

- Zapoznanie się z powinnościami i zadaniami
oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
-Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.

- Zakres wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( z późniejszymi zmianami).

-Śledzenie stron internetowych Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty.

wrzesień 2014

2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
- Rozmowa z opiekunem stażu, ustalenie zasad współpracy i terminów spotkań, zawarcie kontraktu.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
- Omawianie obserwowanych oraz prowadzonych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.

- Kontrakt.
- Opracowane scenariusze zajęć.
- Notatki własne, wnioski do dalszej pracy.
wrzesień 2014

cały okres stażu

3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
wrzesień 2014

4. Przygotowanie rocznych sprawozdań z przebiegu stażu.
- Analiza przebiegu stażu, wnioski do dalszej pracy.
- Roczne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
wrzesień 2015,
wrzesień 2016

5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Opis realizacji planu.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
czerwiec 2017

6. Przygotowanie się do postępowania egzaminacyjnego.
- Skierowanie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
- Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
czerwiec- sierpień 2017

7. Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy.

- Analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy ( autorefleksja i samoocena).

- Analiza efektów pracy dydaktycznej
i wychowawczej poprzez osiągnięcia uczniów.
- Notatki własne.
cały okres stażu

8. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

- Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego ( kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia).

- Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego
- Listy obecności.
cały okres stażu

9. Samodzielne zgłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu rozbudowy własnego warsztatu pracy.
- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteczki przedmiotowej.
- Studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z zakresu pedagogiki
i psychologii.
- Stosowanie aktywnych metod nauczania.
- Stosowanie w pracy elementów Oceniania Kształtującego.
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, budowanie bazy materiałów dydaktycznych standardowych, takich jak m.in.: gazetki, karty pracy, plansze oraz interaktywnych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

- Spis literatury metodyczno-pedagogicznej.

- Rejestr posiadanych materiałów przedmiotowo-dydaktycznych.
cały okres stażu

10. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami.
- Organizowanie konkursów na poziomie szkolnym oraz pozaszkolnym, projektów.
- Opieka nad salą ( gazetki, tablice informacyjne, wystrój sali).
- Współudział w organizacji uroczystości szkolnych, przedstawień.
- Wpisy na stronie internetowej szkoły, materiały dekoracyjne i gazetki ścienne, zdjęcia, scenariusze uroczystości.

cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględnienia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Dowody realizacji- dokumentacja
Termin realizacji

1. Poznanie środowiska uczniowskiego.
- Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów.
- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Obserwacja i analiza możliwości uczniów.

- Bieżąca dokumentacja ( adnotacje
w dziennikach lekcyjnych).
-Notatki własne.
cały okres stażu

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego.
- Udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę.

- Adnotacje w dzienniku.
cały okres stażu

3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
- Wspieranie uczniów z dysfunkcjami, trudnościami, indywidualizowanie pracy na zajęciach.
- Otoczenie opieką dzieci zdolnych, tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju.
- Zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, terapeutą i logopedą.
- Notatki własne.
cały okres stażu

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
- Organizowanie i współorganizowanie wycieczek dydaktycznych.
- Organizowanie wyjść dla uczniów ( lekcje muzealne, wyjścia do teatru, warsztaty twórcze, itp.)
- Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, udział w konkursach.
- Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych.
- Prowadzenie kół zainteresowań.
- Współtworzenie gazetek szkolnych, eksponowanie prac uczniów.
- Organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi ( według zgłaszanego zapotrzebowania).

- Wpisy w dzienniku lekcyjnym.
- Zdjęcia.
- Wpisy oraz foto relacje na stronie internetowej szkoły.
cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Dowody realizacji- dokumentacja
Termin realizacji


1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
- Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
- Korzystanie z Internetu ( wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
- Przygotowanie materiałów dydaktycznych
( scenariuszy zajęć, kart pracy, prezentacji multimedialnych w programie Power Point oraz Prezi, ćwiczeń interaktywnych) na komputerze.
- Wykorzystanie na lekcjach multibooków, tablicy multimedialnej.
- Opracowanie dokumentacji szkolnej ( rozkładów materiałów, planu wychowawczego, planu profilaktyki itd.)
- Dokumentowanie przebiegu stażu.
- Prowadzenie dziennika elektronicznego.
- Uczestniczenie w szkoleniach e- learningowych.

- Opracowane dokumenty.
- Materiały dydaktyczne opracowane przy pomocy komputera.
- Scenariusze zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

cały okres stażu

2. Publikacje w Internecie.
-Przygotowywanie relacji wraz ze zdjęciami
z warsztatów, wycieczek uczniów na stronę internetową szkoły.
- Umieszczenie w Internecie publikacji zawodowej- planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, bazy interaktywnych środków dydaktycznych.
- Wpisy na stronie internetowej szkoły.

- Adres stron.

cały okres stażu

3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
- Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.

- Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.learningapps.org
i innych.
- Notatki własne.

cały okres trwania stażu

§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Dowody realizacji - dokumentacja
Termin realizacji

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- Udział w kursach, warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy też umiejętności wychowawczych.

- Gromadzenie i studiowanie literatury
z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz innych źródeł poświęconych edukacji ze szczególnym poświęceniem uwagi Ocenianiu Kształtującemu ( np. baza dobrych praktyk na www.ceo.org.pl)

- Potwierdzenia udziału
( zaświadczenia).

- Ksero z literatury.
- Notatki własne.
cały okres stażu

2. Dzielenie się zdobytą wiedzą.

- Przeprowadzanie lekcji otwartych.

- Scenariusze zajęć, środki dydaktyczne.

na bieżąco
w czasie trwania stażu

3. Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
- Współpraca ze szkołą:
- analiza programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
- opracowywanie na ich podstawie własnych planów wychowawczego i profilaktyki.
- aktywna realizacja zadań ujętych
w dokumentach.

-Współpraca z uczniem:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów
( wychowawczych, dydaktycznych),
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne
i wychowawcze.

-Współpraca z rodzicami:
- kontakty podczas zebrań, konsultacji
oraz spotkań indywidualnych,
- konsultacja planu wychowawczego klasy,
- informowanie o postępach, jak i trudnościach uczniów w nauce.

- Dokumentowanie zadań wychowawczych w postaci zapisów
w dzienniku lekcyjnym.
- opracowany plan pracy wychowawczej i plan profilaktyki.
- Opis rozwiązywanych problemów
( notatki w dzienniku/teczce wychowawcy).
-Wpisy w dzienniku lekcyjnym.

- Harmonogram spotkań z rodzicami.

cały okres stażu

4. Uczestniczenie w pracy zespołów zadaniowych.
- Współpraca z innymi nauczycielami przy opracowywaniu narzędzi diagnozujących prace szkoły ( ewaluacja wewnętrzna).
- Opracowane narzędzia oraz wnioski do dalszej pracy.
na bieżąco
w czasie trwania stażu

§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Dowody realizacji - dokumentacja
Termin realizacji

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
- Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- wskazywanie rodzicom możliwości korzystania
z pomocy specjalistów w szkole oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
-Analiza dokumentacji szkolnej;
- Statutu Szkoły,
- Programu Wychowawczego Szkoły,
- Programu Profilaktyki Szkoły.

- Dokumentacja szkolna.
cały okres stażu

2. Aktywne uczestnictwo
- Udział w radach pedagogicznych oraz zespołach przedmiotowych opracowujących
i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.
- Listy obecności.
- Dokumenty szkolne.
cały okres stażu

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.