X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28370
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie bibliotekarza z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

mgr Bożena Naczas –nauczyciel mianowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie.
Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2012.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2015

Wstęp
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobieszynie pracuję już 32 lata. Sama jestem absolwentką tutejszego Liceum Ogólnokształcącego w Sobieszynie. 17 listopada 1983 rozpoczęłam swoją pierwszą trwającą do dnia dzisiejszego pracę zawodową na stanowisku nauczyciela bibliotekarza. Od momentu zredukowania etatu w bibliotece szkolnej do 17 godz. / tyg. uzupełniam etat pracując jako wychowawca świetlicy szkolnej.
Staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2012 roku. Jego celem było:
-zdobycie dalszego doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
-zdobycie dalszego rozwoju zawodowego,
-poszerzenie zakresu wiedzy i własnych umiejętności,
-podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki,
-spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Na samym początku opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, zgodny z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej, który został pozytywnie zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w Sobieszynie. Plan uwzględniał specyfikę i potrzeby szkoły. Ujęłam w nim własne przedsięwzięcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne oraz zadania i formy ich realizacji. Celem wielu podejmowanych działań było wzbogacenie i doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz podniesienie jakości pracy szkoły.
Jako bibliotekarz i wychowawca świetlicy szkolnej zajmuję się nie tylko wspieraniem dzieci i nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym, pełnię też rolę opiekuńczą dbając o poczucie bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole i poza nią.
Ważna dla mnie jest współpraca z nauczycielami, których udaje mi się zaangażować w swoje działania, rodzicami licznie odwiedzającymi mury szkoły i instytucjami działającymi obecnie na terenie naszej gminy. Dzięki tej współpracy mogłam realizować zadania wynikające z Planu Rozwoju Zawodowego.
Miałam okazję wielokrotnie zaprezentować swoje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze. Wykorzystać nabytą wiedzę i doświadczenie. Wykazać się swoimi kwalifikacjami. Okres pracy zawodowej, to czas mojego wszechstronnego rozwoju, zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności. Zadania założone w Planie Rozwoju Zawodowego udało mi się zrealizować. Wykonałam także wiele innych zadań, które nie były ujęte w planie a w sposób znaczący promowały moje miejsce pracy.
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego przedstawiam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Zaprezentuję również przykładowe rodzaje działań i efekty ich realizacji.
Zadania organizacyjne zmierzające do uzyskania stopnia awansu zawodowego.
1.Zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego i dokonałam analizy aktów prawnych. Na bieżąco śledziłam strony internetowe Ministerstwa Edukacji Narodowej , Kuratorium Oświaty w Lublinie. Powtórnie przejrzałam dokumentację określającą zasady funkcjonowania i organizację pracy w szkole:
-Statut,
-Plan Rozwoju Szkoły,
-Program Wychowawczy,
-Program Profilaktyczny,
-Wewnątrzszkolny System Oceniania.
W 2006 ukończyłam kurs zorganizowany przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach „ Awans zawodowy nauczyciela mianowanego”, który przybliżył i usystematyzował moją dotychczasową wiedzę.
W pierwszych dniach września 2012 sporządziłam Plan Rozwoju Zawodowego, w którym zawarłam zadania stawiane przeze mnie do realizacji w trakcie trwania trzyletniego stażu.
EFEKTY:
-poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego,
-poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego,
-poznanie niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego,
-sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego.
2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przez cały okres stażu systematycznie gromadziłam dokumentację potwierdzającą podjęte przeze mnie działania i sposób ich realizacji.
EFEKTY:
-poznanie sposobu dokumentowania dorobku zawodowego
3.Opracowanie zgromadzonej dokumentacji. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
W czerwcu 2015 sporządziłam sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego za okres stażu od dnia 1.09.2012 do 31.05.2015 celem przedłożenia go Dyrektorowi szkoły.
EFEKTY:
-sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły
1.Doskonalenie własnych metod i warsztatów pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym.
Uczestniczyłam w radach szkoleniowych i szkoleniach organizowanych w szkole i poza szkołą co pozwoliło mi na poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności , doskonalenie własnego warsztatu pracy oraz podniesienie jakości pracy szkoły.
-Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 2015r.
-Rodzice są partnerami szkoły. 2015 r.
-Autoewaluacja pracy nauczyciela. 2013r.
-Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 2012r.
-Formy i metody pracy z dzieckiem niewidomym. 2012r.
-Ewaluacyjna Wartość Dodana. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. 2012r.
-Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? 2012r. -Agresja i przemoc w szkole. Profilaktyka. 2011r.
-Agresja i przemoc w szkole-podejmowanie działań i interwencji w sytuacjach szczególnych zagrożeń. 2007r.
-Projektowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych w zakresie profilaktyki i agresji przemocy w szkołach i placówkach. 2006r.
- II Wojewódzkiej Konferencji „Profilaktyka Problemów Dzieci i Młodzieży”. 2003r.
-Konferencji „Szkolne i środowiskowe programy profilaktyczne”. 2002r.
Brałam udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli prowadzonych przez nauczyciela metodyka w Rykach, Dęblinie i Puławach oraz koleżanki –bibliotekarki.
Wraz z uczniami kl. O-III uczestniczyłam w warsztatach „Pierwszej Pomocy”, prowadzonej przez ratowników medycznych na terenie szkoły w roku 2014 i 2015.
Udział w ww. formach przyczynił się do mojego rozwoju jako wychowawcy świetlicy i nauczyciela-bibliotekarza. Posłużył w pracy nad Planem Rozwoju Szkoły. Z pewnością ułatwił pracę z uczniem, pracę z grupą, uatrakcyjnił moje zajęcia, wzbogacił warsztat pracy. Szczególnie ważna była dla mnie zdobyta wiedza z zakresu profilaktyki, którą wykorzystałam opracowując wraz z innymi nauczycielami Szkolny Program Profilaktyczny.
EFEKTY:
-wzbogacenie swojego warsztatu pracy,
-wprowadzenie nowych metod pracy,
-podniesienie poziomu i jakości pracy szkoły poprzez lepszą organizację pracy własnej, - większa atrakcyjność prowadzonych zajęć,
-lepsza organizacja pracy nauczyciela,
- poznanie nowych rozwiązań dydaktycznych i wychowawczych,
-wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom szkoły,
- innowacja pedagogiczna-praca bibliotekarza z uczniem niewidomym,
-zdobycie wiedzy w zakresie oceny sytuacji stwarzających zagrożenie życia i zdrowia, - niesienia pierwszej pomocy przed medycznej.
2.Samokształcenie.
Podczas całego okresu stażu organizowałam i wzbogacałam swój własny warsztat pracy. Samodzielnie przygotowywałam środki dydaktyczne. Byłam odpowiedzialna za adaptację pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę szkolną. Samodzielnie zadbałam o wyposażenie, dekorację i tablice informacyjne. Opracowałam treść Regulaminu. Opiekowałam się gazetkami i tablicą (tzw. samorządową) na korytarzu szkolnym, na której umieszczałam informacje z bieżącej działalności biblioteki w szkole oraz prace konkursowe. Pogłębiałam wiedzę i umiejętności poprzez samodzielne studiowanie literatury branżowej: „Biblioteka w Szkole”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Świetlica w szkole”. Od redakcji „Biblioteka w szkole” otrzymałam zaświadczenie o treści cyt. „ Ta szkoła dba o rozwój czytelnictwa i zdolności informacyjnych uczniów, systematycznie rozwija swoją bibliotekę, która jest aktywnym miejscem szkoły. Biblioteka zgodnie ze współczesnymi trendami, jest przede wszystkim miejscem przyjaznym dla ucznia, w której każdy może pożytecznie i ciekawie spędzić czas. Bibliotekarze tej placówki są wykwalifikowanymi nauczycielami, regularnie doszkalającymi się m.in. poprzez prenumeratę czasopism branżowych”. 2014r.
Wiadomości zdobyte w czasie lektury starałam się wykorzystywać w swojej codziennej pracy z uczniami. Wzbogaciłam w ten sposób swój warsztat pracy o nowe formy i narzędzia, a tym samym uświadamiam sobie potrzebę ustawicznego doskonalenia. Korzystanie z wszelkich nowości pozwalało mi na uniknięcie rutyny, wprowadzenie twórczych działań.
Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej zorganizowany przez Wojewódzki Oddział Doskonalenia Nauczycieli „Kursor” w Lublinie (2007r.) co pozwoliło mi na doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości szkoły.
EFEKTY:
-podniesienie jakości pracy szkoły poprzez ustawiczny rozwój nauczyciela,
-wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody,
-podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu bibliotekoznawstwa, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
-integrowanie się ze środowiskiem nauczycieli bibliotekarzy,
-systematyczne doskonalenie wiedzy i umiejętności.
3. Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych.
W trakcie trwania stażu, jak i przed stażem organizowałam obchody imprez bibliotecznych i uroczystości szkolne na rzecz uczniów i nauczycieli promujące czytelnictwo, przyciągające stroniących od książki, nowych użytkowników biblioteki.
Rok 2012 –ROKIEM JANUSZA KORCZAKA pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie podjął 16 września 2011r. uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. W tymże roku obchodziliśmy 70 rocznicę tragicznej śmierci Korczaka w obozie zagłady- Treblince i 100 rocznicę założenia przez niego Domu Sierot, który mieścił się w Warszawie przy ulicy Krochmalnej.
Należy pamiętać, że Stary Doktor, jak nazywano Korczaka, był jednym z pierwszych głosicieli prawdy o tym, że dziecko jest osobą, która posiada własną godność, zainteresowania, potrzeby i prawa.
Mając na uwadze upamiętnienie ważnego pedagoga opracowałam i wdrożyłam do realizacji projekt edukacyjny pod ww. tytułem w mojej szkole.
Uczestnicy projektu:
klasy O-VI szkoły podstawowej
Czas trwania projektu:
luty 2012- grudzień 2012
Cel ogólny:
Uświadomienie uczniom niezwykłości postaci i dokonań Janusza Korczaka, skłonienie do przemyśleń nad tym, dlaczego bieżący rok kalendarzowy został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka.
Cele szczegółowe:
- poznanie biografii i twórczości literackiej Janusza Korczaka,
- wzbogacenie wiedzy uczniów na temat realiów życia narodu żydowskiego podczas holokaustu,
- propagowanie wartości głoszonych przez Janusza Korczaka, w tym idei samorządności dzieci i młodzieży
- uświadamianie uczniom i nauczycielom wpływu Janusza Korczaka na współczesne postrzeganie praw dziecka,
- rozbudzanie aktywności uczniów,
- rozbudzanie zainteresowań i pasji uczniów, rozwijanie uzdolnień plastycznych
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
- integrowanie społeczności szkolnej, klasowej i małych grup uczniowskich podczas wykonywania zadań
-poznanie historii odznaczenia” Order Uśmiechu”
-poszerzenie wiedzy z zakresu wiedzy konkursowej
-poznanie walorów turystyczno-rekreacyjnych Rabki- Zdroju –miasta dzieci.
Harmonogram zadań
1.Przygotowanie gazetki poświęconej J. Korczakowi w holu szkoły na tablicy samorządowej. -bibliotekarz, luty 2012
2.Zapoznanie uczniów kl. I-VI ze stronami internetowymi poświęconymi Januszowi Korczakowi i Rabce-Zdroju, wirtualna wycieczka.
-bibliotekarz, lekcje biblioteczne, zajęcia świetlicowe, marzec-maj 2012
3.Przygotowanie wystawy książek dostępnych w bibliotece oraz wypożyczenie książek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu i Szkoły Podstawowej w Woli Gułowskiej.
- aktyw biblioteczny, bibliotekarz, marzec 2012
4....nie ma dzieci, są ludzie”- pogadanka z uczniami świetlicy o prawach dzieci.
- bibliotekarz, zajęcia świetlicowe, kwiecień 2012
5.Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów:
a. plastycznego dla kl. O-III pt. Portret Króla Maciusia
b. plastycznego dla kl. V-VI pt. Portret Janusza Korczaka
c. literackiego dla kl. III-IV na podstawie fragmentu ksiązki Król Maciuś Pierwszy
d. literackiego dla kl. V na podstawie książki Kajtuś Czarodziej
- bibliotekarz, wychowawcy klas, maj- czerwiec 2012
6.Wystawa prac konkursowych, konkursów plastycznych na małej tablicy przy sali gimnastycznej.
- bibliotekarz, aktyw biblioteczny, czerwiec 2012
7.Przygotowanie apelu pod tytułem ”Nawet jeśli go nie ma...” przy udziale klasy V szkoły podstawowej. Wręczenie, Szkolnych Orderów Uśmiechów.
- bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego, aktyw biblioteczny, październik 2012
8.Podsumowanie projektu. Przekazanie informacji do kroniki szkolnej i sprawozdania działalności biblioteki szkolnej. Wręczenie nagród laureatom konkursów.
Ewaluacja: Będąc koordynatorem, z dużym zaangażowaniem pracowałam przy realizacji tego projektu, wykonując systematycznie uprzednio zaplanowane zadania. Pomocą służył mi szkolny aktyw biblioteczny i nauczyciele szkoły podstawowej. Z nauczycielem języka polskiego i uczniami klasy V przygotowałam przedstawienie pod tytułem” Nawet jeśli go nie ma...” Doniosła uroczystość odbyła się w dn. 26 listopada 2012r. o godz. 8.45 w Sali gimnastycznej. Obchodom Roku Korczaka towarzyszyły: lekcje biblioteczne, konkursy, czytanie fragmentów książek autora i wystawa literatury znajdującej się w zbiorach biblioteki oraz książek wypożyczonych z Gminnej Biblioteki Publicznej w Ułężu oraz Szkoły Podstawowej w Woli Gułowskiej. Własnoręcznie wykonałam odznaczenia oraz zaprojektowałam dyplomy dla dorosłych. Podczas uroczystości wykonanych zostało wiele zdjęć, które stanowią pamiątkę zamieszczoną wraz z informacjami w kronice szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
EFEKTY:
-poprzez udział w konkursach uczniowie byli wdrożeni do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów,
-doskonalenie umiejętności szukania informacji z różnych źródeł tym internetowych,
-rozwijanie zdolności plastycznych,
-rozwijanie zainteresowań dotyczących twórczości Janusza Korczaka,
-poznanie historii odznaczenia,
-poszerzenie wiedzy konkursowej,
-organizowanie obchodów ważnych rocznic.

