X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28379
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
W OKRESIE STAŻU NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Wioletta Korzeniowska
Stanowisko i miejsce zatrudnienia: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie
Posiadane kwalifikacje: mgr pedagogiki – Wydział Pedagogicznyi Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe: Edukacja Początkowa i Terapia Pedagogiczna Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się – Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Okres stażu: 01.09.2012r –31.05.2015r
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Michalska

Warszawa 09.06.2015

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
Zadania

1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

• Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego tj.:
- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997r. (z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MEN z dn. 01.03.2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
(z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MEN z dn. 14.11.2007 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
(z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie MEN z dn. 01.12.2004r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego,
(z późniejszymi zmianami).
- Karta Nauczyciela z dn.26.01.1982r. z późniejszymi zmianami
• Utworzyłam na własny użytek elektroniczną biblioteczkę tekstów aktów i przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego

• Napisałam wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju, sprawozdanie i prezentację dorobku zawodowego.

• W celu usystematyzowania wiedzy uczestniczyłam w konsultacji z ekspertem p. Alicją Redą, związanym z awansem zawodowym organizowanym przez WCIES
pt. „Sprawozdanie z dorobku zawodowego nauczyciela”.

• Uaktualniłam wiedzę na temat awansu (portale internetowe, czasopisma).

• Zapoznałam się z Kartą Praw Dziecka oraz Kodeksem Ucznia – Prawa i Obowiązki Ucznia

• Zapoznałam się z Rozporządzeniem MEN w sprawie podstawy programowej z dn. 30.05.2014r. (projekt)

Ocena efektywności
Chcąc jak najlepiej wywiązać się z zadań umieszczonych
w procedurze awansu zawodowego, na bieżąco śledziłam zadania nauczyciela kontraktowego, który ubiega się o kolejny stopień awansu.
Dzięki lekturze aktów prawnych zyskałam umiejętność posługiwania się przepisami prawa oświatowego. Pomogło mi to w prawidłowym sformułowaniu wniosku o rozpoczęcie stażu, właściwym napisaniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji pod kierunkiem opiekuna stażu.

2. Współpraca z opiekunem stażu
• Wraz z rozpoczęciem stażu został przydzielony mi opiekun stażu – pani Małgorzata Michalska. Pisemnie określiłyśmy zasady współpracy.

• Korzystałam z pomocy opiekuna w prawidłowym. sformułowaniu wniosku i planu rozwoju.

• Wspólnie z opiekunem opracowałam projekt sprawozdania z planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

• Obserwowałam lekcje prowadzone przez opiekuna.

• Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna.

• Omawiałam z opiekunem prowadzone i obserwowane lekcje w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.

Ocena efektywności
Nawiązana współpraca z opiekunem stażu przebiegała bez zastrzeżeń zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Wielokrotnie Pani Małgorzata Michalska dzieliła się ze mną swym doświadczeniem, wiedzą z zakresu organizacji pracy, metodyki. Zawsze też mogłam liczyć na pomoc z Jej strony.

3. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela

• Przeanalizowałam swoje kwalifikacje, umiejętności
i osiągnięcia, aby na ich podstawie złożyć wniosek
o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego.

• Dokonałam autorefleksji i samooceny efektywności własnej pracy.

Ocena efektywności
Praca z dziećmi pomogła mi rozwinąć umiejętności jako nauczyciela, odkryć niektóre moje zdolności i rozwinąć zainteresowania. Dzięki temu realizowałam się zawodowo, systematycznie doskonaliłam warsztat pracy, co poprawiło jej jakość.

4. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć
w sposób zapewniający właściwą realizację zadań.

• Dokonałam porównania wybranych programów nauczania zintegrowanego.

• Realizowałam rozkłady materiałów do nauczania zintegrowanego. (edukacja wczesnoszkolna)

• Na bieżąco doskonaliłam umiejętność tworzenia scenariuszy zajęć. Wyniki sprawdzianów opracowywałam w formie planu wynikowego.

• Współpracowałam z Policją, Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Uniwersytetem Dzieci – zajęcia profilaktyczne, warsztatowe dla dzieci. Zapraszałam rodziców na zajęcia.

• Organizowałam testy kompetencji na prowadzonym poziomie klas, a następnie analizowałam wyniki i przedstawiałam wnioski do dalszej pracy.

• Przeprowadziłam lekcje w obecności Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły oraz opiekuna stażu, po których omawiano przebieg zajęć. Przyjmowałam wnioski do dalszej pracy i ocenę dokonań.

• Zorganizowałam lekcję otwartą dla nauczycieli – „Gry i zabawy matematyczne”.

