X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28402
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ZA OKRES STAŻU
OD 01.09.2012 DO 31.05.2015 ROKU

mgr Marzena Merkwa

nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Gminnym Przedszkolu w Kołaczycach

Wstęp

Jestem nauczycielem mianowanym z 13 letnim stażem pracy pedagogicznej. Przed rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, a zarazem pracy w nowej dla mnie placówce, jaką jest przedszkole, pełniłam funkcję wychowawcy świetlicy w ZSPiG
w Kołaczycach (2005-2012) oraz wychowawcy w internacie przy ZSP w Kołaczycach (2002-2005). Dlatego przystępując do opracowania mojej ścieżki awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, w pierwszej kolejności starałam się zapoznać ze specyfiką
i organizacją pracy nowej placówki. Przy doborze zadań, które wybrałam do realizacji podczas stażu uwzględniłam wymogi ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej
w rozporządzeniu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, jak również realność osiągnięcia planowanych celów uwzględniających powierzone mi obowiązki jako nauczyciela grupy przedszkolnej, ocenę własnych umiejętności oraz potrzeby dalszego rozwoju zawodowego, a także potrzeby placówki, w której jestem zatrudniona. Poniżej przedstawiam sprawozdanie z przebiegu mojego rozwoju zawodowego za okres stażu 2 lat i 9 miesięcy tj. od 01.09.2012r. do 31.05.2015r. Stanowi ono podsumowanie realizacji zadań i celów zawartych w planie rozwoju zawodowego, które starłam się sumiennie realizować.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

W toku trwania stażu systematycznie dbałam o doskonalenie wynikające z potrzeb własnych oraz placówki. Działania mające na celu uzyskaniem pozytywnych efektów pracy zawarte były w następujących obszarach:

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, przygotowanie planu rozwoju oraz pogłębianie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

Rozpoczynając odbywanie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi zasady awansu zawodowego oraz dokonałam ich analizy tj.:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karty Nauczyciela, rozdział 3a,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z póź. zm.).
Następnie sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu i opracowałam na podstawie obowiązujących przepisów prawnych plan rozwoju zawodowego, który zawierał zadania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
W późniejszym przebiegu stażu śledziłam na bieżąco zmiany w w/w dokumentach
w Internecie m.in. na: ko.rzoszow.pl, men.gov.pl, edukacja.edux.pl oraz korzystałam
z newsletter portalu – portaloswiatowy.pl. Korzystałam również z informacji porad dotyczących awansu zawodowego z wydawnictw prenumerowanych przez przedszkole
tj. „Doradca nauczyciela przedszkola” oraz „Wychowanie w przedszkolu”. Ponadto we wrześniu 2015 r. wzięłam udział w warsztatach - „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego” organizowane przez PCEN w Rzeszowie oddział w Krośnie.
Efektem tych działań było poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego, poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
W trakcie trwania stażu systematycznie gromadziłam wszelkie informacje
i dokumenty dotyczące awansu zawodowego, oraz materiały ukazujące realizację zadań
z planu rozwoju zawodowego tj.: zaświadczenia z różnych warsztatów, konferencji, konspekty zajęć, scenariusze uroczystości, referaty, opracowania, notatki, podziękowania itp.
Po zakończeniu stażu sporządziłam niniejsze sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, celem przedłożenia go Dyrektorowi Gminnego Przedszkola w Kołaczycach.

2. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola.

Z uwagi na to, iż awans zawodowy na kolejny stopień rozpoczęłam w nowej placówce, na początku mojej pracy zapoznałam się dokumentacją regulującą funkcjonowanie przedszkola tj.: Koncepcją Pracy Przedszkola, planem wychowawczym i profilaktycznym, przedszkolną podstawą programową, programem nauczania przyjętym przez placówkę, regulaminami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, zasadami prowadzenia dokumentacji grupy (dzienniki, arkusze obserwacji i diagnozy dzieci, rozkład dnia, zasady pracy z grupą). Analiza powyższych dokumentów pozwoliła mi na wdrożenie zaczerpniętej
z nich wiedzy i właściwe wykorzystanie przepisów w nich zawartych, co przekłada się na uzyskanie pozytywnych efektów w mojej pracy.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz-szkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.

- Przez cały okres stażu poszerzałam swoją wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział w doskonaleniu zawodowym, odpowiednio do potrzeb przedszkola lub mnie jako nauczyciela, wykorzystując to do podnoszenia jakości pracy przedszkola. Wiedzę dotyczącą pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zdobywałam na różnych zewnętrznych kursach, warsztatach i konferencjach.