Wspierałam nauczycieli w pracy z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (uczeń kl. I, II, III, VI szkoły podstawowej oraz uczeń kl. III gimnazjum), będąc szczególnie uwrażliwiona na bezpieczeństwo nich samych i pozostałych uczniów.

Rok 2013- Rokiem Bezpiecznej Szkoły i Juliana Tuwima.
Kuratorium Oświaty w Lublinie ogłasza rok 2013-Rokiem Bezpiecznej Szkoły.
Podjęłam temat, uważając ,że o bezpieczeństwie, agresji i dialogu rozmawiać należy w każdej nadarzającej się sytuacji. Temat realizowałam na zajęciach bibliotecznych i świetlicowych.
Pokusiłam się o przygotowanie przedstawienia na podstawie scenariusza „Wilk i zając czyli każdy może się dogadać” (Biblioteka w Szkole nr.10/2011) zaczerpniętego z miesięcznika nauczycieli bibliotekarzy. O zaprezentowanie sytuacji, wynikających z niewłaściwego zachowania się i sposobach rozwiązywania konfliktów, poprosiłam uczniów klasy III szkoły podstawowej.
Było to wspaniałe doświadczenie artystyczne, poprzedzone przygotowaniami dekoracji, strojów, które uczniowie wykonali przy pomocy rodziców we własnym zakresie.
Finał miał miejsce w dn. 5 lutego 2013r.
Realizując powyższy temat poprosiłam o pomoc zaprzyjaźnioną ze szkołą panią sierżant z Komendy Policji w Rykach, która podczas prelekcji podzieliła się z uczniami uwagami na tematy poruszane w przedstawieniu. Wyjaśniła przyczyny i skutki prawne niewłaściwych, agresywnych zachowań wobec innych.
Morałem przedstawienia były słowa ” to nie zdarza się na co dzień...chcę by wszyscy żyli w zgodzie”.
O wydarzeniu które miało miejsce na terenie szkoły, poinformowałam lokalną prasę, pisząc krótką notatkę, która została zamieszczona na łamach gazety „Twój Głos”.

EFEKTY:
-poznanie sposobów właściwego rozwiązywania konfliktów,
-wyeliminowanie przyczyn agresji, przemocy,
-wskazanie na mediację jako drogę ku porozumieniu,
-promocja czytelnictwa,
-promocja biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym.

DZIECI BARDZO LUBIĄ GŁOŚNE CZYTANIE!
W ROKU JULIANA TUWIMA- przeprowadziłam lekcje z najmłodszymi uczniami szkoły, na których, czytając utwory poety poznawaliśmy zabawne, ponadczasowe wiersze dla dzieci m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, Okulary, Słoń Trąbalski, Murzynek Bambo, Kotek, Abecadło, Rzepka. Była to doskonała okazja do oddania hołdu temu wielkiemu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia.

EFEKTY:
-popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima,
-rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,
-rozwijanie wyobraźni dziecięcej,
-promocja biblioteki i działań bibliotekarza,
-wzbogacanie słownictwa dzieci,
-kształtowanie pozytywnych uczuć,
-rozbudzanie wyobraźni dzieci.

ROK 2014- SZKOLNYM ROKIEM ŻYCZLIWOŚCI I UŚMIECHU.

Z mojej inicjatywy rok 2014 został ogłoszony – Szkolnym Rokiem Życzliwości i Uśmiechu w mojej szkole.
Dobiega końca. Czas zatem dokonać podsumowania działań realizowanych wspólnie z wychowawcami klas, nauczycielami i uczniami. Czas wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy i podzielenia się osiągnięciami. To rok intensywnej pracy dydaktyczno – wychowawczej, połączony z realizacją zadań wynikających z autorskiego programu „ Moda na uśmiech i życzliwość” przeznaczonego dla klasy II (w r. 2013/2014) i jako kontynuacja w kl. III ( w r.2014/2015) .
Do napisania programu skłoniły mnie nauczycielskie obserwacje i przemyślenia. Podczas wieloletniej pracy zawodowej bacznie przyglądałam się współczesnemu zachowaniu się dzieci i młodzieży, w różnych miejscach i sytuacjach. Poprzez realizację , niech chociaż odrobinę uświadomię uczniom i dorosłym, jak ważna jest życzliwość i uśmiech w tych czasach , gdzie coraz mniej jest bezinteresowności.
Program ten skierowany był do uczniów. Wychowawcy dodatkowo przeprowadzili lekcje wychowawcze omawiając z uczniami wybrane tematy. W realizację niektórych zadań włączyłam całą społeczność szkolną. Realizowałam go podczas lekcji bibliotecznych i zajęć świetlicowych.
Program zawierał elementy zasad kultury. Uczniowie z reguły znali zasady, lecz nie chętnie je stosowali. Szukaliśmy pozytywnych, ulubionych i życzliwych bohaterów literatury dziecięcej. Wiele uwagi poświęciliśmy sylwetce Jana III Sobieskiego- Patrona Szkoły. Uczyliśmy się życzliwości i szacunku wobec rodziców, rodzeństwa, osób starszych. Właściwego zachowania się i niesienia pomocy słabszym, potrzebującym, niepełnosprawnym. Nie zapomnieliśmy też o zwierzętach żyjących w naszym otoczeniu.
Całorocznej pracy z uczniami wynikającej z realizacji powyższego programu towarzyszyły imprezy współtowarzyszące. Tworzyliśmy galerię osób życzliwych, robiąc sobie zdjęcie w śmiesznym przebraniu. Odgrywaliśmy scenki z życia wzięte, przedstawiające realne i zmyślone zachowania się w gronie koleżeńskim i rodzinnym. Tworzyliśmy papierowe drzewko szczęścia. Poznawaliśmy swoje prawa ale też i obowiązki, rysując w dn. 20 listopada prace plastyczne związane z tematem. Uczniowie tej licznej klasy są uzdolnieni artystycznie. Biorą udział w licznych konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Chętnie występują w różnych przedstawieniach.
Najwięcej radości przyniósł dzień 21 listopada – Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Uczniowie wszystkich klas, znaleźli się wśród życzliwych wykonując osobiste „Ordery Życzliwości”. Znaczki- symbole mają przypominać o dobrych manierach także w dni powszednie. Dla tych, którzy w tym dniu odwiedzili bibliotekę i wypożyczyli książkę, czekała słodka niespodzianka. Napisy „dzień dobry” i „do widzenia” umieściliśmy na drzwiach klasy III.
W tym dniu, wystarczyło powiedzieć jedno magiczne słowo i uśmiechnąć się. Wykonaliśmy nowe gazetki z prac uczniów ” Uśmiechy z całego świata”.” Złote Zasady Życzliwego Ucznia” widnieją na korytarzu szkolnym, przypominając o tym wszystkim o czym uczyliśmy się przez cały 2014 rok.
W dniu 25 listopada wspólnie z wychowawczynią, nauczycielami uczącymi w
tej klasie, rodzicami licznie przybyłymi ze swoimi pociechami wzięliśmy udział w Ogólnopolskiej Akcji” Śniadanie Daje Moc”, nakrywając pięknie stół, a podczas spożywania posiłku pamiętaliśmy o zasadach dobrych manier.
Realizując 9 pkt. Programu zorganizowałam akcję charytatywną „ I Ty, możesz zostać Świętym Mikołajem”.
„podziel się choć okruszek daj,
dla Ciebie nic, dla kogoś raj,
bądź tym, który uśmiech daje,
pomóż komuś i sam zostań,
najlepszym świętym mikołajem.
branie napełnia ręce-dawanie serce!!!”
Dzięki wszystkim,(dzieciom ,pracownikom i rodzicom) którzy chętnie włączyli się w inicjatywę udało się pozyskać zabawki, maskotki, słodycze i materiały szkolne. Wszystkie dary zostały protokólarnie przekazane na rzecz potrzebujących rodzin będących pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ułężu.
Dziękuję za życzliwość i chęć dzielenia się z innymi.
„Bookcrossing”- Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek mające miejsce w czerwcu trwało w mojej szkole aż do grudnia.
O potrzebie włączenia się w pomoc dla biblioteki, która ucierpiała w wyniku pożaru, dowiedziałam się z programu TVP Lublin.
Cóż, postanowiłam zaryzykować i ogłosić zbiórkę książek wśród dzieci i dorosłych na terenie szkoły. Podczas trwania akcji zebraliśmy 217 woluminów, które za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej gm. Firlej przekazałam poszkodowanej bibliotece.
W akcję włączyła się cała społeczność szkolna. Uwalnianie książek dało innym szansę na ich przeczytanie. Książki nabrały życia, będąc w rękach innych czytelników.
Wspólnie z emerytowaną nauczycielką znalazłyśmy dom dla sześciu szczeniąt, które zadomowiły się na terenie placu szkolnego. Śledzę ich losy.
Reasumując, chciałabym aby kulturalne zachowanie, szacunek, poszanowanie godności, życzliwość, tolerancja i wrażliwość na drugiego człowieka towarzyszyła wszystkim na co dzień, by te wartości przekazywać z rąk do rąk.