• Realizowałam program pilotażowy „Etyka nie tylko dla smyka”. Byłam osobą odpowiedzialną za koordynowanie programu w szkole – lider szkolny programu.

• Realizowałam scenariusze programu Uniwersytet Dzieci.

• Brałam udział w warsztatach metodycznych z ramienia Uniwersytetu Dzieci. Byłam koordynatorem programu w Szkole Podstawowej SP 340.

• Brałam udział w szkoleniowych radach pedagogicznych

• Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
- zajęcia wspierające
- kółko matematyczne
- język polski dla dzieci cudzoziemskich

Ocena efektywności
Uczestnictwo we wszelkiego rodzaju formach doskonalenia zawodowego organizowanych na terenie szkoły pozwoliło mi na zdobycie zarówno nowych informacji i podniesienia swoich umiejętności, jak i było źródłem zdobycia bezcennych wskazówek do dalszej pracy.

Ewaluacja metod pracy jest konieczna na każdym jej etapie. Stanowi jednocześnie formę autokontroli i samodoskonalenia zawodowego. W pracy z dziećmi starałam się aby prowadzone przez mnie zajęcia miały atrakcyjną formę, co moim zdaniem ułatwia przyswajanie wiedzy i opanowanie umiejętności.
Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzenia własnych horyzontów, łączenia teorii z praktyką, oraz połączenia nauki z zabawą.
Istotna jest także obserwacja bieżących postpów uczniów. Opracowywane przez mnie sprawdziany w formie planu wynikowego pozwalały mi na błyskawiczną analizę postępów uczniów oraz wskazywały na słabe i mocne strony opanowania materiału. Bez wątpienia powyższe czynności wyznaczały mi kierunki do dalszej pracy.

5. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Na bieżąco pracowałam w zespołach samokształceniowych.

- Ukończyłam podyplomowe studia „Edukacja Początkowa i Terapia Dzieci ze Specyficznymi Trudnościami w Uczeniu się”.

- Brałam udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:

- Cały rok szkolny 2012/2013 – „Program Uniwersytetu Dzieci” – udział w seminariach i warsztatach dla nauczycieli – 16 godz.
- 21.11.2012- Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – „Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika” – warsztaty 2 godz.
- 28.11.2012 – Instytut Kształcenia EKO TUR – „Bezpieczeństwo uczniów w Szkole” – seminarium.
- 14.03. 2013 - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe – „Praca z uczniem z ADHD w klasach I-III” – warsztaty 2 godz.
- 20.03.2013 – Instytut Kształcenia EKO TUR – „Skuteczne metody wychowawcze” – seminarium.
- 03.04. 2013 –Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne – „Jak pracować z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych?” – konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
- 22.05.2013 - Instytut Kształcenia EKO TUR – „Ciekawe lekcje wychowawcze” – seminarium.
- Maj 2013 – lekcja koleżeńska oraz warsztaty aktywności twórczej „W krainie baśni” – Dom Aktywności Twórczej WERBENA
- 08.2013r. – szkolenie dla szkolnego administratora E-dziennika – 2h
- 08.2014r. – szkolenie dla nauczycieli pracujących na platformie E-dziennik – 2h
- 24.09.2013r. – seminarium „Wspieranie nauczycieli w planowaniu działań edukacyjnych” – WCIES – 4h
- 12.11.2013r. – seminarium „Bezpieczeństwo uczniów w szkole”- Instytut Kształcenia EKO TUR – 5h
- 15 .11. 2013 – „Zrobię-zrozumiem-zapamiętam! Jak rozwijać myślenie matematyczne najmłodszych uczniów” – warsztaty GWO – 2h
- 03.12.2013r. – szkolenie prawne „Procedura niebieskiej karty” – Ośrodek Informacji Prawnej Grzegorz Wrona – 5h
- 08.01.2014r – seminarium „Ochrona danych osobowych” – Instytut Kształcenia EKO TUR – 5h
- 14.01.2014r. Udział w pracach komisji konkursowej Dzielnicowego Konkursu Matematycznego „Świetny ze mnie matematyk” dla uczniów klas III Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku szkolnym 2013/2014 – układanie zadań konkursowych – WCIES - 4 h.
- 19.03.2014r – kurs – „Uczeń zdolny w szkole” – Oświata, Edukacja i Consulting
- 25.03.2014r. – Udział w pracach komisji konkursowej Dzielnicowego Konkursu Matematycznego „Świetny ze mnie matematyk” w dla uczniów klas III Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Ursynów m.st. Warszawy w roku szkolnym 2014/2015 – sprawdzanie prac konkursowych – WCIES - 4 h
- 02.06.2014r. – Konferencja edukacyjna „Mądre wychowanie” – Urząd Dzielnicy Ursynów, Fundacja ABCXXI, Fundacja Orange - 3h
- 05.06.2014r. – „Praca z uczniem 6-letnim” – WCIES
- 11.09.2014 – „Nasz elementarz” – konferencja edukacyjna – WCIES i Urząd Dzielnicy Ursynów – 3h
- 24.09.2014 - kurs – „Jak prawidłowo prowadzić działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród dzieci zagrożonych uzależnieniami?”. – Oświata, Edukacja i Consulting
- 21 i 28.10.2014 – szkolenie dla liderów edukacji wczesnoszkolnej „Etyka nie tylko dla smyka” – Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym – 16h
- 04.11.2014 – warsztaty metodyczne – „Sprawdzanie i ocenianie dyktand” – WCIES – 4h
- 19.11.2014 - kurs – „Jak organizować proces edukacyjny by spełniać wymagania określone przez MEN?” – Oświata, Edukacja i Consulting
- 27.04.2014r. – Udział w pracach komisji konkursowej Dzielnicowego Konkursu Matematycznego „Świetny ze mnie matematyk” dla uczniów klas III Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w roku szkolnym 2014/2015 – sprawdzanie prac konkursowych – WCIES - 4 h
- 11.02.2015 – seminarium „Dokumentowanie pracy nauczyciela” – Instytut Kształcenia EKO TUR – 5h
- 27.05.2015r.- seminarium „Agresja w szkole. Jak jej przeciwdziałać i sobie z nią radzić?” – Instytut Kształcenia EKO TUR – 5h

