X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28394
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

mgr Sylwia Łozińska

wychowawca internatu
bibliotekarz

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie

Okres trwania stażu:
od 1 września 2012 r. do 31 maja 2015 r.

Opis i analiza
działań podejmowanych w ramach stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego
wraz ze wskazaniem uzyskanych efektów

1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Opracowując plan rozwoju zawodowego, kierowałam się wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, przypomniałam sobie przepisy Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz najważniejsze dokumenty stanowiące prawo wewnątrzszkolne. Przez pierwszy rok odbywania stażu pracowałam w charakterze wychowawcy internatu, a przez kolejne dwa lata jako nauczyciel bibliotekarz. Od 1 września 2013 r. jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
Czas stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy, nowych wyzwań i ciekawych doświadczeń zawodowych. Systematycznie realizowałam zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego, analizowałam je i poddawałam ocenie pod kątem przydatności w dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz mojego rozwoju zawodowego. Większość
z nich ma charakter ciągły i będę je kontynuować.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły

opis i analiza ze wskazaniem uzyskanych efektów

Analiza efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej

W ramach tego wymagania zrealizowałam następujące działania:

1. Doskonalenie zawodowe, podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki
i psychologii, organizacja własnego warsztatu pracy.
2. Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji, zespołu wychowawczego oraz zespołu nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy.
3. Realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej, praca z uczniem.
4. Koordynowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Doskonalenie zawodowe, podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki
i psychologii, organizacja własnego warsztatu pracy.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy jest bardzo ważne dla każdego nauczyciela. Konieczność rozwiązywania różnorodnych problemów, związanych nie tylko z wykonywaną pracą, skłoniła mnie do uczestnictwa w wielu różnorodnych formach dokształcanie
i doskonalenia zawodowego. Wiedzę zdobytą podczas kursów czy szkoleń wykorzystuję na co dzień w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Udział w niżej wymienionych warsztatach, szkoleniach i kursach wzbogacił moją wiedzę i wpłynął na jakość mojej pracy:

- PRINCE2 Foundation Examination 80 godz. niezwykle ciekawy kurs dzięki któremu wiem, że można zaprojektować miasto na pustyni, należy tylko przestrzegać kilku zasad,
- Profesjonalny Project Manager w branży IT, 80 godz. kurs, który bardzo mi się przydał
w trakcie pracy z Samorządem Uczniowskim,
- Nauczyciel-mistrz-przewodnik-wychowawca, budowanie autorytetu, bezcenna teoria którą wykorzystuję w codziennym życiu,
- Jak prowadzić edukację dla zrównoważonego rozwoju, pytanie na które do dziś wielu szuka odpowiedzi,
- Unia Europejska w szkole, przydatne w trakcie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych,
- W kręgu kultury islamu, niezwykle pouczające szkolenie, szczególnie w kontekście migracji zarobkowej i konieczności współpracy z ludźmi pochodzącymi z innych kręgów kulturowych,
- Pomoc dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle nowych przepisów prawnych, wiedza potrzebna do realnego i rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych,
- Opiekun Samorządu Uczniowskiego, niezbędna wiedza by skutecznie i efektywnie współpracować z Samorządem Uczniowskim,
- Uczniowskie projekty edukacyjne w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, cenne ze względu na pracę w Samorządzie Uczniowskim,
- Obsługa pakietu biurowego MS OFFICE EXCEL- podstawy, kurs dzięki któremu poznałam wszystkie zalety tego programu,
- Kurs języka angielskiego dla początkujących, kurs dzięki któremu mogękomunikować się
z partnerami realizowanych projektów,
- Zachowania suicydalne - interwencja kryzysowa. Moduł I - Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencja kryzysowa w praktyce,
- Zachowania suicydalne - interwencja kryzysowa. Moduł II - Praca z osobą w kryzysie,
- Zachowania suicydalne interwencja kryzysowa Moduł III, rzetelny kurs dzięki któremu nabyłam wiedzę, która pozwoli mi na podejmowanie działań adekwatnych do sytuacji,
- Szkolenie w zakresie opracowanych narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno informacyjnych służących procesowi diagnozowania/bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych - kurs, dzięki któremu pomogę uczniom
w planowaniu ścieżki kariery zawodowej.
Zgodnie z planem rozwoju zawodowego ukończyłam również Studia Podyplomowe
z edukacji dla bezpieczeństwa zdobywając dodatkowe kwalifikacje. Udział w tej formie kształcenia przyczynił się m.in. do znaczącego wzrostu mojej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i dziś jestem przekonana, że w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia jestem przygotowana do podjęcia odpowiednich działań.
Jestem pewna, że wiedza zdobyta w trakcie kursów i szkoleń na co dzień wspomaga
i uatrakcyjnia moją pracę oraz jest bodźcem do odkrywania nowych możliwości zarówno moich, jak i uczniów z którymi mam przyjemność współpracować. Atrakcyjne formy doskonalenia zawodowego wyzwalają chęć do pracy i przez to staje się ona ciekawsza. Jestem pewna, że jakość mojej pracy przekłada się na jakość pracy mojej szkoły.

Efekty:

- udział w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego znacząco wpłynął
na poszerzenie mojej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie współpracy
z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
- jestem lepiej przygotowana do prowadzenia i podejmowania skutecznych działań
wychowawczych,
- wzbogaciłam swój warsztat i metody pracy,
- wzrosła jakość mojej pracy,
- efektywniej przygotowuję młodzież do wejścia w dorosłe życie.

Udział pracach zespołu ds. ewaluacji.

Od roku szkolnego 2011/2012 jestem członkiem zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej.
W pierwszym semestrze celem ewaluacji była ocena stanu bazy szkoły i jej wpływ na realizację oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego. Na podstawie zebranych danych, które uzyskano z analizy ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli zajęć praktycznych, wywiadu z dyrektorem szkoły oraz przewodniczącymi zespołów przedmiotowych przedmiotów zawodowych. W drugim semestrze celem ewaluacji była ocena, w jakim stopniu szkoła rozwija uzdolnienia uczniów poprzez umożliwianie uczniom udziału
w konkursach. Dane do raportu uzyskano z analizy dokumentacji szkoły (sprawozdań
z przeprowadzonych konkursów przedmiotowych i innych), analizy wyników konkursów, strony internetowej szkoły, obserwacji życia szkoły. Oba raporty zostały przestawiony Radzie Pedagogicznej, a wnioski i rekomendacje zespołu wdrożone do realizacji.
W roku szkolnym 2012/2013 zespół zajął się oceną skuteczności działań szkoły
w zakresie stwarzania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i spędzania
w szkole wolnego czasu, oceną wykorzystania wniosków z analizy wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do podnoszenia jakości pracy szkoły w obszarze kształcenia oraz oceną funkcjonowania pracy zespołowej na podnoszenie jakości pracy szkoły. Raporty zostały przestawiony Radzie Pedagogicznej,
a wnioski i rekomendacje zespołu wdrożone do realizacji.
W roku szkolnym 2013/2014 zespół zajął się respektowaniem norm społecznych oraz nabywaniem wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Raporty zostały przestawiony Radzie Pedagogicznej, a wnioski i rekomendacje zespołu wdrożone do realizacji.
W roku szkolnym 2014/2015 zespól zajmuje się badaniem czy procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Trwają prace nad opracowywaniem ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli , rodziców oraz analiza dokumentów.

Efekty:

- większe zaangażowanie kadry nauczycielskiej w działania szkoły,
- upowszechnianie raportów na stronie internetowej szkoły,
- zwrócenie uwagi nauczycieli na obszary które słabiej funkcjonują,
- stała troska o podnoszenia jakości pracy szkoły,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli i pracowników.

Realizowanie edukacji czytelniczej i medialnej, praca z uczniem.

Zmiany zachodzące w naszym życiu zmuszają nas do nieustannego aktualizowania wiedzy o otaczającym nas świecie. Umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji, pogłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań i pasji twórczej, korzystanie z różnorodnych źródeł informacji, zarówno tradycyjnych jak i nowoczesnych, praktyczna selekcja, porządkowanie i gromadzenie danych tego wymaga się dziś zarówno od nauczyciela jak
i ucznia. Edukacja czytelnicza i medialna służy tym celom. Udział uczniów w zajęciach
w bibliotece przygotowuje uczniów do umiejętnego wykorzystywania źródeł informacji naukowej przydatnej nie tylko w celu przygotowania się do zajęć lekcyjnych, ale także do przyszłej pracy zawodowej. Celem tych zajęć jest również przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa we współczesnym świecie.
Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy następowało stopniowo poprzez przygotowywanie pomocy dydaktycznych (scenariuszy zajęć, karty pracy) oraz gromadzenie literatury metodycznej z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej. W celu stworzenia dobrych warunków pracy we wrześniu zespół nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli języka polskiego wspólnie opracowuje plan pracy biblioteki i czytelni szkolnej. W pierwszej części ujęty jest zakres pracy pedagogicznej, czyli udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności informacyjnej, informacje rzeczowe, tekstowe, współpraca z nauczycielami i instytucjami.
W drugiej prace biblioteczno-techniczne, gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, prowadzenie dokumentacji i działania dotyczące opieki nad biblioteką, czytelnią i młodzieżą. Edukację czytelniczą i medialną realizuję m.in. poprzez opracowanie scenariuszy lekcji bibliotecznych, pogadanek, wystaw tematycznych, gazetek. Dla uczniów klas pierwszych prowadzone są lekcje biblioteczne Biblioteka szkolna, jej zbiory i warsztat informacyjny, Korzystanie z warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej, zachęcające uczniów do korzystania z zasobów biblioteki i czytelni.
Do najważniejszych zadań nauczyciela bibliotekarza należy praca z uczniem, wspomaganie jego rozwoju, kształtowanie zdolności, motywacji do nauki, rozbudzania zainteresowań. W trakcie stażu prowadziłam lekcje biblioteczne, pogadanki, indywidualne rozmowy np. Samodzielne korzystanie uczniów z warsztatu informacyjnego biblioteki, Poprawne dokumentowanie zebranych informacji i materiałów. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod lekcje te były ciekawe, a młodzież żywo zainteresowana ich tematyką, aktywnie brała udział w dyskusji. Chętnie pracowała w grupach wykonując zadania. Uczestniczyłam i zachęcałam młodzież do udziału w imprezach szkolnych oraz uroczystościach patriotycznych organizowanych przez władze gminne i powiatowe.
Efekty:

- uatrakcyjnianie działań wychowawczych,
- uczniowie klas pierwszych czują się pewniej w nowym środowisku,
- uczniowie znają rolę bibliotekarza w szkole,
- uczniowie kształtują właściwe postawy,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
- kształtowanie kultury czytelniczej i postrzegania książki jako wartości.

Koordynowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.

Od 1 września 2013 r. jestem opiekunem Samorządu Uczniowskiego. By rzetelnie pełnić tę rolę ukończyłam e-learningowy 30 godzinny kurs Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Nieocenione jednak okazały się rady i wskazówki moich poprzedników, na których pomoc i wsparcie do dziś mogę liczyć. Dzięki pracy i zaangażowaniu uczniów działających w Samorządzie w pierwszym roku naszej pracy udało nam się uatrakcyjnić pracę szkoły a uczniów, nauczycieli i pracowników zachęcić do udziału m.in. w akcjach
i przedsięwzięciach takich jak: współorganizowanie kiermaszu książek, wyborów do Samorządu Uczniowskiego, sesji fotograficznej dla uczniów i nauczycieli, pomoc w trakcie apeli i uroczystości szkolnych, palenie zniczy na grobach zmarłych pracowników szkoły, spotkanie dyrektorem szkoły, wychowawcami i gospodarzami klas by omówić zasady współpracy z Samorządem, organizacja w szkole Dnia Niepodległości oraz udział
w uroczystościach lokalnych, organizacja Andrzejek i sprzedaż ciasteczek z wróżbą
i rogalików upieczonych w szkolnej pracowni gastronomicznej. Zgromadzone w ten sposób środki finansowe zostały przeznaczone na produkty higieniczno-sanitarne dla dzieci
z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju, z okazji Dnia Wolnego od Uzależnień członkowie Samorządu rozdawali uczniom, nauczycielom i pracownikom ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień oraz czerwone wstążeczki, symbol walki z AIDS, zadbano by szkołę odwiedził Mikołajki, członkowie Samorządu ubrali choinki oraz przygotowali wystawę plakatów
o tematyce świątecznej, przy współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariusza, Samorząd zaangażował się w zbiórkę artykułów higieniczno-sanitarnych na paczki świąteczne do bezdomnych, w akcji „Góra grosza” zebrano monety na kwotę 170,88,- oraz 7,08 Euro, Samorząd włączył się w XXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Samorząd Uczniowski zaprosił mieszkańców internatu na seans filmowy. W szkolnej sali kinowej został wyświetlony film „Tylko dla orłów” z 1968 r., który spotkał się z dużym uznaniem ze strony zaproszonych uczniów, okazji Walentynek Samorząd Uczniowski przygotował dekoracje
z serduszek i czerwonych baloników oraz sprawnie rozdysponował pocztę walentynkową,obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. Szkoła została udekorowana w barwne akcenty by wszyscy mogli poczuć wiosenną atmosferę. W przygotowywanie dekoracji zostali zaangażowani uczniowie wielu klas i dzięki wspólnej, wytężonej pracy efekt był naprawdę niezwykły, przy współpracy z kl. 2 b realizującą projekt Ekonomia w praktyce, obchodziliśmy uroczyście Dzień Kobiet, któremu przyświecało motto Ignacego Krasickiego "My rządzim światem, a nami kobiety". Tego wyjątkowego dnia każda Kobieta otrzymała od członków Samorządu Uczniowskiego kwiatek lub słodką niespodziankę, Samorząd Uczniowski zaprosił całą społeczność szkolną do przygotowań Wielkanocnych. Każdy wychowawca lub gospodarz klasy otrzymali styropianowe jajo lub kurczaczka z propozycją przybrania według gustu, możliwości i umiejętności. Ostatniego dnia przed feriami w pokoju nauczycielskim w budynku nr 1 odbyła się wystawa ozdób świątecznych, przedstawiciele Samorządu brali udział
w pracach komisji powołanej do wyłonienia finalistów we współzawodnictwie klas o tytuł „Superklasy”, odbyły się warsztaty rękodzieła. Przygotowane ozdoby wielkanocne zostały przekazane Klubowi Wolontariusza by mogły trafić do Domu Pomocy Społecznej
w Trzcińsku Zdroju, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w obchodach 69 rocznicy Forsowania Odry oraz mogli przeprowadzić krótką rozmowę z Marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Panem Olgierdem Geblewiczem,przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego brali udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Chojnie, członkowie Samorządu wspomagali kl. 2 b oraz Panią Emilię Skrzypę w organizacji „Dni zdrowego trybu życia”,z okazji Dnia Dziecka Samorząd zorganizował, przy współudziale ze Szkolnym Klubem Wolontariusza, akcję charytatywną na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w uroczystej sesji Rady Powiatu z okazji Dnia Wolności, uczniowie brali udział w uroczystościach związanych
z przekazaniem relikwii św. Jana Pawła II kościołowi św. Trójcy, członkowie Samorządu wspomagali nauczycieli wychowania fizycznego przy organizacji dnia sportu,odbyło się spotkanie ewaluacyjne w trakcie którego omówiono zadania zrealizowane w drugim półroczu oraz omówiono pojawiające się problemy. Osoby odpowiedzialne za przydzielone zadania przedstawiały sukcesy i porażki swojej pracy. Wyciągnięto wnioski do pracy na następny rok, przedstawiono propozycje działań i inicjatyw. Za najważniejsze zadania na przyszły rok szkolny przedstawicie Samorządu uznali efektywniejszą komunikację i współpracę
z wychowawcami klas, angażowanie wszystkich nauczycieli w działania Samorządu, stały nadzór nad propagowaniem działań Samorządu oraz skuteczniejsze przekazywanie informacji o efektach pracy społeczności szkolnej.
Członkowie Samorządu opiniowali propozycje rozszerzeń, skreślenia z listy uczniów, wytypowali kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, pełnili dyżury podczas zebrań z rodzicami oraz przekazywali materiały do gazety szkolnej. Dbali o oprawę graficzną szkoły w trakcie organizowanych przedsięwzięć. Przekazywali sprawozdania na stronę internetową szkoły.
W roku szkolnym 2014/2015 Samorząd Uczniowski działa równie aktywnie organizując: wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego, sesję fotograficzną dla uczniów i nauczycieli, współpracę w trakcie apeli oraz uroczystości szkolnych, zapalenie zniczy na grobach zmarłych pracowników i uczniów szkoły, udział w uroczystościach gminnych z okazji Święta Niepodległości, z okazji Andrzejek Samorząd częstował uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły rogalikami upieczonymi w szkolnej pracowni gastronomicznej, 1 grudnia Samorząd włączył się w obchody Dnia Wolnego od Uzależnień. Uczniowie rozdawali uczniom, nauczycielom i pracownikom ulotki dotyczące profilaktyki uzależnień oraz czerwone wstążeczki, symbol walki z AIDS, 5 grudnia szkołę odwiedził Mikołaj członkowie Samorządu ubrali choinki oraz przygotowali plakaty o tematyce świątecznej, Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy, członkowie Samorządu wspierali działania Szkolnego Klubu Wolontariusza w akcji „Góra grosza”, przygotowano plakaty związane z bezpieczeństwem
w czasie wypoczynku zimowego, w szkolnej sali kinowej odbył się seans filmowy dla mieszkańców internatu, wyświetlono Pacyfik, 13 lutego obchodziliśmy Walentynki, 1 marca przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli w uroczystościach 70 rocznicy wkopania słupa granicznego nad Odrą, 6 marca uroczyście obchodziliśmy Dzień Kobiet,
z okazji Wielkanocy wszystkie klasy otrzymały do dekoracji styropianowe jajo. Zwycięzcy otrzymali punkty do Super Klasy, a ozdoby przekazano Pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju, 18 kwietnia przedstawiciele Samorządu uczestniczyli w 70 rocznicy forsowania Odry, 3 Maja udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
w uroczystościach gminnych, 15 maja członkowie Samorządu uczestniczyli w spotkaniu
z Prof. Dariuszem Rostatim, 28 maja młodzież uczestniczyła w debacie zorganizowanej przez Komendę Policji w Chojnie nt. „Przyczyny przestępczości wśród młodzieży szkolnej”,
w dniach 31 maja-1 czerwca Dzień Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka w Trzcińsku Zdroju,
a 1 czerwca dla społeczności szkolnej.
Wszystkie działania Samorządu Uczniowskiego są udokumentowane sprawozdaniami umieszczonymi na stronie internetowej szkoły www.zsp1chojna.pl.
Efekty:

- uczniowie uczą się zasad demokracji, planują organizują i kontrolują swoją pracę,
- uczniowie piszą sprawozdania z przeprowadzonych akcji, uczą się odpowiedzialności,
kultury, poprawności językowej,
- uczniowie współpracują ze sobą, dzielą się zadaniami, pracują zgodnie z harmonogramem
pracy,
- uczniowie dbają o właściwe relacje między sobą, rozwijają kompetencje społeczne
i językowe,
- uczniowie kształtują postawy patriotyzmu w swoim środowisku,
- uczniowie promują szkołę w środowisku lokalnym.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, wykorzystanie technologii informacyjnej do realizacji zadań wynikających z pracy szkoły.