Przygotowałam:
SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA DLA DZIECI „WIOSNA! WIOSNA!
WIOSNA ACH TO TY!” na podstawie „Co słonko widziało” Marii Konopnickiej. Posłużył mi on do przygotowania apelu i zaprezentowania zdolności aktorskich uczniów świetlicy szkolnej w dniu 21 marca 2014r.
Organizowałam i prowadziłam zajęcia w ramach podnoszenia kultury czytelniczej. Promowałam bibliotekę i szkołę. Organizowałam konkursy czytelnicze, plastyczne.
2014r.- to 110 rocznica urodzin Czesława Centkiewicza i 80 –lecie jego debiutu literackiego.
Często przyglądam się szkolnym lekturom tzw. ”moich czasów”, czytanych ze względu na tylko taką możliwość poznanie świata. Wypadało by czasem przy świętach literackich odkryć stare teksty na nowo. Konsultując temat z nauczycielem nauczania zintegrowanego w klasie II, przygotowałam i rozpisałam konkurs czytelniczy na podstawie zapomnianej lektury ” Zaczarowana zagroda”.
Konkurs polegał na przeczytaniu książki w wyznaczonym czasie, udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania sformułowane w postaci testu wyboru zawierające elementy matematyki, przyrody oraz uzupełnieniu krzyżówki.
Konkurs literacki na podstawie zapomnianej lektury „JANKO MUZYKANT” dla klasy III szkoły podstawowej. „ŁYSEK Z POKŁADU IDY” konkurs czytelniczy dla klasy IV szkoły podstawowej.
Konkurs literacki dla kl. IV szkoły podstawowej na podstawie nowelki „Antek” Bolesława Prusa z roku 1880. Podejmuje ona tematykę trudnego życia na wsi w XIX wieku, a co za tym idzie niełatwego losu dzieci. Jako główne problemy XIX-wiecznej wsi zostały ukazane zacofanie ludności, wykorzystywanie dzieci do ciężkich prac oraz brak możliwości kształcenia i rozwijania talentów przez dzieci i młodzież.
Efekty:
dla szkoły:
-podniesienie jakości pracy szkoły,
-podniesienie wartości procesu dydaktyczno-wychowawczego,
dla ucznia:
-rozwijanie zainteresowań i umiejętności,
-kształtowanie postaw prospołecznych, -rozwijanie samodyscypliny poprzez przestrzeganie regulaminu,
-nabywanie umiejętności pracy w grupie,
-rozwijanie cech osobowości i charakteru
dla nauczyciela:
-nabywanie zdolności organizacyjnych,
-kształtowanie pomysłowości i kreatywności,
-uatrakcyjnienie procesu dydaktyczno – wychowawczego

Wspólnie z koleżanką – nauczycielem języka polskiego Szkole Podstawowej w dniach od 22 października 2012r do 1 lutego 2013r. pracowałyśmy nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów kl. I- VI Szkoły Podstawowej.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmuję różnorodne działania na rzecz promocji szkoły i biblioteki szkolnej w której pracuję jako nauczyciel bibliotekarz i wychowawca świetlicy szkolnej. Nikt wcześniej przede mną nie podejmował tego tematu.
Dysponując nowoczesnym, estetycznym pomieszczeniem, staram się maksymalnie pokazać jego wnętrze środowisku lokalnemu, zachęcając jednocześnie uczniów i nauczycieli do współpracy. Podczas obserwacji i rozmów z uczniami, zauważyłam , że najmłodsi uczniowie ciągle się czymś chwalą i wymieniają między sobą. A to karty z idolami piłki nożnej, a to karteczki z mini notatników, a to zupełnie inne gadżety. Wpadłam na nietypowy pomysł zorganizowania we wnętrzu wystawy hobbystycznej. Pomysł spodobał się uczniom. Wiele osób zgłosiło chęć przyniesienia eksponatów na wystawę. Okazało się, że niektórzy uczniowie mają pasje o których inni nie mieli pojęcia. Zaangażowali się w przygotowania. Pomagali w przemeblowaniu czytelni i dostosowaniu jej na potrzeby wystawy. Korzystając z technologii komputerowej wykonałam plakat informujący o wydarzeniu, potrzebne napisy, zadbałam o bezpieczeństwo powierzonych materiałów. Szkolni kolekcjonerzy zaprezentowali swoim rówieśnikom przeróżne przedmioty, począwszy od pocztówek, starych fotografii, znaczków, kart telefonicznych do bogatej kolekcji figurek porcelanowych i gadżetów z bohaterami kreskówek filmowych. Na szczególną uwagę zasługiwała kolekcja Scooby- Doo uczennicy klasy III szkoły podstawowej. Nadmienię, że sama jestem w posiadaniu kolekcji znaczków studniuwkowych i zaproszeń jakie kiedykolwiek otrzymałam podczas pracy zawodowej. Na wielu widać upływający czas, a jednocześnie są dowodem zmieniających się technik graficznych i sposobów wykonania. Bezcenne.
Wystawa była doskonałą okazją do promocji biblioteki w środowisku i wśród rodziców, którzy nieśmiało zaglądali do czytelni w wolnym czasie podczas oczekiwania w szkole na swoje pociechy. Dzięki wystawie także nauczyciele zobaczyli uczniów z innej, nieznanej dotąd strony. Wielu oglądających postanowiło coś kolekcjonować. Myślę, że będę mogła się o tym przekonać organizując wystawę ponownie za kilka lat.
Moja druga wystawa, którą zorganizowałam miała troszkę inny charakter. Znając środowisko i pracując z córką jednego z twórców ludowych naszej miejscowości, postanowiłam zaprezentować cześć jego obszernej kolekcji- rzeźbę. Prawdę mówiąc rzeczywistość przerosła moje wyobrażenia. Wszystkie zaprezentowane eksponaty świeckie i sakralne, ludzi i zwierząt tworzyły harmonię i były misternie wykonane. Zachwyciły zwiedzających.
Kilka miesięcy później, prace naszego lokalnego artysty, zostały zgromadzone na wystawie w Miejsko- Gminnym Centrum Kultury w Rykach, którą miałam okazję oglądać wraz z uczniami naszej szkoły.
Była to interesująca lekcja regionalizmu i religii.
EFEKTY:
-promocja biblioteki,
-zachęcenie do zbierania różnorodnych przedmiotów,
-rozwijanie swoich pasji i zainteresowań,
-dzielenie się doświadczeniem z innymi.

W październiku 2014r napisałam projekt „CIEPŁEM OTULENI” realizowany od dnia 01.01.2015 do 30.06.2015r. przez Świetlicę Szkolną w ramach Darowizny przyznanej przez Fundację PGE- „Energia z Serca”, w
kwocie 16 418zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz sfinansowanie 2 wycieczek dla uczniów świetlicy szkolnej.

W roku szkolnym 2011/2012 przeszkoliłam grupę 8 nauczycieli- członków komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji w bibliotece szkolnej.

