X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28499
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI
WSKAŹNIKI, UWAGI


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Poznanie procedur awansu zawodowego.

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Organizacja własnego warsztatu pracy.

Gromadzenie biblioteki warsztatu pracy.

Uczestniczenie w różnych formach kształcenia zawodowego.
Wstępna ocena własnych możliwości, umiejętności, osiągnięć.
Modyfikowanie i korekta działań.

Dokumentowanie własnych działań.

Ewaluacja metod pracy.


Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów kompetencji w klasie szóstej.

Praca w zespole do spraw ewaluacji i analizy wyników sprawdzianu po szóstej klasie.

Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Przeprowadzanie badania poziomu wiedzy i umiejętności uczniów klasy czwartej na początku roku szkolnego

Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
Współpraca z rodzicami.


Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

Praca w zespołach samokształceniowych.


Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (ustawa, rozporządzenie).
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Analiza statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminu, WSO itp.

Tworzenie planów wynikowych, planów wychowawczych.

Samokształcenie, zapoznanie się z nowościami wydawniczymi.

Tworzenie pomocy i materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, przedstawień, testów, regulaminów konkursów itp.
Udział w radach szkoleniowych, konferencjach, warsztatach, kursach.

Autorefleksja.


Opracowanie i wprowadzenie korekt oraz modyfikacji działań dydaktycznych i wychowawczych. Opracowanie planów.
Gromadzenie materiałów dokumentujących własne działania.

Analiza bieżących wyników nauczania, porównanie testów diagnozujących i wyników sprawdzianów.
Opracowanie i analiza testów, wnioski do dalszej pracy.

Analiza wyników sprawdzianów. Tworzenie raportów.

Konstruowanie testów kompetencji ucznia, przeprowadzenie badań, analiza i wnioski do dalszej pracy.

Opracowanie narzędzi badań, ich analiza i formułowanie wniosków do dalszej pracy.

Organizacja i pomoc w organizacji imprez, uroczystości, akcji, wycieczek itp.

Organizowanie imprez i spotkań z rodzicami.

Hospitacje.

Aktualizacja dokumentów szkolnych zgodnie z rozporządzeniami. Wrzesień, okres trwania stażu

Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco
Okres trwania stażu
Wrzesień 2012
Na bieżąco
Na bieżąco
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu
Okres trwania stażu, w miarę możliwości
Okres trwania stażu

Wszczęcie postępowania o uzyskanie stopnia awansu zawodowego, plan rozwoju zawodowego.

Notatki własne, zaświadczenie dyrektora szkoły.

Plany wynikowe, plany wychowawcze, zaświadczenie dyrektora szkoły.

Zaświadczenie, sprawozdanie.
Pomoce i materiały dydaktyczne, scenariusze, testy, regulaminy, zaświadczenie opiekuna.
Zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa.
Arkusz samooceny, sprawozdanie.
Plany wynikowe, plany wychowawcze, sprawozdanie.
Zaświadczenia, ankiety, scenariusze zajęć i przedstawień.
Notatki własne, sprawozdanie.
Wnioski z analizy. Poświadczenie dyrektora.
Testy, wnioski, poświadczenie dyrektora, protokoły.
Testy, wnioski, poświadczenie dyrektora, protokoły i raporty.
Testy itp., sprawozdania, wnioski, poświadczenie dyrektora.
Potwierdzenie dyrektora
Potwierdzenie dyrektora, wpisy w dzienniku wychowawcy.
Wnioski z obserwacji.
Dokumentacja szkolna, poświadczenie dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej

Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy i materiałów dydaktycznych oraz narzędzi badawczych

Prowadzenie lekcji języka polskiego i zajęć dodatkowych z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Opracowanie materiałów dokumentujących przebieg stażu z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej.
Wykorzystywanie strony www. szkoły do promocji oferty edukacyjnej itp.

Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej.

Wykorzystanie Internetu jako cennego źródła informacji.
Wykonanie pomocy i materiałów dydaktycznych do prowadzenia lekcji z języka polskiego, zajęć wyrównawczych, tworzenie dyplomów, scenariuszy itp. Korzystanie z Internetu, encyklopedii multimedialnej.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.

Dokumentacja awansu zawodowego. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji.

Zamieszczanie artykułów promujących szkołę itp.

Tworzenie świadectw i arkuszy ocen, zestawień semestralnych z wykorzystaniem komputera.

Systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno-oświatowej.

Na bieżąco
Cały staż.
Okres stażu
Okres trwania stażu
Według potrzeb
Na bieżąco

Wykonane prace.
Scenariusze, pomoce dydaktyczne, programy edukacyjne, poświadczenie dyrektora.
Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, „oprawa teczki”.
Artykuły, poświadczenie dyrektora.
Świadectwa, arkusze ocen, poświadczenie dyrektora.


§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zając.

Opieka nad nauczycielem stażystą.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.

Opublikowanie w Internecie materiałów dotyczących awansu zawodowego oraz innych pomocy dydaktycznych.

Publikacja prac własnych i uczniowskich na internetowej stronie szkoły.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów humanistycznych itp.

Współpraca z innymi nauczycielami w opracowaniu i przygotowaniu scenariuszy uroczystości szkolnych. Obserwacja zajęć stażysty, prowadzenie zajęć otwartych, kontakt między opiekunem a stażystą oraz inne działania wynikające z potrzeb.

