X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28484
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§ 7 ust. 2 pkt. 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp
ZADANIA
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
FORMY REALIZACJI
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem nauczyciela kontraktowego :

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 674 z późniejszymi zmianami);

Ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenia MENiS z 1 grudnia2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzeniem MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniającym powyższe rozporządzenie

Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
TERMIN REALIZACJI
IX 2012

IX 2012

IX 2012
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie opiekuna stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Projekt planu rozwoju zawodowego

LP 2
Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
FORMY REALIZACJI
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Zawarcie kontraktu określającego przejrzyste warunki współpracy.

Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji działań edukacyjnych.

TERMIN REALIZACJI
IX 2012

IX 2012

IX 2012

Cały okres stażu

Cały okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie opiekuna

Kontrakt
Harmonogram spotkań
Scenariusze zajęć, karty obserwacji
Scenariusz zajęć,
karty obserwacji


LP 3
Organizowanie i planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej
FORMY REALIZACJI
Systematyczna obserwacja rozwoju i osiągnięć wychowanków
( zeszyty obserwacji, diagnozy ).

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych.

Dokonywanie oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Wdrażanie wniosków do pracy.

Prowadzenie dokumentacji uczniów niepełnosprawnych.

Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne.

Programy Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
TERMIN REALIZACJI
Na bieżąco
DOWODY REALIZACJI
Dzienniki zajęć,
programy wczesnego wspomagania rozwoju , IPET, teczki ucznia niepełnosprawnego

LP 4
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
FORMY REALIZACJI
Gromadzenie dokumentacji (świadectwa, zaświadczenia, programy, scenariusze, itp.).

Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu

VI 2015

VI 2015

DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia, programy
Sprawozdanie
Wniosek o postępowanie egzaminacyjne na nauczyciela mianowanego

LP 5
Organizacja doskonalenie własnego warsztatu pracy
FORMY REALIZACJI
Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych i innych materiałów (testy, ankiety, karty pracy dla uczniów itp.).

Gromadzenie pomocy dydaktycznych.

Wdrażanie aktywizujących metod pracy.

Doskonalenie zawodowe .

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Materiały, pomoce dydaktyczne
Wpisy do dzienników
Potwierdzenie opiekuna stażu

LP 6
Udział w pracach wybranych organów szkoły
FORMY REALIZACJI
Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Protokoły Rady Pedagogicznej

LP 7
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
FORMY REALIZACJI
Poprawne prowadzenie dokumentacji zajęć specjalistycznych

Opracowanie programów zajęć.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Wpisy do dzienników
Programy zajęć

LP 8
Wstępna ocena własnych umiejętności zawodowych
FORMY REALIZACJI
Autorefleksja nad:
− umiejętnością organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy ;
− umiejętnością analizowania i dokumentowania własnych działań ;
− oceną skuteczności działań własnych oraz dokonywania korekt w tym działaniu;
− umiejętnością uwzględniania w swojej pracy problemów środowiska;
-umiejętnością wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
− znajomością przepisów dotyczących systemu oświaty.
TERMIN REALIZACJI
IX.2012
DOWODY REALIZACJI
Notatka z autorefleksji nad umiejętnościami zawodowymi


§ 7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

LP 1
Poznanie struktury problemów środowiska uczniowskiego i lokalnego
FORMY REALIZACJI
Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z rodzicami.

Konsultacje z innymi nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

Obserwacja dzieci w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Wpisy w dzienniku
Potwierdzenie opiekuna stażu
Potwierdzenie wychowawcy klasy integracyjnej

LP 2
Organizacja współpracy z rodzicami
FORMY REALIZACJI
Nawiązanie bliskiego kontaktu z rodzicami.

Dzielenie się z rodzicami wiedzą i doświadczeniem – pedagogizacja rodziców.

Prowadzenie gazetki ściennej o tematyce pedagogicznej.

Angażowanie rodziców w sprawy szkoły, oddziału przedszkolnego.

Indywidualne konsultacje wynikające z bieżących potrzeb.