Edukacja ekologiczna zajmuje dziś wyjątkowo ważne miejsce w całokształcie oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych szkoły. W szkole jest wiele okazji do kształcenia u dzieci wrażliwości ekologicznej. Dlatego przy różnych nadarzających się okazjach zwracam uwagę na otaczające nas bogactwo przyrodnicze: pola, łąki, las, park szkolny.
Uwrażliwienie dzieci na piękno i konieczność ochrony przyrody sprawia, że właściwie będą reagować na nieodpowiednie zachowanie się innych osób. Dzieci to najlepsi obserwatorzy, należy dawać im dobre wzorce. Mój wspólny udział z dziećmi i młodzieżą szkolną w Akcji Sprzątania Świata, zbiórce surowców wtórnych, organizacji Dni Ziemi (w ramach projektu edukacyjnego) w prosty i ciekawy sposób uczą zastosowania zasad ekologii w codziennym życiu.
Konkursy ekologiczne (plastyczne i edukacyjne), które przygotowałam i przeprowadziłam z uczniami, gry dydaktyczne online, gry planszowe zajmują szczególne zastosowanie wtedy, gdy zamierza się doprowadzić dzieci do twórczego opanowania wiadomości, umiejętności i nawyków niezbędnych do ochrony i kształtowania naturalnego środowiska.
Wspólnie z uczniami klas III gimnazjum miałam przyjemność brać udział w prezentacji gry „Walka o energię” prowadzonej przez pracowników Polskiej Akademii Nauk- Filia Lublin, traktującej o alternatywnych źródłach energii.
Tematyka ekologiczna zajmuje wiele miejsca w realizacji projektu „Ciepłem otuleni”, który wspólnie z nauczycielami realizuję na zajęciach świetlicowych. Uczyliśmy się segregowania odpadów, tworzyliśmy piramidę zdrowego żywienia. Recykling, ” śmieciosztuka” uświadomiła nas w przekonaniu, że odpady to nasza wspólna sprawa.
Efekty:
-promocja działań biblioteki,
-ekologia przez zabawę: kształtowanie pozytywnych zachowań,
-rozwijanie zainteresowań i zdolności,
-kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo natury,
-rozbudzanie sumienia ekologicznego i wpajanie zasady, by każdy mógł poczuć się odpowiedzialny za postępowanie wobec świata przyrody,
-umiejętność aktywnego poznawania przyrody,
-przewidywanie skutków podejmowania niewłaściwych zachowań.

„Tajemnica ognia i wody - widowisko plenerowe nawiązujące do tradycji Nocy Świętojańskiej, obejrzałam już kilkakrotnie w różnych miejscach naszego regionu.
Po raz pierwszy w odległej Siennicy Nadolnej, przebywając z wizytą u rodziny. Nie sądziłam, że takie ludowe zwyczaje są jeszcze kultywowane przez środowisko .Obejrzane wówczas widowisko wywarło na mnie ogromne wrażenie. Tańce, śpiewy...puszczanie wianków były nieodzownym elementem wieczornej imprezy. Po raz kolejny, dwukrotnie brałam udział
w podobnych imprezach plenerowych w pobliskich Jeziorzanach (pow. lubartowski). W roku 2013 obejrzałam wraz z gromem przyjaciół „Tajemnicę Ognia i Wody” w Nałęczowie, przygotowane przez Nałęczowski Ośrodek Kultury.
Imprezie towarzyszyły warsztaty: stanowisko wyrobu uzbrojenia, warsztat rycerski, kuchnia wikingów, wybijanie monet, nauka pisania gęsim piórem, szyfrowanie i utajnienie poczty książęcej, stanowisko wróżb, opowieści i bajania itp. Dla wszystkich ciekawych Nałęczowa w poszukiwaniu kwiatu paproci udostępniona została specjalna trasa Questowa. Imprezie towarzyszył konkurs ” Taniec Żywiołów”, widowiskowy spektakl teatralny „Legenda o Sobótce” z udziałem nałęczowskich grup tanecznych , puszczanie na wodę wianków i lampionów szczęścia to wielkie szoł. „Tańczące Fontanny”- widowisko łączące elementy wody, światła i muzyki zakończyły całodzienną imprezę.
EFEKTY:
-promocja kultury,
-promocja ludowych zwyczajów,
-wykorzystanie wiedzy w pracy,
-ciekawe doświadczenie i głębokie przeżycia wewnętrzne.

Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymałam w okresie stażu Nagrodę Dyrektora Szkoły.

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W okresie stażu, a także wcześniej starałam się maksymalnie wykorzystać i doskonalić umiejętność stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej, która pomogła mi w podniesieniu jakości pracy własnej i szkoły. Będąc słuchaczem studium pedagogiczno- bibliotekarskiego w Lublinie w roku 1998 zetknęłam się z technologią informacyjną na zajęciach z obsługi komputera. Nie mając możliwości codziennego sprawdzenia nabytych umiejętności, po kilku latach uczyłam się prawie wszystkiego od nowa. Wraz z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły w 2003r. wzięłam udział w Europejskim Komputerowym Prawie Jazdy a w 2006r. moja szkoła przystąpiła do uczestnictwa w programie Szkolnych Pracowni Multimedialnych, gdzie jednym z wymogów było zdobycie przez nauczyciela bibliotekarza tytułu Opiekuna Szkolnego Centrum Multimedialnego i Informatycznego. Odbyłam kurs zorganizowany przez EDUCOM w Lublinie. Biblioteka została wyposażona w sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne. I odtąd komputer stał się powszechnie stosowanym przeze mnie narzędziem pracy. Praktyczne umiejętności korzystania z komputera systematycznie wykorzystywałam w pracy z uczniami, wdrażając ich do korzystania z technologii komputerowej. Zachęcałam nauczycieli do korzystania z bogatej kolekcji encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych zgromadzonych w bibliotece szkolnej. Dzisiejszą wiedzę informatyczną posiadłam dzięki samokształceniu, ciekawości i systematycznej pracy. Odwiedziłam wiele stron internetowych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
Wykorzystując zasoby Internetu, pozyskiwałam bieżące informacje, materiały metodyczne i merytoryczne przydatne nauczycielom, uczniom i rodzicom.
Cenną pomocą w trudnych sprawach służyli szkolni informatycy.
Komputer stał się stałym elementem mojej pracy. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej było prostym i efektownym sposobem do planowania zajęć w bibliotece i świetlicy szkolnej. Wdrażałam uczniów do korzystania z technologii komputerowej mając na uwadze samodzielne poszukiwania konkretnych informacji w oparciu o zasady bezpiecznego Internetu. Mając ograniczone zaufanie do dzieci i młodzieży w miarę dyskretnie kontroluję samodzielne korzystanie z wielu stron internetowych.
Dla mojego warsztatu pracy stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej jest aktualnie niezbędne. Całą szkolną dokumentację opracowałam przy użyciu komputera i nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej.
Projektowałam i wykonywałam techniką komputerową m.in.:
pomoce dydaktyczne, zaproszenia, scenariusze lekcji, kolorowani dla świetlicy, ankiety i ich opracowania, dyplomy, rozkłady zajęć (roczne plany pracy, sprawozdania z pracy), statystyki wypożyczeń, itp.
Adres a- mail naczas1@wp.pl i bozenan64@o2.pl służył wymianie doświadczeń, dzieleniu się wiedzą, wymianie spostrzeżeń między innymi nauczycielami i instytucjami. Poszukując nowych rozwiązań prowadzenia zajęć lub szukając odpowiedzi na nurtujące pytania surfowałam po wielu portalach edukacyjnych i społecznościowych.
Będąc posiadaczem konta na portalu Facebook systematycznie zamieszczałam informacje o ciekawych wydarzeniach jakie miały miejsce w mojej pracy zawodowej. Komunikatory pozwalały na komunikowanie się z czytelnikami. Skype, gg często wykorzystywałam dzieląc się poglądami z innymi bibliotekarzami. Najczęstszym narzędziem kontaktów stała się siec komórkowa. W ostatnim czasie pozyskałam nowy sprzęt multimedialny: zestaw interaktywny, na którym to prowadzę różnorodne zajęcia dla uczniów.
Oglądamy filmy edukacyjne, poznajemy zasady działania tablicy i jej możliwości dydaktyczne. To doskonałe narzędzie pracy, nauki i rozrywki.
Korzystając z komputera, drukarki ,tablicy interaktywnej przygotowałam prezentację multimedialną „Odnawialne źródła energii” w ramach realizacji projektu świetlicowego.
Całą niezbędną dokumentację awansu zawodowego przygotowałam z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Dzisiejszy bardzo dynamiczny rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej wymusił konieczność ciągłego doskonalenia zawodowego każdej grupy zawodowej nie tylko bibliotekarzy. Jestem otwarta na nowości. Mam ciche marzenie o wyposażeniu mojej biblioteki w jeden z zintegrowanych elektronicznych systemów bibliotecznych w celu usprawnienia pracy biblioteki.
EFEKTY:
dla szkoły:
-promocja szkoły,
-rozpowszechnianie działań szkoły na portalach internetowych.
dla ucznia:
-rozbudzanie zainteresowania technologiami informatycznymi,
-nauka rozsądnego i bezpiecznego korzystania z komputera,
-zdobycie nowych umiejętności.
dla nauczyciela:
-samodoskonalenie się nauczyciela,
-nabycie nowych umiejętności oraz pogłębienie i uporządkowanie posiadanej wiedzy w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną,
-uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć,
-wspomaganie nauczania tradycyjnego,
-poprawienie sprawności komunikowania się,

