X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28465
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY
NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr Dorota Matejek - nauczyciel języka polskiego
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Misiach

WSTĘP
Jestem nauczycielem z 20 letnim stażem pracy. W Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Misiach pracuję nieprzerwanie od roku1998. Na początku swojej kariery zawodowej pracowałam jako nauczyciel przedszkola, następnie po ukończeniu studiów wyższych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego jako nauczyciel edukacji początkowej a po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu filologii polskiej od roku 2001 jako nauczyciel języka polskiego.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2012 roku, trwał on 2 lata i 9 miesięcy. Na początku opracowałam plan rozwoju zawodowego zgodnie z wymaganiami MEN, który został zaakceptowany, przyjęty i zatwierdzony przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Misiach. Plan uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły oraz zapotrzebowania społeczności szkolnej.
W czasie stażu podjęłam się realizacji wielu zadań, których celem było wzbogacenie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz podniesienie jakości pracy szkoły. Miałam okazję zaprezentować swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze, wykorzystać nabytą wiedzę i doświadczenie, wykazać się swoimi kwalifikacjami. Był to również czas mojego wszechstronnego rozwoju: zdobywania nowej wiedzy i rozwijania umiejętności. Był to również okres analizy i weryfikacji moich dokonań zawodowych oraz metod pracy; czas na autorefleksję.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przedstawiam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.


§ 8 ust. 2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
Zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam analizy:
• Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
• strony internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie poświęconej awansowi nauczycieli.
Śledziłam na bieżąco zmiany w w/w dokumentach.

Efekty działań:

• Poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego,
• Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
• Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego.


2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Powtórnie przeanalizowałam następującą dokumentację :
- Statut Szkoły,
- Plan Rozwoju Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,

Uczestniczyłam w radach szkoleniowych i szkoleniach organizowanych w szkole i poza szkołą co pozwoliło mi na poszerzenie mojej wiedzy i umiejętności, doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz podnoszenie jakości pracy szkoły.
a) Udział w szkoleniach organizowanych w szkole:
- Ochrona przeciwpożarowa (10.2013)
- Pierwsza pomoc przedmedyczna ( 05.2014)
b) E-konferencje:
- Zmiany w regule sprawdzianu zewnętrznego klas VI – Kuratorium Oświaty -Lublin- ( 03.2015)
- Efektywnie i efektownie –jak nauczyć podstawowych umiejętności - WSiP- ( 03.2015)
- Dwie przestrzenie życia dziecka- dom i szkoła- w najnowszej literaturze dla dzieci i młodzieży – WSiP – ( 04.2015)
- ADHD- jak sobie radzić – GWO- (04.2015)
c) Udział w szkoleniach organizowanych poza szkołą:
- Analiza wyników kształcenia a podniesienie jakości pracy szkoły ( 11.2013)
W czasie trwania stażu ukończyłam:
• Kurs Kwalifikacyjny Terapii Pedagogicznej- KURSOR Biała Podlaska ( 12.2013)
• 50- godzinne szkolenie ,,Nauczyciel – badacz” SEO, Era Ewaluacji ( 12.2014)

Efekty działań:
• Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji pracy w szkole.
• Wzbogacenie warsztatu pracy;
• Możliwość prowadzenia lekcji w sposób bardziej atrakcyjny, twórczy i ciekawy;
• Wprowadzanie nowych metod pracy;
• Podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły poprzez lepszą organizację oraz atrakcyjność przekazywanej wiedzy;
• Lepsza organizacja pracy nauczyciela;
• Zdobycie wiedzy w zakresie oceny sytuacji stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia oraz niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej;
• Umiejętność analizy elementów uczenia się w szkole;
• Diagnoza własnego stylu nauczania;
• Zdobycie umiejętności efektywnych i skutecznych metod oraz technik ewaluacji własnej pracy;
• Projektowanie, realizacja i wykorzystywanie ewaluacji w pracy.
3. Podniesienie jakości pracy szkoły

Praca w zespole do spraw dydaktycznych

• W czasie trwania stażu brałam czynny udział w pracach zespołu do spraw dydaktycznych. Opracowywaliśmy wspólnie ,, Plan działań dydaktycznych” na każdy rozpoczynający się rok szkolny. Celem tych działań było uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i podniesienie jakości pracy szkoły. Na początku mijającego roku szkolnego(08-09 2014) opracowywaliśmy nową wersję Statutu Szkoły dopasowując ją do zmieniających się wymogów współczesnej szkoły.
• Wspólnie z członkami zespołu do spraw dydaktycznych dokonywaliśmy szczegółowej analizy sprawdzianów w klasach szóstych i klasowych sprawdzianów semestralnych , co pozwalało na bieżąco śledzić postępy uczniów i wprowadzać programy naprawcze w obszarach, gdzie wystąpiły braki w wiedzy i umiejętnościach.