Ponadto:

- Certyfikat Łowcy Talentów 2013/2014 oraz 2014/2015 – organizacja i przeprowadzenie Ogolnopolskiego Konkursu matematycznego Alfik Matematyczny i MAT dla uczniów kl. II i III - JERSZ
- Zaświadczenie o realizacji w roku szkolnym 2013/2014 programu wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania metodą Ortograffiti – OPERON
- Podziękowania za udział w pracach komisji konkursowej Dzielnicowego Konkursu Matematycznego „Świetny ze mnie matematyk” dla uczniów klas III Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Ursynów pod Honorowym Patronatem Burmistrza dzielnicy Ursynów.
- Podziękowanie za współpracę z Teatrem Lalek „Guliwer” – sezon 2014/2015

- Samodzielnie rozwijałam umiejętności zawodowe poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej: M. Bogdanowicz – „Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym”, T. Gąsowska, Z. Pietrzak – Stępkowska – „Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu”, M. Biała – „ Przedszkolaki, Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien”, Adele Faber i Elaine Mazlish – „Jak mówić żeby dzieci się uczyły”.

Ocena efektywności
Zawód nauczyciela wiąże się z obowiązkiem stałego doskonalenia i podnoszenia swych umiejętności. Służą temu szkolenia wewnątrzszkolne – rady szkoleniowe oraz szeroki wachlarz szkoleń i konferencji odbywających się poza placówką. W czasie trwania stażu chętnie korzystałam z obu tych form.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną i udoskonaliły warsztat pracy. Oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
Jednocześnie wszystkie te formy doskonalenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń i aktualizowania wiadomości dotyczących nauczania. Mogłam także zapoznać się z nowymi pozycjami wydawniczymi pojawiającymi się na rynku.
Brałam aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Samodzielne studiowałam literaturę metodyczną, przedmiotową i psychologiczną.


6. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych i społecznych indywidualnego ucznia
• Dokonałam analizy potrzeb opiekuńczo-wychowawczych powierzonych mi uczniów. Analizowałam opinie i orzeczenia z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej dotyczącej wskazań do pracy z dziećmi.

• Otoczyłam opieką zarówno uczniów mających problemy w nauce jak i tych zdolnych (prowadziłam zajęcia dodatkowe, przygotowywałam uczniów do różnych konkursów).

• Stosowałam metody aktywizujące w pracy z dziećmi oraz indywidualizację procesu nauczania.

• Organizowałam wycieczki w taki sposób, aby pozwalały dzieciom rozwijać zainteresowania i odkrywać w sobie talenty, np:

- Edukacja teatralna (różnorodne formy teatralne), np. Teatr Syrena, Teatr Powszechny (Rok korczakowski), Teatr Rampa, Teatr TVP, Teatr Guliwer.
,– Edukacja przyrodnicza - Żelazowa Wola, Granica, Ogród Botaniczny w Powsinie, zajęcia z leśnikiem, Huta Szkła w Olsztynku, Gospodarstwo Agroturystyczne Pod Kogutem.
- lekcje muzealne – Zamek Królewski, Muzeum Etnogarficzne, Muzeum Fryderyka Chopina, Zamek w Malborku i Fromborku.
- Edukacja społeczna – lekcje pierwszej pomocy, gry i zabawy zespołowe, Tramwaje Warszawskie – Inauguracja roku – Bezpieczeństwo.