§8 ust. 2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Wieloletnia praktyka dydaktyczno – wychowawcza oraz wiedza i doświadczenie zdobyte w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, dały mi motywację do dzielenia się nimi nie tylko z nauczycielami naszej szkoły, ale także na szerszym forum.
1. Opieka nad praktykantami odbywającymi praktyki w ramach stażu studenckiego.
W roku szkolnym 2011/2012 sprawowałam opiekę na studentką czwartego roku Pedagogiki UMCS w Lublinie- Filia w Rykach. Na początku sporządziłyśmy harmonogram współpracy a następnie omawiałyśmy opracowanie planu praktyki studenckiej. Staż praktykantki trwał dwa tygodnie. W pierwszym tygodniu praktykantka obserwowała zajęcia prowadzone przez wychowawcę kl. „O”, i kl. II nauczania zintegrowanego. Ja, umożliwiłam jej obejrzenie prowadzonej przez siebie „ lekcji bajek” z uczniami kl. „O”. Drugi tydzień praktyki odbywał się w bibliotece i świetlicy szkolnej. Umożliwiłam jej obserwowanie prowadzonych przeze mnie lekcji bibliotecznych i zajęć świetlicowych jak również obserwowałam zajęcia prowadzone przez nią. Wspólnie omawiałyśmy przeprowadzone lekcje, wyciągałyśmy wnioski do dalszej pracy, szczegółowo konsultowałyśmy formy i metody pracy z uczniami. Udzielałam praktykantce, praktycznych rad na temat atrakcyjnego sposobu przeprowadzania zajęć, motywowania uczniów do pracy, dzieliłam się doświadczeniem w sposób jasny i zrozumiały, pokazywałam sztuczki metodyczne i dydaktyczne, wypracowane przez mnie w trakcie wieloletniej praktyki zawodu, które niejedno krotnie rozładowywały napięcie. Przez uczestnictwo w zajęciach świetlicowych, bibliotecznych i terapeutycznych zapoznałam ją z funkcjonowaniem i specyfiką szkoły (do szkoły uczęszczało kilkoro dzieci obcokrajowców i dzieci specjalnej troski- niepełnosprawność fizyczna i umysłowa) w warunkach wiejskich z uwzględnieniem predyspozycji każdego ucznia. Wspólnie ze mną sprawowała opiekę na przystanku autobusowym podczas oczekiwania uczniów na odjazdy autobusów zwracając baczną uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Miała możliwość obserwowania mojej pracy i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach, rozwiązywania konfliktów. Służyłam jej radą zarówno w sprawach opiekuńczych jak i wychowawczych. W trakcie praktyki zapoznała się z podstawowymi dokumentami obowiązującymi w szkole, organizacją i zasadami funkcjonowania szkoły. Swoją pomysłowość pokazała projektując i wykonując estetyczne dekoracje na korytarzu i bibliotece szkolnej. Opracowane przez nią „ Wesołe Zasady Czytelnika” do chwili obecnej zdobią bibliotekę a hasło ”Nie trzeba wielkich mieć bibliotek, by przyjacielem książki zostać” zaprasza do korzystania ze zbiorów biblioteki.
Po odbyciu praktyki sporządziłam opinię wraz z oceną, która została przedłożona na uczelni.
Przeprowadziłam także zajęcia świetlicowe dla studentów języka polskiego i pedagogiki specjalnej odbywającymi praktyki pod opieką innych nauczycieli. Wspólnie przygotowaliśmy potrzebne pomoce dydaktyczne. Obserwowali sposoby przeciwdziałania i wczesnego reagowania na rodzące się problemy z zachowaniem uczniów.
Od trzech lat współpracuję z osobami wspomagającymi pracę nauczycieli z uczniem niewidomym z kl. III Gimnazjum, uczęszczającym do naszej szkoły. Rok rocznie są to inne osoby z zewnątrz. Zapraszam do współpracy. Panie chętnie służą pomocą w wolnym czasie w sprawowaniu opieki podczas zajęć świetlicowych, korzystają z biblioteki, dokonują wymiany wypożyczeń dla podopiecznego ucznia, wspomagają proces dydaktyczno- opiekuńczy szkoły.
Efekty:
-wzbogacenie warsztatu pracy praktykantki o nowe formy i metody pracy,
-umożliwienie studentom zapoznania się z funkcjonowaniem szkoły,
- wspólna wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, owocująca udoskonalaniem naszych warsztatów pracy, -wzrost moich własnych kompetencji w zakresie dzielenia się wiedzą,
- uzyskanie informacji zwrotnej na temat stosowanych przez mnie metod i form pracy, -współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
2.Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Jedną z rzeczy, która wyzwala w nas, nauczycielach większą motywację do działania są lekcje otwarte. To jedna z form sprawdzenia moich nauczycielskich kompetencji. W okresie odbywania stażu prowadziłam różne zajęcia otwarte dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, innych nauczycieli.
Przygotowując uroczystość nadania Szkolnych Orderów Uśmiechu dla dorosłych z każdą klasą przeprowadziłam lekcję w której uczestniczył inny nauczyciel lub wychowawca.
Omawialiśmy cele i organizację tego przedsięwzięcia. Wymienialiśmy uwagi, dzieliliśmy się doświadczeniem.
Organizowane konkursy czytelnicze poprzedzone były lekcjami bibliotecznymi z udziałem innych nauczycieli. Szeroko rozumiana współpraca z koleżankami i kolegami ze szkolnego „podwórka” jest moim dniem powszednim, gdyż nie mając wychowawstwa, swojej klasy, nagminnie korzystam z uprzejmości innych nauczycieli.
Ośmielam się napisać, że na swojej drodze zawodowej spotkałam ludzi na których zawsze mogę liczyć. Kłaniam się im nisko i dziękuję za wszystko!!!.
Uczestniczyłam także w lekcjach przeprowadzanych przez innych nauczycieli, aby móc zobaczyć ich warsztat pracy i metody stosowane na lekcjach. Na takie zajęcia zaprosiła mnie nauczycielka języka polskiego z którą przygotowywałam wiele różnych imprez i uroczystości szkolnych. W trakcie mojego stażu starałam się dzielić moimi umiejętnościami i wiedzą. Lekcje otwarte mobilizowały mnie do poszukiwania innowacji, rozwijały horyzonty i warsztat pracy. Szczególny nacisk kładłam na wykorzystanie metod aktywizujących w pracy na lekcji. Dla mnie zajęcia otwarte to nie tylko dodatkowa praca i emocje, ale głównie jest to okazja do lepszego poznania uczniów, którzy znaleźli się w sytuacji trochę innej niż zwykle.
Włączyłam się aktywnie w wspólne przygotowanie:
-wizyty Księdza Biskupa w Szkole i Parafii,
-Dnia Matki i Ojca,
-Dnia Sportu Szkolnego,
-Dnia Dziadka i Babci,
-Rekolekcji Wielkopostnych,
-Powitanie Wiosny,
-Akcję Sprzątania Świata- otoczenia szkoły i gminy
-dyskotek szkolnych
-zabawy karnawałowej
-spotkania z Posłem
-spotkania z autorem książki „Krzyż Niepodległości” panem Franciszkiem Kamińskim (moim sąsiadem),
-przygotowałam zmianę dekoracji na korytarzu szkolnym przed uroczystością odsłonięcia Tablicy Pamiątkowej upamiętniającą śp. Krzysztofa Czarnotę- budowniczego naszej Szkoły.
Wraz z pozyskaniem tablicy interaktywnej do biblioteki korzystałam z wiedzy koleżanek, które odbyły kurs obsługi, teraz ja pomagam innym nauczycielom w wykorzystaniu jej w pracy dydaktycznej.
3. Praca w międzyszkolnym zespole nauczycieli bibliotekarzy.
Wraz z ukończeniem studiów wyższych na Uniwersytecie Warszawskim w 2002r., gdzie się poznałyśmy, rozpoczęła się trwająca do dnia dzisiejszego współpraca z koleżanką bibliotekarką jednocześnie nauczycielem nauczania zintegrowanego i sztuki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Woli Gułowskiej. Jest to już współpraca na gruncie zawodowym i prywatnym. Dzielimy się pomysłami i doświadczeniem. Wspólnie uczestniczymy w różnych imprezach lokalnych dla mojego lub jej miejsca zamieszkania. Odwiedzamy się w miejscu pracy czy komunikujemy poprzez obecne komunikatory. Służyłam jej pomocą w opracowaniu publikacji pt. „50-lecie Szkoły Podstawowej w Woli Gułowskiej” , udostępniając nasze szkolne foldery i publikacje. Dokonujemy wypożyczeń między bibliotecznych.
Równie sympatycznie układa się współpraca z koleżankami bibliotekarkami ze Szkoły Podstawowej w Baranowie i Rykach. Wspólnie kończyłyśmy Pomaturalne Studium Bibliotekarskie w Lublinie w 1990r. Systematycznie wymieniamy informacje i doświadczenia. Razem uczestniczymy z konferencjach metodycznych organizowanych przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach. Spotykając się na różnorodnych formach doradztwa podnosimy efektywność procesu dydaktycznego. Służą wzajemnemu zrozumieniu i znalezieniu „wspólnego języka” z innymi nauczycielami. Wspólnie braliśmy udział w tegorocznych Warszawskich Targach Książki.
4.Publikacje.
a. ”Rok 2013-Rokiem Bezpiecznej Szkoły” artykuł pod tytułem „To nie zdarza się na co dzień...chcę, by wszyscy żyli w zgodzie” , ukazał się w gazecie lokalnej- Twój Głos.
b. ”Rok 2014-Szkolnym Rokiem Życzliwości i Uśmiechu”, sprawozdanie z realizacji przesłałam do Redakcji „Biblioteka w Szkole”- oczekuje w zbiorach biblioteki,
c. Ogólnopolskie Wybory Czytelnicze „Książki naszych marzeń”, sprawozdanie przesłałam do organizatorów: Biblioteka w Szkole, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
d. jestem w trakcie przygotowania rozdziału do publikacji VI Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sobieszynie dotyczącego konkursów bibliotecznych związanych z Patronem Szkoły- Janem III Sobieskim.
e. jestem w trakcie opracowania sprawozdania z realizacji projektu edukacyjnego „Ciepłem otuleni”, do Fundacji PGE „Energia z Serca”, które jest jednym z wymogów przyznania dotacji. Z regulaminu wynika, że zostanie zamieszczone na stronie Fundacji.
f. sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego przesłałam do zamieszczenia na stronie WWW.edux.pl

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocy społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