Brałam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:

- Szkolenie na temat szkodliwości palenia tytoniu - „Europejski Kodeks Walki z Rakiem” – szkolenie upowszechniające profilaktykę przeciwrakową zorganizowane z ramienia Podkarpackiego i Małopolskiego Kuratora Oświaty przy współpracy z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie (listopad 2012);
- „Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo?” - warsztaty zorganizowane przez POEN Jasło (grudzień 2012);
- „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych” – szkolenie rady pedagogicznej zorganizowane przez POEN Jasło (grudzień 2012);
- „Rysunek jako ważne źródło informacji o rozwoju dziecka” - warsztaty zorganizowane przez POEN Jasło (kwiecień 2013);
- „Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach” – warsztaty zorganizowane prze POEN Jasło (kwiecień 2013);
- „Tworzenie programów przedmiotów ogólnokształcących” – kurs doskonalący w ramach projektu „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim.” – projekt systemowy realizowany przez PCEN w Rzeszowie (wrzesień/październik 2013);
- „Logorytmika w przedszkolu” – warsztaty zorganizowane przez POEN Jasło (październik 2013);
- „Teatr w przedszkolu- wpływ zabaw teatralnych na rozwój dziecka” – szkolenie w POEN Jasło - zorganizowane przez wydawcę podręczników MAC Edukacja (marzec 2014);
- „Warunki nauczania w sposób aktywny – postawa nauczyciela” – warsztaty zorganizowane przez POEN Jasło (czerwiec 2014);
- „Moja pierwsza klasa – podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej” - warsztaty zorganizowane przez POEN Jasło (czerwiec 2014);
- „Podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej” - warsztaty zorganizowane przez POEN Jasło (czerwiec 2014);
- „Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego” – warsztaty zorganizowane przez PCEN w Rzeszowie oddział w Krośnie (wrzesień 2014);
- „Papierowe czary – zabawy ruchowe do wierszy i piosenek wykorzystaniem różnych form papieru” (wrzesień 2014)
- „Język obcy w edukacji przedszkolnej – e-warsztaty metodyczne. Zabawy ruchowe
w przygotowaniu do nauki języka angielskiego” – e-konferencja prowadzona przez ORKE w Warszawie, a zorganizowana przez wydawnictwo WSiP (luty 2015);
- „Pięciolatek u progu szkoły” – szkolenie w POEN Jasło - zorganizowane przez Grupę Edukacyjną S.A., wydawcę podręczników MAC i Juka, (kwiecień 2015);
- Internetowy kurs języka angielskiego – (maj 2015- rozpoczęcie)

- Brałam udział we wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej podsumowujących semestralną lub roczną pracę grupy i przedszkola, na których mogłam podzielić się efektami swojej pracy, ale również problemami i trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi i skorzystać z praktycznych porad i doświadczenia starszych stażem koleżanek, co było dla mnie dużym wsparciem i nauką.
- Brałam udział w szkoleniach prowadzonych przez innych wychowawców przedszkola w ramach pracy zespołu WDN-u.
- Uczestniczyłam również w pracach zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej przedszkola, gdzie zapoznałam się z procedurą przeprowadzania ewaluacji i pisania raportu po ewaluacji.
- W ramach nadzoru pedagogicznego prowadziłam zajęcia w obecności dyrektora placówki, po których dokonywałam analizy i wysuwałam odpowiednie wnioski,
a także słuchałam sugestii obserwującego dyrektora co do sposobu prowadzenia zajęć.
- Podjęłam współpracę z metodykiem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
w ramach, której prowadziłam konsultacje związane z rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych.

4. Doskonalenie umiejętności właściwego przygotowania oraz prowadzenia zajęć, wzbogacanie warsztatu pracy.

Celem wszelkich działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy w grupie przedszkolnej jest wszechstronny rozwój dzieci. Poszerzenie ich wiedzy, wprowadzenie w świat wartości, kształtowanie postaw i nawyków oraz kształtowanie umiejętności i nabywanie sprawności w zakresie samoobsługi, kształtowanie sprawności motorycznej w zakresie motoryki małej i dużej, rozwój mowy,
a także pobudzanie do podejmowania aktywności własnej.
W realizacji tego celu niezbędne jest nabycie praktycznych umiejętności właściwego przeprowadzania zajęć i odpowiedniego warsztatu pracy. W związku z tym w trakcie trwania całego stażu uważnie obserwowałam prace moich koleżanek w przygotowaniach do różnego rodzaju uroczystości, inscenizacji, codziennych zajęć i pracy z grupą przedszkolną, co stanowiło źródło inspiracji i wielu rozwiązań we własnym postępowaniu pedagogicznym.
Ponadto przez okres stażu organizowałam i wzbogacałam swój warsztat pracy korzystając fachowej literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz wydawnictw pedagogicznych dotyczących przedszkola (takich jak „Bliżej przedszkola”, „Doradca nauczyciela przedszkola” czy „Wychowanie w przedszkolu”), jak również stron internetowych dotyczących wychowania przedszkolnego. Czytając powyższą literaturą starłam się szukać w niej podpowiedzi na prowadzenie ciekawych i urozmaiconych zajęć oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Dzięki temu:
- wzbogaciłam swoją bazę dydaktyczną o nowe scenariusze i konspekty zajęć, scenariusze imprez okolicznościowych, różnego rodzaju karty pracy, pomysły na zajęcia plastyczne
z dziećmi, ciekawe piosenki (ponad te, które zaproponowało wydawnictwo, z którego kart pracy obecnie korzystałam) i podkłady muzyczne oraz układy choreograficzne do tańców, które wykorzystywałam podczas programów artystycznych na różnych uroczystości, a także pomoce wizualne (zdjęcia, obrazki tematyczne) i audiowizualne (prezentacje multimedialne, filmiki internetowe tematyczne)
- wzbogaciłam swoje doświadczenia o nowe metody pracy (szczególnie integracyjne, aktywizujące i terapeutyczne), które aktywizowały dzieci do pracy i uatrakcyjniały zajęcia, wspomagały dzieci w ich rozwoju, czy korygowaniu braków w wiedzy
i umiejętności.

