X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28489
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: Monika Penar
Wykształcenie: Studia na kierunku: Pedagogika, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Stanowisko: Nauczyciel przedszkola
Nazwa placówki: Przedszkole Niepubliczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2014
Planowana data zakończenia stażu: 31 maj 2015
Opiekun stażu: s. Barbara Dzięcioł

Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela stażysty.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobu jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewniania podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy.


Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola * (§ 6 ust. 2 pkt 1).

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA I DZIAŁANIA NAUCZYCIELA
FORMA REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI, DOKUMENTACJA

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela (ustawy, rozporządzenia). Wrzesień 2014 Zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu. Wrzesień 2014 Opracowanie zasad współpracy.
3. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w przedszkolu, zasady współpracy z dyrektorem. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna praktyk.
Organizacja zajęć własnych. Okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć.
Plany miesięczne.
4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy) Wrzesień 2014 Dziennik zajęć.
Karty obserwacji.
Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania
Arkusz diagnozy dzieci 2,5- letnich, 3-letnich
5. Poznanie aktów prawnych regulujących działa przedszkola. Poznanie zadań funkcjonowania przedszkola. Analiza dokumentów: Statut przedszkola, plan rozwoju placówki, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć, rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami. Okres stażu Notatki własne.
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu, przepisami przeciw pożarowymi oraz udział w kursie pierwszej pomocy. Udział w szkoleniu wewnątrzszkolnym, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie nabytych wiadomości podczas pracy z dziećmi. Październik- czerwiec 2014/ 2015
w zależności od harmonogramu szkoleń
Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
7.Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów), karty obserwacji, arkusze diagnostyczne. Okres stażu Teczka stażysty.
8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu i przedłożenie do Dyrektorowi przedszkola. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju Czerwiec 2015 Sprawozdanie z realizacji stażu.
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela stażysty wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenia wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Czerwiec 2015 Wniosek.
Dokumentacja z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w której nauczyciel odbywał staż * (§ 6 ust. 2 pkt 2).

1.Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2014 Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonalenie zawodowym. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, spotkaniach metodycznych. Okres stażu Zaświadczenia.
Notatki własne.
4.Wykorzystanie techniki multimedialnej jako narzędzia doskonalącego pracę. Wykorzystanie zdobytych
umiejętność w swojej pracy
pedagogicznej poprzez:
1)Publikacja w Internecie
Planu Rozwoju Zawodowego
2)Tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji
korzystając z nowoczesnych programów
komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, sprawozdania, ogłoszenia.
3)Opracowanie dokumentacji związanej z własnym stażem.
4) Śledzenie informacji
dotyczących aktualizacji
prawa oświatowego.
Okres stażu Teczka stażysty.
Płyta z zapisem elektronicznym.
5.Doskonalenie warsztatu pracy. 1)Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe pomoce dydaktyczne.
2)Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej.
3)Poszukiwanie ciekawych prac plastyczno-technicznych do wykonywania z dziećmi na zajęciach.
Wrzesień – czerwiec
2014/2015 Pomoce dydaktyczne.
Notatki własne.
Wykaz linków stron lub zdjęcia przykładowych prac.
6.Wykonywanie dodatkowych prac w przedszkolu. Projektowanie i wykonywanie gazetki tematycznej i dekoracje Sali przedszkolnej. Współpraca przy tworzeniu strony internetowej. Okres stażu Zdjęcia wykonanych dekoracji.
Wykaz linków stron.
7.Zadania związane z planem rocznym przedszkola. Współorganizowanie imprez przedszkolnych m.in.: urodziny dzieci, Dzień pluszowego Misia, Przedszkolna olimpiada zimowa... Notatki.
Scenariusze uroczystości.
Zdjęcia.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem uczniów * (§ 6 ust. 2 pkt 3).

1.Rozpoznanie możliwości dzieci znajdujących się w grupie. Diagnoza. Prowadzenie kart obserwacji. Wrzesień- czerwiec
2014/2015 Karty obserwacji dziecka.
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. 1) Rozmowy indywidualne z rodzicami.
2) Analiza karty zgłoszeniowej dziecka. Wrzesień- czerwiec
2014/2015 Notatki własne.
3. Współpraca z rodzicami Zaangażowanie rodziców w przygotowaniu uroczystości w grupie. Wrzesień- czerwiec
2014/2015 Sprawozdanie
4.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej. Wrzesień-czerwiec
2014/2015 Notatki własne, rejestr pozycji.
5. Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych. Rozmowy z innymi nauczycielami, własne poszukiwania. Wrzesień – czerwiec 2014/2015 Spis telefonów
6. Opieka nad wychowankami w czasie imprez, zabaw, wyjść poza przedszkolnych. Pełnienie opieki nad dziećmi w czasie zajęć i poza zajęciami przedszkolnymi. Wrzesień- czerwiec
2014/2015 Spostrzeżenia, wnioski, własne refleksje.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć * (§ 6 ust. 2 pkt 4).

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Rozmowy i konsultacje z opiekunem stażu, opracowanie harmonogramu zajęć. Wrzesień
2014 Harmonogram zajęć
2. . Hospitacja zajęć, prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli. Obserwacja zajęć. Omówienie i zapisanie w formie scenariusza jej wyników. Według harmonogramu Arkusz obserwacji (wnioski).
Scenariusz zajęć.
3. Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariusz zajęć. Według harmonogramu Scenariusz zajęć edukacyjnych.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz
pracy z dziećmi.
Czerwiec 2015 Samoocena.
Teczka stażysty.
Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.

* Zgodnie z zapisem wynikającym z art. 9c ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz 1112 z późn.
zm. ) oraz rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1. grudnia 2004r. (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, & 5 zmienionego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z 14 listopada 2007 (Dz. U. nr 214, poz. 1580) w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Zatwierdzam do realizacji
Besko, dnia ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.