X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28396
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IWONA GAJOWNICZEK-AFTYKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RUDNIE

RUDNO, CZERWIEC 2015
CZĘŚĆ A - PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Iwona Gajowniczek-Aftyka
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Zespół Szkół w Rudnie, ul. Spacerowa 110, 21-140 Michów
NAUCZANY PRZEDMIOT – język angielski
POSIADANE KWALIFIKACJE :
- Dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – filologia polska, specjalności: nauczycielska i edytorska;
- Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – filologia, specjalność anglistyka
i język rosyjski;
- Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori.
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Katarzyna Karabela-Wolińska
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09.2012 – 31.05.2015


DOKUMENTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU
- Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego – zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły;
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego;
- Ocena dorobku zawodowego za okres stażu.
CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wstęp

Czas trwania stażu mającego na celu uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego był dla mnie okresem intensywnego rozwoju i pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłam sobie w planie rozwoju zawodowego. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności opiekuńczo – wychowawcze oraz dydaktyczne, doskonaliłam znajomość prawa oświatowego w sferze funkcjonowania szkoły, jak też aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, opiekuńczych
i wychowawczych. Było to dla mnie duże wyzwanie, a jednocześnie okazja do refleksji nad swoją dotychczasową pracą.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem przekonana, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo – wychowawczymi oraz dydaktycznymi jest niekończącym się zadaniem nauczyciela i człowieka w ogóle, więc muszę stale się rozwijać i dążyć do uzyskiwania jak najlepszych efektów swojej pracy.

§7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.
(Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