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie opiekuna stażu
Potwierdzenie wychowawcy klasy integracyjnej
Gazetki tematyczne
Potwierdzenie wychowawcy klasy integracyjnej

LP 3
Uwzględnienie w pracy potrzeb rozwojowych dzieci
FORMY REALIZACJI

Integrowanie grupy

Pełnienie roli opiekuna uczniów podczas imprez wewnątrzszkolnych, wycieczek, wyjść pozaszkolnych

Prowadzenie zajęć specjalistycznych dla dzieci ze SPE z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych, zainteresowań oraz ich możliwości psychofizycznych .

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie wychowawcy grupy integracyjnej
Programy zajęć wpisy w dziennikach zajęć
scenariusze zajęć, prace dzieci,

LP 4

Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
FORMY REALIZACJI

Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
Realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktycznym.

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspierającymi szkołę.

Udział w różnych formach doskonalenia poświęconych problematyce współczesnych problemów.

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie opiekuna stażu, wychowawcy grupy integracyjnej
Zaświadczenia


§ 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

LP 1
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej

FORMY REALIZACJI

Przygotowywanie dokumentów m.in.
planu rozwoju zawodowego, programów, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć.

Prowadzenie zajęć z dziećmi w oparciu o technologię komputerową.

Wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych w procesie dydaktycznym,
przygotowywanie dyplomów, zaproszeń, prezentacji.

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Dokumentacja procedury awansu zawodowego
Wpisy w dzienniku
Prezentacja
LP 2
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela

FORMY REALIZACJI
Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.

Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji poświęconych tematyce psychologiczno- pedagogicznej.

Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet.

Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.

Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.

Korzystanie ze stron MENiS, literka.pl, publikacje.edu.pl, edux.pl, interklasa.pl, profesor.pl, szkola.net/awans

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Spis adresów portali

LP 3
Publikacje w internecie

FORMY REALIZACJI

Umieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie ze stażu.

TERMIN REALIZACJI
VI. 2015
DOWODY REALIZACJI
Adres strony WWW

§ 7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

LP 1
Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki

FORMY REALIZACJI
Lektura książek, czasopism, publikacji z podanego zakresu

Odwiedzanie portali Internetowych zajmujących się zagadnieniami z w/w dziedzin

Konsultacje z nauczycielami oraz kadrą specjalistyczną placówki; wymiana doświadczeń,

Udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach z zakresu psychologii i pedagogiki

Podjęcie studiów podyplomowych

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Notatki
Notatki
Potwierdzenie wychowawcy klasy integracyjnej
Zaświadczenia
Świadectwa
Świadectwa
LP 2
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej

FORMY REALIZACJI
Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka
Rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających m.in. z niepełnosprawności

Realizowanie zaleceń PPP zawartych w orzeczeniach i opiniach.

Bieżąca praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Diagnozowanie konieczności kierowania dzieci do PPP

Współpraca z PPP w Grybowie

Udzielanie rodzicom uczniów wsparcia, porad wychowawczych, konsultacji; pedagogizacja rodziców

Współpraca z nauczycielami na rzecz prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Wpisy w dzienniku
IPET , zeszyty obserwacji
Opinie do PPP
Potwierdzenie wychowawcy grupy integracyjnej

LP 3
Doskonalenie kompetencji osobowościowych koniecznych w pracy

FORMY REALIZACJI

Współpraca z wychowawcą grupy integracyjnej.
Samokształcenie.

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie opiekuna stażu, wychowawcy klasy integracyjnej

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

LP 1

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
FORMY REALIZACJI
Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy szkoły:
Statut Szkoły
Program Wychowawczy
Program Profilaktyki
Plan Pracy Szkoły
Regulaminy aktualnie obowiązujące w szkole
Przepisy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Poznanie podstawowych przepisów prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami,

Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. – tekst ujednolicony z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania Wczesnego Wspomagania Rozwoju dzieci ( Dz. U . Nr 23, poz.133)

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie opiekuna stażu

LP 2
Doskonalenie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty

FORMY REALIZACJI
Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.

Analiza przepisów prawa oświatowego.

TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu
DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie opiekuna stażu
Biblioteczka multimedialna


Zakładam, że mój Plan Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty, co oznacza, że w trakcie jego realizacji mogą pojawić się nowe zadania, wyzwania, których nie byłam w stanie przewidzieć w momencie pisania planu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.