Studiowanie fachowej literatury pedagogicznej oraz szukanie inspiracji na stronach www pozwoliło mi rozwijać swoje umiejętności pedagogiczne, pogłębiać wiedzę dydaktyczno-wychowawczą oraz wzbogaciło moją bazę dydaktyczną, a to z kolei wpłynęło na podniesienie jakości pracy przedszkola.

5. Praca z grupą - realizacja zadań opiekuńczo–wychowawczych i współpraca
z rodzicami

- Przez cały okres stażu aktywnie uczestniczyłam w realizacji Programu Wychowawczego
i Profilkatycznego Przedszkola. Dbałam o rzetelną realizację miesięcznych planów pracy, wdrażając tym samym poszczególne obszary działań z Przedszkolnej Podstawy Programowej. Starałam się dobierać ciekawe, atrakcyjne dla dzieci formy i metody prowadzenia zajęć poprzez osobiste doświadczenia dzieci, stosowanie przeróżnych środków dydaktycznych, zabaw, zajęć muzyczno-ruchowy, spotkań z ludźmi różnych zawodów oraz miejscami pracy i kultury. Wzbogacałam kąciki zainteresowań np. zakupując do nich ciekawe gry czy puzzle, zakup nowych lalek do kącika regionalnego. Ponadto zadbałam o wygląd półek w szatni i łazience, przygotowując nowe zalaminowane znaczki indywidualne dla dzieci, zakupiłam ozdoby choinkowe i filcowe dekoracje sali przedszkolnej.
- Dbałam o prawidłowy przebieg adaptacji dziecka do przedszkola oraz bezpieczeństwo
w trakcie pobytu w przedszkolu, na spacerach, podczas zabaw na placu przedszkolnym.
- Obserwowałam i analizowałam możliwości dzieci w celu zdiagnozowania ich potrzeb. Przeprowadzałam diagnozy gotowości szkolnej dzieci i przygotowywałam stosowną dokumentację dla rodziców (informacje o gotowości szkolnej dziecka, opinie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu głębszej diagnozy). Dostosowywałam wymagania
i metody pracy do zaobserwowanych potrzeb dzieci. Przygotowywałam Plany korekcyjno – kompensacyjne, bądź Indywidualne Programy Wspomagania i Korygowania Rozwoju Dzieci.
- Prowadziłam zajęcia z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Przygotowywałam dodatkowe karty pracy, czy środki dydaktyczne (zabawki manipulacyjne czy sprawnościowe).
- Współpraca z rodzicami - dbałam o dobre relacje z rodzicami budując atmosferę zaufania oraz poczucie wspólnej odpowiedzialności za rozwój, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci. Starałam się być źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej. Aby to osiągnąć:
• starałam się być zawsze do dyspozycji rodziców – rozmowy, konsultacje, kontakt telefoniczny czy mailowy,
• prowadziłam zebrania ogólne dla rodziców rozpoczynające rok szkolny lub podsumowujące prace semestrów – przekazywałam informacje dotycząca dokumentów regulujących prace przedszkola, postępy i trudności dzieci w rozwoju zaobserwowane
w trakcie roku szkolnego; dzieliłam się ciekawymi artykułami i opracowaniami pedagogicznymi: „Rola puzzli w rozwoju umysłowym dziecka”, „Upór
i niezdyscyplinowanie dziecka – wskazówki i rady”, „Jak nauczyć dyscypliny?”, „Uczymy nasze dziecko samodzielności”, „Standardy osiągnięć dziecka 4-ltniego, 5-letniego, 6-letniego”, „Dojrzałość szkolna – gotowość dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego”, „Jak przygotować dziecko do szkoły?”, Zabawy przygotowujące do nauki pisania i czytania, możliwe do przeprowadzenia w domu”,
• zainicjowałam spotkanie rodziców z pedagogiem szkolnym i przedstawicielem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle w celu wyjaśnienia zagadnień związanych,
z niepokojącym ich tematem odraczania dzieci 5-letnich od obowiązku szkolnego,
• rozwiązywałam na bieżąco wspólnie z rodzicami problemy wychowawczo-dydaktyczne
i ustalałam z nimi wspólne zasady postępowania z dzieckiem,
• dbałam o systematyczną ekspozycję wytworów dziecięcych - wystawki prac dzieci, oraz informację dotyczącą założeń dydaktycznych na dany miesiąc, a także bieżące informacje na drzwiach sali grupowej,
• prowadziłam dla rodziców zajęcia otwarte - dydaktyczne (Dzień Czerwony
- „Zaczarowana jabłoń” – promocja spożywania warzyw i owoców w ramach udziału
w programie „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Tradycje bożonarodzeniowe” połączone z kiermaszem) oraz prezentowałam umiejętności artystyczne ich dzieci na różnych uroczystościach przedszkolnych tj.: przedstawienia jasełkowe, Dzień Mamy i Taty, uroczystość pożegnanie przedszkola,
• zachęcałam do współpracy z Radą Rodziców (przy organizacji paczek mikołajowych, pikniku rodzinnego) oraz pomocy przy organizacji różnych uroczystości - pomoc przy dekoracji, przygotowanie poczęstunku dla dziadków, zakupie upominków na zakończenie roku szkolnego/pożegnania przedszkola, ponadto rodzice podarowali żywą choinkę do bożonarodzeniowej dekoracji korytarza przedszkola, podejmowali się opieki na wycieczkach.