Praca nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia w wielu dziedzinach życia. Permamenta edukacja jest wpisana w kanony tej pracy. Jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin wiedzy jest technologia informacyjna. Trudno dziś wyobrazić sobie pracę bez komputera oraz programów biurowych. To już standard i w większości sytuacji zawodowych czy prywatnych korzystamy z możliwości jakie stwarzają nam nowe technologie. Wszystkie scenariusze zajęć, kwestionariusze, ankiety, sprawozdanie dziś pisze się komputerowo i wysyła w wersji elektronicznej. Dziś, przygotowując się do zajęć pracuję nad prezentację, korzystam z tablicy multimedialnej oraz sprzętu znajdującego się w szkolnej sali kinowej. W bibliotece korzystam
z programu komputerowego, by odszukać odpowiednią pozycję książkową.
Praca z programami pakietu biurowego to standard: Word, Power Point, Excel to coś co ułatwia nam pracę. Program Excel, gdy już poznałam jego możliwości, okazał się niezwykle pomocnyw trakcie opracowywania wyników ankiet, obliczania czytelnictwa oraz spisu książek przeznaczonych do odpisu ze stanu biblioteki.Oczywiście na co dzień korzystam ze służbowej poczty elektronicznej, gdyż wszyscy nauczyciele posiadają służbowe adresy e-mail. Jest to świetne narzędzie pracy pozwalające na szybką i skuteczną komunikację. Codziennie wykorzystuję Internet w pracy dydaktycznej jako źródło informacji, do śledzenia stron internetowych o tematyce pedagogicznej, uzyskiwania i uaktualniania wiedzy na temat awansu zawodowego wyszukiwania nowości wydawniczych, przydatnych szkoleń czy warsztatów.
Pełniąc funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego na co dzień wykorzystuję portal społecznościowy Facebook do kontaktu ze swoimi podopiecznymi. Jest to miejsce, gdzie najłatwiej jest nawiązać z nimi kontakt, dlatego funkcjonuje tam grupaSamorząd Uczniowski, gdzie dostęp mają tylko członkowie i opiekunowie samorządu. Jestem pewna, że głównie dzięki temu mamy ze sobą doskonały kontakt, a uczniowie wiedzą, że mogą się do mnie zgłosić z każdym pytaniem czy wątpliwością.

Efekty:

- opracowanie planów, programów i dokumentacji szkolnej za pomocą programów biurowych,
- kontakt z nauczycielami oraz z uczniami przez pocztę elektroniczną oraz portal
społecznościowy,
- umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych,
- bieżąca analiza wyników czytelnictwa uczniów,
- wzbogacenie warsztatu pracy z wykorzystaniem materiałów i informacji znajdujących się
w Internecie.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi
nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


W ramach tego wymagania zrealizowałam następujące działania:

1. Współpraca z nauczycielami, bibliotekarzami w ramach pracy zespołu przedmiotowego.
2. Udział w spotkaniach z bibliotekarzami.

Współpraca z nauczycielami, bibliotekarzami w ramach pracy zespołu przedmiotowego.

Nie wyobrażam sobie pracy na stanowisku bibliotekarza bez aktywnych kontaktów zarówno z nauczycielami jak i uczniami czy Ich rodzicami. Upowszechnianie efektów pracy biblioteki, Samorządu Uczniowskiego i wszelkich działań szkoły uważam za przyjemność, zwłaszcza że naprawdę jest się czym pochwalić. Specyfika pracy bibliotekarza polega m.in. na bazowaniu i współpracy z wydawnictwami oraz instytucjami kulturalnymi, które wspierają pracę szkoły. W razie potrzeb informowałam nauczycieli o nowościach wydawniczych, ofertach wydawnictw szkolnych, kalendarzu imprez kulturalnych, podejmowanych działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zawodowej na różnych stanowiskach wzbogaciło moje kompetencje oraz umiejętności zawodowe poparte wiedzą zdobytą w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Chętnie dzielę się z Koleżankami i Kolegami posiadaną wiedzą, materiałami otrzymanymi w trakcie doskonalenia, książkami czy scenariuszami zajęć. Współpracuję z zespołem nauczycieli zarówno w zespołach zadaniowych jak i w trakcie realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych. Współpracowałam m.in. z nauczycielami zespołu przedmiotowego bibliotekarzy przy pisaniu planu pracy zespołu. Udostępniałam zainteresowanym nauczycielom scenariusze lekcji oraz materiały do opisu bibliograficznego oraz filmy wspomagające i wzbogacające pracę nauczycieli. Monitorowałam stan czytelnictwa klasy, a informację na ten temat przekazywałam wychowawcom.
Współpraca z nauczycielami sprawia mi wiele satysfakcji, tym większej gdy obserwuję jak korzystają w swojej pracy z moich materiałów, słuchają rad i wskazówek. Wierzę, że korzystając z moich doświadczeń zawodowych wiedzę tak zdobytą, popartą własną pracą
i doświadczeniem, przekażą innym nauczycielom. Tylko w ten sposób, wymieniając się doświadczeniami, wiedzą, dobrymi wzorcami i przykładami dobrych praktyk będziemy stale się doskonalić i tym samym doskonalić pracę Naszej szkoły.

Efekty:

- stała informacja dla wychowawców o czytelnictwie,
- doskonalenie swojego warsztatu i metod pracy,
- uatrakcyjnianie warsztatu pracy nauczycieli,
- praca w zespołach mobilizowała mnie do stałego aktualizowania wiedzy.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

W trakcie pracy w charakterze wychowawcy internatu miałam możliwość stałej współpracy z tą samą grupą uczniów. Zawsze we wrześniu we współpracy z kierownikiem internatu oraz innymi wychowawcami organizowaliśmy spotkania integracyjne dla nowoprzyjętych mieszkańców. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z zasadami życia
w internacie, poznanie regulaminu, rozkładu dnia, praw i obowiązków ucznia. Szczególne znaczenie miało poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, planów na przyszłość, oczekiwań
i możliwości wychowanków. Praca w internacie przebiegała zgodnie z Planem pracy opiekuńczo-wychowawczej opracowywanym wspólnie przez kierownika internatu oraz wychowawców. W ramach zajęć z wychowankami odbywały się spotkania z pedagogiem szkolnym, który przeprowadził zajęcia dotyczące np. konsekwencji za zachowania przemocowe i agresywne. Odbywały się również spotkania poświęcone edukacji prozdrowotnej, ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia, profilaktyki HIV i AIDS, troski o własnebezpieczeństwo w trakcie ferii letnich i zimowych. Każdego roku organizowaliśmy Andrzejki i Wigilie. Uczniowie sami dzielili się obowiązkami, zapraszali gości, dbali o oprawę wizualną stołówki szkolnej. Uczyli się w ten sposób odpowiedzialności, planowania, organizowania i kontrolowania efektów swoich działań. W miarę możliwości spotykałam się również z rodzicami wychowanków i najczęściej miało to miejsce w trakcie organizowanych w szkole zebrań z rodzicami. Zdarzało się również, że rodzice zwracali się do mnie z problemami materialnymi, czy wychowawczymi i wspólnie szukaliśmy możliwości rozwiązania problem. Często wystarczyła informacja, że wystarczy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej i tam są kompetentne osoby, które wskażą możliwości uzyskania pomocy finansowej np. w dofinansowaniu czy refundacji kosztów mieszkania w internacie, dojazdów do szkoły czy obiadów w szkolnej stołówce. Zdarzało się również, że rodzice prosili o pomoc w motywowaniu swoich dzieci do nauki i osiągania lepszych wyników nauczania. W takiej sytuacji zawsze zwracałam się o pomoc do wychowawcy klasy, by wspólnie ustalić plan działania w celu udzielenia uczniowi odpowiedniej pomocy. Wychowawca monitorował wyniki nauczania i frekwencję na zajęciach, a ja w trakcie dyżurów rozmawiałam z uczniami
o ewentualnych problemach szkolnych i problemach z nauką. W miarę swoich możliwości pomagałam w odrabianiu lekcji oraz przygotowywaniu się do zajęć. Wykorzystując wiedzę
z zakresu psychologii i pedagogiki motywowałam uczniów o osiągania pozytywnych wyników nauczania. Bywało również tak, że w takcie rozmów z rodzicami okazywało się, że uczeń jest pierwszą osobą w rodzinie, która uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej i już to w oczach rodziców stanowiło sukces. Często niewykształceni rodzice kładli szczególny nacisk na edukację swojego dziecka. Widzieli wartość edukacji samej w sobie. W trakcie wielu rozmów rodzice zgodnie podkreślali, że zależy im na tym, by ich dziecko miało w życiu lepiej niż oni. By miało możliwość znalezienia pracy i byłow życiu samodzielne. Ceniłam i cenię wszystkie rozmowy z rodzicami. Wskazówki otrzymane od pierwszych wychowawców dzieci są niezwykle istotne by spójnie kierować i wspomagać rozwój dziecka. Wspólna i konsekwentna praca rodziców, nauczycieli, wychowawców przynosiła efekty w postaci np. promocji do następnej klasy, przystąpieniem do egzaminu maturalnego ucznia, który nie wierzył w swoje możliwości. Podziękowania ze strony ucznia, jego duma z odniesionego sukcesu i słowa "Dziękuję, gdyby mi Pani tego nie wyjaśniła, nie pchnęła, nie pilnowała, to sam bym tego nie osiągnął" stanowią dla mnie najcenniejszą nagrodę.
Zawsze sprawia mi ogromną radość spotkanie z byłymi wychowankami, którzy pojawiają się ze swoimi dziećmi, żonami i opowiadają jak im się w życiu wiedzie. Jakie studia ukończyli, jaką mają pracę, jak potoczyły się ich losy po ukończeniu szkoły. Jest to dla mnie dowód, że dobrze wykonałam swoją pracę. Uważam to za najlepszy efekt mojej pracy wychowawczej i opiekuńczej.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Doskonalenie zawodowe.
2. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
3. Udział w realizacji projektów międzynarodowych.