Na początku roku szkolnego 2012/13 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany z dnia 14 listopada 2007r.). Na tej podstawie opracowałam plan rozwoju zawodowego, przy tworzeniu którego starałam się uwzględnić specyfikę szkoły oraz potrzeby uczniów, rodziców, środowiska szkolnego oraz rozwój własnych kompetencji i umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela. Zgodnie z przepisami, we wrześniu 2012r. przekazałam plan rozwoju wraz z wnioskiem o rozpoczęcie stażu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Rudnie, panu mgr inż. Jerzemu Krawczakowi.
W celu pogłębienia swojej wiedzy uczestniczyłam w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego:
- Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
- Analiza formalna i merytoryczna dokumentacji składanej przez nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli oraz odbyte szkolenia z tego zakresu pozwoliły mi lepiej poznać procedury awansu zawodowego. Stały się także istotną pomocą przy pisaniu sprawozdania z okresu stażu i przygotowywaniu do egzaminu na nauczyciela mianowanego.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Ważnym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu – panią mgr Katarzyną Karabela-Wolińską. Na początku naszej współpracy zawarłyśmy kontrakt, który określał formy wzajemnej współpracy w sposób jednoznaczny i przejrzysty.
Nawiązanie współpracy trwającej 2 lata i 9 miesięcy pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po lekturze najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Ustawa Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam działania związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek
o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Pogłębiając znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły podjęłam następujące działania:
- Zapoznałam się z dokumentacją obowiązującą w szkole: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki, Regulaminem Wycieczek Szkolnych, procedurami postępowania w sytuacjach trudnych, dokumentami związanymi z zajęciami dydaktycznymi: dziennikami lekcyjnymi w formie papierowej i elektronicznej, podstawą programową kształcenia ogólnego, programami nauczania, planami dydaktycznymi itp.;
- Zaznajomiłam się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami podczas przerw oraz dyskotek, zastępstwami;
- Analizowałam dokumentację samodzielnych wpisów do dzienników;
- Aktywnie uczestniczyłam w zebraniach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych, gdzie
w roku szkolnym 2014/2015 pełniłam funkcję przewodniczącej. Organizowałam zebrania zespołu podczas których dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami, a także korzystałam z ich dorobku;
- Należałam do zespołu opracowującego Program Wychowawczy Szkoły. Jako wychowawca klasy gimnazjalnej byłam członkiem Zespołu Wychowawczego. Będąc nauczycielem klas I-III szkoły podstawowej uczestniczyłam również
w zebraniach Zespołu Nauczycieli Nauczania Zintegrowanego. Na spotkaniach wspólnie z innymi nauczycielami omawiałam sytuację wychowawczą klas, dzieliłam się swoimi opiniami i uwagami oraz starałam się znaleźć rozwiązanie
w sytuacjach problematycznych;
- Byłam członkiem Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, uczestniczyłam
w spotkaniach zespołu, określałam sytuację psychologiczno – pedagogiczną uczniów klasy, której byłam wychowawczynią oraz dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami odnośnie klas, w których uczę;
- Uczestniczyłam w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, a także pisałam protokoły
z posiedzeń;
- Brałam czynny udział w opracowaniu i wdrażaniu programu poprawy efektywności kształcenia dla Gimnazjum nr 2 w Rudnie w zakresie wymagania „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej” poprzez współdziałanie z innymi nauczycielami, opracowanie i realizację programu naprawczego z języka angielskiego, motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników nauczania oraz współpracę z rodzicami;
- Jako nauczyciel – wychowawca bardzo często współpracowałam z rodzicami. Brałam udział w spotkaniach z nimi– ogólnych, klasowych oraz indywidualnych,
a także nawiązywałam kontakt telefoniczny, zależnie od zaistniałych potrzeb.
Biorąc udział w zebraniach zespołów oraz angażując się w różnorodne działania jako nauczyciel i wychowawca zdobywałam nową wiedzę i umiejętności, a także dzieliłam się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z innymi. Wspólnie wypracowywaliśmy strategie postępowania w różnych sytuacjach i rozwiązywaliśmy bieżące problemy.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W trakcie stażu doskonaliłam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych, w związku z tym podejmowałam różnorodne działania.
- Na zebraniach Zespołu Nauczycieli Języków Obcych wspólnie z innymi nauczycielami dokonywaliśmy ewaluacji przedmiotowego systemu nauczania, poruszaliśmy problemy uczniów posiadających różne dysfunkcje, omawialiśmy sposoby realizacji zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wymienialiśmy się doświadczeniami w celu doskonalenia przedmiotowo – dydaktycznego, przygotowywaliśmy wystąpienia odnośnie zagadnień związanych z nauczaniem języków obcych, np.: podstawy programowej, sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, projektów gimnazjalnych, opracowywaliśmy plan pracy zespołu mający na celu poszerzenie wiedzy uczniów i poprawę wyników nauczania, rozmawialiśmy na temat pracy kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, zajęć przygotowujących do sprawdzianu i egzaminu, omawialiśmy różne sprawy bieżące;
- Opracowałam plan wychowawczy nauczyciela języka angielskiego, w którym zawarłam system wartości oraz zadania i cele realizowane w trakcie lekcji języka angielskiego;
- Prowadziłam szkolne koła zainteresowań z języka angielskiego, do których opracowałam programy nauczania zależnie od rodzaju zajęć oraz możliwości i potrzeb uczniów. Były to zajęcia rozwijające dla osób zdolnych, jak też zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych potrzebujących dodatkowej pomocy i wsparcia oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego;
- Przygotowywałam i wdrażałam do realizacji scenariusze lekcji języka angielskiego, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz uroczystości szkolnych;
- Przeprowadzałam diagnozy wstępne i na koniec roku szkolnego, a następnie opracowywałam ich wyniki, dokonywałam ewaluacji, wyciągałam wnioski oraz wdrażałam działania mające na celu poprawę efektów nauczania;
- W trakcie stażu systematycznie dążyłam do wzbogacenia swojego zasobu metod nauczania m. in. poprzez zastosowanie metod aktywizujących. Wśród najczęściej stosowanych przeze mnie znalazły się: dyskusja i burza mózgów, których używałam, by pobudzić uczniów do wyrażania własnej opinii, a tym samym bardziej zainteresować ich omawianymi zagadnieniami, gry i zabawy dydaktyczne pomagające utrwalić przerabiany materiał oraz prace projektowe, które były ciekawą odmianą dla tradycyjnych form pracy. Innym urozmaiceniem prowadzonych przeze mnie zajęć było zastosowanie na lekcjach filmów, prezentacji multimedialnych i piosenek, które stanowią doskonały sposób zarówno na wprowadzenie nowego, jak i utrwalenie już przerabianego materiału. Bardzo dobrze sprawdziło się także wykorzystanie tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem, z której uczniowie chętnie korzystają;
- Jako element wzbogacający lekcje przygotowywałam dodatkowe pomoce dydaktyczne, np. karty pracy, karty obrazkowe, prezentacje multimedialne, plakaty. Opracowałam również różne materiały sprawdzające postępy uczniów, czyli sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia kontrolne;
- Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam lekcje języka angielskiego w obecności opiekuna stażu oraz Dyrektora szkoły. Zajęcia były analizowane pod względem merytorycznym,