6. Udział w pracach zespołów związanych z realizacją podstawowych zadań i funkcji placówki.

- Aktywnie uczestniczyłam w pracach grona pedagogicznego związanych
z usprawnieniem pracy przedszkola analizując dokumenty regulujące prace przedszkola, tworząc nowe lub modyfikując już istniejące jak np. samodzielnie - plany pracy wychowawczo-dydaktycznej, Indywidualne Programy Wspomagania i Korygowania Rozwoju Dziecka, protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej, lub przy współpracy
z innymi - Koncepcja Pracy Przedszkola, Plan Wychowawczy czy Profilaktyczny, Plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, Kontrakt z rodzicami, Regulamin przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola i inne procedury obowiązujące
w przedszkolu..
- Brałam udział w pracach zespołu ewaluacji wewnętrznej przedszkola, tworzyłam ankiety, przeprowadzałam badania nad prawidłowością jego funkcjonowania
i sporządziłam z tego raport.
- Przez cały okres stażu uczestniczyłam w pracy zespołu dekoracyjnego dbającego
o wystrój korytarza przedszkolnego, a także sali grupowej, aktualizowałam dekorację
w zależności od pór roku i świąt kalendarzowych, co wpływało na pozytywny wizerunek mojej placówki. Ponadto przygotowywałam dekoracje na różne uroczystości okolicznościowe.
- W ramach prac zespołu Promocji Przedszkola oprócz udziału wraz ze swoją grupą przedszkolną w różnego rodzaju akcjach przedszkolnych promujących pracę przedszkola, podjęłam się również prowadzenia przedszkolnej strony internetowej, na której zamieszczałam bieżące informacje i zdjęcia z życia przedszkola.

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologie komputerowe i informacyjne, to bez wątpienia w chwili obecnej niezbędny element pracy każdego nauczyciela, wychowawcy. Również i w moim życiu technologia komputerowa odgrywa bardzo ważną rolę. Komputer stał się powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy. Codziennie używałam go zarówno do celów zawodowych jak
i osobistych. Jest narzędziem znacznie ułatwiającym mi pracę oraz źródłem dostępu do najnowszych informacji. Umiejętność obsługi komputera i korzystania z Internetu posłużyła mi w pracy zawodowej do następujących celów:

1. Organizowanie warsztatu pracy - doskonalenie umiejętności wykorzystywania
w pracy technologii informacyjnej i informatyki.

Technologię informacyjną i komunikacyjną wykorzystywałam w trakcie organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej, do zbierania informacji i ich przechowywania, przygotowywania dokumentów dydaktyczno-wychowawczych, dokumentów związanych
z awansem zawodowym, pomocy dydaktycznych do zajęć (kart pracy, kolorowanek, materiałów do zajęć wyrównawczych, ilustracji tematycznych, podpisów do ilustracji, itp.), projektowaniem dyplomów, zaproszeń, podziękowań, pisaniem ogłoszeń, wykonaniem elementów dekoracji i gazetek ściennych, gromadzeniem utworów muzycznych i prezentacji multimedialnych. Korzystając z komputera tworzyłam ankiety (np. ewaluacyjne) oraz opracowania i prezentacje wyników badań, referaty na szkolenia z WDN-u, scenariusze zajęć czy uroczystości przedszkolnych, składanki podkładów muzycznych do występów artystycznych dzieci, a także przygotowywałam wizytówki dzieciom na półeczki przedszkolne. Na zajęciach dydaktycznych na komputerze przenośnym, odtwarzałam dzieciom prezentacje i filmiki dotyczące realizowanej tematyki np. ekologicznej czy przyrodniczej. Uczyłam dzieci korzystania z komputerów stacjonarnych będących na wyposażeniu przedszkola, na których korzystali z różnych programów edukacyjnych. Również z rodzicami dzieci dzieliłam się informacjami dotyczącymi tematu. „Bezpieczeństwo w sieci”, które zdobyłam na szkoleniu w ramach WDN. W swojej pracy wykorzystywałam praktycznie codziennie komputer i oprogramowanie pakietu MS Office, programy graficzne, programy. audiowizualne i do odtwarzania i nagrywania muzyki, oraz narzędzia multimedialne typu drukarka, kopiarka, aparat cyfrowy itp.. Dokonywałam zakupów pomocy dydaktycznych ze sklepów oraz księgarni internetowych. Pocztę internetową wykorzystywałam do komunikacji z koleżankami z pracy w sprawach zawodowych (przesyłanie materiałów szkoleniowych, pomocy dydaktycznych, sprawozdań) przedstawicielami wydawnictw, oraz rodzicami w sprawach wychowanków. Powierzona mi została również funkcja protokolanta na posiedzeniach Rady Pedagogicznej (zapis protokołów w formie elektronicznej).