• Dwukrotnie zorganizowałam wyjazd uczniów na 5-dniową Zieloną szkołę – OW Maróz, OW Kulka

Ocena efektywności
Wnikliwa obserwacja moich podopiecznych pozwoliła wyłonić grupę tych, którzy mają problemy, jak również tych, którzy wybijają się ponad przeciętność. Swoimi obserwacjami dzieliłam się z rodzicami tych uczniów oraz pracując z pracującymi w szkole specjalistami w celu podjęcia odpowiednich działań zapewniających zdobywanie wiedzy i umiejętności zgodnie z ich możliwościami i potrzebami. Treść i tematyka zajęć pozwalały dzieciom w sposób atrakcyjnych i niekonwencjonalnych poznać coś nowego, dla mnie zaś stanowiły nieocenione źródło wiedzy o preferencjach moich uczniów.

7. Podejmowanie dodatkowych
wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
• Pod moim kierunkiem uczniowie wzięli udział
w konkursach oraz zostawali laureatami:
- Konkurs plastyczny: „Jesienne drzewo”, „Zaczarowane ogrody Mareina Szancera”
„Choinka tradycją malowana”
- Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”, Konkurs Poezji ks. J. Twardowskiego
- Konkurs matematyczny – Kangurek- Żaczek dla kl.2
Alfik matematyczny, MAT, „Świetny ze mnie matematyk”
- Konkurs ortograficzny dla kl.3
- Konkurs przyrodniczy Świetlik

• Moi wychowankowie wzięli także udział w Grze edukacyjnej pod patronatem Urzędu Dzielnicy Warszawa-Ursynów:
• „Było sobie życie”
• „Był sobie człowiek”

• Zorganizowałam Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla klas II i III – Alfik Matematyczny oraz Ogólnopolski Konkurs matematyczny MAT dla kl. II i III.

• Byłam odpowiedzialna za przebieg szkolnego etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas III „Świetny ze mnie matematyk”.

• Uczestniczyłam również w pracach komisji konkursu „Świetny ze mnie matematyk” (sprawdzanie prac na etapie międzyszkolnym)

• Realizowałam w roku szkolnym 2013/2014 program wsparcia uczniów w nauce czytania i pisania metodą Ortograffiti – OPERON

• Cały rok szkolny 2012/2013 – realizowałam „Program Uniwersytetu Dzieci”

• Byłam współodpowiedzialna i odpowiedzialna za uroczystości szkolne i klasowe.

• Organizowałam w szkole Koncert Noworoczny dla kl. 0-VI

• W trakcie odbywania stażu przygotowywałam dekoracje okolicznościowe na korytarzu oraz w sali lekcyjnej; prowadziłam kącik przyrodniczy.

• Podczas dni promujących kulturę różnych narodów przygotowywałam z uczniami prezentacje, gazetki, potrawy oraz odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi. Do tej pory były to: Dni kultury rosyjskiej i węgierskiej.

• Wspólnie z nauczycielami kl. 0- VI organizowałam Kiermasze Świąteczne, z których dochód przeznaczony był dla uczniów szkoły na Madagaskarze.

• Współorganizowałam Ślubowanie klas I.


• Dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

• Pełniłam funkcję lidera zespołu kształcenia.

• Brałam udział w pracach zespołu kształcenia w klasach 0-3 oraz w pracach zespołów klasowych.


Ocena efektywności
Dzięki współpracy z nauczycielami rozwijałam umiejętności komunikacji i wymiany doświadczeń. Pozwoliło to na lepszą organizację działań własnych- planowanie i realizowanie określonych zadań. Doskonaliłam także umiejętność przygotowywania i opracowywania szkolnej dokumentacji, organizacji konkursów, przygotowania oprawy tanecznej apeli i uroczystości szkolnych
Przez cały okres stażu współpracowałam z doradcą metodycznym w celu wymiany doświadczeń oraz metod i form pracy z ucznia. Dzięki tym działaniom miałam możliwość realizowania twórczych pomysłów związanych z promowaniem szkoły w środowisku lokalnym. Doskonaliłam także umiejętności organizacyjne.

Ogólnopolski Konkurs – Alfik Matematyczny dał uczniom motywację do rozwijania samodzielności, twórczego myślenia, samodyscypliny oraz podejmowania intelektualnych wyzwań.
Nauczycielom konkurs ten pozwala zauważyć potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.
Konkurs promuje i premiuje osiągnięcia uczniów i ich szkół poprzez wręczanie nagród, dyplomów i wyróżnień oraz publikację rankingów konkursowych i informacji prasowych na temat sukcesów.

