X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28385
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGo

1. § 7 ust. 2 pkt 1. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

WYKONANE ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI, SAMOOCENA OSIĄGNIĘTE EFEKTY POTWIERDZENIE REALIZACJI WYKONANEGO ZADANIA
1.Wstępnie oceniłam własne umiejętności Przeanalizowałam swoje kwalifikacje, umiejętności
i osiągnięcia, aby na ich podstawie złożyć wniosek
o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Poprawnie sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu. Opracowałam projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego. Autorefleksja. Przedłożenie do Dyrektora szkoły wniosku o rozpoczęcie stażu.
Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.
2. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Przeprowadziłam z opiekunem stażu rozmowę określającą zasady współpracy. Ustaliłyśmy zadania przewidywane do zrealizowania podczas stażu.
Opracowałyśmy narzędzia wzajemnej obserwacji.
Przeprowadzałyśmy w miarę potrzeb spotkania konsultacyjne. Opiekun stażu przeanalizował mój projekt planu rozwoju zawodowego Zanotowałam omówione wraz z opiekunem stażu zasady współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. Ustaliłyśmy terminarz spotkań, co znacznie ułatwiło mi realizację zadań. Po konsultacji z opiekunem stażu oddałam do zatwierdzenia Dyrektorowi refleksyjny plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany. Notatki z odbytych spotkań., scenariusze i omówienia zajęć. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
3. Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu Przepisałam przy użyciu komputera zanotowane z rozmowy z opiekunem stażu zasady współpracy, które zatytułowałam jako KONTRAKT. Po złożeniu podpisu przez Panią Lilę oraz przeze mnie pod Kontraktem jeden egzemplarz przekazałam opiekunowi stażu, drugi egzemplarz zachowałam dla siebie.
Podpisałam z opiekunem stażu umowę zawierającą przejrzyste zasady współpracy, co dało mi poczucie bezpieczeństwa i dodało mi pewności do działania w realizacji zadań w czasie odbywania stażu. Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem kontraktowym.
4.Poznałam procedury awansu zawodowego Samodzielnie pozyskałam i przeanalizowałam ustawy i rozporządzenia regulujące ścieżkę awansu zawodowego pozyskane z internetu oraz z biblioteki szkolnej, a także z czasopism pedagogicznych. Pogłębiłam znajomość przepisów dotyczących awansu zawodowego.
Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela mianowanego i sposobu dokumentowania dorobku zawodowego. Mogłam przystąpić do realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Potrafiłam zaplanować działania dydaktyczno – opiekuńcze w taki sposób, aby móc konsekwentnie je zrealizować. Notatki.
5. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, a także prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu Wraz z opiekunem stażu obserwowałyśmy prowadzone przez siebie zajęcia jeden raz w miesiącu według harmonogramu hospitacji lub na zaproszenie, po czym omawiałyśmy zajęcia i wyciągałyśmy wnioski płynące ze spostrzeżeń. Zwiększyłam swoje umiejętności oceny i analizy własnej pracy. Skorzystałam z wiedzy i doświadczenia pedagogicznego opiekuna. Poszerzyłam warsztat pracy o nowe sposoby prowadzenia zajęć. Doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów oraz omawiania i oceniania własnych działań.
Konspekty zajęć, wnioski z hospitacji w postaci kart obserwacji. Harmonogram zajęć.
6. Zapoznałam się z ofertą placówek doskonalenia nauczycieli Z początkiem roku szkolnego zapoznawałam się z ofertą kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego w Słupsku oraz w Koszalinie. Wybrałam poszczególne formy doskonalenia, które zamierzałam podjąć, po czym poinformowałam o nich Dyrektora szkoły, a następnie wysłałam zgłoszenia drogą elektroniczną. Po przeanalizowaniu oferty
kursów dla nauczycieli oferowanych przez placówki doskonalące mogłam wyznaczyć sobie cele, które zamierzałam osiągnąć po uczestnictwie
w wybranych formach doskonalenia zawodowego. Autorefleksja, notatki.