Doskonalenie zawodowe.

Podejmowane przez mnie różnorodne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego zawsze wynikały z potrzeby chwili, problemu na który nie znałam odpowiedzi lub ciekawości poznawczej dotyczącej osoby prowadzącej konkretną formę. Tak było np.
z prof. Arturem Kołakowskim, niesamowitym człowiekiem, specjalistą z zakresu ADHD
i nadpobudliwości psychoruchowej. Ponieważ w internacie pojawił się wychowanek
z nadpobudliwością postanowiłam skorzystać z warsztatów prowadzonych przez
prof. Kołakowskiego. Cykl trzech spotkań, wykład, warsztaty i praca z lekarzem psychiatrą nad konkretnymi przypadkami oraz materiały otrzymane w trakcie szkolenia przygotowały mnie do pracy z moim wymagającym wychowankiem. Zastosowane metody i formy pracy przyniosły efekty w postaci wyciszenia ucznia, skierowania jego energii na zajęcia sportowe. Zrozumiałam mechanizmy kierujące postępowaniem ucznia i mogłam skutecznie wpływać na jego zachowanie. Uzupełniłam swój warsztat pracy o nowe narzędzia, które z pewnością mi się przydadzą w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych oraz samodzielnie zdobywałam wiedzę w interesujących mnie obszarach. Nauczyciel który chce rzetelnie pełnić swoją funkcję musi stale uzupełniać swoją wiedzę, aktualizować posiadane informacje, bo kto stoi w miejscu ten się cofa.

Efekty:

- uzupełnienie warsztatu pracy o nowe narzędzia,
- uzupełnienie wiedzy z zakresu ADHD,
- skuteczne oddziaływanie na wychowanków,
- wzrost satysfakcji z wykonywanych działań,
- podniesienie jakości pracy szkoły poprzez wzrost jakości własnej pracy.

Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.

Podstawowym zadaniem nauczyciela i wychowawcy jest znajomość sytuacji rodzinnejucznia oraz jego środowiska. Zadnie to realizowałam w trakcie pracy w internacie. Rodziny moich wychowanków często borykały się z problemem braku pracy, uczniowie wywodzili się
z rodzin rozbitych, byli wychowankami Domu Dziecka, objętych nadzorem kuratorskim lub takich gdzie jedno lub oboje rodziców pracowali za granicą. Były dzieci pochodzące z rodzin wielodzietnych. Informacje na ten temat uzyskałam w trakcie indywidualnych rozmów
z uczniami jak i ich rodzicami lub opiekunami prawnymi. Dane dotyczące sytuacji rodzinnej uczniów pozwalały mi inaczej spoglądać na zachowanie ucznia, jego postawy czy motywy postępowania w sytuacjach konfliktowych. Z niektórymi rodzicami lub opiekunami prawnymi czuwaliśmy nad prawidłowym rozwojem i osiąganiem pozytywnych wyników nauczania przez cały cykl kształcenia. Czasami, za moją radą, rodzice korzystali z pomocy pedagoga lub psychologa szkolnego, który pomagał rozwiązywać pojawiające się problemy. Uważam, że współpraca z rodzicami układała się pomyślnie. Dzięki informacjom przekazywanym przez rodziców indywidualizowałam pracę z wychowankiem oraz mogłam wpływać na modyfikację postaw i motywacji zarówno do obowiązków szkolnych jak i relacji rówieśniczych.

Efekty:

- nawiązanie współpracy rodzicami, opiekunami prawnymi,
- wzajemne zaufanie i przekonanie, że współdziałamy dla dobra dziecka,
- tworzenie przyjaznych warunków współpracy,
- u uczniów wzrosła motywacja do nauki.

Praca w bibliotece szkolnej postawiła przede mną nowe wyzwania. Chcąc zachęcić uczniów do aktywnego korzystania z zasobów biblioteki wspólnie z Koleżankami bibliotekarkami organizowałyśmy wystawy i przygotowywałyśmy gazetki w bibliotece
i czytelni szkolnej. Działania te były podejmowane zgodnie z opracowanym kalendarzem wydarzeń poświęcone np. rocznicy urodzin poetów czy autorów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się wstawa "Exilibis-znak własnościowy książki" oraz wystawa "Zakazanych książek". W miarę możliwości uczestniczyłam również w spotkaniach autorskich np. z Panią Marią Czubaszek, Małgorzatą Kalicińską oraz Dorotą Dobak-Hadrzyńską. Byłam również opiekunem wycieczek i wyjazdów organizowanych dla uczniów Naszej szkoły. Wycieczki są dobrą formą wychowawczą, ponieważ w ich trakcie uczniowie integrują się oraz mają możliwość bliższego poznania się. Sprawowałam funkcję opiekuna uczniów podczas:
- wyjazdów doStarostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego w Gryfinie i w Chojniepodczas akcji charytatywnej organizowanej przez szkolny Klub Europejski Douzelage,
- udział uczniów Wojewódzkim Konkursie Języków Obcych organizowanym przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu,
- dni otwarte Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego czerwiec 2011r.,
- wykładu w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych US w ramach patronatu.
Zanim rozpoczęłam staż oraz w czasie jego trwaniauczestniczyłam w wyjazdach na obchody Forsowania Odry organizowane w Siekierkach, Starych Łysogórkach oraz
w Gozdowicach. Pełniłam funkcję organizatora lub opiekuna wycieczki. Wyjazdy w Rejon Pamięci Narodowej są dla Naszej szkoły szczególnie ważne, gdyż liceum nosi imię Bohaterów spod Siekierek, a pozostałe szkoły wchodzące w skład zespołu noszą imię ppor. Ryszarda Kuleszy, który spoczywa na Cmentarzu wojennym w Siekierkach.

Efekty:

- wzrost zainteresowania młodzieży historią regionu,
- uczniowieznają historię patronem szkoły,
- zacieśnianie więzi i integracja zespołu klasowego,
- aktywny udział młodzieży w życiu biblioteki.

Opieka nad centrum multimedialnym oraz pokojem do wypoczynku dla maturzystów.

W bibliotece szkolnej funkcjonuje centrum multimedialne.To w tym miejscu uczniowie korzystają z zasobów Internetu przygotowując się do lekcji, odrabiając prace domowe lub wyszukując potrzebnych informacji. O dwóch lat pełnie również funkcję opiekuna centrum multimedialnego. Zapewniam bezpieczne i higieniczne warunki pracy ucznia poprzez m.in. przestrzeganie regulaminu centrum multimedialnego. Staram się, aby to szczególne miejsce jakim jest biblioteka i czytelnia stwarzało miłą atmosferę. Dbam o estetyczny wygląd pomieszczeń: kwiaty, ciekawe czasopisma, dostęp do książek i pracowni multimedialnej.
W mojej szkole, jako jednej z nielicznych w Polsce, funkcjonuje pokój wypoczynkowy dla maturzystów, zwany również salonem maturzystów, nad którym również sprawuję opiekę. Jest do pomieszczenie przeznaczone do pracy i odpoczynku tylko dla maturzystów. Znajdują się tam komputery z dostępem do Internetu, sprzęt audiowizualny, z którego uczniowie mogą korzystać w czasie wolnym od zajęć. Na bieżąco uzupełniam tam materiały takie jak informatory, ulotki, foldery, broszury dotyczące uczelni wyższych, szkół policealnych czy kursów dokształcających. Jest to również miejsce w którym odbywają się różnego rodzaju spotkania i konferencje.

Efekty:

- maturzyści mają w przestrzeni szkolnej miejsce tylko dla siebie,
- maturzyści, w przyjaznych warunkach, mogą spędzać czas i przygotowywać się do zajęć lub
odpocząć po zajęciach,
- uczniowie mają dostęp do aktualnych informacji o uczelniach wyższych.