metodycznym i zyskały opinię pozytywną. W trakcie omawiania lekcji wyciągałam wnioski i uświadamiałam sobie swoje mocne i słabe strony, analizowałam wykorzystany materiał dydaktyczny, poziom wiedzy merytorycznej, a także aktywność i reakcje uczniów.
Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu, jak również panem Dyrektorem okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy nad kształtowaniem umiejętności nauczania. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Konstruktywna krytyka skłania do autorefleksji, daje wiedzę jakich błędów unikać, uczy jak je eliminować i prawidłowo prowadzić zajęcia.
- W ramach współpracy z panią Katarzyną Karabela-Wolińską obserwowałam zajęcia
i uroczystości prowadzone przez opiekuna stażu. Wypełniając zadania wynikające
z planu rozwoju zawodowego przyglądałam się także lekcjom języka angielskiego prowadzonym przez pana Grzegorza Rączkę. Obserwując zajęcia prowadzone przez wyżej wymienionych nauczycieli szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych
i zdolniejszych. Zwracałam także uwagę na stosowane formy pracy, atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczycieli do uczniów.
Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonych nauczycieli. Dzięki tym doświadczeniom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji lekcji w sposób ciekawy i motywujący uczniów.
- Wzięłam udział projekcie pt. „Edukacja szansą na lepszy start gimnazjalistów
z Gminy Michów” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie w roku szkolnym 2014/2015 prowadziłam zajęcia wyrównawcze dla dwóch grup klasy III gimnazjum według samodzielnie opracowanego i zatwierdzonego do realizacji programu. Zajęcia były prowadzone przy zastosowaniu różnych metod oraz środków dydaktycznych, w tym przeznaczonych do celów projektowych, np. kostki językowe o różnym przeznaczeniu, m. in. do tworzenia pytań, konwersacji, układania opowiadań czy
tzw. „Speaker’s Box” mające na celu zachęcenie uczniów do mówienia. Oprócz tego często wykorzystywałam również tablicę interaktywną do ćwiczenia i utrwalania różnego materiału.
- Pełniąc funkcję wychowawcy podjęłam Współpracę z Global Dignity Polska i w dniu 17.11.2014 przeprowadziłam „Lekcję godności” w ramach obchodzenia Światowego Dnia Godności. W ten sposób włączyłam się w realizację misji podjętej przeze mnie akcji: „Pomagamy młodym ludziom, żeby w życiu mogli czuć się spełnieni i pomagali osiągnąć to samo innym”. Celem tego działania było uświadomienie jak ważne jest zachowanie godności własnej i traktowanie innych z godnością, co niestety bywa problemem wśród młodych ludzi.
- Włączyłam się w realizację projektu „LipDub Rudno 2014” zainicjowanego przez pana Grzegorza Rączkę. Moim zadaniem było nauczenie uczniów piosenki Something I Need zespołu OneRepublic w języku angielskim, a następnie wytypowanie najlepszych wykonawców do dalszej realizacji projektu. Dzięki temu uczniowie mogli uczyć się języka obcego w sposób przyjemny, bardzo im opowiadający. Sprzyjało to wytworzeniu pozytywnej atmosfery na zajęciach i efektywnej pracy.
- Byłam opiekunem projektów gimnazjalnych uczniów klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. Były to projekty z języka angielskiego: Wycieczka po Londynie oraz Wycieczka po Nowym Jorku. Uczniowie zaangażowani w ich realizację mieli szansę poszerzenia swojej wiedzy odnośnie krajów anglojęzycznych i ich stolic,
a w szczególności zjawisk kultury dla nich charakterystycznych. Wiedzą tą podzielili się z innymi uczniami i nauczycielami podczas prezentacji efektów swojej pracy.
- W okresie stażu przez rok miałam okazję pracy w Przedszkolu w Michowie, gdzie nauczałam języka angielskiego. Praca ta była dla mnie nowym doświadczeniem, gdyż wcześniej nie pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dawała mi jednak dużo satysfakcji i pobudzała do większej kreatywności. Część doświadczeń z tego okresu przeniosłam do pracy z dziećmi z klas I-III szkoły podstawowej, co wzbogacało
i urozmaicało lekcje, gdyż dzieciom w tym wieku również odpowiada nauka przez zabawę i daje pożądane efekty.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam ankiety i dyskusje z uczniami dotyczące ich podejścia do przedmiotu oraz satysfakcjonujących ich metod nauczania. Wiadomości uzyskane w ten sposób
i wyciągnięte z nich wnioski dały mi większe możliwości zainteresowania ich moimi lekcjami. Poprzez analizę wyników i rozmowy poznawałam przyczyny trudności w nauce. Dowiedziałam się, jak efektywnie realizować zajęcia poprzez zastosowanie metod aktywizujących, a także, że należy systematycznie przypominać i utrwalać wcześniej poznaną wiedzę i sukcesywnie przypominać uczniom o kryteriach oceniania.
Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych koleżanek i kolegów. Wynikiem tego działania są następujące wnioski:
- praca nauczyciela i wychowawcy sprawia mi dużo satysfakcji;
- w pracy nauczycielskiej najważniejszy jest kontakt z uczniami;
- metody pracy należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
- poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności praktyczne pozwalają mi
w zadowalający sposób prowadzić proces nauczania;
- mam dobry kontakt z uczniami;
- potrafię współpracować z uczniami;
- powinnam stale rozwijać się i pracować nad tym, by moja wiedza i umiejętności były dostosowane do potrzeb szkoły.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę
i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
- Wspólnie z panem Grzegorzem Rączką w roku szkolnym 2013/2014 przeprowadziłam szkolenie wewnętrzne Rady Pedagogicznej dotyczące dostosowywania działań nauczycieli do potrzeb uczniów.
Doświadczenie to pozwoliło mi głębiej zapoznać się z omawianą tematyką, a przez to lepiej rozpoznawać potrzeby uczniów i na nie reagować;
- Pragnąc podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego podjęłam i 22 marca 2014 roku ukończyłam trzy-semestralne studia podyplomowe na kierunku Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
z elementami metody Montessori.
Studia te pozwoliły mi lepiej poznać rozwój, potrzeby i możliwości młodszych dzieci, a także poszerzyć zasób metod i form pracy z tymi uczniami. Poznanie metody Marii Montessori zainspirowało mnie również do przygotowywania nowych pomocy dydaktycznych, które mogłam wykorzystywać w różnoraki sposób;
- Starałam się pogłębiać swoją wiedzę poprzez studiowanie lektury pedagogicznej
i przedmiotowej z języka angielskiego. Korzystałam z zasobów biblioteki szkolnej, miejskiej oraz materiałów umieszczanych na stronach internetowych;
- W celu efektywniejszej pracy z uczniami na lekcjach dążyłam do wzbogacenia wiedzy. Gromadziłam własną bibliotekę poprzez przygotowywanie pomocy do lekcji, kupowanie książek, słowników, podręczników, nowości wydawniczych, gier językowych i innych. Korzystałam z materiałów umieszczanych na stronach internetowych;
- Dbałam o ciekawy wygląd gazetki ściennej prowadzonej w języku angielskim – gablota na korytarzu. Były to wystawki związane z rokiem kalendarzowym, porami roku np. Colourful autumn, okolicznościowe związane ze świętami np. Christmas Baubles, Easter Bunny, z organizowanymi inscenizacjami oraz inne przybliżające uczniom język angielski i kulturę krajów anglojęzycznych, m. in. Family time, We love reading, I like sports, Incredible places, Forest Animals, The most remarkable places in America, Famous English writers;
- Jako wychowawca klasy II gimnazjum byłam odpowiedzialna za organizację próbnego egzaminu gimnazjalnego, brałam też udział w pracach komisji egzaminacyjnej podczas próbnych egzaminów klas III gimnazjum, gdzie również sprawdzałam i analizowałam arkusze egzaminacyjne z języka angielskiego. Uczestniczyłam także w pracach komisji egzaminacyjnej podczas właściwego egzaminu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie jako przedstawiciel szkoły zewnętrznej.