7.Uzyskałam dodatkowe kwalifikacje Ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
• Oligofrenopedagogika – kurs kwalifikacyjny CDZN Słupsk
• Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych – 10 godz. ODN Słupsk
• Budowanie wizerunku szkoły – promocja i reklama – rada szkoleniowa SP nr 3
• Analiza tendencji rozwojowej szkoły koniecznością w interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych i projektowaniu pracy z uczniami – rada szkoleniowa SP nr 3
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych w oparciu o metodę dominacji-submisji - rada szkoleniowa SP nr 3
• Psychospołeczne i prawne skutki agresji i przemocy w szkole - rada szkoleniowa SP nr 3
• Efektywne wykorzystywanie przez radę pedagogiczną szkoły sprawdzianu w celu podnoszenia jakości podejmowanych działań dydaktycznych – rada szkoleniowa SP nr 3
• Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – rada szkoleniowa SP nr 3
• Jak wspierać rozwój dziecka niepełnosprawnego? Dzieci przewlekle chore w szkole – rada szkoleniowa SP nr 3
• BHP – szkolenie okresowe 8 godz. Wodociągi Słupsk
• Terapia pedagogiczna – kurs kwalifikacyjny Atena Słupsk
• Kinezjologia edukacyjna – kurs 34 godz. Atena Słupsk
• za współczesnością”, „Nauka języka i nauka o języku w kształceniu zintegrowanym”, „Żywe wartości drogą do sukcesu wychowawczego na podstawie udoskonalonego pakietu Wesoła szkoła”.
• Wzbogaciłam swój warsztat pracy. Pogłębiłam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Wdrożyłam do pracy pedagogicznej wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń, a tym samym podniosłam efektywność nauczania i wychowania. Zwiększyłam swoje kompetencje pedagogiczne. Zaświadczenia
8. Prowadziłam koło zainteresowań
W trakcie stażu prowadziłam bezpłatnie z własnej inicjatywy raz w tygodniu dla uczniów klas I – III koło plastyczne. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Brałam udział w warsztatach podczas targów edukacyjnych organizowanych przez WsiP - Mandala - trójkąty, kwadraty, kwiaty wpisane w koło lub kwadrat. Uczniowie uczestniczyli w konkursach plastycznych szkolnych, pozaszkolnych, wojewódzkich, zdobywali nagrody i zajmowali czołowe miejsca.
Uczniowie poprzez udział w zajęciach rozwijali swoje zainteresowania. Doskonalili swoje umiejętności techniczne i plastyczne poprzez wykonywanie prac różnymi technikami. Zgłaszałam prace uczniów do konkursów szkolnych i wojewódzkich, w których zajmowali czołowe miejsca oraz wyróżnienia, a ja otrzymywałam podziękowania, na przykład pierwsze miejsca w konkursach m.in. prace na konkurs „Polska akcja w Iraku i Afganistanie” organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia w Szczecinie, pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim „Surówki na stole szóstki w szkole”. Dzięki uczestnictwu w warsztatach i umiejętnościom, jakie zdobyłam mogłam zaczarować uczniów techniką pracy z mandalą. Dzięki zajęciom wzbudziłam u uczniów ciekawość i zachęciłam ich do aktywności. Osiągnięte przez dzieci sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możliwości. Program koła plastycznego, prowadzenie dziennika zajęć, dyplomy uczniów, podziękowania, które otrzymałam od organizatorów
9.Rozwijałam i doskonaliłam umiejętności interpersonalne Uczestniczyłam w szkoleniach:
• Żywe wartości drogą do sukcesu wychowawczego – warsztaty 2 godz. WsiP
• Jak przeciwdziałać przemocy wśród młodzieży - rada szkoleniowa SP nr 3
• Zaczarować dzieci – budowanie autorytetu poprzez twórczą pracę z klasą – konferencja metodyczna WSIP Koszalin
• Jaś i Małgosia w naszej klasie, czyli podążać za współczesnością – szkolenie 2 godz. MAC.
Stosowałam praktyczne sposoby zdobywania umiejętności interpersonalnych – podczas zabaw.
Dzięki wiadomościom, jakie nabyłam podczas szkoleń mogłam pracować z moimi wychowankami nowymi metodami, wykorzystywać różne techniki rozwijające umiejętności interpersonalne dzieci, a po części także i u mnie. Zakorzeniłam w uczniach cechy dobrego nadawcy i odbiorcy. Uczniowie już nie przerywają, gdy druga osoba wypowiada się, ale również widoczna jest poprawa sposobu traktowania siebie nawzajem, okazywania swoich uczuć w danej sytuacji-zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Uczniowie potrafią także interpretować niektóre zachowania innych. Wpisy w dzienniku, zaświadczenia