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Udział w projektach międzynarodowych i edukacyjnych

Szkoła, w której pracuję jest liderem w realizacji projektów międzynarodowych. Jestem dumna, że mogłam uczestniczyć w niej wymienionych projektach. Bezcennym jest doświadczenie i umiejętności zdobyte w trakcie ich realizacji, a przyjaźnie wówczas nawiązane trwają do dziś.
23 października 2012 r. uczestniczyłam w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez moją szkołę nt. "Projekty mobilności programu VdV realizowane w ZSP Nr 1 w Chojnie, jako narzędzie służące przygotowaniu uczniów do funkcjonowania a rynku pracy". Celem spotkania było podsumowanie rezultatów zrealizowanych w szkole projektów mobilności z programu Leonardo da Vinci, oraz ocenę ich wpływu na przygotowanie uczestników praktyk zagranicznych do funkcjonowania na europejskim rynku pracy. Za aktywność w realizowaniu projektów międzynarodowych 21 listopada 2013 r. moja szkoła otrzymała I miejsce w kategorii instytucjonalnej przyznane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ogólnopolskim konkursie EDUinspiracje 2013 pod hasłem "Historie sukcesu - jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie". To ogromny sukces mojej szkoły oraz wszystkich pracowników mających wpływ na jego realizację.
1 grudnia 2010 r. uczestniczyłam wraz z uczennicą mojej szkoły w spotkaniu ewaluacyjnym podsumowującym realizację projektu "JAJO – Wielkanocne spotkania
i pogaduszki" w ramach programu Młodzież w działaniu. Był to projekt organizowany przez Polsko Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży realizowany przez szkolny Klub Europejski Douzelage z partnerem z Prienai na Litwie. Celem spotkania było omówienie realizacji projektów oraz pojawiających się problemów i sposobów ich eliminacji.
W latach 2009-2011 współpracowałam przy realizacji projektu "Różnice motorem zmian". Partnerami projektu byli Powiat Gryfiński, Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie
z polskiej strony oraz Dorset CountyCouncil, Gryphon School z Sherborne oraz Stowarzyszenie Douzelage z Sherborne.Projekt był poświęcony poznaniu zasad funkcjonowania oświaty w kraju partnerskim, formom współpracy z organem prowadzącym
i środowiskiem lokalnym, wymianie doświadczeń samorządowców, nauczycieli, pracowników oświaty oraz działaczy organizacji pozarządowych. W ramach realizacji tego projektu przygotowałam prezentację dotyczącą systemu edukacji oraz egzaminów zewnętrznych, zorganizowałam wizytę partnerów w Szkole Podstawowej, Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Gimnazjum w Chojnie. Uczestniczyłam również w spotkaniu zorganizowanym
w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty gdzie zaprezentowano projekt i jego produkty. Udział w projekcie umożliwił mi dokonanie porównań w zakresie problemów występujących
w szkołach polskich i angielskich oraz wyodrębnić podobieństwa i różnice w metodach dochodzenia do sukcesu pedagogicznego. To dzięki przykładom dobrych praktyk zaobserwowanych u partnerów w Anglii w mojej szkole powstało boisko do gry boules,
w budynkach szkolnych zainstalowano wyświetlacze alfanumeryczne informujące o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły, zorganizowano i wyposażono pokój wypoczynkowy dla maturzystów, zainstalowano zamki szyfrowe w pokojach nauczycielskich, wprowadzono zasadę przekazywania rodzicom uczniów klas pierwszych pisemną informację
o obowiązujących w szkole procedurach, opracowano broszurę projektu oraz utworzono stronę internetową projektu www.comeniusregio-zsp1chojna.eu.
W latach 2011-2012 uczestniczyłam w realizacji projektu WAVE-Woda-Aqua-Viz-Everywhere" z partnerem z Węgier. Projekt poświęcony tematyce wody na wielu płaszczyznach: w malarstwie, poezji, muzyce, transporcie, handlu, jako źródle energii, biologii czy ekologii. W ramach projektu współorganizowałam wyjazd do Krakowa, Wieliczki
i Oświęcimia.
W 2012 r. uczestniczyłam w projekcie „Postaw na kobiety” realizowanym z partnerem z Czech. Celem projektu było badanie i zrozumienie sytuacji kobiet w lokalnych społecznościach, promowanie tolerancji wśród mieszkańców regionów, przeciwdziałanie dyskryminacji na tle płci, promowanie współpracy europejskiej w zakresie problematyki
i działań młodzieżowych, określenie pozycji współczesnej kobiety w społeczeństwie, propagowanie równości płci. W ramach tego projektu uczestniczyłam w spotkaniu z Panią Henryką Krzywonos, Panią Gabrielą Kotowicz, Panią Dorotą Dobak-Hadrzyńską, oraz Wiesławą Glińską wiceprezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zorganizowałam również spotkanie z Panią Bogną Czałczyńską członkinią Rady Programowej, pełnomocniczką Kongresu Kobiet, Prezeską Fundacji Czas Dialogu.
W latach 2012-2014 uczestniczyłam w realizacji projektu „Community school - school in community” realizowanym przy współpracy z partnerem z Malty. Celem projektu było wykorzystanie doświadczenia instytucji edukacyjnych w obu regionach partnerskich wobec specyficznych problemów każdej organizacji i ich współpracy ze społecznością lokalną, a także zaangażowanie poszczególnych instytucji w proces nauczania i uczenia się. W trakcie projektu odbyło się 66 mobilności, trzy konferencje, dwa seminaria, wystawa zdjęć, powstała strona projektu www.regio-gryfino.pl
W 2014 r. uczestniczyłam w realizacji projektu „Yuoth-Partipation-Citizenship”
z partnerami z Węgier i Malty. Celem projektu było zwiększenie kompetencji społecznych
i obywatelskich jego uczestników, spowodowanie zwiększenia aktywności społecznej uczestników projektu i ich najbliższych środowisk oraz spowodowanie udziału jak największej liczby młodych ludzi z miast, w których mają miejsce działania projektu, w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Projekt dotyczył zagadnień związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, praw obywateli Unii Europejskiej, udziału młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym i europejskim, bezrobociem wśród młodych ludzi oraz przyszłości Unii Europejskiej. W ramach projektu odbyły się debaty, warsztaty, dyskusja panelowa oraz spotkania z politykami. Projekt miał na celu uświadomienie młodym ludziom ich praw oraz możliwości jakie stwarza im Unia Europejska.
W 2015 r. uczestniczyłam w projekcie koordynowanym przez Siret w Rumunii
w ramach programu Europa dla obywateli Rok zrównoważonego rozwoju w miastach Douzelage. Celem spotkania było przedstawienie zabytków Chojny oraz angielskiego Sherborne. Odbyła się wystawa fotograficzna o zabytkach Chojny, uczniowie uczestniczyli
w warsztatach Chojeńskie zabytki oczami młodzieży oraz Sherborne – miasto wielu możliwości.
W ramach projektu „Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa 2” z programu Leonardo da Vinci w 2014 r. uczestniczyłam jako opiekun w trakcie czterotygodniowego stażu w Marsaskali na Malcie. Uczennice zostały rzetelne przygotowanie do praktyki, gdyż wyjazd poprzedzony był przygotowaniem kulturowym, językowym oraz pedagogiczno -psychologicznym. Założenia projektu obejmowały odbycie czterotygodniowej praktyki zawodowej przez uczniów w zawodzie technik hotelarstwa, rozwój kompetencji językowych uczniów, zapoznanie z kulturą i obyczajami regionu, w którym uczniowie odbywali staż, współpracę międzynarodową oraz promocję szkoły poza granicami kraju. Oprócz pracy uczennice realizowały także program kulturowy przygotowany przez Pana CharlotaMifsuda. Stażystki poznały Marsaskalę, m.in. kościół parafialny św. Anny, wybudowany przez Joannitów w XVII wieku oraz potężną wieżę strażniczą św. Tomasza. Zwiedziły stolicę wyspy Vallettę, a w niej XVII wieczną Katedrę Św. Jana, monumentalny Pałac Wielkich Mistrzów, liczne pałace i zabytkowe fortyfikacje. Miały okazję poznać dawną stolicę Malty – Mdinę. Udana okazała się wycieczka na Gozo. W ciągu paru godzin wspólnie obejrzałyśmy obejrzały najciekawsze zakątki wyspy, m.in. grotę Kalypso, stolicę wyspy Victorię wraz z Cytadelą, bazylikę Ta’Pinu oraz Lazurowe Okno.
Moja szkoła od lat bierze udział w realizacji projektów międzynarodowych, stwarzając uczniom możliwość rozwoju zawodowego, poszerzania horyzontów, poznawania innych kultur, obyczajów i języków.
W chwili obecnej uczestniczę w realizacji projektu "Healtheducation for life" zaplanowanym do realizacji na lata 2014-2016 z partnerami z Węgier i Turcji. Celem projektu jest promowanie edukacji zdrowotnej, stworzenie narzędzi do skutecznego realizowania wychowania zdrowotnego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w krajach partnerskich.
Podczas realizacji projektu partnerzy zbadają różnice w obszarze edukacji prozdrowotnej, zidentyfikują podobieństwa oraz wypracują rozwiązania, które będą mogły zostać wdrożone
w innych krajach europejskich. Produktem projektu będzie platforma internetowa, która zapewni dostęp do informacji dotyczących metod prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Na platformie będą zamieszczane scenariusze lekcji, quizy i gry, zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Powstanie również zeszyt ćwiczeń
z kwestionariuszami ankiet, testami i krzyżówkami, które będą mogły być wykorzystywane jako materiały dydaktyczne podczas lekcji.
Efekty:
- poznanie systemów edukacyjnych innych państw,
- poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych w innych krajach,
- poznanie problemów wychowawczych występujących w krajach partnerów projektu,
- poznawanie kultury innych krajów,
- motywacja do nauki języka angielskiego,
- korzystanie z dobrych praktyk,
- nawiązanie współpracy z nauczycielami innych krajów,
- podnoszenie jakości pracy szkoły,
- promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i w krajach partnerskich.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej


W 2013 r. nawiązałam współpracę ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych
i Zawodowych RP by po raz pierwszy przystąpić do Ogólnopolskiego Tygodnia Planowania Kariery Zawodowej.Głównym celem tej akcji jest promowanie wśród młodzieży idei świadomego planowania własnej kariery zawodowej i podejmowania działań na rzecz poradnictwa zawodowego.Zaangażowałam uczniów i nauczycieli do aktywnego udziału
w zaplanowanych spotkaniach. Odbył się cykl spotkań z pracownikami Powiatowego Urzędu Pacy w Chojnie poświęcony temu jak założyć własną firmę, jak pozyskać fundusze na założenie własnej działalności oraz jak zarejestrować się w biurze pracy jako osoba poszukująca pracy. Doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Chojnie poprowadziła zajęcia dotyczące aktywnych metod poszukiwania pracy oraz przedstawiła
i omówiła projekt „OHP, jako realizator usług rynku pracy”. Uczniowie obejrzeli film dotyczący predyspozycji zawodowych. W trakcie obchodów Tygodnia Kariery Zawodowej psycholog szkolny była do dyspozycji wszystkich zainteresowanych uczniów, którzy mogli zgłaszać się na indywidualne rozmowy. Uczniowie spotkali się także z przedstawicielami różnych zawodów tj.: z policjantem, psychologiem,pielęgniarką, pedagogiem,nauczycielem, strażakiem, ratownikiem wodnym.Celem wszystkich spotkań było zapoznanie uczniów ze specyfiką różnych zawodów. Zaproszeni goście opowiadali o swojej karierze zawodowej. Wszyscy wychowawcy otrzymali scenariusze zajęć oraz materiały związane tematycznie
z planowaniem kariery zawodowej. Uczniowie mieli okazję skorzystać z wielowymiarowego kwestionariusza preferencji zawodowych, kwestionariusza Scheina, kwestionariusza temperamentu, testu profilu zainteresowań a także poznać style uczenia się. Zainteresowani mogli skorzystać z punktu informacyjnego, w którym udostępniono ulotki oraz informatory dotyczące planowania ścieżki kariery zawodowej i edukacyjnej. Podczas Tygodnia Kariery Zawodowej prezentowana była wystawa fotograficzna uczniów uczestniczących w konkursie fotograficznym „Moja pasja - mój zawód”. Wystawa była również prezentowana
w Chojeńskim Centrum Kultury i cieszyła się sporym zainteresowaniem w środowisku lokalnym. Wyniki konkursu zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły. Odbyły się również warsztaty nt. planowania kariery zawodowej dla młodzieży mieszkającej w internacie.
W zaplanowanych spotkaniach oraz warsztatach łącznie uczestniczyło 362 uczniów.
W roku szkolnym 2014/2015 Nasza szkoła kolejny raz włączyła się w działania Ogólnopolskiego Tygodnia Planowania Kariery Zawodowej przeprowadzanego w tym roku pod hasłem: „Jak zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy?”.HonorowypatronatMinistra Pracy
i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej podnosi rangę tego przedsięwzięcia. W ramach Tygodnia Planowania Kariery odbył się cykl spotkań pt. „Jak z sukcesem wejść na rynek pracy?”. Zaproszeni goście podzielili się z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym oraz zachęcali uczniów do poszukiwania w sobie pasji, radości i determinacji do osiągania życiowych planów. Odbyły się także warsztaty kulinarne po nazwą „Kulinaria na rynku pracy”. Dzięki nawiązaniu współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
w Szczecinie, rzecznik ZUS przeprowadził cykl spotkań z uczniami poświęcony ubezpieczeniom społecznym.
Uczniowie klas IV technikum zawodowego rozwiązywali Quiz wiedzy o rynku pracy. Odbyły się warsztaty z psychologiem szkolnym podczas których uczniowie rozmawiali
o sztuce autoprezentacji oraz o swoich mocnych i słabych stronach,identyfikowali własne umiejętności na podstawie zainteresowań. Efektem warsztatów były prace interpretowane przez psychologa.Uczniowie klasy IV H/G spotkali się z dietetyczką która opowiedziała uczniom
o swojej ścieżce kariery zawodowej, specyfice zawodu dietetyka i możliwościach zatrudnienia oraz dalszego samodoskonalenia zawodowego. Pani dietetyk w interesujący sposób przedstawiła uczniom ważne zasady zdrowego odżywiania, bardzo istotne zwłaszcza
w młodym wieku. Uczniowie dowiedzieli się także co szkodzi ich zdrowiu, jaki wpływ na ich zdrowie ma nieprawidłowe odżywianie i stosowanie używek.
Kolejnym zaproszonym gościem był właściciel studia fotograficznego w Chojnie,który przybliżył młodzieży na czym polega jego praca a także zdradził tajniki swojego warsztatu. Fotograf przyniósł ze sobą jeden z najnowocześniejszych aparatów fotograficznych wraz z różnymi obiektywami. Uczniowie mogli zobaczyć jak wygląda profesjonalny sprzęt do robienia zdjęć i czym różnią się poszczególne obiektywy.
Odbyły się również spotkania kl. III MPS i II TŻ z doradcą zawodowym. Celem spotkania było uświadomienie młodzieżyjak ważną rolę w ich życiu odgrywają zainteresowania, pasje, dlaczego warto dążyć w życiu do osiągnięcia wyznaczonego celu. Podczas rozmów z doradcą uczniowie zastanawiali się, co dla nich oznacza sukces i czy warto wykorzystywać swoje zainteresowania, aby ten sukces osiągnąć.
Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach plastycznych związanych z rynkiem pracy. Młodzież za pomocą dowolnej techniki plastycznej (rysunek, wydzieranka, kolaż) przedstawiała swoje przemyślenia na temat: „Kim chcę zostać w przyszłości?”
Warsztaty z doradcą zawodowym pozwoliły na dotarcie do młodzieży i przekazanie im, że właśnie w szkole mogą określić swoje umiejętności i kierunek, którym chcą podążać w przyszłości oraz odpowiedzieć sobie na pytanie jak wykorzystać swoje zainteresowanie i marzenia. Na zakończenie spotkania doradca zawodowy podkreślił jak ważne jest, aby uczeń nauczył się świadomie podejmować decyzje co do swojej przyszłości - zwłaszcza zawodowej. W trakcie kolejnego cyklu Rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie, omówił m.in. czym są ubezpieczenia społeczne, jaką rolę odgrywają w naszym życiu i dlaczego są takie ważne w kontekście przyszłej emerytury. Przedstawił także strukturę organizacyjną ZUS, ubezpieczenia obowiązkowe, dobrowolne, przedstawił zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne, szczególnie dla osób które planują podjęcie działalnościgospodarczej. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób i z jakimi dokumentami i formularzami należy zgłaszać się do ZUS w roli przedsiębiorcy, jak zgłosić pracowników czy rozliczyć środki korzystając z e-urzędu - Platformy Usług Elektronicznych. To niezwykle istotny temat, szczególnie dla uczniów, którzy niedługo wejdą na rynek pracy. Pracownicy ZUS przywieźli ze sobą druki dokumentów, które składa są w tej instytucji w momencie podjęcia zatrudnienia. Każdy z uczniów otrzymał informację w jaki sposób takie dokumenty należy wypełnić.
Uczniowie kl. II kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych wzięli udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez właścicielkę firmy gastronomicznej świadczącej usługi cateringowe oraz zajmującej się organizacją imprez okolicznościowych. Firma ta słynie w naszym regionie z bardzo oryginalnych i pysznych tortów. Na wstępie przybliżyła uczniom specyfikę pracy w swojej firmie oraz podzieliła się doświadczeniem w zdobywaniu funduszy na założenie własnej działalności gospodarczej. Warsztaty były dla uczniów wielką kulinarną przygodą, podczas której powstały cztery przepiękne torty, udekorowane z ogromną pomysłowością i kreatywnością uczniówDoradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracyprzedstawiła młodzieży aktualny stan bezrobocia wPolsce oraz zapoznała uczniów z aktywnymi metodami poszukiwania pracy. Podczas spotkania młodzież dowiedziała się, które zawody są deficytowe, a które nadwyżkowe. Na koniec spotkania młodzież rozwiązywała test Hollanda, określający ich predyspozycje zawodowe.
W ramach kolejnych zajęć zawodoznawczych w naszej szkole odbyło się spotkanie właścicielką salonu fryzjerskiego „Kosmyk” w Chojnie. Uczniowie z naszej szkoły, kształcący się w zawodzie fryzjer uczą się tam zawodu. Uczniowie dowiedzieli jak można w młodym wieku zostać właścicielem salonu fryzjerskiego. Młodzież dowiedziała się również, od potencjalnego pracodawcy, czego pracodawca oczekuje od uczniów jako przyszłych pracowników, zaznaczając że jest to w dzisiejszych czasach prestiżowy zawód, wymagający kreatywności i otwartości na potrzeby klienta. Przyszli fryzjerzy powinny być zaradni, mieć talent, nie bać się pracy z klientemi znać zasady dobrego zachowania.
Menadżerka restauracji Piastowska w Chojnie uczestniczyła w spotkaniuuczniów kl. III technikum hotelarskiego i w bardzo ciekawy sposób przybliżyła uczniom specyfikę swojej pracy oraz jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba wykonująca ten zawód. Uczniowie uświadomili sobie, że to trudna pracai często trzeba być dyspozycyjnym całą dobę. Menadżer hotelu zarządza wszystkim. Każdy szczegół w sprawie organizacji wesela czy też innej imprezy okolicznościowej uzgadniany jest z menadżerem. Zarządza ludźmi pracującymi
w hotelu oraz zajmuje się sprawami finansowymi. Menadżerka przyniosła ze sobą przykładowe dokumenty, które prowadzone są w restauracji System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) oraz dzienną kartę rozliczeńzamawianych produktów. Uczniowie mogli zapoznać się z przyniesionymi dokumentami.
Spotkanie z właścicielem klubu bokserskiego „Garda” oraz utytułowanym trenerem boksu spotkało się ze szczególnym zainteresowaniem męskiej części naszych uczniów. Trener, absolwent naszej szkoły, w przeszłości sam trenował boks i kick-boxing, a obecnie zajmuje się trenowaniem młodych adeptów boksu. Dzięki ambicji, wytrwałości oraz mądrym ludziom, których spotkał na swej drodze obecny trener zawdzięcza swój sukces. Nasz gość przekonywał uczniów, że w życiu nic nie przychodzi samo. Na każdy sukces trzeba ciężko pracować. Uczniowie byli zachęcani do aktywności fizycznej, a szczególnie do trenowania boksu, który wymaga samodyscypliny, wytrwałości i myślenia czyli generalnie cech dobrego pracownika. Spotkanie cieszyło się dużą popularnością i po zakończeniu wielu uczniów pytało trenera
o możliwość podjęcia treningu bokserskiego.
Spotkanie z trenerem karate Kyokushin z Uczniowskiego Klubu Sportowego
z Morynia zorganizowane było szczególnie dla uczniów klaso profilu społeczno-wojskowym. Młodzież wysłuchała informacji o przebiegu kariery zawodowej oraz o jego zamiłowaniu do uprawiania sportu. Trener karate zachęcał uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, do uprawiania sportu, do tego aby każdy w życiu miał jakiś cel i sukcesywnie dążył do jego realizacji.
Spotkanie z przedstawicielem mediów, dziennikarzem i redaktorem naczelnym portalu internetowego chojna24.pl.W trakcie spotkania młodzież usłyszała m.in., że należy poszukiwać swojej drogi, nie bać się zmian i realizować swoje marzenia. Nasz gość sam wielokrotnie zmieniał zawód i miejsca pracy, aż w końcu od paru lat z sukcesem prowadzi wraz z żoną firmę, ale ciągle ma kilka pomysłów na życie. Uczniowiepoznali z praktycznej strony tajniki zawodu dziennikarza oraz dominujące cechy, które powinna posiadać osoba wykonująca ten zawód. Młodzież zadawała wiele pytań na które uzyskała satysfakcjonujące odpowiedzi.
Uczniowie z klas maturalnych pod kierunkiem szkolonego doradcy zawodowego próbowali odpowiedzieć na pytanie Czym jest sukces w życiu człowieka? W czasie zajęć uczniowie próbowali sprecyzować czym jest sukces i co gwarantuje jego osiągnięcie. W części warsztatowej zadaniem uczniów było przedstawienie znaku graficznego, który odzwierciedlałby ich wymarzony sukces.
Doradca zawodowy przedstawiła uczniom możliwości dalszego kształcenia i wyboru zawodu w oparciu o najnowszą wiedzę dotyczącą rynku pracy. Ważne jest,aby młody człowiek wiedział, że sukces to nie tylko sława, kariera i pieniądze, ale przede wszystkim zadowolenie
wykonywanego zawodu.
Dla uczniów mieszkających w internacie odbyły się warsztaty nt. świadomego wyboru zawodu. W trakcie warsztatów młodzież określiła swoje zainteresowania, które mają wpływ na wybór zawodu oraz dokonała samooceny swoich zdolności i umiejętności
W czasie trwania Tygodnia Planowania Kariery odbył się konkurs plastyczny „Moja przyszłość na rynku pracy”. Wyniki konkursu zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły.
Wychowawcy klas otrzymali pakiet materiałów zawierający scenariusze zajęć do realizacji podczas godziny wychowawczej oraz kwestionariusze określające predyspozycje zawodowe uczniów.
Każde z wymienionych działań realizowanych w ramach Tygodnia Planowania Kariery zakończone było ankietą ewaluacyjną. Wnioski po ich analizie jednoznacznie wskazują, jak ogromna jest potrzeba na organizowanie tego typu działań oraz to, że warto je promować.
Wierzę, że spośród wielu spotkań oraz prezentowanych możliwości ścieżek kariery zawodowej, przedstawionych sukcesów zawodowych i osiągnięć uczniowie zostali zainspirowani przynajmniej jedną historią. W zaplanowanych spotkaniach oraz warsztatach łącznie wzięło udział 615 uczniów.