Doskonalenie warsztatu pracy realizowałam poprzez uczestnictwo w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Językowe Dni Pearsona - 03.09.2012
• Wideo-szkolenie: The fashion for a tailor-made exam focused lesson - 09.09.2012
• Integracja języka angielskiego w klasach 1-3 z treściami edukacji wczesnoszkolnej - 22.11.2012
• Diagnoza w 4-6 czyli przyrost wiedzy pod kontrolą - 22.11.2012
• Interaktywny sześciomodułowy kurs e-learningowy (85 godzin) oraz spotkania sieci współpracy (10 godzin) w ramach program Aktywna edukacja 2013/2014
• Motywowanie uczniów do nauki – podstawy psychologiczne i praktyka - 09.05.2013
• A teacher in the Digital Word - 14.05.2013
• Successful presentation - 14.05.2013
• Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych podnoszeniu jakości pracy szkoły - 20.11.2013
• Successful whole-class teaching: managing the unmanageable? 23.01.2014
• Towards sprawdzian szóstoklasisty – cognitive and linguistic development in action - 23.01.2014
• Ocena realizacji podstawy programowej - 26.03.2014
• Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego metodami aktywizującymi - 03-04.04.2014
• Kreatywne powtórki słownictwa i gramatyki - 27.10.2014
• Uczeń jako aktywny uczestnik procesu uczenia się - 18.11.2014
• Konferencja Teachers for Teachers – Practitioners’ Forum - 08.03.2014, 28.03.2015
• Wideo-szkolenie: Praca z uczniami dyslektycznymi –– 04.01.2015
• Rozwijanie współpracy zespołowej - 23.03.2015
• Kurs Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – 03.03.2015
• Analiza formalna i merytoryczna dokumentacji składanej przez nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego - 16.04.2015
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, programów, scenariuszy, konspektów, sprawozdań, zdjęć
i zapisów w dokumentacji szkolnej.

Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie działania podejmowane na rzecz doskonalenia warsztatu pracy dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania oraz nowych pozycji wydawniczych pojawiających się na rynku. Uczestnicząc w szkoleniach miałam możliwość modyfikowania i ulepszania metod oraz form pracy. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Otrzymane na szkoleniach materiały edukacyjne wykorzystywałam w celu wzbogacenia
i urozmaicenia własnych lekcji.
Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów,
z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy nauczyciela oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję
w planowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych.

5. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Pogłębiałam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen w formie papierowej i elektronicznej. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauczania.
Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych działań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego.


§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W ciągu stażu starałam się poznać środowisko lokalne uczniów. Przez dwa lata w trakcie stażu w Zespole Szkół w Rudnie byłam wychowawczynią początkowo klasy II, potem III gimnazjum. Obserwowałam moich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach,
a także na wszelkiego rodzaju wyjazdach szkolnych czy też imprezach klasowych. Te dwa wspólne lata pozwoliły na wzajemne poznanie swoich potrzeb i możliwości. W poznaniu środowiska pomagały mi rozmowy z samymi uczniami, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami innych klas, pedagogiem szkolnym oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także problemy, jakie występują w środowisku. Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli sytuacje niewłaściwe wśród moich wychowanków rozwiązywałam poprzez rozmowy indywidualne oraz na godzinach wychowawczych. Starałam się na bieżąco rozwiązywać klasowe nieporozumienia.
Dążyłam do tego, aby uczniowie czuli się dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. Wielokrotnie w klasie były przeprowadzane pogadanki na temat akceptacji, indywidualności, agresji, przemocy, bezpieczeństwa. Zwracałam uwagę uczniom na szkodliwy wpływ używek: narkotyków, papierosów, dopalaczy czy też alkoholu bądź uzależnienia od komputera. Stosowałam różnorodne formy
i metody pracy, często były to filmy edukacyjne, a następnie dyskusja na dany temat, gdyż taka forma pracy budziła największe zainteresowanie uczniów.
Współpracowałam z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Przy organizacji imprez klasowych często angażowałam rodziców, którzy służyli wsparciem i pomocą. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich wychowanków: na zebraniach ogólnych, klasowych, spotkaniach indywidualnych, czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie jak również na imprezach klasowych. Sprawowałam również dyżury w czasie przerw zgodnie
z harmonogramem, podczas dyskotek szkolnych. Byłam też opiekunem w czasie odwozów uczniów z dyskotek.
Prowadziłam także współpracę z kuratorem sądowym jednego z moich wychowanków, który znajduje się w trudnej sytuacji rodzinnej.
Szukałam nowych sposobów i form przekazywania wiedzy. Gdy zauważałam, że uczniowie mają problemy z opanowaniem pewnych partii materiału, szukałam nowych rozwiązań. Ponieważ wielu uczniów, szczególnie słabszych ma problemy
z rozumowaniem starałam się im to ułatwić, stosując często na lekcjach metody nauczania wykorzystujące różne formy zabawy (gry edukacyjne, dramę, zabawy pantomimiczne).
Prowadząc różne działania, współpracując z rodzicami i środowiskiem lokalnym uzyskałam informacje o zachowaniach moich wychowanków także poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło mi lepiej ich poznać, szybciej dostrzec problemy, wspierać
i skuteczniej udzielać pomocy. Dzięki takim działaniom uczniowie czują się bezpieczniejsi, ważni i doceniani.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradniami specjalistycznymi.

Wielokrotnie rozmawiałam z szkolną panią pedagog – Dorotą Jedut. Korzystałam z jej doświadczenia i dzieliłam się wspólnie swoimi spostrzeżeniami odnośnie pracy z uczniami
o szczególnych potrzebach, jak też odnośnie sytuacji i problemów wychowawczych uczniów.
W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej zapoznawałam się z opiniami Poradni Psychlogiczno - Pedagogicznej o dostosowaniu metod pracy i oceniania uczniów posiadających różnego rodzaju dysfunkcje. Indywidualizowałam swoje metody pracy dostosowując je do potrzeb moich uczniów.
Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami i specjalistami wspomaga pracę nauczyciela zwłaszcza z uczniami ze szczególnymi potrzebami.

3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb indywidualnych uczniów.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze, rozwijające oraz przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego realizowane
w ramach art.42, ust.2, pkt 2 Karty Nauczyciela. Na bieżąco dokumentowałam pracę na tych zajęciach. Prowadziłam również zajęcia wyrównawcze w ramach projektu unijnego dla dwóch grup uczniów klasy III gimnazjum. Przygotowywałam uczniów do udziału
w konkursach, uroczystościach oraz do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.
Pomagałam uczniom mającym trudności w opanowaniu niezbędnych wiadomości
i umiejętności. Szczególne miejsce zajął tu problem dysleksji uczniów, który niestety jest zjawiskiem coraz częstszym. W związku z tym uczestniczyłam w dwóch szkoleniach odnośnie tego zagadnienia i metod pracy z uczniami dyslektycznymi. Starałam się również pomóc uczniom mającym problem dysgrafii, proponowałam im ćwiczenia mające na celu poprawę charakteru pisma, jak też publikacje specjalnie stworzone do tego celu. Dzięki moim działaniom wspólnie udało się osiągnąć pewien sukces, jeden z uczniów uświadomił sobie problem brzydkiego, nieczytelnego pisma, zaczął zwracać na to większą uwagę, starał się pisać ładniej, co przyniosło znaczne efekty – pismo stało się czytelne.
Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest wyzwaniem dla mnie jako nauczyciela. Szczególnie te dzieci wymagają indywidualnej pomocy i akceptacji, co pozwala przełamać negatywne nastawienie tych uczniów i pozostałych wobec nich, daje im poczucie bezpieczeństwa i wzmacnia pozytywne nastawienie.