8. Opracowanie kryterium oceniania dla klas I- III
• Na bieżąco współtworzyłam i konsultowałam kryteria oceniania z pozostałymi nauczycielami, opiekunem stażu, Dyrektorem i Wicedyrektorem Szkoły, w tym także w systemie elektronicznym Librus.

• Zapoznałam uczniów i rodziców z kryteriami nauczania.

9. Publikacja prac własnych
• Na stronie www.publikacje.edu.pl i www.edux.pl, podzieliłam się swoimi spostrzeżeniami o pracy oraz przedstawiłam kilka swoich scenariuszy zajęć i planów wychowawczych dla klas 0-3.

• Opublikowałam scenariusze zajęć przygotowywane pod nadzorem i z pomocą mentora z ramienia Uniwersytetu Dzieci na stronach tegoż Uniwersytetu.

Ocena efektywności
Dzięki stronom internetowym dla nauczycieli, miałam możliwość podzielenia się swoim dorobkiem, doświadczeniem i spostrzeżeniami. Korzystając ze stron „www” mogłam również w swojej pracy
korzystać z pomocy i rad doświadczonych kolegów i koleżanek.

§7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

1. Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów
i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych.
• Szczegółowo zapoznałam się ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Pracy Szkoły, Programem Wychowawczym i regulaminami wewnętrznymi. Pozwoliło mi to na wdrożenie do realizacji postanowień zawartych w tych dokumentach.

• Zapoznałam się z dokumentami zgromadzonymi
w szkole:
- opinie i orzeczenia z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej,
- zapisy w protokołach.

• Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym oraz logopedą.

• Na bieżąco kontaktowałam się z rodzicami uczniów
(rozmowy indywidualne, spotkania).

• Współdziałałam z rodzicami uczniów w realizacji zaleceń wydanych przez lekarzy oraz zaleceń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

• Obserwowałam uczniów w sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych (wycieczki, spacery).

• Otoczyłam opieką i szczególną uwagą uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

• Prowadziłam dodatkowe zajęcia z dziećmi uzdolnionymi ruchowo i muzycznie).

• Skierowałam uczniów mających trudności w nauce na badania do PPP, realizowałam zalecenia z opinii.

Ocena efektywności
Dzięki podjętym działaniom sukcesywnie poznawałam zainteresowania i oczekiwania moich uczniów. Ich potrzeby uwzględniałam w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zdobyta wiedza pozwoliła mi indywidualizować pracę uczniów zarówno tych zdolnych, jak i tych którzy mieli problemy z przyswojeniem wiedzy i zdobyciem umiejętności. Wspierałam rodziców w procesie wychowawczym oraz podejmowałam współpracę z nimi w przypadku pojawiających się trudności wychowawczych. Angażowałam opiekunów w działania wychowawcze szkoły i klasy, systematycznie informowałam o postępach w nauce moich wychowanków, zachowaniu i frekwencji.


2. Doskonalenie umiejętności uwzględniania
w pracy problemów środowiska

• Na bieżąco monitorowałam sytuację swoich uczniów.

• Pomagałam w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych. Podejmowałam środki zaradcze – współpraca z pedagogiem szkolnym oraz PPP.

• Brałam udział w akcjach:
- Kiermasz Świąteczny, Dzień Babci i Dziadka dla Klubu Seniora, Psia gwiazdka, Zbiórka makulatury, Sprzątanie Świata, Pola Nadziei, Góra Grosza.


Efektami były bardzo dobre relacje:
- nauczyciel – uczeń
- uczeń – uczeń,
- nauczyciel – rodzic, oraz dobra organizacja pracy dydaktyczno – wychowawczej.

3. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego.
• Współpracowałam i przygotowywałam uczniów swojej klasy do występów na okolicznościowych akademiach szkolonych i międzyklasowych.

• Organizowałam wycieczki do miejsc historii, muzeum, kina, lekcje historyczne, spacery po Warszawie.

• Na bieżąco wykorzystywałam filmy edukacyjne
w realizacji procesu dydaktycznego.

• Przygotowywałam prezentacje multimedialne

Ocena efektywności
Dzięki podejmowanym działaniom uczniowie mieli okazję zapoznać się z krajobrazem najbliższej okolicy, poznać i zagłębić się w miejsca historii naszego kraju. Wzbogaciło to zarówno doświadczenia dzieci jak i nauczyciela.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;


1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem w pracy nauczyciela
• Brałam udział w specjalistycznych kursach informatycznych, szkoleniach, seminariach:
- Tablica multimedialna - szkolenie
- Technologie informacyjne w praktyce dydaktycznej Znauczyciela – kurs.
- E – dziennik – obsługa i zapisywanie danych uczniów – szkolenie dla nauczycieli
- E-dziennik – szkolenie dla Administratora sieci w szkole.