Efekty:

- upowszechnianie wśród uczniów roli i zadań doradcy zawodowego,
- zachęcanie uczniów do planowania swojej przyszłości,
- zachęcanie uczniów do rozwijania pasji,
- nawiązanie współpracy z oddziałem ZUS-u,
- zorganizowanie konferencji podsumowującej wydarzenie,
- wyróżnienie, jako jedna z dwóch placówek z województwa zachodniopomorskiego, za
działania podejmowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Planowania Kariery
Zawodowej.


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


1. Rozpoznawanie i rozwiązanie problemu wychowawczego:
obniżenie motywacji do nauki.

Identyfikacja problemu.
Problem wychowawczy dotyczy niskiej motywacji do nauki. Niska motywacja lub jej brak dotyczy uczniów na każdym etapie edukacyjnym.Rolą nauczyciela jest takie prowadzenie zajęć by zmienić postawy ucznia w tym zakresie, i uświadamiać na każdym etapie kształcenia że nauka, to bezcenna wartość. Ważne jest takie kształtowanie postaw, by uczeń pragnął wiedzieć, by chciał całe życie dbać o swój rozwój.

Geneza i dynamika problemu.

Paweł był uczniem liceum ogólnokształcącego o profilu społeczno-wojskowym. Osiągał słabe wyniki w nauce. W grupie wychowankówbyłbardzo lubiany, aktywnie włączał się w życie towarzyskie ale w trudnych sytuacjachmożna na nim polegać. Utalentowany artystycznie często występował na akademiach szkolnych. Aktywnie uczestniczył również
w życiu kulturalnym swojej miejscowości. Gdy udało mu się dostać do upragnionego zespołu muzycznego Paweł zaczął żyć innym życiem. Nagle okazało się, że próby z zespołem są ważniejsze niż słówka z angielskiego czy sprawdzian z fizyki. Przewartościowało się jego życie i priorytety tam umieszczone. Rodzice zaczęli się martwić i szukać pomocy by syn ukończył szkołę. Z rozmów przeprowadzonych z rodzicami wynikało, że w domu nie ma problemów finansowych ani rodzinnych. Pozostałe dzieci osiągają dobre wyniki w nauce. Rodzice prosili o pomoc bo wierzyli, że nasze wspólne działania mogą pomóc Pawłowi
w ukończeniu szkoły.

Znaczenie problemu.
Rozmowa z wychowawcą i pedagogiem pozwoliły ustalić, że problemy Pawła wynikają nie tyle z braku jego możliwości intelektualnych ale zbraku motywacji do nauki, zaległości oraz przekonaniu że kariera muzyczna stoi przed nim otworem, i nie ma co marnować czasu
w szkole.

Prognoza negatywna.

Brak reakcji na tego typu problemy lub niewystarczająca reakcja mogły spowodować brak promocji do następnej klasy lub rezygnację ucznia ze szkoły.

Prognoza pozytywna.

Wiedziałam jakie są przyczyny takiej postawy Pawła, wobec obowiązków szkolnych mogłam więc zaplanować konkretne działania. Problem został zdiagnozowanypo pierwszym półroczui było wystarczająco dużo czasu by nadrobić zaległości w nauce.

Propozycje rozwiązania.

Założyłam osiągnięcie następujących celów:

- promocja do następnej klasy,
- systematyczna praca nad zaległościami,
- współpraca z pedagogiem nad zmianą motywacji do nauki,
- ścisła współpraca z rodzicami,
- wzmacnianie pozytywnej motywacji do nauki i pomoc w pokonywaniu trudności;

Wdrażanie oddziaływań

Po rozmowach przeprowadzonych z rodzicami Pawła, wychowawcą oraz pedagogiem poprosiłam Pawła na rozmowę dotyczącą jego przyszłości. Zapytałam, co wydarzy się w jego życiu jeżeli np. jutro złamie rękę i nie będzie już nigdy mógł grać na gitarze, gdy straci głos
i już nigdy nie zaśpiewa? Okazało się, że mój wychowanek nie brał takiej możliwości pod uwagę. Przytoczyłam mu kilka historii z życia młodych, świetnie się zapowiadających sportowców, aktorów, piosenkarzy którym z powodu kontuzji legła w gruzach świetnie zapowiadająca się kariera. Tylko ci z nich, którzy mieli plan B, ukończoną szkołę czy jakieś kwalifikacje utrzymali się na rynku. O pozostałych słuch zaginął lub skończyli na dole drabiny społecznej. Po takim wstępie zaproponowałam Pawłowi, że od dziś bierzemy się ostro do pracy, bo człowiek taki jak on zasługuje na sukces i powodzenie w życiu. W trakcie rozmów
z Pawłem skupiłam się na przekazaniu mulicznych argumentów dotyczących kontynuowania nauki, przedstawiłam skuteczne metody uczenia się i starałam się motywować go do nauki. Nauczyciele przychylili się do propozycji współpracy i zadawali Pawłowi dodatkowe zadania domowe, by mógł w usystematyzowany sposób uzupełnić zaległości. Traf chciał, że kilka tygodni po naszej rozmowie Paweł miał drobny wypadek podczas jazdy motorem. Przez kilka dni, ze względu na potłuczenia, nie mógł swobodnie ruszać ręką. Mam wrażenie, że ten incydent skuteczniej niż wszystkie moje słowa przekonały go o konieczności zdobycia wykształcenia.

