X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28390
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko stażysty:
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr ...

II. STAŻ:
1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
2. Czas trwania stażu: 01.09.2014 - 31.05.2015 ( 9 miesięcy)
3. Opiekun stażu:

III. CELE STAŻU:
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• wspieranie aktywności twórczej dzieci,
• pogłębianie współpracy z rodzicami i uczniami.

IV. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
(§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1.Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli: Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia MEN. Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego wrzesień 2014
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa na temat awansu, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. Opracowanie zasad współpracy -kontrakt. wrzesień 2014
3.Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty. wrzesień 2014
4.Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisów przeciwpożarowych. Zapoznanie się z dokumentacją szkoły: statutem szkoły, WSO, programem wychowawczym i profilaktycznym, przepisami BHP i p/poż, regulaminem Rady Pedagogicznej.
Analiza dokumentów wrzesień /październik2014
5.Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennika zajęć, arkuszem ocen, rozkładem materiału i kalendarzem imprez.
Opracowywanie scenariuszy zajęć, planów pracy. Dokonywanie wpisów w dziennikach zajęć. Prowadzenie dokumentacji szkolnej. cały okres stażu
6.Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w oddziale przedszkolnym. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w spotkaniach zespołów zadaniowych ( np. ds. promocji szkoły). Organizacja zajęć własnych, zaświadczenia, obecność na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
cały okres stażu
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp..
Zaświadczenia, potwierdzenia udziału, scenariusze, sprawozdania. cały okres stażu
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. czerwiec 2015

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki.
Opracowanie scenariuszy zajęć, przeprowadzanie ich i omawianie.
Notatki własne. Scenariusze zajęć. raz w miesiącu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (lub innych nauczycieli) Obserwacja zajęć.

Notatki własne, scenariusze zajęć. raz w miesiącu
3. Wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań, studiowanie literatury pedagogicznej. Współpraca z nauczycielami, logopedą, pedagogiem szkolnym. Dzielenie się zdobytą wiedzą z kursów, szkoleń, warsztatów i konferencji. Lektura literatury i czasopism, stron internetowych o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
Udział w posiedzeniach zespołu samokształceniowego nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy.
Notatki własne, materiały dydaktyczne.
cały okres stażu
4.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy. Współudział w innowacji pedagogicznej „Magiczny świat barw -zabawy plastyczne”.
Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, gromadzenie oraz wykorzystywanie ich na zajęciach. Zdjęcia, prace. okres stażu
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych formach doskonalenia.
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego ( kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje).
Zaświadczenia, certyfikaty, potwierdzenia o odbytych kursach
okres stażu

6. Doskonalenie technik informatycznych i multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do pisania scenariuszy, przygotowania zajęć, pomocy dydaktycznych i kart pracy. Korzystanie ze szkoleń drogą e-learningową. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Współpraca przy aktualizacji strony internetowej oddziału przedszkolnego.
Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne cały okres stażu

3. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1. Współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, z poradnią PP i innymi specjalistami. Rozmowy z rodzicami, poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka. Udział w zebraniach klasowych z rodzicami. Spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte, spotkania okolicznościowe. Zachęcanie rodziców do brania udziału w konkursach przedszkolnych. Analiza opinii z PPP: diagnozy, wskazania i zalecenia terapeutyczne. Notatki własne, scenariusze. Cały okres stażu
2. Współorganizowanie imprez i konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Współorganizacja imprez okolicznościowych w oddziale przedszkolnym: pasowanie na ucznia oddziału „0”, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny oraz w szkole m.in. zawody sportowe „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Udział w wycieczkach, wyjściach do galerii, muzeum, kina i innych miejsc publicznych. Współorganizacja konkursów świetlicowych w szkole. Dokumentacja szkolna. Zdjęcia. Notatki z uroczystości. cały okres stażu
3. Udział w uroczystościach i konkursach. Przygotowanie dzieci do konkursów organizowanych przez różne placówki oświatowe i świetlice szkoły. Podziękowania, zdjęcia, ksero dyplomów. cały okres stażu

4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN REALIZACJI
1.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Przygotowanie scenariuszy, prowadzenie zajęć i ich omawianie. Scenariusze zajęć, notatki własne, Analiza, wnioski i uwagi do prowadzonych zajęć. raz w miesiącu przez okres stażu
2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć opiekuna stażu lub innego nauczyciela oraz omawianie ich. Arkusze obserwacji zajęć, własne wnioski, refleksje. raz w miesiącu przez okres stażu

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j. t. – Dz. U. z 2014 r., poz. 191).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

Podpis nauczyciela stażysty
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.