2. Wykorzystywanie Inetrnetu jako dodatkowego źródła informacji

Korzystałam ze stron internetowych celem śledzenia nowości i zmian w przepisach prawa oświatowego, umieszczonych na stronach ministerialnych (www.men.gov.pl), jak również kuratoryjnej (www.ko.rzeszow.pl). Korzystałam z informacji zamieszczonych na stronach www poświęconych awansowi zawodowemu nauczycieli oraz z dostępnych publikacji na temat prawa oświatowego, dydaktyki, psychologii, pedagogiki. Były to: edux.pl, profesor.pl, literka.pl, chomikuj.pl, nauczycielprzedszkola.pl, wychowaniewprzedszkolu.com.pl, oraz z portalu e-forum (wydawcy doradcy nauczyciela przedszkola) i subskrypcji portalu – portaloswiatowy.pl. Na stronach internetowych szukałam też informacji o szkoleniach, które prowadzą różne ośrodki, np. POEN w Jaśle i drogą elektroniczną wysyłałam zgłoszenia na wybrane przeze mnie formy szkoleń.
Umiejętność korzystania z wyszukiwarek internetowych umożliwiła mi wyszukiwanie niezbędnych do pracy różnych informacji związanych z tematyką prowadzonych zajęć, wyszukiwania sprawdzonych scenariuszy zajęć i występów artystycznych (w tym korzystania z filmików np. z choreografią do tańców na YouTube).
Umiejętność poruszania się po stronach internetowych wydawnictwa, z którego karty pracy wykorzystywałam do pracy z dziećmi umożliwiło mi zdobywanie dodatkowych artykułów pedagogicznych, materiałów dydaktycznych, a także dokumentów w formie elektronicznej (np. rozkładów materiałów) czy programów przygotowanych do analizy wyników badania gotowości szkolnej i przygotowywania pisemnej/drukowanej wersji informacji o gotowości szkolnej dzieci dla rodziców.

3. Publikacje w Internecie

Swoimi osiągnięciami z pracy dzielę się na stronie internetowej przedszkola publikując zdjęcia z zajęć i informacje dotyczące pracy z grupą.
Ponadto dokonałam publikacji swoich opracowań dotyczących awansu zawodowego (plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie ze stażu) oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej (scenariusze uroczystości przedszkolnych) dzieląc się z szerszym gronem pedagogów na stronie portalu edukacyjnego - edux.pl oraz chomikuj.pl (dokumenty z awansu).

4. Poszerzanie wiedzy informatycznej i wykorzystywanie jej w codziennej pracy.

Moje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem zostały zauważone już na początku mojego stażu przez panią Dyrektor przedszkola, która powierzyła mi zadanie aktualizacji strony internetowej placówki. Ponieważ do tej pory nie miałam nigdy do czynienia z pracą przy stronach internetowych od strony ich realizacji, musiałam przejść szybkie szkolenie z tego zakresu i przyswoić podstawowe zasady jej obsługi jako administratora. W tym celu odbyło się jednorazowe, krótkie spotkanie z osobą, która dotychczas aktualizowała stronę internetową przedszkola. Po udzieleniu mi kilku wskazówek co do korzystania z programu do obróbki zdjęć, wprowadzania poszczególnych informacji
i zdjęć do odpowiednich zakładek na stronie, zamieszczania obrazków logo partnerów przedszkola itp. Przystąpiłam do wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Niejednokrotnie metodą „prób i błędów” rozwiązywałam zaistniałe problemy z pozytywnym skutkiem.
Ponadto wiedzę i umiejętności informatyczne poszerzałam w sytuacjach, kiedy korzystałam z np. z platform edukacyjnych, jak w przypadku udziału w kursie „Tworzenia programów edukacyjnych” realizowanym przez PCEN w Rzeszowie. Umiejętność poruszania się w ramach tej platformy służyła poniekąd do komunikacji z prowadzącymi te szkolenie, ale również warunkiem zaliczenia tego kursu (zamieszczenie własnego programu edukacyjnego).
Dzięki internetowi niejednokrotnie korzystałam z licznych e-konferencji, czy
e-warsztatów metodycznych, proponowanych przez takie wydawnictwa edukacyjne jak WSiP czy MAC. Tego typu szkolenia były dla mnie nowością i z pewnością skorzystam jeszcze
z takiej formy zdobywania wiedzy, gdyż jest ona bardzo wygodna pod względem dysponowania czasem. Pod koniec maja 2015 za pośrednictwem pani Dyrektor poczyniłam kroki w celu podjęcia kursu przygotowawczego do nauki języka angielskiego właśnie metodą e-learningu.

