X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28517
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Władysława Jagiełły w Pilźnie

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
O stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr. Anna Poznańska
nauczyciel języka niemieckiego

Data rozpoczęcia stażu – 1.09.2012 r.
Data zakończenia stażu – 31.05.2015r.
Wymagania
Kwalifikacyjne
Formy realizacji zadań Termin
realizacji Dowody
Realizacji

1.Organizacja stażu 1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez analizę prawa oświatowego ( ustawa, rozporządzenie ) VIII/IX 2012 Poprawienie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
2.Dokumentacja związana
Z odbytym stażem 1. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju

2. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju: uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza i opis Cały okres stażuMaj 2015 Świadectwa, zaświadczenia, sprawozdania, programy, analiza

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

3.Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt.1 )

1. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje metodyczne

2. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki przedmiotu: studiowanie fachowej literatury, przeglądanie stron internetowych

3. Organizowanie i przeprowadzanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów języka niemieckiego, udział w konkursach ogólnopolskich.

4. Opracowanie i wdrożenie programu kółka języka niemieckiego. Przygotowywanie uczniów do szkolnych i międzyszkolnych konkursów języka niemieckiego

5. Wspomaganie uczniów mających trudności w nauce poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego

6. Mierzenie jakości własnej pracy oraz podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie nauczania języka niemieckiego. Opracowanie, przeprowadzanie i analiza wewnątrzszkolnego badania przyrostu wiedzy po drugim etapie edukacyjnym.

7. Udział w pracach zespołu d.s. analizy testów i osiągnięć edukacyjnych, zespołu wychowawców

Podziękowania, wykaz konkursów w danym roku szkolnym
Zgłoszenia do konkursów
Opis analiza

Opis działań
Potwierdzenie dyrektora szkoły

Projekt badania oraz jego analiza
Sprawozdania, raporty, analizy

4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( §8 ust. 2. pkt.2) 1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych: wykorzystanie komputera do wykonywania pomocy dydaktycznych, testów, sprawozdań, analiz, ankiet, scenariuszy lekcji i innych materiałów związanych z pracą szkoły

2. Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej, korzystanie z serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka niemieckiego

3. Opublikowanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Opracowane dokumenty

Scenariusze lekcji

Adres strony www.

5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
( § 8 ust. 2 pkt.3)

1.Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli kontraktowych

2. Przygotowanie szkoleniowego posiedzenia zespołu wychowawców: dzielenie się wiedzą zdobyta podczas szkoleń zewnętrznych

3. Opieka nad nauczycielem stażystą, kontraktowym, praktykantem

4. Współpraca z innymi nauczycielami: wymiana doświadczeń, współorganizowanie imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych, konkursów, akcji charytatywnych, wspólne opracowanie dokumentów szkolnych

5. Publikacje własnych materiałów dydaktycznych w portalu edukacyjnym

Konspekty, scenariusze lekcji

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Opis i analiza

Potwierdzenia nauczycieli

Adresy stron www.

6. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
( §8 ust. 2 pkt.4a)
1.Opracowanie i wdrożenie programu kółka języka niemieckiego

2. Opracowanie planu działań wychowawczych na bazie programu wychowawczego szkoły z uwzględnieniem specyfiki, możliwości i potrzeb klasy

3. Opracowanie i wdrożenie programu pracy indywidualnej z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Według potrzeb
Program kółka języka niemieckiego

Plan działań wychowawczych

Programy pracy

7. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
( §8 ust. 2 pkt. 4c)
1.Organizowanie uroczystości klasowych, wycieczek, wyjazdów oraz współorganizowanie akcji i imprez szkolnych.

2.Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów: przygotowywanie do udziału w zewnętrznych i wewnętrznych konkursach języka niemieckiego

3. Współpraca z rodzicami: prowadzenie spotkań z rodzicami oraz indywidualnych rozmów, angażowanie rodziców w pracę na rzecz szkoły
Cały okres stażu

Karty wycieczek
Sprawozdania, wpis w dzienniku lekcyjnym

Dyplomy, Potwierdzenia udziału

Zapisy w dzienniku lekcyjnym

8. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
( § 8 ust. 2 pkt 4e)
1.Współpraca z pedagogiem szkolnym, rozwiązywanie problemów wychowawczych i emocjonalnych uczniów, organizowanie spotkań z pedagogiem, konsultacji, pogadanek

2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną

3. Współpraca z instytucjami kulturalnymi: muzeami, teatrami, kinami, domem kultury, organizowanie wyjazdów do muzeum, na projekcje filmów i spektakle teatralne

4. Stała współpraca z wydawnictwami poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, nagród w konkursach oraz udział w konferencjach metodycznych przez nie organizowanych
Cały okres stażu

Zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenia pedagoga

Sprawozdania

Karty wyjazdów, wpisy w dzienniku

Zaświadczenia

9. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
( § 8 ust. 2 pkt 4f)

1.Uzyskanie innych osiągnięć w pracy zawodowej: nagrody dyrektora, listy gratulacyjne

Cały okres stażu

Kserokopie dyplomów

10. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
( § 8 ust. 2 pkt 5)
1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych: analiza poszczególnych przypadków i opracowanie dokumentacji
Cały okres stażu

Opis i analiza dwóch przypadków

Zastrzegam sobie możliwość modyfikacji planu w czasie jego realizacji.
Anna Poznańska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.