Pracowałam w zespole samokształceniowym
nauczycieli klas I-III, Współpracowałam z pracownikami szkoły. Korzystałam z Ich wiedzy. Przekazywałam Im posiadane przeze mnie wiadomości i umiejętności. Doskonaliłam własne umiejętności interpersonalne. Potwierdzenie przewodniczącej zespołu samokształceniowego,
10.Doskonaliłam własny warsztat pracy
Uczestniczyłam w szkoleniach:
• Ortografia trudna ale nie nudna – warsztaty 8 godz. CEN Koszalin
• Efektywne uczenie się matematyki – konferencja metodyczna Koszalin
• Matematyka nie musi być trudna – konferencja metodyczna Koszalin
• Gry i zabawy dydaktyczne w nauczaniu matematyki – szkolenie 4 godz. CEN Koszalin
• Metody pracy z uczniem zdolnym oraz nowoczesne metody nauczania języka niemieckiego w nauczaniu zintegrowanym - rada szkoleniowa SP nr 3
• Nauka języka i nauka o języku w kształceniu zintegrowanym – sympozjum 2 godz. Twój Styl
• Obniżenie wieku szkolnego – sześciolatek w szkole – konferencja metodyczna
• Sześciolatek i siedmiolatek razem w pierwszej klasie... O gotowości szkolnej i pracy nauczyciela z grupą zróżnicowaną – spotkanie klubowe 2 godz. WSiP
• Porządkowanie przestrzeni edukacyjnej zgodnie z indywidualnymi możliwościami dziecka w oparciu o cykl edukacyjny Wesoła szkoła i przyjaciele – targi edukacyjne WsiP Koszalin
Stosowałam metody aktywizujące pracę ucznia, wdrażałam do samodzielnego uczenia się odkrywania poprzez wykorzystanie na zajęciach encyklopedii, słowników. Prowadziłam dokumentację szkolną, dobierałam pomoce i podręczniki szkolne.
Samodzielnie przygotowywałam pomoce dydaktyczne ( np. testy, karty pracy, tablice), gazetki klasowe związane z tematyką zajęć. Uzyskałam dodatkowe pomoce do zajęć poprzez nawiązanie współpracy z przedstawicielem WsiP. Osiągnęłam wyższe wyniki nauczania oraz zainteresowanie i zaangażowanie uczniów w uczenie się dzięki wzbogaconemu warsztatowi pracy. Dzięki zastosowaniu metod aktywizujących zainicjowałam pracę uczniów. Poprzez dobór odpowiednich podręczników uczniowie chętniej wykonywali zawarte w nich zadania. Początkowo sama wykonywałam gazetki ścienne, jednak wkrótce uczniowie z własnej woli wyrazili chęć takiej działalności i obecnie chłopcy tworzą własną gazetkę ścienną o tematyce sportowej, a dziewczynki swoją – najczęściej o tematyce mody.
Pomoce demonstracyjne oraz książki, które otrzymuję od przedstawiciela WsiP urozmaicają prowadzone przez mnie zajęcia. Przykładowe karty pracy, prace klasowe, zaświadczenia, dokumentacja szkolna
11.Włączałam się w życie szkoły Zorganizowałam przy współudziale rodziców oraz samych uczniów takie imprezy jak:
Andrzejki, Mikołajki, Zajączek, Dzień Dziewczynek i Chłopców, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Dzień Mamy na sportowo, Wigilia, apel „Bezpieczne wakacje” dla uczniów klas I-III, bal karnawałowy, Halloween, urodziny klasowe. Wraz z uczniami aktywnie uczestniczyliśmy w koncertach muzycznych oraz apelach – według ustalonego z początkiem każdego roku harmonogramu. Lepiej poznałam uczniów, ich zainteresowania, umiejętności. Wspierałam uczniów w rozwoju ich talentów i zainteresowań, zachęcałam tym samym do czynnego wypoczynku
Uczniowie z wielką chęcią i radością wspólnie przeżywali uroczystości, a przy okazji rozwijali i doskonalili swoje umiejętności interpersonalne w kierunku aktywnego i korzystnego dla ogółu udziału w życiu szkoły.
Zapisy w dzienniku, kronice klasowej.
12. Pozyskałam środki służące do wystroju pomieszczeń szkolnych
Na oknach korytarza szkolnego zawiesiłam ozdobne firanki, zadbałam o wystrój pokoju nauczycielskiego w bud.B, dostarczyłam obraz „Bitwa pod Grunwaldem” do gabinetu historycznego, zadbałam o wystrój klasy, której jestem opiekunem, pozyskałam telewizor do klasy oraz wideo. Przyjemnie przebywa się w pomieszczeniach szkolnych, które nabrały przytulnego charakteru. Uczniowie także dbają o wygląd pomieszczeń, w których na co dzień przebywają w imię zasady „szkoła to nasz drugi dom”. Wystrój klasy, pokoju nauczycielskiego, korytarza.
13.Przeanalizowałam i określiłam mocne strony swej działalności