4. Praca z uczniem zdolnym.

W trakcie trwania stażu prowadziłam koło języka angielskiego w klasach III-VI szkoły podstawowej oraz I gimnazjum, gdzie uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości
i umiejętności z języka oraz angielskiego, a także przygotowania się do różnych konkursów językowych.
Pragnąc popularyzować język angielski, zmotywować uczniów, wzbudzić w nich ciekawość i chęć samodzielnej pracy organizowałam, przygotowywałam, jak też zachęcałam do udziału w następujących konkursach:
• Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moja Pacynka” (czerwiec 2013) organizowany przez Wydawnictwo Szkolne PWN – dwóch laureatów: wyróżnienia dla uczennic
I klasy szkoły podstawowej; w konkursie wzięło udział 18 uczniów z klas I-III szkoły podstawowej;
• Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX” organizowany przez Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe „Kaganek” w Bielsku-Białej oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej; 04.03.2014 wzięło udział
5 uczestników kl. III szkoły podstawowej, natomiast 03.03.2015 – 7 uczestników
kl. IV szkoły podstawowej;
• Konkurs Kuratoryjny Lubelskiego Kuratora Oświaty z języka angielskiego – etap szkolny – październik 2013 - 2 uczestników z kl. VI szkoły podstawowej, październik 2014 – 5 uczestników z kl. IV szkoły podstawowej i 5 uczestników z kl. I i III gimnazjum;
• Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej „Everything is poety...” organizowany przez Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego (Young Learners Resource Center In Lubartów) - 23.05.2013 – 2 uczestników, uczennice
kl. V i VI szkoły podstawowej, 18.03.2015 – 3 uczestników, uczennice kl. IV;
• Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Moje wymarzone wakacje w USA” - 14.06.2013 – 7 uczestników kl. IV-VI szkoły podstawowej (Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego);
• Międzyszkolny Konkurs Literacki „Poznaj moją miejscowość” – 05.12.2014 –
2 uczestników z kl. IV (Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego);
• Konkurs Plastyczny pt. "Kartka świąteczna z USA" 16.12.2013- 8 uczestników z klas IV-VI szkoły podstawowej i kl. II gimnazjum (Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego);
• Językowy Konkurs Recytatorski „Wiosną pięknieje świat” organizowany przez Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lubartowie – 28.04.2015 –
1 uczestnik z kl. III gimnazjum;
Organizowane przez mnie językowe konkursy szkolne:
• -„Christmas Card” – grudzień 2012, 2013;
• „Easter Card” – marzec 2013 ;
• „Easter Bunny” – marzec 2014;
• „Christmas Baubles” – grudzień 2014.

Poprzez przygotowania oraz udział w różnego typu konkursach językowych uczniowie poszerzali swoje wiadomości i umiejętności z języka angielskiego, jak też kultury krajów anglojęzycznych. Dosyć chętnie brali udział w konkursach, była to dla nich również szansa na sprawdzenie siebie.
Częsty udział uczniów w konkursach jest potwierdzeniem moich umiejętności motywowania uczniów do pracy i budowania pozytywnych relacji z uczniami, którzy chętnie ze mną współpracują nawet dodatkowo.
Różnorodna oferta edukacyjna zwiększa motywację uczniów do nauki, a mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności. Praca z uczniem
z trudnościami w nauce, jak też uczniem zdolnym mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy w nauczaniu języka angielskiego.