• Wprowadzałam dane do E-dziennika, koordynowała pracę z firmą LIBRUS, rozwiązywałam problemy związane z obsługą programu E-dziennik i E-świadectwa.

• Opracowywałam komputerowo pomoce dydaktyczne. Projektowałam testy, sprawdziany, karty pracy o różnym poziomie trudności.

• Wykorzystywałam technologię komputerową
w pracy dydaktycznej oraz w jej dokumentowaniu.

• Wykorzystywałam Internet do wyszukiwania informacji.

• Zostałam członkiem internetowych klubów nauczycieli: WSiP, Nowa Era, OBUT, OPERON, Super Kids.

• Wykorzystywałam programy multimedialne oraz gry edukacyjne.

• Przy pomocy programów komputerowych przygotowywałam prezentacje zdjęć i filmy z różnych uroczystości szkolnych oraz wyjść i występów.

Ocena efektywności
Dzięki licznym szkoleniom
i warsztatom oraz dostępowi do technologii informacyjnych mogłam stale wzbogacać swój warsztat pracy, co doprowadziło do wzrostu poziomu własnych działań,
a także motywacji uczniów.
Wzbogaciło to prowadzone przeze mnie lekcje i usprawniło oraz uatrakcyjniło ich przebieg. Pozwoliło również na wprowadzenie wielu ciekawych pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli.


2. Wykorzystanie komputera w pracy
• Opracowywałam dokumentacje, pisałam. sprawozdania, scenariusze zajęć, sprawdziany, testy, dyplomy, karty pracy o różnym poziomie trudności, pomoce dydaktyczne.

• Kontaktowałam się z Rodzicami za pomocą poczty elektronicznej oraz aplikacji w programie LIBRUS w E-dzienniku.

• Wykonywałam zaproszenia na konkursy, dyplomy, podziękowania dla rodziców itp.

• Prowadziłam i prowadzę na bieżąco dziennik elektroniczny w programie Librus oraz drukowałam świadectwa w/w programie.

• Administrowałam i administruję E-dziennik w Szkole Podstawowej nr 340.


• Prowadziłam Klub Młodych Naukowców SP340 na stronach Uniwersytetu Dzieci (publikacje, zdjęcia, gry, puzzle, sondy, scenariusze).

• Wykonywałam zdjęcia i wraz z notatkami, informacje dotyczące konkursów matematycznych, które przekazywałam do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły.

• Przygotowywałam i przygotowuję prezentacje multimedialne, którymi wzbogacam swoje zajęcia.


• Uczniowie, pod moim kierunkiem, przygotowywali prezentacje multimedialne, które wykorzystywałam podczas prowadzenia zajęć.

• Prowadziłam i prowadzę zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne z użyciem tablicy multimedialnej.


• Korzystam z multibooków oraz platform edukacyjnych.

• Opracowywałam wyniki sprawdzianów rocznych uczniów mojej klasy.

• Komputerowo opracowywałam semestralną ocenę postępów w nauce uczniów mojej klasy.

Ocena efektywności
Umiejętnie posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy pozwolił mi na szybszą i bardziej efektywą pracę. Prowadzenie zajęć z użyciem urządzeń mulitemdialnych sprawiło, że stały się one ciekawsze i inspirujące. Mnie natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia zadowolenia uczniów. Dzięki podjętym działaniom rozbudowałam własną bazę materiałów dydaktycznych, które uatrakcyjniły prowadzone przeze mnie zajęcia. Posługiwanie się programem Librus ułatwiło mi codzienną pracę nauczyciela. Dzięki informacjom i materiałom dydaktycznym umieszczonym na edukacyjnych stornach internetowych wzbogaciłam wiedzę dotyczącą mojej pracy oraz awansu zawodowego.

3. Dzielenie się wiedzą z zakresu obsługi komputera
z innymi nauczycielami
• Wraz z innymi nauczycielami klas 1-3 tworzymy rozkłady materiału, propozycję semestralnej oceny postępów w nauce, roczne sprawdziany kompetencji, sprawdziany ortograficzne, sprawdziany matematyczne i przyrodnicze.

• Służę pomocą nauczycielom klas I-III w systematycznym prowadzeniu E-dziennika, uaktualniam i uzupełniam dane z pozycji Administratora. Na bieżąco staram się rozwiązywać wszelkie problemy związane z prowadzeniem dziennika elektronicznego w programie LIBRUS.