§ 8 ust. 2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej.

Korzystając z programów komputerowych:
• opracowałam dokumentację nauczyciela i wychowawcy w postaci : planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania, planów wychowawcy klasy, opracowań i analiz sprawdzianów klasowych i zintegrowanych,
• powstały programy realizowane na zajęciach pozalekcyjnych, sprawozdania oraz wszelkie dokumenty szkolne( dyplomy, zestawienia wyników konkursów, materiały na gazetki)
• opracowałam scenariusze zajęć .
• korzystając z edytora tekstów przygotowywałam sprawdziany, kartkówki, karty pracy na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, zestawy zadań dodatkowych dla uczniów zainteresowanych przedmiotem i wymagających mojej pomocy
• powstały gazetki tematyczne o częściach mowy, zdania, o środkach stylistycznych, bohaterach i autorach tekstów literackich, o różnych formach wypowiedzi pisemnych

2. Zastosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.
Technologia informacyjna i komunikacyjna jest stosowana przeze mnie w życiu codziennym. Za pomocą poczty elektronicznej kontaktowałam się z nauczycielami z mojej placówki oraz z innych szkół; przesyłałam sprawozdania do osoby odpowiedzialnej za szkolną stronę internetową.
Przygotowałam wszelką dokumentację potrzebną do awansu zawodowego nauczyciela (opracowałam plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z jego realizacji, opis i analizę określonych wymagań),

W codziennej pracy wykorzystywałam technologię komputerową do tworzenia: sprawdzianów, testów kompetencji, ankiet, zadań domowych, pomocy dydaktycznych, sprawozdań z konkursów organizowanych w szkole: krasomówczego i recytatorskiego, scenariuszy zajęć oraz uroczystości (przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakończenie roku szkolnego, pożegnania szóstoklasistów, Święta Niepodległości, Rocznicy Konstytucji 3Maja) oraz niezbędnej dokumentacji szkolnej.
Korzystałam z narzędzi pakietu Office w następujący sposób:
- WORD: do tworzenia wyżej wymienionych materiałów,
- EXEL: do obliczeń, w celu opracowywania statystyk szkolnych pod koniec każdego semestru oraz późniejszej analizy danych.

Przy użyciu komputera opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego oraz niniejsze sprawozdanie z jego realizacji. Systematycznie prowadziłam dokumentację mojego awansu zawodowego, dzięki czemu moja sprawność i zakres posługiwania się komputerem znacznie wzrosły.
W związku z tym, że wydawnictwo, z którego materiałów korzystam, ma bogatą oprawę multimedialną, bardzo często korzystam z e-podręczników, programów interaktywnych do nauki ortografii i poprawnego posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie , sprawdzianów internetowych, treningów wiedzy. Wielokrotnie przekonałam się o tym, że wykorzystanie narzędzi multimedialnych wzmaga aktywność i zaangażowanie uczniów w pracę podczas lekcji i prace domowe, które wielokrotnie zadawałam przez Internet.
Wzięłam również udział w e-warsztatach organizowanych przez WSiP, zatytułowanych
• „Efektywnie i efektownie – jak nauczyć podstawowych umiejętności”, prowadzący dr Ewa Horwath
• ,, Dwie przestrzenie życia dziecka- dom i szkoła- w najnowszej
literaturze dla dzieci i młodzieży” prowadząca dr Agnieszka Kruszyńska