W okresie stażu opracowałam program wychowawczy dla uczniów klas II szkoły podstawowej i innych klas nauczania zintegrowanego pod tytułem „Moda na uśmiech i życzliwość”.
Program został zaopiniowany przez dyplomowanego nauczyciela informatyki i nauczania zintegrowanego i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16 stycznia 2012r. i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły do realizacji.
Realizacja programu odbywała się zgodnie z założeniami, bez zakłóceń.
Efektem końcowym była przedstawiona poniżej ewaluacja.
Ewaluacja programu autorskiego „Moda na uśmiech i życzliwość” realizowanego z uczniami obecnej klasy III szkoły podstawowej.
Ewaluację prowadziłam na bieżąco. Monitorowałam zaangażowanie uczniów podczas zajęć oraz ich aktywność. Ewaluacji dokonałam również na podstawie rozmów z uczniami, obserwacji ich zachowania podczas różnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych, rozmów z nauczycielami, wychowawcą i z rodzicami Każde zajęcia lekcyjne kończyły się krótkim podsumowaniem, aby utrwalić zdobytą wiedzę. Elementem końcowym programu była przeprowadzona przeze mnie ankieta.
W ankiecie wzięło udział 23 uczniów. Niektóre odpowiedzi bardzo mnie zaskoczyły. Uwagami na jej temat podzieliłam się z klasą, wychowawcą i rodzicami podczas zebrania z rodzicami. Dzieci wiedzą co to znaczy być życzliwym, znają, magiczne słowa, lecz poza szkołą znacznie rzadziej je stosują, potrafią zachować się będąc z wizytą u kolegi( jeden uczeń –nie byłem u kolegi). Rodzina dla moich uczniów jest: skarbem, gniazdem rodzinnym, najważniejsza, wszystkim, szczęściem, wszystkim co dobre, miłością, sercem, spokojna,(jeden uczeń-niczym!). Największą radość sprawia im : rodzina, zabawa ze zwierzętami, piłka, rodzeństwo, książka, miłe słowo, uśmiech na twarzy.
Klasa brała aktywny udział w konkursach, uroczystościach szkolnych, zajęciach świetlicowych, zbiórkach charytatywnych na rzecz potrzebujących.
Moja pozytywna końcowa refleksja pozwoliła mi odpowiedzieć na pytanie, czy wdrożony program przyniósł oczekiwane efekty. Jestem zadowolona z pracy z klasą i efektów, jakie udało mi się wypracować. Wiem, że mogę na nich liczyć. Jednak właściwa ewaluacja dokona się już w dalszych etapach edukacyjnych i w dorosłym życiu uczniów, które pokaże jak głęboko wpojone zasady programu ”Moda na uśmiech i życzliwość” zakorzeniły się w ich młodych umysłach.
Mam nadzieję, że wdrożony program wzbogacił wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu savoir - vivre, będzie sprzyjał rozwijaniu dobrych wzorców zachowania, a uzyskane efekty mojej pracy przyniosą satysfakcję, przyczyniając się do podniesienia jakości pracy szkoły. Myślę, że niektórym z tematów należałoby w przyszłości poświecić więcej jednostek lekcyjnych, gdyż pomysłowość uczniów wielokrotnie mnie zaskoczyła.
„Moda na uśmiech i życzliwość” była tematem artykułu w gazecie lokalnej „Twój Głos”, stronie szkoły na Facebook i kronice szkolnej. Wszyscy uczniowie biorący udział w realizacji programu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Efekty:
dla ucznia:
- wyrabianie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, tolerancji, empatii,
- promowanie życzliwości, koleżeństwa i przyjaźni, -wyrabianie odpowiedzialności za swoje postępowanie,
- ochrona przed przemocą fizyczną i słowną.
dla nauczyciela:
-zdobycie umiejętności opracowania i wdrożenia programu

§ 8 ust.2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Chcąc poszerzyć zakres działań szkoły poprzez przeniesienie procesu nauczania i wychowania na grunt pozaszkolny, organizowałam:
1.wycieczki:
-do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” dla uczniów świetlicy szkolnej zgodnej z realizacją programu edukacyjnego
-do Puław i Janowca wynikającą z projektu „Ciepłem otuleni”
-brałam udział jako opiekun wycieczek:
-z kl. 4-6 do Poznania, Gniezna i Biskupina
-z kl.4-6 do Kozłówki i Muzeum Henryka Sienkiewicza
-z kl.4-6 do Zamościa i Zwierzyńca
-z kl.4-5 do Krakowa, Zakopanego i Wieliczki
-z kl. 1-3 do Nałęczowa i Kazimierza Dolnego- szlakiem ginących zawodów
-z kl. III liceum dwukrotnie do Częstochowy
-z najmłodszymi uczniami szkoły miałam okazję oglądać „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Muzyczną baśń”, „Zamieszanie w krainie bajek”, „Alicję z rozbitego lustra” podczas pobytu w kinie w Puławach
-w wycieczkach do pobliskiej szkoły ZSO Sobieszyn-Brzozowa w celu zwiedzania Izby Tradycji i Izby Techniki oraz stadniny koni.

EFEKTY;
dla ucznia:
-nauka kulturalnego zachowania,
-poznawanie historii swojego regionu,
-dostarczają pozytywnych emocji,
-uczenie się swobodnego zachowania w miejscach publicznych
dla nauczyciela:
-doskonalenie swoich umiejętności organizacyjnych,
-integracja z uczniami,
-dodatkowa atrakcja dydaktyczna
dla szkoły:
-wyjścia uatrakcyjniają proces dydaktyczno-wychowawczy,
-nowe oblicze szkoły, postrzeganie jako placówki dbającej o wszechstronny rozwój ucznia

2.Biorę czynny udział w projektach szkolnych dla gimnazjum, poprzez pomoc uczniom klas II w opracowaniu tematów projektowych z wykorzystaniem technologii komputerowej, księgozbioru bibliotecznego, dostępnych materiałów papierniczych i dzieleniu się własną wiedzą i umiejętnościami.
Moje wskazówki wykorzystali uczniowie przy realizacji tematu ”Australia”, oraz „Palenie szkodzi”. Włączyłam się w akcję wsparcia finansowego dla uczennic zbierających środki na wyjazd zagraniczny do Holandii i Londynu.
Dokonałam zakupu ozdób świątecznych, które przekazałam koleżance emerytce przebywającej za granicą jako cząstkę polskości przed okresem bożonarodzeniowym.

3. Organizowanie pomocy potrzebującym. W ostatnich dniach maja br. wraz z aktywem bibliotecznym przeprowadziłam akcję „Misie dla Misi” skierowanej do szkół i przedszkoli z prośbą o wsparcie dla chorej na rzadki rodzaj białaczki młodszej koleżanki. Akcja ta polegała na stworzeniu najdłuższego na świecie łańcucha misiów. Wystarczyło pobrać ze strony internetowej 3 wzory kolorowanek, pokolorować i przesłać na adres organizatorów akcji. I tym razem mogłam liczyć na naszych uczniów. Jedni zrobili jedną pracę inni więcej. Razem osiągnęliśmy liczbę 83 misiaczków. O wydarzeniu i sposobie realizacji napisałam na Facebooku, dziękując wszystkim za pomoc. Od wielu lat wspieram akcję zbiórki żywności „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Górę grosza” organizowaną przez Towarzystwo Nasz Dom, czy zbiórkę plastikowych nakrętek organizowaną na terenie szkoły. Systematycznie co roku przekazuję 1% podatku na rzecz naszego niewidomego ucznia, syna naszych znajomych. W dn. 1 listopada 2014r. wzięłam udział w kweście na rzecz renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Sobieszynie.
EFEKTY: dla ucznia :-uwrażliwienie na potrzeby i krzywdę innych, -kształtowanie współpracy w grupie, -kształtowanie właściwych postaw. dla nauczyciela: -satysfakcja z niesionej pomocy, -doskonalenie umiejętności organizatorskich, dla szkoły:- pozytywne postrzeganie szkoły przez rodziców i środowisko lokalne, -poszerzenie zakresu działań szkoły
XX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej. „HOSANNA FESTIVAL” – SIEDLCE 2013. Pierwszy raz jako widz wzięłam udział w festiwalu, gdzie można było posłuchać innego rodzaju muzyki, muzyki chrześcijańskiej, którą wykonują uczestnicy sierpniowej pielgrzymki do Częstochowy. Festiwal miał charakter konkursu. Składał się z koncertów i spotkań ewangelizacyjnych, warsztatów, koncertów konkursowych, koncertu laureatów, koncertów zaproszonych Gości. Konkurs miał charakter otwarty i adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej, studentów i dorosłych. Podczas festiwalu zorganizowana była loteria. Organizatorzy zapewniali o atrakcyjnych nagrodach. Pozostała kwota zebrana ze sprzedaży losów została przeznaczona na cel charytatywny. Cóż, pomyślałam, należy wziąć udział. Kupiłam jeden z ostatnich losów za symboliczne 5zł. Wypełniłam kupon, wrzuciłam do ogromnej kuli losującej......i wygrałam!!!. Drugą nagrodę, którą była profesjonalna sesja zdjęciowa w SALONIE FOTO ZARZYCKI- Siedlce. Pierwszą nagrodą był rower górski. W grudniu 2013r. zrealizowałam nagrodowy kupon. Muszę przyznać, że było to fascynujące doświadczenie, lecz i trudna praca. Wchodząc na festiwalową scenę po odbiór nagrody, musiałam się przedstawić, powiedzieć z jakiej jestem parafii i który raz jestem na festiwalu. Tym, bardziej publiczność gratulowała mi brawami.
EFEKTY: dla nauczyciela: -satysfakcja, że pomogłam, -zadowolenie z wygranej, -wewnętrzne przeżycia podczas słuchania i oglądania występów, -promocja parafii dla ucznia : -uwrażliwienie na potrzeby i krzywdę innych, kształtowanie współpracy w grupie, -kształtowanie właściwych postaw, satysfakcja z niesionej pomocy, -doskonalenie umiejętności organizatorskich
dla szkoły:
- pozytywne postrzeganie szkoły przez rodziców i środowisko lokalne, -poszerzenie zakresu działań szkoły
3.Prowadzenie cyklicznych zajęć z aktywem bibliotecznym.
Aktyw biblioteczny: Członkami aktywu bibliotecznego zostali uczniowie, którzy na początku danego roku szkolnego dobrowolnie zadeklarowali swoją chęć pracy w bibliotece szkolnej. Godziny pracy uczniów wchodzących w skład aktywu bibliotecznego uzależnione są od godzin pracy biblioteki szkolnej i planowanych zajęć lekcyjnych.
Cele działalności aktywu bibliotecznego:
-rozbudzanie zainteresowania czytaniem i książką,
-zapoznanie się z pracą bibliotekarza i zasadami funkcjonowania biblioteki szkolnej,
-pomoc bibliotekarzowi w pracach na rzecz biblioteki szkolnej.
Aktyw biblioteczny posiada lidera grupy, jest nim uczennica klasy V, która jest pośrednikiem pomiędzy bibliotekarzem a pozostałymi członkami aktywu. Praca z aktywem ma na celu przede wszystkim znaczenie wychowawcze i dydaktyczne. Uczniowie pomagają nauczycielowi w organizowaniu różnorodnych form pracy z książką i często przyczyniają się do zwiększania czytelnictwa uczniów oraz pogłębiają pracę z książką swoich rówieśników.
Praca w aktywie bibliotecznym wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki oraz jej promocję w środowisku szkolnym.
W październiku 2014r. trzy uczennice aktywu bibliotecznego wzięły udział w powiatowym turnieju 18 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego „Teraz i tu” organizowanego przez Ośrodek Kultury w Lublinie. Czuwałam nad przygotowaniem dziewcząt do konkursu. Wspólnie dokonaliśmy wyboru literatury obowiązującej w konkursie, przesłaniu kart zgłoszeń, pamięciowym opanowaniu utworów. Pomimo nie odniesienia znaczącego sukcesu, mam satysfakcję, że dodałam im odwagi w przełamywaniu nieśmiałości i pokazaniu swoich zdolności recytatorskich na scenie.
Organizatorzy docenili mój trud w pisemnym podziękowaniu za przygotowanie uczestników.
Efekty: dla ucznia:
-twórcza praca dzieci,
-przełamywanie barier nieśmiałości,
-zdobywanie nowych doświadczeń,
-inspirowanie do rozwijania uzdolnień,
dla szkoły:
-promowanie szkoły w środowisku,
dla nauczyciela:
-poszerzenie własnego warsztatu pracy
-podejmowanie nowych wyzwań.