5. Organizowanie imprez szkolnych.

Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami organizowałam uroczystości klasowe i szkolne. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów jako wychowawca organizowałam m. in.: Wigilię, Andrzejki, Choinkę, Mikołajki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet. W ramach obchodów Dnia Wiosny zorganizowałam seans filmowy, gdzie w przerwie pomiędzy filmami odbyły się rozgrywki sportowe. Uczestniczyłam również w obchodach Dnia Wiosny uczniów klasy II szkoły podstawowej, nad którymi sprawowałam opiekę podczas wyjścia w celu tzw. „Topienia Marzanny”. Włączając się w organizację Dnia Ziemi zaangażowałam się poprzez przygotowanie moich wychowanków do recytacji wierszy, jak też zaprezentowanie strojów ekologicznych.
Będąc wychowawcą klasy II gimnazjum wspólnie z uczniami przygotowałam uroczystości „Otrzęsin” klasy I gimnazjum, jak też pożegnanie klasy III gimnazjum, do których przygotowałam scenariusze. Zajęłam się także organizacją i prowadzeniem prezentacji projektów gimnazjalnych uczniów klasy II gimnazjum.
Starałam się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły, tworzyłam scenariusze
i współorganizowałam różnego typu uroczystości szkolne, w część których angażowałam się każdego roku.
- Jasełka bożonarodzeniowe – organizowane rokrocznie, zawsze zupełnie inne – raz bardziej tradycyjne, a kolejnym razem zupełnie współczesne. Dodatkowo starałam się je urozmaicić kolędami i piosenkami świątecznymi w języku angielskim;
- Misterium wielkopostne – to już tradycja w naszej szkole, kontynuowana z moim udziałem przez dwa lata, kiedy odbyły się inscenizacje pt. "Przez krzyż do zbawienia" oraz „ Mój Chrystus połamany”;
- Dzień Papieski – to także stałe wydarzenie w życiu szkoły z moim udziałem. Jan Paweł II był osobą niezwykle ważną, w związku z tym z okazji kanonizacji przygotowałam również montaż słowno – muzyczny pt. „Jan Paweł II – orędownik miłości”.
Powyższe inscenizacje o charakterze religijnym były prezentowane w murach szkoły, jak również dla społeczności lokalnej w Kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnie, gdzie co roku brałam czynny udział w oprawie liturgicznej mszy świętej na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.
- Festyn rodzinny – w okresie stażu odbyły się dwa festyny organizowane przez Zespół Szkół w Rudnie, w przygotowanie których byłam zaangażowana. Podczas pierwszego z nich przygotowałam wraz z moimi wychowankami część artystyczną odnoszącą się do wartości rodziny. W czasie drugiego festynu, który był spotkaniem rodzin połączonym z Dniem Kobiet i miał na celu zebranie funduszy na leczenie chorego na raka nauczyciela, pana Marcina Kowalskiego, włączyłam się w przygotowanie zaplecza gastronomicznego, jak też wzięłam udział w rozgrywkach sportowych;
- Orlik – aktywnie uczestniczyłam również w uroczystości jaką było otwarcie Orlika przy Zespole Szkół w Rudnie. Podczas wydarzenia, w którym wzięły udział ważne osobistości z gminy, powiatu i województwa, zaprezentowałam przygotowany
z uczniami klasy V szkoły podstawowej pokaz muzyczno – sportowy I like playing ..., który cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem.
Organizacja imprez szkolnych wymaga ode mnie i uczniów dużego zaangażowania. Mimo to włożony wysiłek daje wymierne rezultaty i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Uczniowie również są zadowoleni, kiedy ich intensywna praca zostaje doceniona przez odbiorców. Po odniesionym sukcesie są chętni do dalszej współpracy, co również działa motywująco w stosunku do nauczyciela.

6. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek klasowych

W celu integracji zespołu klasowego, jak też pragnąc uwrażliwić uczniów na piękno kultury naszego regionu wraz z opiekunem stażu, panią Katarzyną Karabela-Wolińską zorganizowałam wyjazd uczniów mojej klasy do Nałęczowa do Muzeum Stefana Żeromskiego oraz Muzeum Bolesława Prusa. Wycieczka ta była wspaniałą wyprawą
w przeszłość, lekcją historii i literatury odnoszącą się do wielkich polskich pisarzy, którzy byli związani z naszym regionem.
Ponadto zorganizowałam wyjazd moich wychowanków do Lublina do teatru na sztukę zatytułowaną „Balladyna”. Po obejrzeniu przedstawienia uczniowie mieli okazję zwiedzić Stare Miasto w Lublinie i dowiedzieć się więcej o historii miasta wojewódzkiego.
Zaangażowałam się także w organizację aktywnego wypoczynku dzieci w czasie ferii zimowych. Zajęłam się organizacją, a następnie pełniłam funkcję opiekuna podczas wyjazdów uczniów na łyżwy na kryte lodowisko „Icemania” w Lublinie.
Byłam również opiekunem w czasie wyjazdu uczniów do Pływalni Powiatowej
w Rykach. Celem wyjazdów było propagowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia
i zachęcanie ich do czynnego wypoczynku i uprawiania sportu. Uczniowie mieli zagospodarowany czas wolny w sposób właściwy.
Zorganizowałam również uczniom klasy czwartej szkoły podstawowej zwiedzanie Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Lubartowie. Uczniowie mogli zapoznać się z różnorodnymi pomocami dydaktycznymi z zakresu języka angielskiego,
a także sami przygotowywali własne materiały, co było dla nich wielką atrakcją, a mi dało poczucie dobrze wykorzystanego czasu.
Poprzez tego typu wyjazdy zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy uczniami, ale również pomiędzy mną a nimi. Lepiej poznałam ich świat, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Sprawowanie opieki podczas wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję. Wycieczki wpływają na kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży, uczą szacunku dla innych, tolerancji i wpływają pozytywnie na współpracę w grupie.


