X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28388
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

imię i nazwisko: Joanna Orzeł

nazwa i adres szkoły:
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Słopnicach
nauczany przedmiot: język niemiecki
stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
termin zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego
ze szczególnym uwzględnieniu stopnia awansu zawodowego
na nauczyciela dyplomowanego (Rozporządzenie MENiS
z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli)
- Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
- Plan rozwoju zawodowego.
IX 2012 poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego

Rozwój wiedzy merytorycznej i metodycznej z zakresu nauczanego przedmiotu, doskonalenie swojego warsztatu pracy.

- Udział w dostępnych szkoleniach, warsztatach, konferencjach i innych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z aktualnymi potrzebami.
- Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez studiowanie czasopism i literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny języków obcych, psychologii
i pedagogiki.
- Systematyczne śledzenie stron internetowych.
- Wzbogacanie pracowni języków obcych we własnoręcznie (lub przy współpracy z uczniami) wykonane pomoce dydaktyczne.
- Aktywna współpraca w ramach zespołu języków obcych, przygotowanie materiałów na spotkania zespołów.
(okres stażu, zaświadczenia o uczestnictwie, notatki, pomoce dydaktyczne, potwierdzenie przewodniczącego)

Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
- Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych i słabych, opracowanie właściwych form
i metod pracy z tymi uczniami.
- Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych oraz przygotowanie uczniów do udziału w konkursach międzyszkolnych.
- Indywidualna praca z uczniem słabym w formie konsultacji, przygotowywanie dodatkowych pomocy dydaktycznych dla uczniów słabych.
- Poszukiwanie metod pracy, które ułatwią uczniom osiąganie celów dydaktycznych zawartych w postawie programowej, poszerzenie warsztatu pracy o metody aktywizujące, studiowanie stosownej literatury, prowadzenie lekcji w oparciu o metody aktywizujące.
(na bieżąco, własne pomoce dydaktyczne, testy, potwierdzenie udziału oraz wyniki konkursów, własne notatki)

Opracowanie programu wychowawczego dla klasy, w której pełnię funkcję wychowawcy.
- Ustalenie i opracowanie wraz z innymi wychowawcami tematyki lekcji wychowawczych.
- Opracowanie tematyki spotkań z rodzicami.
- Współpraca z rodzicami (prowadzenie spotkań, dodatkowe konsultacje – w czasie pełnionych dyżurów, rozmowy telefoniczne).
- Działalność wychowawcza podczas zajęć pozaszkolnych. okres stażu plany wychowawcze, notatki

Podwyższenie jakości pracy szkoły.
- Aktywny udział w przygotowaniu i opracowaniu narzędzi pomocnych do badania jakości pracy szkoły.
- Udoskonalenie i wdrożenie przedmiotowego systemu oceniania oraz planów dydaktycznych z języka niemieckiego.
- Przygotowanie i pomoc w organizowaniu imprez
i uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza.
- Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
- Organizowanie konkursów na terenie placówki, szukanie sponsorów.
(okres stażu, potwierdzenie dyrektora, plany dydaktyczne
i przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego,
scenariusze)

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy szkoły.
- Poszerzanie wiedzy z zakresu obsługi komputera oraz Internetu poprzez studiowanie fachowej literatury i współpracę z nauczycielami informatyki. okres stażu notatki, zaświadczenia
Organizacja warsztatu pracy dydaktycznej przy użyciu technik komputerowych.
- Przygotowywanie scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych (np. kart pracy), testów, prezentacji multimedialnych – samodzielnie lub jako forma współpracy
z uczniami.
okres stażu przykładowe scenariusze, pomoce dydaktyczne, testy, prezentacje multimedialne
Wykorzystanie informacji dostępnych w Internecie w praktyce szkolnej i życiu codziennym. - Korzystanie z materiałów znajdujących się na stronach edukacyjnych.
- Przygotowanie własnej bazy danych do zajęć dydaktycznych w oparciu o informacje publikowane na portalach edukacyjnych.
- Studiowanie publikacji innych nauczycieli.
- Zasięganie informacji na temat szkoleń, konkursów oraz imprez edukacyjnych
(okres stażu, notatki)

Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
- Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na edukacyjnych stronach internetowych i ich publikacja.
(okres stażu, potwierdzenie lub adres strony z zamieszczoną publikacją)


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
- Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- Konsultacje i wymiana doświadczeń w ramach zespołu nauczycieli języków obcych.
- Udostępnianie innym nauczycielom własnych materiałów dydaktycznych, np. scenariuszy zajęć przeprowadzonych metodami aktywizującymi, pomocy dydaktycznych.
(okres stażu, zaświadczenia, scenariusze lekcji,
protokoły z posiedzeń zespołu języków obcych, notatki)

