X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28485
Przesłano:

Plan awansu zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

PLAN AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE:
Imię i nazwisko: Joanna Wojciechowska
Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole i Żłobek WOW w Poznaniu Stanowisko: nauczyciel wychowanie przedszkolnego
Posiadane kwalifikacje:
• Studia wyższe magisterskie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna, 2014 rok
• Studia licencjackie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, 2012 rok
II. STAŻ
Termin rozpoczęcia stażu: 03.09.2014 r.
Termin zakończenia stażu:15.06.2015 r.
III. CELE STAŻU
Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
• Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
• Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny w danym półroczu, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
• Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie).
IV. PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr. 97, poz. 647, ze zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2010 r., nr 235, poz. 1543)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393)– obowiązujące z dniem następującym po dniu ogłoszenia(ogłoszono 26 marca 2013 r.) tj. z dniem 27 marca
2013 r.
V. PLAN DZIAŁANIA Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola § 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MENiS z dnia 01-12-2004 r. ze zmianami)
Zadania nauczyciela:
1. Zapoznanie się z procedurą osiągnięcia awansu zawodowego.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
3. Zapoznanie się z sposobem oraz rodzajem prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji przedszkolnej.
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji placówki.
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu,a także z zasadami bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki.
6. Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Samokształcenie.
7. Udokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie Dyrektorowi przedszkola.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt. 2)
Działania i zadania nauczyciela:
1. Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola.
3. Doskonalenie i dokształcanie zawodowe.
4. Obserwacje zajęć przeprowadzonych przez opiekuna stażu. 5.Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
6. Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem (§6 ust.2 pkt. 3)

Działania i zadania nauczyciela:
1. Zapoznanie się z programem wychowawczym przedszkola.
2. Zapoznanie się z sytuacją rodzinną uczniów.
3. Współpraca z rodzicami.
4. Gromadzenie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych wychowanków.
5. Prowadzenie zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
6. Realizacja planu rocznego oraz innych planów obowiązujących w przedszkolu.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

Działania i zadania nauczyciela:

1. Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora.
2. Przeprowadzenie samooceny, a także analiza mocnych i słabych stron swojej pracy dydaktycznej.
3. Motywacja dzieci do aktywności twórczej.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.