Efektywnie uczestniczyłam we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb szkoły .
Dokumentowałam na bieżąco efekty własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, metod i ewaluacji. Prowadziłam także konsultacje z nauczycielami z naszej szkoły. Wszystkie założone do realizacji cele zawarte w planie rozwoju zawodowego udało mi się efektywnie i wytrwale zrealizować i doprowadzić je do końca, z czego jestem dumna. Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
14. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego Gromadziłam dokumenty potwierdzające realizację zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Zgromadziłam i uporządkowałam chronologicznie zebrane dokumenty, co pomogło mi w sporządzeniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego po zakończeniu stażu.
Scenariusze, konspekty lekcji, karty obserwacji lekcji, zaświadczenia, potwierdzenia, opisy przedsięwzięć, prace uczniowskie, dyplomy, własne notatki
15. Określiłam dalszą drogę rozwoju i przygotowałam projekt sprawozdania

Po każdym semestrze nauki szkolnej prowadziłam rozmowę konsultacyjną z opiekunem stażu i wyciągałam wnioski ze swojej działalności. Po zakończeniu stażu podsumowałam pozytywnie swój rozwój zawodowy. Cel, jaki sobie postawiłam po zrealizowaniu zadań z planu rozwoju to uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego. Wyciągnięte wnioski pomogły mi coraz sprawniej wywiązywać się z zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. Podsumowanie swojego rozwoju wyrażone w postaci sprawozdania wpłynęło na określenie moje dalszej drogi rozwoju. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
2. § 7 ust. 2 pkt 2. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

WYKONANE ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI, SAMOOCENA OSIĄGNIĘTE EFEKTY POTWIERDZENIE REALIZACJI WYKONANEGO ZADANIA
1. Organizowałam spotkania z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem
Na bieżąco informowałam rodziców o efektach pracy ich dzieci poprzez rozmowy indywidualne, wpisy w dzienniczku, rozmowy telefoniczne, wezwania do szkoły. Łączyłam swoją wiedzę z doświadczeniem rodzica. Konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz opiekunem stażu.
Rodzice na bieżąco otrzymywali informacje o osiągnięciach swojego dziecka, dzięki czemu mogli już w zalążku zareagować na negatywne zjawiska. Łącząc swoją wiedzę z doświadczeniem rodzica rozwiązywaliśmy wspólnie zaistniały problem natury dydaktyczno – wychowawczej.

Wykaz spotkań z rodzicami, notatki w zeszycie wychowawcy

2. Brałam udział w szkoleniach ukierunkowanych na problemy współczesnego świata

• Jak wspierać rozwój dziecka niepełnosprawnego? Dzieci przewlekle chore w szkole – rada szkoleniowa SP nr 3
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych w oparciu o metodę dominacji-submisji - rada szkoleniowa SP nr 3
• Jak wspierać rozwój dziecka niepełnosprawnego? Dzieci przewlekle chore w szkole – rada szkoleniowa
• Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – rada szkoleniowa
• Budowanie wizerunku szkoły – promocja i reklama – rada szkoleniowa
• Analiza tendencji rozwojowej szkoły koniecznością w interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych i projektowaniu pracy z uczniami – rada szkoleniowa
• Efektywne wykorzystywanie przez radę pedagogiczną szkoły sprawdzianu w celu podnoszenia jakości podejmowanych działań dydaktycznych – rada szkoleniowa
• Kinezjologia edukacyjna – kurs 34 godz. Atena Słupsk Wiadomości zdobyte na szkoleniach przyczyniły się do pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb
wychowawczych. Wzbogaciłam swoją wiedzę na temat wychowania i dlatego mogłam ułożyć plan wychowawczy najbardziej adekwatny do potrzeb uczniów oraz z powodzeniem rozstrzygać dane sytuacje.
Zaświadczenia

3. Zapoznałam się z sytuacją rodzinną uczniów

Wypełnienie przez rodziców ankiety. Rozmowa z uczniem, z rodzicem. Rozmowa z pedagogiem szkolnym Udzielałam odpowiednią pomoc osobom potrzebującym. Najbardziej potrzebujące osoby otrzymały pomoc socjalną. Ankiety, notatki

4.Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, policją, Domem Kultury, biblioteką

Skierowałam dwóch uczniów na badania z powodu trudności nauce, wypełniałam opinie o uczniach, co było podstawą do przeprowadzenia badania. Na moje zaproszenie odwiedził nas dwukrotnie policjant. Po otrzymaniu informacji telefoniczne z Domu Kultury o przedstawieniach organizowałam udział w teatrzykach. Studiowanie literatury w bibliotece, udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę szkolną, udział w lekcjach bibliotecznych na zaproszenie pani bibliotekarki.