Przygotowywanie i opracowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji i zajęć pozalekcyjnych coraz częściej opiera się na Internecie oraz korzystaniu z informacji tam zamieszczonych. Pogłębiając swoją wiedzę korzystałam z różnych stron internetowych, między innymi:wsipnet.pl,www.menis.edu.pl,WWW.kuratorium.lublin.pl, www.sp.misie.net.pl, www.miedzyrzecgmina.pl, www.literka.pl, www.interklasa.pl, www.nowaera.pl, www.awans.net, www.edux.pl, www.scholaris.pl oraz wielu innych.
Zasoby portali edukacyjnych wykorzystywałam na lekcjach, godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych. Ciekawe i przydatne materiały gromadziłam do dalszego wykorzystywania.
Systematycznie śledziłam publikacje nauczycieli zamieszczane na stronach internetowych oraz wymieniałam doświadczenia drogą elektroniczną.
Korzystając z poczty elektronicznej prowadziłam korespondencję z Dyrektorem Szkoły, koleżankami i kolegami z pracy oraz uczniami i wydawnictwem WSiP.
Współtworzyłam także stronę internetową szkoły opracowując teksty będące relacjami z wyjazdów, wycieczek, konkursów, uroczystości szkolnych i państwowych , w których uczestniczyłam wraz z uczniami.

Umiejętność wykorzystywania możliwości sprzętu elektronicznego okazała się niezbędna także do wypisywania świadectw moich wychowanków oraz bieżącej kontroli postępów dydaktyczno-wychowawczych moich uczniów.

Efekty działań:
• Wzbogaciłam i udoskonaliłam swój warsztat pracy;
• Poszerzałam swoją wiedzę dotyczącą nauczanego przeze mnie przedmiotu i awansu zawodowego;
• Przeczytałam wiele artykułów i publikacji o tematyce psychologicznej, pedagogicznej i metodycznej;
• Przeanalizowałam wiele scenariuszy imprez szkolnych i konkursów; niektóre z nich wykorzystałam w swojej pracy;
• Zdobyłam szereg materiałów pomagających w prowadzeniu lekcji języka polskiego, zajęć wyrównawczych, rozwijających i rewalidacyjnych oraz uatrakcyjniających pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• Podniosłam atrakcyjność procesu dydaktycznego – lekcje i prace domowe stały się ciekawsze i atrakcyjniejsze dla uczniów;
• Systematycznie dokształcałam się poprzez korzystanie z portali internetowych;
• Dzieliłam się własną wiedzą i korzystałam z doświadczeń innych nauczycieli;
• Ułatwiłam sobie prowadzenie dokumentacji : estetyczne przygotowanie świadectw, sprawdzianów, testów, kart pracy, notatek;
• Wyzwoliłam u uczniów aktywność poznawczą i doskonaliłam ich sprawność posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu.


§ 8 ust. 2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
W pracy nauczyciela ważna jest umiejętność dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, a przede wszystkim zdobytą wiedzą i doświadczeniem. W ramach tego działania w roku szkolnym 2014/2015 przeprowadziłem szkolenie Rady Pedagogicznej na temat :
a) Ewaluacja wewnętrzna- ocenianie kształtujące
b) Alternatywne metody ewaluacji- wraz z koleżanką , z którą uczestniczyłam w szkoleniu ,, Nauczyciel- badacz”

2. Opieka nad praktykantem.
W okresie stażu sprawowałam opiekę nad praktykantkami z Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Planowałam zajęcia w szkole, czuwałam nad ich prawidłowym przebiegiem, zapoznałam z dokumentacją szkolną. Podczas obserwowanych zajęć zwracałam uwagę na realizację celów dydaktycznych oraz dobór odpowiednich metod. W ramach lekcji otwartych prowadziłam zajęcia dydaktyczne w obecności studentek w celu praktycznej demonstracji sposobów przekazywania treści i umiejętności, obrazując metody pracy z uczniami Wykazywałam, jak ważne jest dostosowanie ich do możliwości i potrzeb uczniów, indywidualizowałam proces nauczania, szukałam nowatorskich rozwiązań.
3. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i innych ważniejszych wydarzeń.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego zamierzam umieści na stronie internetowej www.edux.pl w celu podzielenia się swoją pracą i doświadczeniem z innym nauczycielami i wychowawcami.