Członkowie aktywu bibliotecznego pokazali swoje talenty plastyczne biorąc udział w konkursach: „Wrota Lubelszczyzny”- Informatyzacja Administracji w 2012r. organizowanym przy współudziale gminy Ułęż oraz „Odblaski ratują życie” pod patronatem Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie.
Praca z Aktywem to wspólne przygotowanie konkursów z okazji obchodów Dnia Patrona Szkoły, apelu „Jak to jest z Mikołajem”, corocznych odwiedzin miejsc pamięci i zapalenie zniczy. To aktywna pomoc w bibliotece: np. w przygotowaniu: -wystawy hobbystycznej.
W pracy dydaktyczno-wychowawczej podejmuję różnorodne działania na rzecz promocji szkoły i biblioteki szkolnej w której pracuję jako nauczyciel bibliotekarz i wychowawca świetlicy szkolnej. Nikt wcześniej przede mną nie podejmował tego tematu.
Dysponując nowoczesnym, estetycznym pomieszczeniem, staram się maksymalnie pokazać jego wnętrze środowisku lokalnemu, zachęcając jednocześnie uczniów i nauczycieli do współpracy. Podczas obserwacji i rozmów z uczniami, zauważyłam , że najmłodsi uczniowie ciągle się czymś chwalą i wymieniają między sobą. A to karty z idolami piłki nożnej, a to karteczki z mini notatników, a to zupełnie inne gadżety. Wpadłam na nietypowy pomysł zorganizowania we wnętrzu wystawy hobbystycznej. Pomysł spodobał się uczniom. Wiele osób zgłosiło chęć przyniesienia eksponatów na wystawę. Okazało się, że niektórzy uczniowie mają pasje o których inni nie mieli pojęcia. Zaangażowali się w przygotowania. Pomagali w przemeblowaniu czytelni i dostosowaniu jej na potrzeby wystawy. Korzystając z technologii komputerowej wykonałam plakat informujący o wydarzeniu, potrzebne napisy, zadbałam o bezpieczeństwo powierzonych materiałów. Szkolni kolekcjonerzy zaprezentowali swoim rówieśnikom przeróżne przedmioty, począwszy od pocztówek, starych fotografii, znaczków, kart telefonicznych do bogatej kolekcji figurek porcelanowych i gadżetów z bohaterami kreskówek filmowych. Na szczególną uwagę zasługiwała kolekcja Scooby- Doo uczennicy klasy III szkoły podstawowej. Nadmienię, że sama jestem w posiadaniu kolekcji znaczków studniuwkowych i zaproszeń jakie kiedykolwiek otrzymałam podczas pracy zawodowej. Na wielu widać upływający czas, a jednocześnie są dowodem zmieniających się technik graficznych i sposobów wykonania. Bezcenne.
Wystawa była doskonałą okazją do promocji biblioteki w środowisku i wśród rodziców, którzy nieśmiało zaglądali do czytelni w wolnym czasie podczas oczekiwania w szkole na swoje pociechy. Dzięki wystawie także nauczyciele zobaczyli uczniów z innej, nieznanej dotąd strony. Wielu oglądających postanowiło coś kolekcjonować. Myślę, że będę mogła się o tym przekonać organizując wystawę ponownie za kilka lat.
Moja druga wystawa, którą zorganizowałam miała troszkę inny charakter. Znając środowisko i pracując z córką jednego z twórców ludowych naszej miejscowości, postanowiłam zaprezentować cześć jego obszernej kolekcji- rzeźbę. Prawdę mówiąc rzeczywistość przerosła moje wyobrażenia. Wszystkie zaprezentowane eksponaty świeckie i sakralne, ludzi i zwierząt tworzyły harmonię i były misternie wykonane. Zachwyciły zwiedzających.
EFEKTY:
-promocja biblioteki
-zachęcenie do zbierania różnorodnych przedmiotów
-rozwijanie swoich pasji i zainteresowań
-dzielenie się doświadczeniem z innymi. 4.Kultywowanie obrzędów i tradycji.
„Są czasy, miejsca i ludzie, których się nie zapomina”
-pod takim hasłem odbył się tegoroczny już VI Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Sobieszynie połączony z Jubileuszem 85-lecia Szkoły Podstawowej i 70-leciem Liceum Ogólnokształcącego. Spotkania” po latach” stały się już tradycją szkoły, wpisaną w kalendarz jako co pięcioletnie doniosłe wydarzenie, wielkie święto szkoły. Jako absolwentka i pracownik tej placówki jestem bardziej emocjonalnie związana z tą uroczystością. Pierwszy Zjazd odbył się w piątą rocznicę mojej matury (1989r.). Pełna zapału, po raz pierwszy włączyłam się w przygotowanie spotkania absolwentów, okazją była 45 rocznica powstania Liceum Ogólnokształcącego. I tak niemal systematycznie w odstępach pięcioletnich, rozbrzmiewa szkolny dzwonek na wszystkie strony świata wzywający uczniów do zasiadnięcia w szkolnych ławkach. Wraz z pierwszym Zjazdem zawiązał się Komitet Organizacyjny, którego jestem stałym członkiem. Wspólnie z koleżankami i kolegami, przygotowaliśmy już sześć wspaniałych uroczystości na miarę lokalnego Oskara. Wykonywałam bardzo różnorodne zadania podczas przygotowań do wszystkich Zjazdów. Z perspektywy trzydzieści dwóch lat mojej pracy, śmiem stwierdzić, że te wyjątkowe spotkania „po latach” pomimo wielu trudności, mają sens, niosą radość bycia z sobą, radość wspomnień. Każdy Zjazd Absolwentów rozpoczyna się uroczystą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym i złożeniem kwiatów na grobach naszych nauczycieli. W części oficjalnej jest miejsce na prezentację szkoły, program artystyczny, przemówienia zaproszonych gości i wspomnienia absolwentów. Każdy może coś fajnego powspominać. Są stali bywalcy Zjazdów, przybyli często z odległych miast i miasteczek, z kraju i za granicy, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zaproszenie. Spotkaniom „ po latach” towarzyszyły radosne wzruszenia i niekłamany entuzjazm, który uczestnicy każdego Zjazdu zabierają ze sobą na część nieoficjalną. Wraz ze świtem, pięknym utworem muzycznym...ale, to już było i nie wróci więcej...kończymy imprezę. Wszystkie dotychczasowe Zjazdy odnotowano w historii szkoły jako bardzo udane. Uśmiechy, twarze pełne wzruszenia widoczne na wielu tegorocznych fotografiach zjazdowych pozwalają nam sądzić, że trud organizacyjny nie był daremny. Systematycznie rośnie liczba uczestników Zjazdów. Rzeczowe podziękowania i przeznaczenie określonej kwoty na zakup pomocy dydaktycznych przez wszystkich uczestników Zjazdu pomaga wyposażyć szkołę w coraz to nowe urządzenia. Uroczystości zjazdowe odbywają się w obecności lokalnych mediów (Gazeta ”Twój Głos”) współodpowiedzialnych za promocję szkoły. Z okazji Zjazdów, Komitet Organizacyjny przygotowywał publikacje. Najnowsza jest w przygotowaniu, do której opracowuję temat konkursów literackich, plastycznych związanych z Patronem szkoły- Janem III Sobieskim. Efekty: -śledzenie losów absolwentów, -wymiana informacji, -promocja szkoły, -satysfakcja ze spotkania, -rozwijanie zdolności organizacyjnych.
5.Prowadzenie cyklicznych zajęć pozalekcyjnych.
Wspólnie z nauczycielką chemii i uczniami kl. II Gimnazjum przygotowałyśmy zajęcia-pokazy chemiczne dla uczniów świetlicy szkolnej.
Zajęcia odbywały się w II semestrze roku szkolnego 2013/2014 w każdy poniedziałek przez okres trzech miesięcy. Każde spotkanie poprzedzone było przygotowaniami. Cykl zajęć „Chemia na wesoło” został podzielony na odpowiednio dobrane dla wieku uczniów doświadczenia, w których chętnie brali udział.
Wspólnie z uczniami kl. II szkoły podstawowej w Sobieszynie i Białkach Dolnych przez okres czterech miesięcy od marca do czerwca 2014r. realizowałam projekt edukacyjny „Delfinek” poprzez wyjazdy z uczniami na basen na pływalnię w Rykach. W br. dobrowolnie i systematycznie pomagam koleżance nauczania zintegrowanego kl. I szkoły podstawowej w realizacji projektu „Staś i Zosia”. Wspólnie z uczniami na zajęciach świetlicowych segregujemy i kleimy poszczególne elementy do modelu krowy. Będzie to końcowy punkt projektu z odpowiedzią na pytanie; skąd się bierze mleko?.