Ocena efektywności
Podjęte działania pozwalają doskonalić umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, która jest niezbędna w codziennej pracy zawodowej nauczyciela. Korzyści
z tego wypływające podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą atmosferę, uczą tolerancji, wyrozumiałości oraz rozwijają zdolności interpersonalne.


4. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
• Na bieżąco uaktualniałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).

• Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.

• Skorzystałam z bazy linków przydatnych w pracy nauczyciela portali edukacyjnych oraz dodawałam swoje opinie i dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami na temat swojej pracy.

• Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

Ocena efektywności
Przy pomocy komputera i Internetu opracowywałam konspekty zajęć, testy, sprawdziany, dokumentację oraz pomoce dydaktyczne. Zgromadziłam także znaczny zasób ćwiczeń, gier multimedialnych i programów komputerowych.
Zamierzam kontynuować wykorzystywanie w procesie dydaktycznym zdobytych przeze mnie umiejętności w zakresie obsługi komputera i najnowszych technologii informatycznych.

§ 7 ust.2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;


1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• W trakcie trwania stażu brałam udział w kursach
i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
• Przygotowałam i przeprowadziłam radę szkoleniową pt. „ Gry i zabawy matematyczne dla uczniów klas I-III” – wraz z innym nauczycielem

Ocena efektywności
Te działania pogłębiły moją wiedzę zawodowa oraz stały się źródłem pomysłów na rozwiązywanie pojawiających się problemów wychowawczych. Udoskonaliły również relację rodzic-dziecko-nauczyciel.


2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych
i opiekuńczych.
• Wraz z wychowankami organizowałam uroczystości klasowe związanych ze świętami: Andrzejki, Mikołajki, Boże Narodzenie – Wigilia klasowa, Wielkanoc, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Powitanie wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Węgierski, Dzień zdrowego Żywienia – „Wiem, co jem”.

• Byłam odpowiedzialna za organizację:
- apelu z okazji Dnia Babci i Dziadka – przedstawienie dla członków Klubu Seniora;
- Koncertu Noworocznego dla uczniów naszej szkoły;
- Dzień Rodziny – Dzień Mamy i Taty - przedstawienie dla rodziców.


• Ponadto na bieżąco z uczniami przygotowujemy gazetki/ wystawy :
- Dzień ziemi,
- o tematyce ekologicznej: segregacja śmieci; zanieczyszczenia wody, powietrza, ziemia za 100 lat; piramida zdrowia.
- Pory Roku –Zima, Wiosna
- Sporty zimowe
- Dzień Mamy,
- Dzień Taty,
- Polska – piękny i ciekawy kraj – foldery.
- Dzień Węgierski – gazetka, wystawa pamiątek z Węgier, „żywa flaga”
- Dzień Zdrowego Żywienia – „Wiem, co jem” – gazetka, mussli owocowo-jogurtowe, poczęstunek dla uczniów z innych klas.
- Polska – ciekawe miejsca w naszym kraju
- Polskie góry – znam i podziwiam (położenie, ukształtowanie terenu, charakterystyczna roślinność, zwierzęta, itp.).
- Ogród Botaniczny w Powsinie

• Wraz z wychowankami braliśmy udział w programie:
- Bliżej dziecka – „Zły dotyk”
- Uniwersytet Dzieci – seminaria, warsztaty ścieżka humanistyczna, przyrodnicza, społeczna, techniczna
- zajęcia profilaktyczne przygotowane przez Straż Miejską – „Nieznajomy, przyjaciel czy wróg?”
- „Wiem co jem” – ECOZAŁOGA, Grucha
- Zielona Kraina – warsztaty żywieniowe
- zajęcia profilaktyczne przygotowane przez Straż Miejską – „Przyjaciel zwierząt”, „Spotkanie z nieznajomym”
- zajęcia profilaktyczne przygotowane przez Policję – praca policjanta i psa policyjnego
- zajęcia i warsztaty organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza

• Moi uczniowie każdego roku biorą udział w Koncercie Noworocznym.

• Dobierałam różnorodne metody i narzędzia
(ewaluacja własnych działań, bieżący obraz swojej pracy, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków).

• Zorganizowałam dwukrotnie wyjazd na zieloną szkołę dla uczniów mojej klasy.


• Zorganizowałam wiele ciekawych i edukacyjnych wycieczek.

• Organizowałam imprezy integracyjne dla uczniów mojej klasy:
andrzejki, mikołajki, wigilia klasowa, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i Chłopców w klasie, zabawa karnawałowa, walentynki, 1 dzień wiosny, Dzień Rodziny.