Efekty działań:
• Wzbogacenie warsztatu pracy praktykantki o nowe formy i metody pracy;
• Umożliwienie studentkom zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły;
• Poznanie własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie lekcji prowadzonych w obecności praktykantek;
• Przygotowanie dokumentacji przydatnej w ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej;
• Samorealizacja i analiza własnych kompetencji;
• Pogłębiłam umiejętności oraz podwyższałam jakość funkcjonowania szkoły;
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami uczestniczącymi w szkoleniu Rady Pedagogicznej.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH
a) Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych rozwijających wiedzę i umiejętności .
b)Opracowanie programów zajęć pozalekcyjnych wyrównujących braki i niwelujących niepowodzenia szkolne.
Efekty działań:
• Umiejętność opracowania i wdrożenia własnego programu;
• Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów;
• Podnoszenie własnych umiejętności dydaktycznych;
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym;
• Wykorzystanie technologii komputerowej;
• Otrzymanie przez uczniów promocji do klas programowo wyższych
• Poszerzenie zakresu działalności szkoły.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Organizacja konkursów szkolnych, gminnych i imprez szkolnych.
W każdym roku szkolnym prowadziłam dodatkowe zajęcia dla uczniów zdolnych przygotowując ich do reprezentowania szkoły w konkursach na szczeblu gminnym.
Przeprowadzałam i byłam współorganizatorem konkursów:
> Gminny Konkurs Krasomówczy ,, Pięknie opowiadam...”;
> Gminny Konkurs Recytatorski im. M. Konopnickiej;
> Szkolny Konkurs na najpiękniejszy zeszyt;
> Szkolny Konkurs na Mistrza i Mistrzynię Dobrych Manier;
> Szkolny Konkurs na Mistrza czytania ze zrozumieniem;
> Szkolny Konkurs na wiersz o tematyce przyrodniczej;
> Szkolny Konkurs na hasła o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego
> Szkolny Konkurs na hasło promujące noszenie znaczków odblaskowych

Przygotowywałam uczniów do konkursów organizowanych przez inne szkoły i organizacje:
> Wiersze, opowiadania, komiksy do schroniska dla zwierząt ,,Azyl” w Białej Podlaskiej
> Czytania ze zrozumieniem im. H. Sienkiewicza w Halasach
> Czy znasz język ojczysty w Tłuśćcu
> Konkurs ortograficzny w Rzeczycy
> Konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie
> Konkurs recytatorski im. K. Makuszyńskiego w Rzeczycy
> Konkurs o życiu i twórczości K. Makuszyńskiego

Największe osiągnięcia moich uczniów w czasie trwania stażu:

• III m w Konkursie recytatorskim im. K. Makuszyńskiego - Rzeczyca - 05. 2013r.
• II m w Konkursie Recytatorskim i. M. Konopnickiej - Misie - 05. 2013r.
• II m w Konkursie czytania ze zrozumieniem im. H. Sienkiewicza- Halasy –10. 2014r.
• Wyróżnienie w Konkursie Krasomówczym ,,Pięknie opowiadam mity greckie”- Misie- 10. 2012r.
• I m w Konkursie Krasomówczym ,,Pięknie opowiadam o legendy o początkach państwa polskiego” - Misie -10.2014r.
• II m w Konkursie o życiu i twórczości K. Makuszyńskiego - Rzeczyca -03. 2015r.
• II m w Konkursie ,,Czy znasz język ojczysty”- Tłuściec - 04.2015r.
• III m w Konkursie Recytatorskim im. M. Konopnickiej - Misie 2015r.
• I m w Konkursie na komiks ,, I dla nas także zaświeci słońce”- Schronisko ,,Azyl” Biała Podlaska - 0.5 2015r.
• III m w Konkursie na komiks ,, I dla nas także zaświeci słońce”- Schronisko ,,Azyl” Biała Podlaska - 05. 2015r.
• I, II, III m i dwa wyróżnienia w Szkolnym Konkursie na utwór o tematyce ekologicznej - Misie - 03.2015r.


2.Prezentowanie i promowanie szkoły w środowisku
Praca nauczyciela to różne działania. Jeden z elementów działalności pedagogicznej jest przygotowanie i prowadzenie uroczystości szkolnych. Jednak wyzwaniem są imprezy przygotowywane dla szerszej publiczności.
Dużym przedsięwzięciem w naszej szkole jest organizacja Zabawy Karnawałowej i Festynu Rodzinnego. Imprezy te są skierowane do uczniów klas 0 -VI oraz ich rodziców i całej społeczności lokalnej. Każdego roku wspólnie z innymi nauczycielami przygotowuję prezentacje dziecięcych talentów w formie przedstawień, dekoracje, a dodatkowo w czasie festynu oprawę artystyczną i konkurencje sportowe aby wszyscy uczestnicy mogli wykazać się inicjatywą, pomysłowością i aktywnie spędzić czas.