Prowadzenie zajęć otwartych. Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć (godzin do dyspozycji dyrektora, uroczystości, imprez itp.), testów, ankiet, kart pracy, i in. materiałów dydaktycznych
Publikacja w Internecie materiałów dotyczących stażu.

Publikacje na stronie.

Wymiana poglądów, spostrzeżeń oraz dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami uczącymi w naszej szkole i w innych. Udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych itp.

Przygotowanie scenariuszy, praca w zespołach nauczycielskich itp.

Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Poświadczenie dyrektora.
Poświadczenie dyrektora.
Strona internetowa
Zaświadczenia, sprawozdanie
Sprawozdanie, poświadczenie dyrektora.


§ 8 ust. 2 pkt 4lit. a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Praca w zespole wychowawczym.

Przygotowanie i realizacja programu zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych – koła polonistycznego oraz zajęć wyrównawczych z języka polskiego.

Opracowanie założeń do pracy z uczniem z opinią/orzeczeniem poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Współpraca z rodzicami – pedagogizacja.


Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego. Tworzenie planów wychowawczych.
Przygotowanie programu, jego modyfikacja i wdrażanie.

Analiza treści opinii wydanej przez PPP. Dostosowanie wymagań do indywidualnych przypadków.

Przygotowanie referatu dla rodziców o tematyce związanej z pracą z uczniem mającym trudności w nauce i w zachowaniu itp.

Okres stażu
Cały staż
Na bieżąco
Na bieżąco
Na bieżąco, w miarę potrzeb

Zaświadczenie, plany wychowawcze, scenariusze zajęć.
Zaświadczenie dyrektora, dzienniki zajęć, sprawozdanie.
Zaświadczenia, przykłady ćwiczeń, dzienniki zajęć.
Zaświadczenia, sprawozdanie, referat przekazany do biblioteki.


§ 8 ust. 2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Współpraca w organizowaniu przez szkołę uroczystości środowiskowych.

Prowadzenie kół zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych.

Udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich.

Organizacja wycieczek, wyjazdów do kina itp.

Promowanie szkoły. Współorganizowanie szkolnych i środowiskowych imprez kulturowych, rekreacyjnych i innych. Prezentacja efektów pracy z uczniami podczas imprez itp.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce oraz prowadzenie kół zainteresowań .

Udział uczniów w akcjach typu: „Sprzątanie świata”, „Góra grosza”, „Lasy to życie – chrońmy je” itp.

Wycieczki, oglądanie filmów, zwiedzanie muzeów itp.

Prezentacja osiągnięć uczniów poprzez udział w konkursach międzyszkolnych, zamieszczanie artykułów w mediach i na stronie internetowej szkoły.

Według kalendarza
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Poświadczenie dyrektora
Dzienniki zajęć, poświadczenie dyrektora, sprawozdanie.
Sprawozdanie, zaświadczenia.
Karty wycieczek, poświadczenie dyrektora.


Sprawozdanie, informacje na stronach internetowych, poświadczenie dyrektora.
§8 ust. 2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z poradniami specjalistycznymi.

Realizacja programów profilaktycznych i pro-zdrowotnych.

Opracowanie i realizacja zajęć integrujących zespół klasowy, przeciwdziałanie agresji.

Opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce oraz uczniami zdolnymi.

Podejmowanie współpracy instytucjami wspomagającymi szkołę (Kino, Teatr, Dom Kultury, Urząd Miejski i in.)

Współpraca z wydawnictwami.

Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
Kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Analiza wskazań Poradni odnośnie uczniów.

Udział w realizacji programów, współpraca z Ośrodkiem Zdrowia w Kcyni, Strażą Pożarną, Policją i innymi instytucjami.

Organizowanie wycieczek, imprez klasowych. Przygotowanie scenariuszy i prowadzenie wg nich zajęć.

Przygotowanie i realizacja konkursów, przedstawień, prowadzenie kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych.

Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, udział w formach kulturalnych przygotowanych przez Dom Kultury i in. Przygotowanie projektów festynów, wyjazdów itp. dotowanych przez instytucje państwowe (wypełnianie wniosków o dotacje).

Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i metodycznych.
Przygotowanie wycieczek, imprez klasowych i o charakterze lokalnym.

Prowadzenie zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami, pedagogizacja rodziców w ramach potrzeb klasy, współpraca z pedagogiem szkolnym.

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Poświadczenie dyrektora
Sprawozdanie, poświadczenie dyrektora
Karty wycieczki, sprawozdanie, poświadczenie dyrektora
Sprawozdanie, poświadczenie dyrektora
Sprawozdanie, poświadczenie dyrektora
Materiały dydaktyczne, sprawozdanie, poświadczenie dyrektora
Dziennik wychowawcy, sprawozdanie, poświadczenie dyrektora


§8 ust. 2 pkt 4 lit. f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Organizacja konkursów. Udział uczniów w konkursach międzyszkolnych.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
Przygotowanie uczniów do udziału i zorganizowanie konkursów:
- ortograficznego,
- literackiego na wiersz lub opowiadanie,
-recytatorskiego.
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego. Okres stażu

Okres stażu

Sprawozdanie, poświadczenie dyrektora

Dyplom ukończenia kursu,
sprawozdanie, poświadczenie dyrektora.


§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. Zdiagnozowanie wybranych problemów. Ustalenie środków zaradczych i ich zastosowanie. Wnioski. Wprowadzenie działań naprawczych.
Okres stażu
Opis przypadków, wpisy w dziennikach, wnioski, sprawozdanie, poświadczenie dyrektora.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.