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Zajęcia otwarte.
W ramach zajęć otwartych organizowałam imprezy okolicznościowe na terenie przedszkola, gdzie prezentowałam umiejętności sceniczne dzieci i programy artystyczne samodzielnie tworzone lub współtworzone z innymi wychowawcami (Jasełka, Dzień Mamy
i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Pożegnanie Przedszkola, Powitanie Wiosny, Dzień Jesieni itp.).

2. Szkolenia w ramach szkoleń WDN
W ramach szkoleń rady pedagogicznej WDN wygłosiłam następujące referaty:
- „Co możemy wyczytać z rysunku przedszkolaka”,
- „Zabawy przygotowujące dziecko do nauki czytania i pisania”,
- „Lateralizacja – zaburzenia i jej skutki”
- „Zabawa dydaktyczna w przedszkolu
Przedstawiałam na Radzie Pedagogicznej wyniki badań ewaluacyjnych, które przeprowadziłam wraz z koleżanką na terenie przedszkola, dotyczących zadań: „Przedszkole ma koncepcję pracy”, „Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego”.
W ramach zespołu wychowawczego dzieliłam się z koleżankami z pracy wiedzą
z przeczytanych artykułów pedagogicznych, a także różnymi materiałami pozyskanymi
z szkoleń, w których brałam udział. Dzieliłam się pomysłami na ciekawe prace plastyczne, upominki dla rodziców, zaproszenia czy dyplomy, a także innymi materiałami dydaktycznymi jak: nagrania muzyczne, pozycje książkowe, kolorowanki, czy pomoce wizualne typu zdjęcia
i obrazki tematyczne.

3. Na bieżąco pomagałam innym wychowawcom w codziennej pracy z komputerem.
4. Opieka nad studentami odbywającymi praktykę, dzielenie się z nimi wiedzą.
Pewną formą przekazywania wiedzy o zawodzie wychowawcy w przedszkolu są corocznie przeprowadzane w naszej placówce, we współpracy z Liceum w Kołaczycach, Dni Przedsiębiorczości, w ramach, których uczniowie szkoły średniej zapoznają się z przyszłymi zawodami. Miałam okazję przeprowadzać całodniowe zajęcia w obecności kilkorga uczniów, przekazać im podstawowe informacje związane z moim zawodem.

5. Strony internetowe – publikacje
Praktycznie od początku stażu prowadzę stronę internetową przedszkola www.przedszkolekolaczyce.indemi.pl., która zawiera informacje o placówce, regulaminy, galerie, informację o prowadzonych zajęciach – również moich własnych. Po każdych zajęciach otwartych, wycieczkach czy imprezach okolicznościowych publikowałam zdjęcia na stronie internetowej przedszkola. Ponad to dokonywałam publikacji tworzonych przeze mnie scenariuszy uroczystości oraz dokumentów wykorzystanych w pracy na stronach edukacyjnych (wymienionych we wcześniejszym paragrafie).

§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Ze względu na moje umiejętności i zamiłowanie do prac ręcznych i plastycznych zdecydowałam się na opracowanie i realizację programu kółka plastycznego dla dzieci 5-6 letnich uzdolnionych plastycznie pt. „Radość tworzenia”. Były to zajęcia dla dzieci, które wykazywały zainteresowanie tą dziedziną aktywności twórczej, a zarazem ich umiejętności umożliwiały podejmowanie nieco trudniejszych zadań plastycznych. Przedszkolaki na zajęciach z kółka obserwowały i doświadczały zastosowania różnych technik i narzędzi plastycznych, projektowały własną działalność twórczą oraz poznawały możliwość wykorzystania materiałów znajdujących się w najbliższym otoczeniu.
Starałam się, aby prace dzieci były zawsze wyeksponowane dla innych przedszkolaków i rodziców, w związku z tym umieszczałam je w „Kąciku Małych Artystów”. W ramach kółka zachęcałam również dzieci do brania udziału w konkursach plastycznych organizowanych w przedszkolu jak i poza przedszkolem jak np. konkurs organizowany przez GOK w Kołaczycach pt. „Mój św. Mikołaj”, gdzie moje przedszkolaki otrzymały nagrody
i dyplomy wyróżnienia. Ponadto na zakończenie roku każde dziecko otrzymywało zaprojektowany przeze mnie dyplom uczestnictwa w zajęciach.
Zajęcia były realizowane przez dwa lata, w tym przez drugi rok przy współpracy
z drugą wychowawczynią z przedszkola i były prowadzone bezpłatnie dla dzieci (a z mojej społecznie).
Na koniec pierwszego roku zajęć przeprowadziłam wspólną ankietę dla dzieci i ich rodziców, aby zbadać poziom zadowolenia z przeprowadzonego programu kółka plastycznego. Wyniki ankiety potwierdziły moje przypuszczenia co do satysfakcji z realizacji założonych celów. Zarówno dzieci jak i ich rodzice wyrażali chęć uczestnictwa w tego typu zajęciach na kolejny rok.