3.Organizowanie wyjazdów na wycieczki, do kina , teatrzyku, na lodowisko.
Wycieczki szkolne stanowią integralną część procesu dydaktycznego i maja na celu zarówno poszerzenie wiedzy uczniów jak i uatrakcyjnienie samego procesu nauczania i wychowania. W okresie stażu zorganizowałam:
- dwie wycieczki do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik -10.2012, 11.2014
- cztery wycieczki do Siedlec do kina 3D i na lodowisko OSiR
- sześć wyjazdów do MOK w Międzyrzecu Podlaskim na spektakle teatralne: Ten obcy, Sposób na Alcybiadesa, W świecie Mitów, Nasz Mikołajek, Tomek Sawyer, Władca wiedzy
Byłam również współorganizatorem i opiekunem:
- w czasie dwóch wyjazdów na Piknik Naukowy do Warszawy- 05.2013r. i 05.2014r.
- podczas dwóch dwudniowych wyjazdów na Szkołę Przetrwania do Serpelic - 06.2013r., 06.2014r.
- w czasie rajdu rowerowego do Miejsca Pamięci Narodowej w lesie ,,Baran”- 09.2012r.

4. Pełnienie funkcji Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Od trzech lat jestem opiekunem SU staram się możliwie w najpełniejszy sposób integrować społeczność szkolną wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom współczesnego świata . Działania SU są ściśle powiązane z planem działań wychowawczych i dydaktycznych szkoły. Z inicjatywy SU corocznie organizowane są demokratyczne Wybory przedstawicieli społeczności uczniowskiej do Rady SU. Nieodłącznym elementem szkolnego życia są dyskoteki i zabawy integracyjne z okazji: Dnia Chłopaka, Andrzejków, Walentynek oraz Zabawa Karnawałowa. Kultywując tradycje przystępujemy również do wspólnego ubierania choinki, która bierze udział w konkursie na najpiękniejsze drzewko organizowanym przez Katolickie Radio Podlasia oraz Nadleśnictwo. SU wychodzi naprzeciw potrzebom swoich kolegów organizując charytatywną akcję pomocy świątecznej pod hasłem ,, I Ty zostań świętym Mikołajem”, w czasie której zbierane są produkty żywnościowe, środki czystości, zabawki i pieniądze a następnie rozdzielane między najbardziej potrzebujących wsparcia uczniów.
W szkole z inicjatywy SU organizowana jest również akcja promująca właściwe, kulturalne zachowanie pod hasłem ,, Mistrz i Mistrzyni Dobrych Manier”, laureaci otrzymują to zaszczytne miano wraz z szarfą podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.
W każdym semestrze roku szkolnego rozstrzygany jest plebiscyt na najpiękniejsze zeszyty ,cieszy się on coraz większą popularnością , dzięki tej akcji wzrosła dbałość uczniów o wygląd zeszytów przedmiotowych. Właściciele wybranych zeszytów otrzymują atrakcyjne nagrody , co mobilizuje pozostałych uczniów do wysiłku.
Samorząd Uczniowski aktywnie włącza się w ogólnopolskie akcje pomocy zbierając plastikowe nakrętki PET na zakup wózków inwalidzkich, czy też rozprowadzając kalendarzyki wspierające akcję ,, Pomóż i ty” na zakup protez bądź rehabilitację osób niepełnosprawnych.
Pod moją opieką Poczet Sztandarowy z naszej szkoły bierze udział we wszystkich uroczystościach szkolnych i państwowych organizowanych na terenie gminy i miasta budując pozytywny wizerunek szkoły i wspaniałą postawę patrioty godną naśladowania.