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do lekcji, sprawdzam prace przysłane mi przez uczniów, korzystam z e-dziennika, uczestniczę
w szkoleniach internetowych i wideo-szkoleniach, komunikuję się z innymi nauczycielami drogą e-mailową, przygotowuję dokumentację szkolną. Opublikowałam również własny plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji w serwisie internetowym dla nauczycieli na stronie www.edux.pl.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystywanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiły mi przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniły się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń, materiałów lekcyjnych czy konkursów, do których często zgłaszałam uczniów drogą elektroniczną.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.

Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów edukacyjno – wychowawczych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: sprawdzianów, testów, planów pracy, sprawozdań, analiz, tworzenia dokumentów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości, elementów gazetek ściennych, prezentacji multimedialne itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
- Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego ( portale internetowe);
- Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizacje;
- Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli;
- Czerpiąc informacje odwiedzałam strony np. www.literka.pl, www.profesor.pl, www.gwo.pl, www.men.gov.pl, www.edukacja.edux.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl i inne;
- Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z uczniami
i innymi nauczycielami m. in. należąc do sieci współpracy w ramach programu Aktywna edukacja;
- Zachęcałam uczniów do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników i encyklopedii multimedialnych oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności, m.in. tworzenia prezentacji multimedialnych w programie Power Point oraz na www.prezi.com. oraz prac projektowych.
Wyszukane materiały i informacje były pomocne w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, podczas których niejednokrotnie uczniowie korzystali z prezentacji multimedialnych czy portali internetowych poszukując różnych ciekawostek, tworząc projekty. Chętnie uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem tablicy multimedialnej.
Internet i komputer okazały się niezwykle pomocne w zdobywaniu wiedzy i były niezastąpionym narzędziem komunikacji w codziennej pracy. Technologia informacyjna
i komunikacyjna znacznie podnoszą jakość mojej pracy i wzbogacają ją.


§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, szkoleniach zewnętrznych. Dużo wskazówek i ciekawych sugestii na temat prowadzenia zajęć zdobyłam zagłębiając się w publikacje nauczycieli w Internecie. Wiele cennych rad uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców, pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny. Podczas lekcji wspomagałam uczniów w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne
i wychowawcze uczniów. Motywowałam ich do nauki poprzez plusy, prace dodatkowe, częste docenianie ich wkładu pracy na lekcji. Podczas godzin wychowawczych wraz z moimi uczniami systematycznie analizowaliśmy ich wyniki w nauce, frekwencję, zachowanie podczas zajęć szkolnych, wspólnie rozwiązywaliśmy zaistniałe sytuacje problematyczne. Realizowałam na lekcjach wychowawczych tematykę profilaktyki uzależnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie odpowiedzialności, dbałość o powierzone mienie. Jako wychowawca opracowywałam co roku plan wychowawczy klasy.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Dobra współpraca
z innymi nauczycielami oraz rodzicami przyczyniła się do rozwiązania problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów. Praca na rzecz klasy pomogła
w stworzeniu przyjaznej, budującej atmosfery i integracji zespołu klasowego, zaś zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że uczniowie rozwiązywali zadania bądź podejmowali prace, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Przez cały okres stażu na bieżąco zapoznawałam się ze zmianami zachodzącymi
w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Zapoznałam się również
z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Zespołu Szkół w Rudnie: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki.
Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych czy podsumowujących.
W trakcie stażu tworzyłam przedmiotowe systemy oceniania z języka angielskiego
w oparciu o obowiązujące przepisy.
Byłam członkiem Komisji do spraw programu wychowawczego szkoły, jak też Zespołu wychowawczego. Pracowałam wspólnie z zespołem nauczycieli nad aktualizacją dokumentacji szkoły.
Znajomość prawa i przepisów daje mi poczucie bezpiecznego postępowania, a także pozwoliła na opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz niniejszego sprawozdania
z jego realizacji. Poznałam źródła, do których sięgam w sytuacjach problemowych. Pogłębiłam znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.


ZAKOŃCZENIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność,
a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
W miarę możliwości korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje, wideo-szkolenia podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę podnosząc swoje kwalifikacje np. poprzez studia podyplomowe. Ponadto zgłębiam literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb szkoły, w której uczę. Aktywnie
oraz sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną, która w znaczący sposób ułatwia mi pracę i poszerza możliwości działania.
Satysfakcję sprawia mi także praca wychowawcza z zespołem klasowym. Podczas pełnienia funkcji wychowawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzystywałam je w codziennej pracy według potrzeb, konsekwentnie,
z zaangażowaniem i cierpliwością. Nadal będę prezentowała postawę otwartości
i aktywności.
Wiele zadań to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami, jak też wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku szkolnym 2014/15.
Zakończenie stażu na nauczyciela mianowanego nie oznacza końca podejmowanych działań. Zamierzam nadal podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, podnosić jakość pracy własnej, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Jestem przekonana, że praca nad sobą
i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wiele rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu wiem, jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie, uczniów i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.