Efekty oddziaływań.


W efekcie podjętych działań zmieniła się motywacja Pawła do nauki. Ciężką pracą
i przy pomocy wychowawcy, pedagoga i nauczycieli Paweł nadrobił zaległości w nauce. Zmieniła się jego postawa wobec edukacji i systematycznej pracy. Dzięki zaangażowaniu wielu osób Paweł ukończył szkołę średnią. Wiem, że od października wybiera się na studia. Nadal gra w zespole i rozwija swoje artystyczne zamiłowania. Odczasu gdy pierwszy raz rozmawiałam z rodzicami Pawła minęło sporo czasu. Z perspektywy czasu widzę, że szczera rozmowa ze wszystkimi osobami zainteresowanymi pomocą dziecku jest niezwykle potrzebna. Konsekwencja w działaniu ze strony rodziców, nauczycieli i Pawła przyniosła pozytywny efekt.
Najciekawsze jest zakończenie tej historii. Niedawno rozmawiałam z Pawłem. Okazało się, że jego tata po wielu latach pracy zawodowej musi uzupełnić kwalifikacje i ukończyć studia. Paweł zaproponował byśmy teraz wspólnie, w ramach rewanżu, motywowali jego tatę do osiągania dobrych wyników, pisania pracy magisterskiej i ukończenia studiów. Usłyszałam, że skoro w jego przypadku moje metody zadziałały, to z tatą nie będzie większych problemów.

2. Wpływ sytuacji rodzinnej na zachowanie ucznia.

Joanna była skromną, sumienną, i życzliwą dziewczyną. W gimnazjum, z którego przyszła do mojej szkoły, osiągała średnie i niskie wyniki z przedmiotów objętych programem nauczania. Miała problemy z matematyką, W grupie wychowanków lubiana, ale nie włączająca się z własnej woli w życie internackie. Wykonywała zlecone zadania ale nie wykazywała żadnej inicjatywy. Wolny czas najczęściej spędzała w pokoju izolując się od innych mieszkańców. Nie sprawiała problemów wychowawczych, ale była wycofana i raczej nieufna. Na początku września podczas dyżuru pojawiła się mama Joanny, by dowiedzieć się jak córka radzi sobie w internacie. Opowiedziałam o moich obserwacjach i poprosiłam o kilka informacji na temat sytuacji rodzinnej podkreślając, że mam na względzie wyłącznie ustalenie faktów, by pomóc uczennicy. W trakcie rozmowy dowiedziałam się, że w rodzinie występuje problem alkoholowy, brak pracy, niskie dochody z niewielkiego gospodarstwa rolnego oraz inne problemy. Rodzina była objęta nadzorem kuratorskim i niewydolna wychowawczo. Okazało się, że moja wychowanka nie ma poczucia przynależności do rodziny, zaburzone są zarówno kontakty z ojcem jak i matką. Wychowaniem dziewczyny zajmują się raczej dziadkowie,
z którymi Joannę łączyła bardzo silna więź, i to oni namówili wnuczkę do zamieszkania
w internacie. Zasugerowałam mamie by zgłosiła się do Ośrodka Pomocy Społecznej i poprosiła
o dofinansowanie kosztów utrzymania dziewczynki w internacie. W efekcie OPS dofinansował dziewczynce koszty pobytu, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na wymianę garderoby oraz inne potrzebne rzeczy. Inaczej spojrzałam za zachowanie i sposób bycia uczennicy.

Znaczenie problemu.

Problemy uczennicy były spowodowane skomplikowaną sytuacją rodzinną oraz strachem przed brakiem akceptacji ze strony nowych koleżanek i kolegów. To przyczyniało się do izolacji i życia w poczuciu osamotnienia. Problemy z nauką i brak nawyku systematycznej pracy znacznie utrudniało uzyskanie pozytywnych wyników w nauce. Niedostateczne opanowanie wiadomości miało zdecydowany wpływ niską samoocenę ucznia.

Prognoza negatywna.

Brak zainteresowania i podjęcia działań wychowawczych i opiekuńczychspowoduje nasilenie się stanów lękowych oraz wycofanie dziewczynki z życia społecznego,
a w konsekwencji rezygnację z nauki i porzucenie szkoły.

Prognoza pozytywna.

Podjęte działania spowodują poprawę sytuacji materialnej uczennicy. Dobre oceny, będące efektem systematycznej pracy, zwiększą pewność siebie, a osiągnięcia w sporcie zaowocują wzrostem samooceny. Joanna będzie lepiej pracowała w grupie i nawiąże nowe przyjaźnie. Wzrośnie jej wiara w swoje możliwości.
Propozycje rozwiązania.

Założyłam osiągnięcie następujących celów:

- uczennica uzyska pozytywne oceny,
- wzrośnie jej samoocena,
- poprawią się relacje Joanny z grupą rówieśniczą,
-zmieni się jej postawa wobec rodziny;


Efekty oddziaływań

W trakcie kolejnego dyżuru zaprosiłam Asię do pokoju wychowawców. Wyjaśniłam, że znam sytuację, i jeżeli sobie tego życzy, mogę jej pomóc, ale nie podejmę żadnych działań bez jej zgody i akceptacji. Ustaliłyśmy, że na każdym moim dyżurze Asia będzie w mojej obecności odrabiała zadania domowe, a jak będzie chciała to zawsze możemy porozmawiać na każdy temat. Do współpracy zaangażowałam kierownika internatu, innych wychowawców, pedagoga szkolnego oraz współlokatorki Asi, dziewczyny od dłuższego czasu mieszkające w internacie, cieszące się autorytetem i poważaniem w grupie. Małymi krokami, chwaląc
i doceniając każdy drobny sukces Joasi widziałam jak dziewczynka się zmienia. Coraz chętniej angażowała się w kontakty z innymi wychowankami, częściej się uśmiechała i zaczęła odnosić sukcesy w rozgrywkach sportowych. Wspólne działania osób życzliwych Asi przynosiły spodziewane efekty. Zdarzało się, że po weekendowych pobytach w domu Asia była zmartwiona i smutna, a poczucie winy przeradzało się w spadek motywacji do nauki i chęć izolowania się od innych. Ale bywało tak coraz rzadziej. W trakcie rozmów wspierających Asia od wielu osób dorosłych znających sytuację słyszała, że nie ma żadnej jej winy za sytuację w jakiej znajduje się jej rodzina. Praca z pedagogiem nad zmianą postaw również przynosiła pozytywne efekty. Systematyczne odrabianie lekcji oraz przygotowywanie się do zajęć zaowocowało poprawą ocen i wyższą samooceną. Na moją prośbę nauczycielka matematyki poświęciła swój prywatny czas i w krótkim czasie Asia nadrobiła zaległości
w matematyce tak, że była w stanie samodzielnie przygotowywać się do zajęć i uzyskiwać pozytywne oceny.

Podsumowanie

W mojej codziennej pracy przyświecają mi wytyczne z Raportu UNESCO, Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku, opracowanego pod przewodnictwem Jacqes'a Delorsa "Edukacja jest w niej ukryty skarb". Absolutnie zgadzam się ze stwierdzeniem, że nie wystarczy by jednostka zgromadziła w swoim początkowym okresie życia zapas wiedzy, z której mogłaby następnie czerpać w nieskończoność. Każdy powinien umieć wykorzystywać w ciągu całej swojej egzystencji wszystkie okazje do aktualizowania, pogłębiania i wzbogacana tej podstawowej wiedzy i dostosowywać się do zmieniającego się świata.
Cztery filary, na które zwracają szczególną uwagę twórcy Raportu, są podstawą edukacji przez całe życie:
- uczyć się, aby wiedzieć, by móc korzystać z możliwości, jakie stwarza edukacja przez całe życie;
- uczyć się, aby działać, w celu zdobycia nie tylko kwalifikacji zawodowych, lecz przede wszystkim kompetencji, które pozwolą stawić czoło różnym sytuacjom oraz pracować
w zespole;
- uczyć się, aby żyć wspólnie, dążąc do pełniejszego rozwoju, realizowania wspólnych projektów i uczenia się rozwiązywania konfliktów z poszanowaniem zasad pluralizmu, wzajemnego zrozumienia i pokoju;
- uczyć się, aby być, by łatwiej osiągnąć pełny rozwój swojej osobowości i móc działać nieustannie, zwiększając zdolność do autonomii, osądu i osobistej odpowiedzialności, nie zapominając o potencjale każdej jednostki: pamięci, rozumowaniu, poczuciu estetyki, zdolnościach fizycznych oraz umiejętnościach porozumiewania się.
W okresie stażu realizowałam zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego oraz inne przedsięwzięcia, które miały i mają wpływ na jakość mojej pracy oraz na jakość pracy szkoły. Zadania te nadal stanowią dla mnie źródło inspiracji do wytężonej pracy w przyszłości.
Udział w różnorodnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego pozwolił mi stale się rozwijać oraz efektywniej wypełniać obowiązki zawodowe. Potrafię korzystać
z zasobów Internetu oraz w praktyce stosować technologię informacyjną. Dzielę się
z innymi nauczycielami wiedzą i doświadczeniem. Realizuję obowiązki wykraczające poza obowiązki służbowe. Zamierzam rozwijać swoje kompetencje zawodowe poszukując nowych obszarów działalności zawodowej.
Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz za działania na rzecz szkoły w latach 2011 i 2013 otrzymałam nagrodę Dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.