X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28380
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
Doroty Moniki Czajka
nauczyciela mianowanego Zespołu Szkół w Bargłowie Kościelnym
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

miejsce odbywania stażu:
Zespół Szkół w Bargłowie Kościelnym
termin stażu:
od 01.09.2012 r. do 31.05.2015 r.

§8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
1.Wstępna analiza własnych umiejętności- autorefleksja.
2.Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie projektu planu rozwoju zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego(ustawy, rozporządzenia).

• Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym.

• Udział w szkoleniu na temat „Awans zawodowy nauczyciela”.

• Uzyskiwanie informacji na temat awansu za pomocą Internetu.

3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań.

4.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
• Przewodnictwo i praca w zespole nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

• Udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli.
• Udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne.
-Praca z dzieckiem nadpobudliwym.
-Dziecko niedostosowane społecznie w przedszkolu.
-Nowatorskie metody pracy w przedszkolu.

• Samodoskonalenie- studiowanie literatury pedagogicznej- czasopism i książek dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej.

• Praca w zespołach zadaniowych

5.Promowanie szkoły
• Organizacja wycieczek oraz imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.
• Przygotowanie dzieci oraz organizacja konkursów na szczeblu szkolnym i gminnym.
-Konkurs recytatorski dla klas 0-III.
-Konkurs fotograficzny dla przedszkolaków „Moja rodzina w obiektywie”.
• Zajęcia otwarte dla rodziców w oparciu o realizowane programy.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej do organizowania warsztatu pracy.
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, scenariuszy itp. z wykorzystaniem komputera.
• Prowadzenie dokumentacji nauczyciela-wychowawcy w formie elektronicznej, pisanie protokołów RP.
• Opracowanie wszystkich dokumentów, materiałów związanych z awansem zawodowym.

2.Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji.
• Wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębiania wiedzy na tematy związane z oświatą, przepisami prawa.
• Wykorzystanie skrzynki e-mail do kontaktów z rodzicami, innymi nauczycielami, wydawnictwami itd.
• Zamieszczanie publikacji i materiałów dydaktycznych na portalach edukacyjnych.

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz innych zainteresowanych nauczycieli.
• Obserwacja i omawianie zajęć nauczyciela kontraktowego.
• Praca w zespole przedmiotowym- wymiana doświadczeń.
• Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego.
• Współpraca z innymi nauczycielami w organizacji imprez i uroczystości.

2.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
• Publikacja planu rozwoju zawodowego, scenariuszy i opracowań na portalach edukacyjnych.

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu adaptacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

2.Opracowanie programu pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych- indywidualny program wspierająco- korygujący dla dzieci wymagających wspomagania.

3.Dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości dzieci i warunków nauczania.

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizacja Dnia Rodziny w ramach ogólnopolskiej akcji „Postaw na rodzinę”.

2.Współpraca ze szkołami naszej gminy.
• Przygotowanie dzieci do gminnego konkursu przedszkolaków „Dbamy o ząbki”.
• Organizacja konkursu fotograficznego dla przedszkolaków „Moja rodzina w obiektywie”.

3.Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

4.Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy.
• Głośne czytanie dzieciom pod hasłem „Bajki mojego dzieciństwa”.
• Współorganizowanie uroczystości i imprez.
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
Korzystanie z pomocy specjalistów w rozpoznawaniu potrzeb dzieci.

2.Współpraca z logopedą. Przeprowadzenie badań pilotażowych oraz spotkania indywidualne w związku z prowadzonymi ćwiczeniami.

3.Współpraca z podmiotami środowiska lokalnego oraz strukturami samorządowymi.

4.Współpraca z pedagogiem –systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy.

5.Współpraca z rodzicami- rozmowy indywidualne, organizacja imprez i uroczystości.

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Analiza i rozpoznanie dwóch przypadków dzieci z problemami edukacyjnymi, wychowawczymi lub innymi.
Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych, systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.

Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje ze względu na potrzeby szkoły i własne.

Opracowała: Dorota Monika Czajka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.