Efektem opracowania i wdrożenia mojego programu dla przedszkola było poszerzenie jego oferty edukacyjnej, a dla przedszkolaków: zgromadzenie różnorodnych doświadczeń plastycznych, poznanie wybranych technik plastycznych, poznanie bogactwa materiałów plastycznych, umiejętności racjonalnego ich wykorzystania, nabycie umiejętności posługiwania się różnymi przyborami plastycznymi, poznanie swoich możliwości
i umiejętności twórczych, rozwój wyobraźni i kreatywności, wykształcenie w dziecku samodzielności i konsekwencji w działaniu, rozwinięcie zmysłu estetycznego, a także umiejętne i twórcze odreagowanie różnych napięć i radość z tworzenia.
§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wycieczek i spotkań z ludźmi różnych zawodów

W trakcie stażu starałam się zachęcać dzieci do udziału w różnych formach kultury. Organizowałam, zatem różne wyjazdy czy też wyjścia na wycieczki edukacyjne jak na np. do teatru w Tarnowie, na wystawę obrazów i ikon miejscowych artystów organizowanym przez GOK w Kołaczycach, czy wycieczki turystyczno-krajoznawcze: do stadniny koni
w Bieździedzy, do gospodarstwa pasiecznego w Stróżach, oraz Centrum Bajek
w Pacanowie. Ponadto organizowałam wyjścia do miejsc, gdzie dzieci mogły bliżej zapoznać się omawianą na zajęciach pracą zawodową różnych ludzi: piekarzem, sprzedawcą, krawcową, fotografem, strażakiem, policjantem, lekarzem stomatologiem, bibliotekarką, pielęgniarką, nauczycielem historii, pisarzem – autorem i ilustratorem książek dla dzieci p. Wiesławem Drabikiem.

2. Organizowanie uroczystości przedszkolnych i imprez okolicznościowych

Byłam organizatorem, współorganizowałam lub uczestniczyłam z moją grupą przedszkolną w różnego rodzaju akcjach promujących pracę przedszkola jak np.: Kolorowe Dni (Dzień Zielony – Dzień Wiosny, ekologii; Niebieski – Dzień Wody; Pomarańczowy – Dzień Jesieni i Marchewki; Kolorowy dzień – Promocja Zdrowego Odżywiania – spożywanie owoców i warzyw), uroczyste apele z okazji Dnia Flagi na rynku w Kołaczycach. W ramach wszystkich tych imprez dzieci maszerowały przez miasto promując realizowaną tematykę, przyrodniczo-ekologiczną, patriotyczną i zdrowotną. Akcje takie stanowiły ekspozycję
i promocję pracy przedszkola, a między innymi moja.
Przygotowywałam również dzieci na imprezy okolicznościowe z różnych okazji, promując ich umiejętności wokalne, recytatorskie, taneczne, sceniczne np. Jasełka
(w tym jasełka dla dzieci i rodziców oraz zaproszonych gości z instytucji, z którymi przedszkole współpracuje ze wspólnym kolędowaniem), Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Pożegnanie Przedszkola czy z okazji spotkania z Św. Mikołajem, uroczystej Wigilii Przedszkolnej i Śniadania Wielkanocnego. Z okazji Dnia Pluszowego Misia upiekłam misiowy tort urodzinowy, organizowałam dzieciom różne konkursy wiedzy czy sprawnościowe, ciekawe zabawy, podobnie z okazji zabawy andrzejkowej, czy Dnia Marchewki. Na uroczystości wraz z dziećmi przygotowywałam zaproszenia, laurki, upominki dla zaproszonych gości z okazji świąt rodzinnych, a także prace przeznaczone na świąteczny kiermasz bożonarodzeniowy dla rodziców (papierowe bombki, kartki z życzeniami, ciasteczkowe reniferki – „cake popsy”).

3. Prowadzenie kółka plastycznego dla dzieci uzdolnionych plastycznie - realizacja własnego programu zajęć plastycznych „Radość tworzenia” – jako forma poszerzenia oferty edukacyjnej przedszkola – zajęcia prowadzone były społecznie.

4. Przygotowanie i współorganizacja konkursów przedszkolnych

Aktywne wspieranie dzieci do udziału w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez przedszkole, a pośrednio przeze mnie. W ramach tego punktu przygotowywałam ogłoszenia, regulaminy konkursów, projektowałam dyplomy, przygotowywałam wystawy prac konkursowych, brałam udział w pracach jury, pomagałam w organizacji (zakupie) nagród konkursowych. Zachęcałam dzieci do udziału w konkursach podpowiadając im pomysły na ciekawe prace plastyczne. Były to konkursy na: „Ozdobę choinkową”, „Najładniejsze Jajo Wielkanocne”, „Przyśpiewkę ludową”, na ilustrację do opowiadania
p. Wiesława Drabika przy okazji spotkania autorskiego w bibliotece oraz „Eko-zabwkę”.
Promowałam prace plastyczne dzieci na zewnętrznych konkursach
np. przygotowanych przez GOK w Kołaczycach pt. „Mój św. Mikołaj”, czy konkurs plastyczny na ilustrację do opowiadania „O dzieleniu się zabawkami” organizowanym przez Oficynę Edukacyjną.

