X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28494
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Grażyna Komendacka
nauczyciel kontraktowy
Powiatowy Zespół Placówek
Szkolno Wychowawczych
w Hrubieszowie
Nauczany przedmiot: język polski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opiekun stażu – mgr Barbara Nalepa

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2012r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2015r.

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Data zatwierdzenia planu do realizacji§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
- rozmowy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem
- poznanie procedur awansu zawodowego – udział w szkoleniu Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.
Wrzesień 2012
kontrakt

zapis w dokumentacji przebiegu stażu

zaświadczenie

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- wybór programu nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego
- opracowanie planów wynikowych z języka polskiego dla klas II i III gimnazjum, I i II zawodowa
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów

- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy

- opracowywanie scenariuszy apeli i akademii szkolnych

- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków

wrzesień 2012
cały staż
na bieżąco
wg harmonogramu imprez
cały staż

kryteria oceniania
plany wynikowe

testy, sprawdziany
pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień,

protokoły
scenariusze potwierdzenia

analiza wyników sprawdzianów,
podsumowanie
badania wyników nauczania,


3. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego
- publikacje scenariuszy, konspektów
październik 2012
cały staż

potwierdzenia

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

5 Ewaluacja własnych działań
- poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych

- modyfikowanie rozkładów materiału nauczania oraz metod pracy w oparciu o zmiany pojawiające się w prawie oświatowym jak również możliwości uczniów
- analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych w planie rozwoju zawodowego celów
na bieżąco

cały staż
dzienniki lekcyjne


§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
- diagnozowanie środowiska uczniów
- rozmowy z pedagogiem szkolnym
- konsultacje z innymi nauczycielami
- obserwacja uczniów i analiza ich możliwości
- indywidualne rozmowy z uczniami
- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo w porozumieniu z wychowawcami klas

cały staż

ankiety
wpis w dzienniku

2. Udział w konkursach.
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych
przez Miejską Bibliotekę Publiczną i inne ośrodki
- przygotowanie konkursu polonistycznego
- przygotowanie międzyośrodkowego konkursu wiedzy o patronie
cały staż
Potwierdzenia,
kopie dyplomów

3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- wyrównywanie szans edukacyjnych
- pomoc uczniom mającym trudności w czytaniu i pisaniu poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach rewalidacyjnych
- realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym i programem profilaktyki
- organizacja akademii mówiącej o szkodliwości palenia papierosów i używania środków odurzających
wg potrzeb

cały staż

cały staż
plany pracy, dzienniki zajęć pozalekcyjnych

scenariusz
potwierdzenie


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu.
- wykonywanie pomocy dydaktycznych
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego
- sporządzanie testów, ankiet, ćwiczeń na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera
- pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera
cały staż
testy, ankiety, dokumentacja przebiegu stażu wykonana
przy użyciu komputera

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- korzystanie z Internetu
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej
- obsługa poczty
wg potrzeb
konspekt lekcji


§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
- udział w kursach, szkoleniach, warsztatach
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe)
- aktywna praca nad samokształceniem

cały staż
zaświadczenia

potwierdzenia

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- wspólne wycieczki klasowe, szkolne,
- imprezy klasowe ( Dzień Chłopaka, Andrzejki, spotkanie ze Świętym Mikołajem, spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)
- kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez: aktywne uczestnictwo w akcjach, np.: Dzień Matki itp.
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,
- aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych

na bieżąco
wg harmonogramu uroczystości i imprez szkolnych
cały staż
karty wycieczek,

wpisy w dzienniku

potwierdzenia§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
- dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, WSO, regulaminów, ustawy o systemie oświaty , Karty Nauczyciela itp

- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- opracowanie planów wynikowych oraz indywidualnych planów nauczania skorelowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi
- udział w pracach różnorodnych komisji powoływanych przez Dyrektora
- prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, sprawozdania
na bieżąco

teczka

ksero wniosku

plan
potwierdzenia

potwierdzeniaPodpis nauczyciela kontraktowego ........................................

Podpis opiekuna stażu ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.