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
- Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole planów dydaktycznych nauczania języka niemieckiego.
- Udostępnienie w internetowych portalach edukacyjnych planu rozwoju zawodowego, przykładowych testów
i ćwiczeń z języka niemieckiego.
(okres stażu, plany dydaktyczne, zaświadczenia/adresy stron internetowych)

Współpraca z nauczycielami uczącymi w mojej klasie w ramach zespołu wychowawczego.
- Wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.
- Konsultacje.
- Opracowanie planu dydaktycznego dla danej klasy.
- Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych.
(na bieżąco, plany dydaktyczne dla poszczególnych klas, notatki, scenariusze uroczystości szkolnych)

Współpraca z pedagogiem szkolnym.
- Konsultacje doraźne w przypadku pojawiających się problemów.
(na bieżąco, notatki)

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Organizacja i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
- Opracowanie zadań konkursowych.
- Przeprowadzenie konkursów.
- Pozyskanie nagród.
- Przygotowanie i opracowanie dokumentacji konkursowej.
(okres stażu, zestawy zadań, dokumentacja z przeprowadzonych konkursów)

Modyfikacja planów dydaktycznych adekwatnie do potrzeb.
- Analiza planów dydaktycznych, ich zmiana
z uwzględnieniem nowych osiągnięć glottodydaktykach.
(wrzesień 2012 -2015, plany dydaktyczne dla poszczególnych klas)

Opracowanie zestawu ćwiczeń dla dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
- Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania zestawu ćwiczeń.
- Opracowanie ćwiczeń. Przygotowanie arkuszy pracy
i innych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć. (okres stażu, zestaw ćwiczeń, opis i analiza)

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
Spotkania z psychologiem, logopedą, konsultacje
z psychologiem. (okres stażu, potwierdzenia instytucji)

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Realizacja zadań kulturalno – wychowawczych mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów.
- Organizowanie wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych, wyjść do kina, teatru w celu zapoznania uczniów
z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
- Organizowanie imprez klasowych i uroczystości szkolnych.
(okres stażu, karty wycieczki, zdjęcia, scenariusze uroczystości szkolnych)

Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
- Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów, np. przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego – zajęcia fakultatywne.
- Organizacja i prowadzenie nieodpłatnie zajęć dla uczniów mających trudności w nauce.
- Organizowanie samopomocy uczniowskiej w klasie.
(okres stażu, lista obecności oraz tematów zajęć)

Organizowanie/ współorganizowanie oraz przeprowadzanie konkursów szkolnych lub międzyszkolnych.
- Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych na wszystkich szczeblach.
- Organizowanie dodatkowych zajęć/ spotkań indywidualnych dla uczestników konkursów.
(okres stażu, plany dodatkowych zajęć, dyplomy)

Współpraca z rodzicami –poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
- Indywidualne spotkania z rodzicami (porady, rozmowy służące pogłębianiu wiedzy o sytuacji rodzinnej uczniów, przekazywanie na bieżąco informacji na temat postępów edukacyjnych i zachowania).(na bieżąco, harmonogram spotkań
z rodzicami)


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Konsultacje z pedagogiem, psychologiem.
- Analiza opinii i orzeczeń, realizowanie zaleceń, dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego do indywidualnych możliwości uczniów.
(okres stażu, dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego)

Współpraca z komendą policji.
- Zaproszenie funkcjonariuszy na pogadanki.
(okres stażu, potwierdzenie współpracy)

Współpraca z pielęgniarką szkolną.
- Zaproszenie na pogadanki: ”Higiena ciała i umysłu”. okres stażu zapis w dzienniku
Współpraca z Wydawnictwami (WSiP, Langenscheidt), Instytutem Gothego.
- Członkostwo w internetowym klubie „Pomagamy uczyć” przy WSiP, wykorzystywanie do pracy pedagogicznej materiałów zamieszczonych na stronach klubu.
- Pozyskanie nagród.
- Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.
(okres stażu, potwierdzenie)

Współpraca z nauczycielami szkoły.
- Korelacja działań i zadań dydaktyczno – wychowawczych. (okres stażu)
Praca w komisjach egzaminacyjnych.
- Pełnienie obowiązków przewodniczącego lub członka komisji pisemnego egzaminu gimnazjalnego
(okres stażu, potwierdzenie)

Współpraca z rodzicami. - Pedagogizacja rodziców.
- Wdrażanie rodziców do działania. (okres stażu)


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno – wychowawczych.
- Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia i jego problemu.
- Ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny.
- Określenie sposobu rozwiązania problemów.
- Podjęcie działań zaradczych.
- Efekty oddziaływań.
(okres stażu, opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania
i rozwiązania problemów edukacyjnych i/lub wychowawczych).

Opracowanie:

Joanna Orzeł


Zatwierdzono do realizacji: ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.