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e - wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Praca nauczyciela bibliotekarza i wychowawcy świetlicy szkolnej wymaga od niego umiejętności nawiązywania współpracy z ludźmi ,różnego rodzaju instytucjami, organizacjami, odpowiedzialnymi za działalność na rzecz rozwoju, wychowania i pomocy dzieciom. Tylko aktywna i bezinteresowna działalność przynosi wymierne(znaczące i rzeczywiste) efekty. Podjęte przeze mnie działania nie były przypadkowe, wynikały ze mojego Planu Rozwoju Zawodowego oraz Planu Pracy Szkoły.
W trakcie całego mojego stażu współpracowałam z:
- pielęgniarką szkolną, którą zapraszałam na zajęcia do świetlicy i lekcje doraźnych zastępstw w celu przeprowadzenia prelekcji „Nasze ciało, nasze zdrowie” w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W obchodach „Tygodnia dla zdrowia” pani pielęgniarka uczniom kl. III szkoły podstawowej wyjaśniła, rolę i znaczenie codziennego spożywania pięciu posiłków dziennie. Przekazane informacje posłużyły w przygotowaniu i moim udziale w akcji „Śniadanie Daje Moc”. Konsultowałam wyposażenie apteczki szkolnej i ewentualne użycie leków podczas wyjazdów na wycieczki szkolne. Zasięgałam opinii na temat zdrowia uczniów w niepokojących mnie sytuacjach.
- Powiatową Komendą Policji w Rykach, organizując prelekcję na temat: Prawnych konsekwencji agresywnego zachowania oraz bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.
Realizując powyższy temat poprosiłam o pomoc zaprzyjaźnioną ze szkołą panią sierżant z Komendy Policji w Rykach. Podczas prelekcji w dn. 5 lutego 2013r. podzieliła się z uczniami uwagami na ww. tematy. Wyjaśniła przyczyny i skutki prawne niewłaściwych, agresywnych zachowań wobec innych. Ostrzegała o lekkomyślnych postępowaniach podczas zimowych zabaw na lodzie i śniegu.
Zwróciła uwagę na odpowiedzialność dorosłych za bezpieczeństwo dzieci w ruchu drogowym.
2.W dn.12 czerwca 2014-miała miejsce Ogólnopolska Noc Profilaktyki pod hasłem” Zryw Wolnych Serc”.
Włączyłam się w jej przygotowanie.
Cała społeczność szkolna zgromadziła się w sali gimnastycznej, celem przyłączenia się do Akcji Komendy Głównej Policji we współpracy z Ministerstwem Edukacji oraz samorządami i szkołami. Ważnym punktem programu była prelekcja o metodach profilaktyki
skierowana do młodzieży, gdyż to młodzież jest ważnym partnerem w „Zrywie Wolnych Serc”. W ramach działań profilaktycznych obejrzeliśmy przedstawienie w wykonaniu klasy I LO, przygotowane przez koleżankę, projekcję filmów profilaktycznych udostępnionych przez Komendę Powiatową Policji w Rykach. Uczniowie klas od IV szkoły podstawowej do klasy II LO przygotowali i zaprezentowali hasła i plakaty o tematyce profilaktycznej.
Z uczniami młodszych klas szkoły podstawowej przygotowałam konkurs plastyczny” Żyj zdrowo, żyj aktywnie” oraz we współpracy z nauczycielem techniki konkurs „Używkom mówię NIE”.
Razem powtórzyliśmy słowa ODEZWY.
„Zatrzymajmy się na chwilę, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Rytm „Wolnych serc”. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami i przemocą”.
3. Aktywnie włączyłam się w przygotowanie i przeprowadzenie wspólnie z wychowawczynią kl. I Liceum i panią wicedyrektor Akcji „Jestem bezpieczny, jestem widoczny” skierowanej do najmłodszych uczestników ruchu drogowego, połączonego z prelekcją pracowników Komendy Policji w Rykach w IX 2014r.
Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo na drodze w warunkach ograniczonej widoczności i zmniejszenie zdarzeń drogowych z udziałem dzieci.
Byłam odpowiedzialna za przygotowanie z uczniami LO krzyżówek, zgadywanek i plakatów o bezpieczeństwie oraz konkursu „Bądź widoczny, bądź bezpieczny” dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali elementy odblaskowe ufundowane przez Komendę Policji w Rykach.
4.Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Ułężu dzieląc się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z bibliotekarzem. Biorąc udział wspólnie z uczniami mojej szkoły w ważnych wydarzeniach organizowanych przez koleżanki np. Dzień Dziecka, Mikołajki i oglądając przedstawienia krakowskich aktorów.
Podczas” Ferii z Gminnym Ośrodkiem Kultury” prowadziłam zajęcia dla uczestników prezentując różne formy pracy z dziećmi. Wymieniam informacje na temat czytelnictwa dzieci i młodzieży mojej szkoły. Wspólnie zorganizowałyśmy konkurs „Wiem wszystko o Małgorzacie Musierowicz”. Uczestniczyłam o obchodach 50-lecia działalności Biblioteki Publicznej. Dokonuję wymiany wypożyczeń między bibliotecznych. Wspólnie z Aktywem bibliotecznym przygotowaliśmy własnoręcznie wykonanych 23 zakładki do książek dla nowych czytelników biblioteki.
5.Nawiązałam współpracę z Hurtownią Taniej Książki w Kamionce, dzięki czemu szkoła uzyskuje coroczny upust na zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego a biblioteka bonus w postaci książki, które wzbogacają księgozbiór. Nauczyciele i zainteresowani uczniowie mogą po bardzo atrakcyjnych cenach nabyć cenne książki z różnych dziedzin.
6. Szkolnym Klubem Sportowym, organizatorem corocznych Dni Dziecka i Sportu Szkolnego w ramach której to współpracy byłam odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konkursów „Sport w oczach dzieci”, i „Projektu koszulki z symbolami narodowymi”.
7.Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ułężu, na rzecz którego w grudniu zorganizowałam Akcję Charytatywną” I ty możesz zostać św. Mikołajem” w celu wsparcia potrzebujących rodzin.
„podziel się, choć okruszek daj,
dla Ciebie to nic, dla kogoś to raj,
bądź tym, który uśmiech daje,
pomóż komuś i sam zostań,
najlepszym świętym Mikołajem.
branie napełnia ręce-dawanie serce!!!”- takie motto towarzyszyło całej trzytygodniowej zbiórce. Dzięki uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, którzy włączyli się w moją inicjatywę udało się pozyskać zabawki, maskotki, słodycze i materiały szkolne. Wszystkie dary zostały protokólarnie przekazane na ręce pani kierownik Ośrodka.
7.Gminną Biblioteką Publiczną w Firleju, pow. lubartowski.
„Bookcrossing”- Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek mające miejsce w czerwcu trwało w mojej szkole aż do grudnia.
O potrzebie pomocy dla biblioteki, która ucierpiała w wyniku pożaru, dowiedziałam się z programu TVP Lublin.
Cóż, postanowiłam zaryzykować i ogłosić zbiórkę książek wśród dzieci i dorosłych na terenie szkoły. Podczas trwania akcji, zebraliśmy 217 woluminów, które za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej gm. Firlej przekazałam poszkodowanej bibliotece w Sobolewie.
W akcję włączyła się cała społeczność szkolna. Uwalnianie książek dało innym szansę na ich przeczytanie. Książki nabrały życia, będąc w rękach innych czytelników.
Wójt Gminy Firlej za pośrednictwem Dyrektor Biblioteki Publicznej przekazał pisemne podziękowania dla mnie i dla szkoły za wsparcie akcji oraz multimedialne sprawozdanie z odbudowy biblioteki.
Poczułam się dowartościowana za moją pracę.
8.Gminną Biblioteką Publiczną w Rykach, biorąc udział w Rowerowym Rajdzie Bibliotekarzy ”Odjazdowy Bibliotekarz” powiatu ryckiego połączonego ze spotkaniem z władzami powiatu i gminy. Wszyscy uczestnicy rajdu chcieli przyłączyć się do promocji bibliotek, książek i czytelnictwa. W tym roku bibliotekarze poznawali Gminę Ułęż, jej walory turystyczne i krajobrazowe, a także odwiedzali zabytki.
Honorowy patronat nad Rajdem objął starosta rycki. Patronat medialny Tygodnik „ TWÓJ GŁOS” - gazeta powiatu ryckiego.
Podejmowanie wspólnych działań, współpraca z organizacjami na rzecz edukacji pozwala na nawiązanie kontaktów społecznych, promowaniu szkoły i biblioteki w środowisku. Moja twórcza praca wpłynęła na podniesienie jakości edukacji i wychowania. Wzbogaciłam swój warsztat pracy. Działania przyniosły mi satysfakcję.
9.Komisjami nadzorującymi egzamin gimnazjalny, maturalny oraz konkursy i olimpiady przedmiotowe.
Powołanie dyrektora obejmuje moją macierzystą placówkę, oraz oddelegowanie do pracy w zespole innych szkół. Stwarza to możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.
EFEKTY:
dla ucznia:
-kształcenie postaw prospołecznych
-możliwość pokazania siebie w środowisku lokalnym
-rozwijanie koleżeństwa i solidarności
dla nauczyciela:
-rozwój umiejętności organizacyjnych,
-doskonalenie umiejętności współpracy i komunikacji z instytucjami,
-satysfakcja z osiągnięcia sukcesu,
dla szkoły:
-promocja szkoły i biblioteki w środowisku,
-podniesienie jakości pracy szkoły,
-podniesienie działań edukacyjnych szkoły,
-integracja szkoły z instytucjami.

§8 ust.2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Jestem nauczycielem bibliotekarzem z 32-letnim stażem pracy pedagogicznej. Jestem otwarta na ciągłe i systematyczne doskonalenie zawodowe, które sprzyja podnoszeniu jakości mojej pracy i pracy szkoły.
Podsumowując ten czas, uświadamiam sobie, że wiele zadań wykonałam, ale wiele jeszcze przede mną. Poczucie to daje energię do podejmowania coraz to nowych wyzwań i jest dla mnie inspiracją do dalszego doskonalenia.
Za swoje szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej otrzymałam następujące nagrody:
Nagrody Dyrektora:
październik 2002
październik 2003
październik 2009
październik 2011
październik 2013
dodatek motywacyjny
W październiku 2014r. przystąpiłam do napisania wniosku” CIEPŁEM OTULENI” o wsparcie finansowe w celu doposażenia świetlicy szkolnej skierowany do Fundacji PGE” Energia z Serca”. Wniosek spełniał wszystkie wymogi formalne i kwota o którą wnioskowałam została mojej szkole przyznana. Od stycznia do czerwca 2015r. został zrealizowany.
EFEKTY:
-powyższe nagrody dały mi ogromną satysfakcję zawodową,
-jednocześnie utwierdziły mnie w przekonaniu, że idę właściwą drogą,
-środki pozyskane z realizacji projektu podniosą jakość pracy nauczyciela,
-uatrakcyjniają zajęcia,
-zapewnią pozytywne spędzenie czasu wolnego,
-pozwalają na integrację grupy, -poznanie zabytków najbliższej okolicy.

§ 8 ust. 2 pkt5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony

Opisałam i dokonałam analizy dwóch przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.