5. Pełnienie funkcji pedagoga szkolnego
Po ukończeniu kursu Terapii pedagogicznej od września 2014 roku pełnię funkcję pedagoga szkolnego starając się w miarę swoich możliwości udzielać pomocy uczniom i ich rodzicom w rozwiązywaniu trudności na jakie napotykają realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego, ułatwiać rozwiązywanie trudności wychowawczych jak również eliminować napięcia psychiczne spowodowane niepowodzeniami szkolnymi i rodzinnymi.
Jest to zadanie niezmiernie trudne ze względu na bardzo delikatne i osobiste relacje z ich uczestnikami. Potrzebowałam kilku spotkań z poszczególnym uczniami i ich rodzicami, by zyskać ich zaufanie i zainicjować sytuacje, w których skłonni byliby oferowaną pomoc przyjąć.
Stała współpraca z władzami szkoły, nauczycielami, wychowawcami oraz systematyczność i życzliwość w kontaktach interpersonalnych zaowocowała pozytywnymi wynikami mojej pracy. Zyskałam satysfakcję i radość z dobrze spełnionego obowiązku a uczniowie na miarę swoich możliwości sukcesy w nauce, pewność siebie i otwartość na otaczający świat.

6.Pełnienie funkcji protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej.
W ramach swoich obowiązków służbowych od kilku lat jestem protokolantem posiedzeń Rady Pedagogicznej . Ta odpowiedzialna funkcja mobilizuje mnie do dokładności i skrupulatności oraz do koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu wymagając ode mnie wzmożonego wysiłku. Staram się z tego zadania wywiązywać odpowiedzialnie i dokładnie.


Efekty działań:
• Promowanie szkoły w środowisku lokalnym;
• Rozwijanie zainteresowań uczniów;
• Możliwość uczestniczenia w kulturze;
• Aktywne spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu;
• Budzenie tożsamości narodowej i patriotyzmu ;
• Kultywowanie i wzbogacanie tradycji;
• Budowanie poczucia własnej wartości;
• Rozwijanie poczucia odpowiedzialności;
• Planowanie działań, rozwinięcie kompetencji językowych i umiejętności posługiwania się programami komputerowymi i Internetem.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI
W pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły istotny element stanowi współpraca z różnymi strukturami samorządowymi i organizacjami działającymi na rzecz edukacji, stanowiącymi ogromne wsparcie dla pracy nauczyciela. Wszystkie formy działania nie są przypadkowe, wynikają ze Szkolnego Planu Pracy i Planu Rozwoju.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną.
W trakcie swojej pracy zawodowej bardzo ściśle i systematycznie współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Międzyrzecu Podlaskim sporządzając opinie na wniosek rodziców konieczne do badania ucznia. Dzięki nim uczniowie uzyskali opinie o potrzebie pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zostali objęci dodatkowymi zajęciami , które pozwoliły im w miarę ich możliwości wyrównać braki edukacyjne a nauczycielom opracować działania i dostosować metody pracy a uczniom uzyskać pozytywne oceny na koniec semestru.
Organizując proces dydaktyczno- wychowawczy na prowadzonych przeze mnie zajęciach opierałam się na zaleceniach poradni i dostosowywałam formy i metody pracy z uczniem do jego indywidualnych potrzeb. Wszystkie niezbędne informacje przekazywałam również rodzicom.

2. Współpraca z pielęgniarka szkolną.
Pracując jako wychowawca zawsze współpracowałam z pielęgniarką szkolną szczególnie w zakresie przypominania i przestrzegania terminów fluoryzacji i zachęcałam wychowanków do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.

3. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Jelnicy
W ramach swoich obowiązków zawodowych i zainteresowań osobistych nawiązałam bardzo prężną współpracę z Biblioteką Publiczną w Jelnicy i z jej pracownikiem, na którego pomoc i wsparcie w realizacji podejmowanych działań zawsze mogłam liczyć. Przejawami tej współpracy jest udział pracownika w biblioteki w pracach komisji konkursowych konkursów organizowanych w szkole, na które był zapraszany. Zakup lektur i wybranych książek literatury dziecięcej i młodzieżowej rozwijających zainteresowania uczniów, organizowanie zajęć czytelniczych rozwijających umiejętność czytania ze zrozumieniem.
4. Współpraca z innymi nauczycielami.
Współpraca z innymi nauczycielami pomaga zwiększyć efektywność podejmowanych działań, jest niezbędna w pracy nauczyciela. W moim przypadku współpraca ta polegała na spotkaniach z wychowawcami poszczególnych klas i wszystkimi nauczycielami w nich uczącymi w danej klasie aby dokonać analizy pojawiających się problemów i znaleźć najskuteczniejsze i najlepsze rozwiązania . Szczególnie owocna była w ostatnim czasie, kiedy to wychodząc naprzeciw zmianom w oświacie w sprawie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych (rozp. MEN z 17.11.2010 r.), należało zdiagnozować indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne każdego ucznia.
5. Współpraca z Radą Rodziców i z innymi rodzicami.
Podczas stażu miałam możliwość współpracy z Radą Rodziców naszej szkoły. Przy ich wsparciu mogłam zakupić nagrody dla uczestników konkursów. Przez częste rozmowy indywidualne z rodzicami na dniach otwartych miałam możliwość informowania ich o postępach w nauce oraz o problemach wychowawczych.
6.Współpraca z Komisariatem Policji w Międzyrzecu Podlaskim.
Organizowanie przeze mnie wielu wyjazdów z uczniami wymagało nawiązania współpracy z Policja w celu zadbania o bezpieczny i bezproblemowy dojazd na miejsce przeznaczenia . Policja z życzliwością i profesjonalizmem odnosiła się do moich próśb, wobec czego nasza współpraca miała pomyślny przebieg.
7. Współpraca z Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia.
Na początku pracy jako nauczyciel języka polskiego nawiązałam współpracę z Narodowym Teatrem Edukacji z Wrocławia i w kooperacji z nim edukuję przez obcowanie z kulturą żywego słowa. Jest to bardzo owocna współpraca, gdyż aktorzy przyjeżdżają do MOK w Międzyrzecu Podlaskim systematycznie dwa razy do roku z przedstawieniami teatralnymi nawiązującymi do lektur szkolnych lub będącymi ich interpretacją, co pozwala uczniom zauważać podobieństwa i różnice do omawianej lektury a tym samym uczy dokonywania analizy i wyciągania samodzielnych wniosków co jest bardzo ważne we współczesnym świecie.
8. Współpraca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Siedlcach
Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów od kilku lat organizuje w okresie zimowym wyjazdy uczniów na kryte lodowisko do Siedlec w celu zwrócenia uwagi na potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego, jest to bardzo lubiana przez uczniów forma rekreacji na świeżym powietrzu. Dzieci mają możliwość nauki jazdy na łyżwach , bądź jej doskonalenia wspaniale się przy tym bawiąc.

Efekty działań:
• Systematyczna kontrola postępów w nauce, zachowaniu i frekwencji;
• Angażowanie rodziców w działania wychowawcze szkoły;
• Utrzymywanie pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic;
• Wsparcie finansowe przez Radę Rodziców;
• Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
• Bezpieczeństwo w czasie wycieczek;
• Kształtowanie nawyków higieniczno – zdrowotnych;
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
• Kształtowanie nawyków właściwego zachowania w miejscach publicznych;
• Uwrażliwianie na kulturę żywego słowa;
• Rozwijanie zainteresowań;
• Aktywne spędzanie czasu wolnego.


§ 8 ust. 2 pkt 4f
UZYSKANIE INNYCH ZNACZĄCYCH OSIĄGNIĘĆ W PRACY ZAWODOWEJ
1. Sukcesy w pracy zawodowej.
• Nagroda Dyrektora Szkoły ( 2014r.)za wzorowe realizowanie obowiązków ma dla mnie duże znaczenie, ponieważ wiąże się z odniesionymi przeze mnie sukcesami w pracy zawodowej i osobistą satysfakcją.

• Liczne podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursów językowych, recytatorskich, ortograficznych itd.

§ 8 ust. 2 pkt 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY
1. Spełniając wymogi kwalifikacyjne dokonałam analizy dwóch przypadków edukacyjnych:
a) Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
b) Uczeń zdolny


PODSUMOWANIE
Kończąc swoje sprawozdanie dochodzę do wniosku, że zadania, które sobie postawiłam w planie rozwoju, w większości zostały przeze mnie zrealizowane. W czasie trwania stażu starałam się sprostać wymaganiom, jakie przed nauczycielem stawia nowa reforma edukacji. Część przedsięwzięć zaplanowanych i zrealizowanych w ciągu tych trzech lat z pewnością będę kontynuowała, ponieważ przynosiły pozytywne efekty. Zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje zawodowe, rozwijać się, szukać nowych rozwiązań, ponieważ uważam, że moja praca, wysiłek i podejmowane przeze mnie działania, przyczyniły się do podniesienia jakości pracy własnej i mojego osobistego rozwoju. Zwiększyły ofertę edukacyjną szkoły, wpłynęły na poprawę jakości jej pracy i promocję w środowisku lokalnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.