Po przeprowadzonym badaniu uzyskiwałam zalecenia Poradni, które uwzględniane zostały w dalszej pracy z uczniem.
Poprzez udział w przedstawieniach teatralnych uczniowie przyswajali sobie takowy rodzaj przekazu treści, doskonalili kulturę zachowania w miejscu publicznym. Uczęszczali też na zajęcia pozalekcyjne do Domu Kultury. Policjant przekazywał uczniom informacje dotyczące właściwego zachowania oraz odpowiedniego poruszania się po ulicy. Po wizytach w bibliotece wzrosła znacznie ilość wypożyczonych i przeczytanych książek.

Opinie, notatki, bilans wypożyczonych książek, zdjęcia
5.Współpracowałam ze środowiskiem lokalnym inicjując aktywność uczniów Organizowałam z pomocą koleżanek cykliczne imprezy dla środowiska lokalnego:
• Jasełka
• Bal karnawałowy
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Mamy na sportowo
• Święto Pieczonego Ziemniaka
• Ślubowanie uczniów klas pierwszych Dzięki moim staraniom i zapobiegliwości we wszystkich wymienionych formach działalności i spotkaniach bierze udział zawsze cała klasa, co rodzice uczniów aprobują, zachęcają mnie do dalszego działania oraz chętnie starają się pomagać. Uczniowie dzięki temu zdobywają nowe i ciekawe doświadczenia. Do przygotowań zaangażowani byli wszyscy uczniowie i część ich rodziców.
Poprzez udział w wymienionych działaniach uczniowie nabywają pewności siebie, zadowolenia i dumy, zawsze bawią się wspaniale. Poza tym uwrażliwiają się na potrzeby drugiego człowieka. Podejmowane działania wpływają zawsze pozytywnie na osobowość każdego dziecka, które uczy się pokory.
Informacje w kronice klasowej, na stronie internetowej
Podziękowanie od wychowawcy

Współorganizowałam kiermasz charytatywny dla Oli Pastusiak – dziewczynki z naszej szkoły chorej na białaczkę. Wykonanie stroików ,kartek świątecznych, koszyczków na kiermasz.
Zbiórka darów dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego

Udział w akcjach:
• „I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” dla dzieci z Pogotowia Opiekuńczego,
• „Obudź się - narkotykom stop”, :
• Sprzątanie świata”,
• „Dzień bez samochodu”,
• „Góra grosza”,
• WOŚP,
• „Ratujemy kasztanowce”
• zbiórka makulatury Scenariusze zajęć
Przeprowadziłam zajęcia z programów:
• „Bezpieczna szkoła”,
• „Kultura bezpieczeństwa”,
• „Zapobiegaj astmie”,
• byłam koordynatorem akcji „Szkoła bez przemocy” w roku szkolnym 2008/2009 oraz koordynatorem akcji Sanepidu „Radosny uśmiech radosna przyszłość”
Organizowałam spotkania z ciekawymi ludźmi:
• okulista
• piekarz
• strażak
• policjant
• marynarz
• przedstawiciel sanepidu A H1/N1
• Mikołaj.
Uczniowie uczestniczyli także w spotkaniach organizowanych przez szkołę między innymi:
• koncerty muzyczne
• występ Janusza Chomontka
• występ Majki Jeżowskiej
• aktorzy z Teatru Lalki Tęcza.

6. Organizowałam konkursy plastyczne zgodne z zainteresowaniami uczniów oraz przygotowywałam uczniów do konkursów Tytuły zorganizowanych konkursów:
• Jesień
• Jesień w poezji
• Bezpieczne wakacje
• Piękny uśmiech mam, bo o ząbki dbam
• Szkoła bez przemocy.

Uczniowie, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie otrzymywali ćwiczenia treningowe, często Ci uczniowie zostawali po zajęciach i trenowaliśmy daną treść. Dostawali także do wykonania zadania dodatkowe do domu. Wszystkie organizowane przeze mnie konkursy urozmaicają życie naszej szkoły, odrywają uczniów od monotonii nauki oraz uświadamiają im, że możemy też się uczyć poprzez zabawę. Konkursy te rozwijają cele dydaktyczne,wychowawcze i etyczne zgodnie z założeniami zadań naszej szkoły. Moja praca i zaangażowanie w organizację i przygotowanie uczniów do konkursów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania uczniów tymi konkursami a co za tym idzie doskonalenie umiejętności w zakresie działalności plastyczne. Osiągane przez dzieci sukcesy zwiększyły ich wiarę we własne możliwości.
7. Studiowałam fachową literaturę Czytałam i korzystałem z publikacji i materiałów dostępnych na portalach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli
Na bieżąco czytałam i wykorzystywałam wybrane pozycje literatury fachowej i czasopism w pracy dydaktycznej, jak i podczas realizacji zadań zaplanowanych w planie rozwoju zawodowego. Notatki