• Włączyłam się w akcję ogólnopolską z okazji obchodów „Dnia Ziemi”.

• Wraz z klasą bierzemy udział w akcji
• „ Pola Nadziei”

• Współpracowałam w Zespole Klasowym
kl I- III.


• Pełniłam cotygodniowy dyżur dla rodziców w celu indywidualnych konsultacji. Umawiałam także rodziców na terminy spotkań i rozmów w razie takiej potrzeby.

Ocena efektywności
Współpracę z rodzicami uważam za priorytetowe zadanie, które pomaga podnosić poziom pracy placówki i daje możliwość współgospodarowania, co przynosi pozytywne efekty.
Z roku na rok staram się, aby współpraca ta stawała się bardziej owocna i przynosiła coraz większe korzyści zarówno dzieciom, rodzicom jak i placówce.

Z przeprowadzonej wśród rodziców ankiety wynika, że realizowany program spełnił oczekiwania dzieci i rodziców. Rodzice bardzo dobrze ocenili współpracę ze mną i byli zadowoleni z podejmowanych przeze mnie działań. Cenią sobie zarówno pedagogizację, dostarczającą wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii czy zachowań prozdrowotnych, spotkania integracyjne oraz wspólne przygotowywanie uroczystości klasowych. Doceniają również wsparcie nauczyciela i szkoły w trudnych sytuacjach życiowych. Mają satysfakcję z tak bliskiej współpracy ze szkołą, rozumieją i doceniają jej wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka i wspólną integrację. Rodzice mają coraz większą świadomość korzyści wynikających z ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu i szkoły.


Wycieczki i wyjścia należały do najbardziej wszechstronnych organizacyjnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej
i działalności turystyczno – wychowawczej, które prowadziłam w szkole.
Służyły przede wszystkim wzbogacaniu wiadomości, zdobywaniu umiejętności
i nawyków kulturalnego spędzania czasu, pomogły
w kształtowaniu poglądu na świat, w wychowaniu estetycznym i zdrowotnym młodzieży. Rozbudziły
u wychowanków zainteresowanie innym, ciekawszym sposobem spędzania czasu wolnego.
§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż


1. Przeanalizowanie aktów prawnych
i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

• Opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
• Przygotowanie sprawozadnia z realizacji planu rozwoju zawodowego


Ocena efektywności

Dzięki podjętym działaniom poszerzyłam wiedzę dotyczącą aspektów prawnych awansu zawodowego, poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela mianowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego. Analiza dokumentów obowiązujących w szkole dała mi poczucie bezpiecznego postępowania m.in. w sytuacjach problemowych. Wpłynęło to na podniesienie jakości pracy mojej oraz szkoły.

2. Poszerzenie wiedzy
z zakresu prawa oświatowego
• Przeanalizowałam Kartę Nauczyciela, Ustawy
o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS.
• Zgromadziłam własne zasoby tekstów w/w aktów
w formie pisemnej i elektronicznej.


3. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego oraz analiza dokumentacji obowiązującej w szkole i kompetencji Rady Pedagogicznej
• Wspólnie z innymi nauczycielami opracowałam kryteria oceniania w klasach I-III.

• Wspólnie z innymi nauczycielami opracowywałam plany pracy wychowawczej w klasach 1-3

• Wspólnie z innymi nauczycielami opracowywałam przewidywaną śródroczną ocenę opisową dla uczniów klas 1-3 i śródroczną ocenę opisową dla uczniów klas 1-3.

• Przeanalizowałam Statut Szkoły Podstawowej nr 340, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów, plany dydaktyczno – wychowawcze na poszczególne lata, szkolne zestawy programów;
• Zapoznałam się z regulaminami oraz procedurami dotyczącymi m. in.:
- organizacji wycieczek szkolnych;
- kierowania uczniów do PPP;
- odpowiedzialności nauczyciela w czasie dyżurów na korytarzu;
- postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku w szkole;
- systemu nagród i kar;
- postepowania z uczniem chorym;
- postępowania z uczniem, który źle zachowuje się na lekcji;
- postępowania w przypadku bójek i stosowania przemocy przez uczniów;
- postepowania wszystkich pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją;
- sprawowania opieki w dni wolne od zajęć;
- organizacji imprez i uroczystości szkolnych;
• Brałam udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej, co dało mi szansę wykorzystania mojej wiedzy w praktyce.
• Zapoznałam się z regulaminem Rady Pedagogicznej oraz regulaminem sal lekcyjnych.

Ocena efektywności
Zdobyłam nowe doświadczenia, uczę się samodzielności podejmowania i rozwiązywania problemów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.