§8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Poznanie wychowanków grupy przedszkolnej, ich problemów i sytuacji rodzinnej.

W swojej pracy starałam się jak najlepiej poznać wychowanków. W tym celu zapoznawałam się z kartami zgłoszeń do przedszkola, kwestionariuszami zainteresowań dzieci. W codziennej pracy obserwowałam dzieci w celu zdiagnozowania ewentualnych problemów wychowawczo-opiekuńczych i dydaktycznych. Zapoznawałam się z sytuacją zdrowotną, rodzinną, materialną dziecka przeprowadzając wywiady z rodzicami, dokonywałam analizy orzeczeń lub opinii z Poradni PP, przeprowadzałam indywidualne rozmowy z dziećmi, kontaktowałam się z logopedą i pedagogiem przedszkolnym.

2. Współpraca z różnymi instytucjami.

W swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej systematycznie i aktywnie współpracowałam z innymi osobami oraz różnymi instytucjami na rzecz edukacji i pomocy społecznej. Były to następujące instytucje:

• Rodzice – opis współpracy przedstawiony został we wcześniejszym punkcie,
• Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach – przygotowanie dzieci do wzięcia udziału w plastycznym konkursie „Mój św. Mikołaj”, korzystanie z ekspozycji na wystawie twórczości miejscowych artystów,
• Ochotnicza Straż Pożarna w Kołaczycach – zapoznanie z pracą strażaka, przygotowanie krótkiego występu artystycznego i składanie życzeń z okazji Święta Strażaka,
• higienistka szkolna – zorganizowanie pogadani na temat higieny ciała, jamy ustnej, zdrowego odżywiania,
• Gminna Biblioteka Publiczna w Kołaczycach – wielokrotnie podczas stażu uczestniczyłam wraz z dziećmi w zajęciach bibliotecznych, na których zachęcano dzieci do korzystania wraz z rodzicami z księgozbioru literatury dziecięcej biblioteki oraz czytane były im bajeczki, dzieci spotykały się z bohaterami bajek np. Franklinem, czy Smokiem Nowvusiem, przypominane były zasady obchodzenia się z książkami, uczestniczyliśmy również w spotkaniach autorskich twórców literatury dziecięcej,
• Urząd Gminy w Kołaczycach - w ramach promocji zachowań proekologicznych – zachęcanie dzieci do tworzenia plakatów, listów do ziemi, segregacji śmieci, udziału w zbiórkach plastikowych zakrętek, czy zużytych baterii
• SANEPID-em w Jaśle w ramach realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”
• ZSPiG w Kołaczycach – w wyniku tej współpracy dzieci uczestniczyły
w przedstawieniu - inscenizacji bajki „Kopciuszek”, a także zwiedzały budynek szkoły i niektóre jej pomieszczenia, jak sale lekcyjne klas I-III, celem zaś tej współpracy było zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienie dzieciom przejścia w kolejny etap edukacji, corocznie wspólnie organizujemy Święto Flagi na rynku w Kołaczycach,
• Liceum w Kołaczycach – Mikołaj na rynku w Kołaczycach, Dzień Przedsiębiorczości,
• Przedszkole nr 2 w Jaśle – wypożyczenie strojów do przedstawienia jasełkowego, oraz wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy wychowawczej,
• Dom Pogodnej Starości w Kołaczycach – przedstawiając Jasełka ze wspólnym kolędowaniem,
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – wydawanie opinii o dziecku w celu przybliżenia charakterystyki problemu i funkcjonowania dziecka w przedszkolu, zainicjowanie przy współpracy z pedagogiem szkolnym spotkania w sprawie odraczanie dzieci od obowiązku szkolnego, korzystanie z porad dotyczących wychowanków skierowanych na badania w Poradni,
• Pedagogiem szkolnym i Logopedą – dotycząca pracy z dzieckiem, wymiana informacji na temat funkcjonowania dzieci i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych
• Organizacją charytatywną - Towarzystwem „NASZ DOM” i udział w corocznej akcji zbiórki pieniężnej na potrzeby dzieci z domów dziecka i domów zastępczych „Góra grosza”, której byłam koordynatorem w przedszkolu,
• Wydawnictwa pedagogiczne –oferujące różne ciekawe pozycje do ćwiczeń manualnych, kaligraficznych, w ramach współpracy z wydawnictwami konsultowałam wybór kart pracy, materiałów pomocniczych oraz omawiałam problemy metodyczne i dydaktyczne.

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

W okresie stażu rozpoznawałam i rozwiązywałam szereg problemów zarówno edukacyjnych jak i wychowawczo – opiekuńczych. Spełniając wymogi kwalifikacyjne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego skonstruowałam opracowanie dwóch zdiagnozowanych przypadków.

1. Opis i analiza przypadku – dziecko nadpobudliwe
2. Opis i analiza przypadku – dziecko z trudnościami adaptacyjnymi / nieśmiałe

Marzena Merkwa

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.