3. § 7 ust. 2 pkt 3. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ ORAZ KOMUNIKACYJNEJ
WYKONANE ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI, SAMOOCENA OSIĄGNIĘTE EFEKTY POTWIERDZENIE REALIZACJI WYKONANEGO ZADANIA
1. Wykorzystywałam technologię komputerową i informatyczną w pracy pedagogicznej Brałam udział w szkoleniach:
• Wykorzystanie technik komputerowych w procesie tworzenia oceny opisowej – szkolenie 2 godz. LIBRUS
• Podstawy pracy w edytorze tekstu – kurs 6 godz. CEN Koszalin
• Tworzenie stron www - szkolenie 20 godz. Atena Słupsk
• Tworzenie szkolnej gazety uczniowskiej. warsztaty 8 godz. CEN Koszalin
Tworzyłam bardziej od strony graficznej i tworzonej komputerowo chętnie czytaną zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli Gazetkę Szkolną. Utworzyłam stronę www swojej klasy, na której zamieszczam porady, zdjęcia, konkursy. Uczniowie chętnie odwiedzają moja stronę internetową. Z łatwością sporządzam dokumentację szkolną. Technika komputerowa ułatwiła mi sporządzanie oceny opisowej każdego ucznia. W swojej pracy dydaktycznej korzystałam z nowoczesnych technologii. Poszerzałam swoje wiadomości poprzez samokształcenie oraz kursy i szkolenia. Społecznie udzielałam się na rzecz innych nauczycieli dzieląc się z nimi swoimi wiadomościami z zakresu obsługi podstawowych programów komputerowych. Egzemplarze gazetki, strona internetowa www.agulinka.cba.pl, przykładowy egzemplarz oceny opisowej
Korzystałam z własnego komputera i drukarki. Opracowywałam komputerowo pomoce dydaktyczne. Projektowałam testy, sprawdziany, karty pracy o różnym poziomie trudności.
Doskonaliłam własny warsztat pracy, gdyż tworzenie pomocy dydaktycznych ręcznie jest pracochłonne.
Przygotowywałam dokumentację stażu w formie elektronicznej. Przeprowadzając zajęcia w klasach nauczania zintegrowanego opartych na prezentowanych materiałach na komputerze podwyższałam jakość nauczania w mojej szkole.
Uczniowie podczas zajęć dydaktyczno – wyrównawczych doskonalili swoje umiejętności pracując na odpowiednich programach komputerowych. Wzory testów, sprawdzianów, kart pracy, dokumentacja stażu

Wykorzystywałam internet do wyszukiwania materiałów potrzebnych do pracy pedagogicznej Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale internetowe poświecone awansowi). Uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych. Wykorzystywałam scenariusze zajęć zamieszczone w internecie przez nauczycieli. Notatki, wydruk dokumentów, linki do stron internetowych
Zostałam członkiem internetowego klubu „Pomagamy uczyć” WSiP Wykorzystywałam do pracy pedagogicznej materiały zamieszczone na stronach klubu, co pozwoliło mi wzbogacić i urozmaicić proces nauczania.
Wzbogacałam przy tym swój warsztat pracy.

Wydruk dokumentów ze strony klubu
Korzystałam z komunikatora internetowego GG, poczty emailowej, Czynnie udzielałam się w forach dyskusyjnych Konsultowałam się z nauczycielami poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
Korzystałam z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali. Dzieliłam się swoja wiedzą i doświadczeniem. Założyłam pocztę internetową . Poczta internetowa
Wykonywałam zaproszenia na Powiatowy Konkurs Ortograficzny uczniów klas trzecich, dyplomy za udział w konkursach, podziękowania dla rodziców, akt ślubowania uczniów klas pierwszych Doskonaliłam warsztat własnej pracy. Wzory zaproszeń, dyplomów, podziękowań, akt ślubowania
Przepisywałam dokumenty szkolne. Dbałam o prawidłowa konstrukcję oraz estetyczny wygląd dokumentów szkolnych, które to następnie przekazywałam moim koleżankom lub Dyrekcji.
Dzięki temu dokumenty szkolne były estetycznie przepisane przy użyciu komputera. Plan zajęć, plan wychowawcy, plan pracy rady klasowej rodziców, wymagania na poszczególne oceny uczniów klas trzecich
Wykonywałam zdjęcia z imprez i pisałam notatki, po czym przekazywałam na bieżąco te informacje do zamieszczenia na stronie internetowej naszej szkoły. Strona internetowa szkoły była na bieżąco aktualizowana informacjami o przebiegu ważnych wydarzeń z życia klas młodszych. Strona internetowa szkoły www.sp3slawno.republika.pl
Prowadziłam działalność koordynatora konkursów szkolnych. Stworzyłam tabele zbiorcze ukazujące osiągnięcia uczniów naszej szkoły w konkursach. Tabela zbiorcza

Opracowałam wyniki sprawdzianu czytania ze zrozumieniem Opracowałam wyniki czytania ze zrozumieniem, natomiast uzyskane dane zamieściłam i porównałam na wykresach i w tabelach, po czym wyciągnęłam wnioski. Tabele, wykresy

4. § 7 ust. 2 pkt 4. UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWNIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ.
WYKONANE ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI, SAMOOCENA OSIĄGNIĘTE EFEKTY POTWIERDZENIE REALIZACJI WYKONANEGO ZADANIA
1. Pogłębiłam swoją wiedzę

Na bieżąco czytałam i wykorzystywałam wybrane pozycje literatury fachowej i czasopisma, jak również wyszukiwałam informacje w internecie na stronach www. literka. pl, www. eduseek. pl, www. profesor. pl, www. szkolabezprzemocy. pl.

Uczestniczyłam w szkoleniu:
• Psychospołeczne i prawne skutki agresji i przemocy w szkole – 4 godz. szkolenie CPCiPPS w Szczecinku H.Jeszke
• Jak przeciwdziałać przemocy wśród młodzieży - rada szkoleniowa SP nr 3

Przeprowadziłam wśród uczniów ankietę dotycząca mojej osoby.
Wzbogaciłam swoja wiedzę w danym zakresie poprzez samodoskonalenie.
Treści przekazane na szkoleniach umocniły mnie w poglądzie, że wykorzystywanie metod aktywizujących uczniów znacząco wpływa u nich na lepszą percepcję omawianych na lekcjach treści. Wyniki z ankiety są jednoznaczne z tym, iż uczniowie traktują mnie jako osobę troskliwą, wzbudzającą zaufanie, poświęcającą się i dobrze tłumaczącą. Wyniki ankiety, zaświadczenia, notatki

2. Prowadziłam pedagogizację rodziców.

Zebrania z rodzicami według ustalonego harmonogramu, na których wygłaszałam referaty i przeprowadzałam dyskusję z rodzicami na dany temat, przykładowo:
„Kinezjologia edukacyjna”
„Jak będziemy przeciwdziałać agresji wśród Waszych dzieci?
Kodeks grzeczności.
Szkodliwe działanie komputera

Rodzice zawsze z zaciekawieniem wsłuchiwali się w przekazywane przeze mnie wiadomości, po czym rzeczowo rozmawiali, podawali za i przeciw, wyciągali wnioski, które spisywaliśmy na arkuszu szarego papieru, po czym wraz z uczniami dokonywaliśmy analizy tych wniosków i wprowadzaliśmy je w życie
Treści referatów, lista obecności

3.Prowadziłam zajęcia w obecności Dyrektora, rodziców Analiza zajęć hospitowanych, ewaluacja Rodzice chętnie wchodzili w rolę ucznia, licznie i z zaangażowaniem uczestniczyli w lekcji. Oceny pohospitacyjne, konspekty, wpisy w dzienniku
4.Prowadziłam lekcje w terenie Wycieczki tematyczne po najbliższej okolicy:
• Do Straży Pożarnej
• Na Komisariat Policji
• Na pocztę
• Do lasu
• Do parku
• Do piekarni
• Do oczyszczalni ścieków,
Wycieczki wyjazdowe:
• Do wioski Hobbitów – Sierakowo Sławieńskie
• Do Muzeum Kolejnictwa.
• Biwak w Jarosławcu trzydniowy
• Wycieczka do Jarosławca z okazji Dnia Dziecka Uczniowie doskonalili umiejętność poruszania się po drogach, obcowania z przyrodą, poznawali historię regionu. Ćwiczyli przy użyciu kompasu kierunki świata oraz obserwowali „co w trawie piszczy” poprzez lupy. Poznali nowoczesne technologie chroniące środowisko przed zanieczyszczeniem. Zapisy w dzienniku
5.Prowadziłam zajęcia z uczniem zdolnym oraz z trudnościami. Prowadzenie zespołu wyrównawczego, praca indywidualna z uczniem zdolnym Uczeń zdolny zdobywał wysokie wyniki w nauce, przygotowywał z własnej inicjatywy fragmenty zajęć, służył pomocą koleżeńską, reprezentował klasę w konkursach.
Uczeń z trudnościami doskonalił swoje umiejętności, zdobywał nowe umiejętności, dzięki temu osiągał coraz lepsze wyniki, był z siebie dumny, a więc chętniej i efektywniej się uczył, jego wysiłek nie szedł na marne. Wyposażyłam ucznia w informacje na temat zasad właściwego uczenia się. Zapisy w dzienniku, opis prowadzonych zajęć, notatki własne
6.Organizowałam zajęcia dla uczniów w ramach projektów • Udział w projekcie unijnym „Szkoła równych szans” – Klub Regionalny
• W roku szkolnym 2208/2009 zorganizowałam „Dzień bez przemocy” w ramach Ogólnopolskiej Akcji. Uczniowie o niskim statusie materialnym w ramach projektu zwiedzili: we wrześniu – Słupsk Hala Gryfia - mecz koszykówki drużyny Energa Czarni, październik – Słowiński Park Narodowy, listopad – święto myśliwych Hubertus leśniczówka Krakowiany, grudzień – Zamek Książąt Pomorskich Darłowo.
Uczniwie ozdobili szkołę plakatami, na których negowali przemoc, wykonali łańcuch dłoni oraz wypuścili w niebo balony czerwone z napisem STOP PRZEMOCY. Zdjęcia, informacje w prasie lokalnej

5. § 7 ust. 2 pkt 5. UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
WYKONANE ZADANIE SPOSOBY REALIZACJI, SAMOOCENA OSIĄGNIĘTE EFEKTY POTWIERDZENIE REALIZACJI WYKONANEGO ZADANIA

1.Zapoznałam się z aktami prawnymi oraz dokumentami i procedurami dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.

Analiza: Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS dotyczących funkcjonowania oświaty, Statutu Szkoły, WSO, Planu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego i obowiązujących w placówce regulaminów, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, rozporządzenia w sprawie BHP. Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystywanie zasobów internetowych.
Uczestniczyłam w szkoleniach:
• BHP – szkolenie okresowe 8 godz. Wodociągi Słupsk
• Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych – 10 godz. ODN Słupsk
• Żywe wartości drogą do sukcesu wychowawczego na podstawie udoskonalonego pakietu Wesoła szkoła – nowa podstawa programowa – 2 godz. warsztaty metodyczne WSiP.
• Szkolny Zespół Nadzorujący – szkolenie Dyrektor szkoły
Znam miejsce edukacji prawnej w szkolnych programach wychowawczych. Znam przepisy prawa oświatowego. Znam przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli oraz zasadę funkcjonowania i organizację szkoły.
Potrafię opracować plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań. Odbyte szkolenia, współpraca z Dyrektorem oraz całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Wiem jak znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, umiem zaradzić i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy czy wycieczki szkolne ze strony prawnej jako kierownika. Wykorzystując swoją znajomość zagadnień z prawa oświatowego pomagałam rodzicom i uczniom, na przykład przy kierowaniu ucznia do Poradni. Określiłam
zadania nauczyciela wychowawcy. Zaświadczenia , notatki

2.Brałam udział w pracach Komisji

Udział w Komisji VII,VIII,IX Powiatowego Konkursu Ortograficznego uczniów klas trzecich, szkolnych konkursów plastycznych, członek Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg sprawdzianu dla uczniów klas szóstych Zdobycie nowych doświadczeń. Poznałam sposób kodowania testów. Dużą satysfakcję sprawiło mi nagradzanie uczniów w organizowanych przeze mnie konkursach plastycznych
Potwierdzenia
3. Konstruowałam i modyfikowałam dokumenty szkolne.

Spotkania zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. Rozmowy konsultacyjne z opiekunem stażu.

Zaktualizowałam plan wynikowy wraz z rozkładem materiału. Zaktualizowałam plan wychowawcy klasowego. Opracowałam karty oceny opisowej ucznia śródroczne i semestralne. Przeanalizowałam i uzupełniłam plan realizacji nowej podstawy programowej. Opracowałam kryteria nowego systemu oceniania. Potrafiłam skonstruować i wdrożyć w swojej pracy wszelkie plany pracy. Potwierdzenie przewodniczącej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.