X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28330
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Dąbrowa Górnicza 2015

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola:
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Pierwsze Prywatne Przyjazne Przedszkole w Dąbrowie Górniczej
Czas trwania stażu: 01.09.2014 – 31.05.2015

Kwalifikacje:
- Studia wyższe magisterskie - Matematyka
- Studium Pedagogiczne
- Studia podyplomowe - Edukacja Wczesnoszkolna
- Studia podyplomowe - Wychowanie Przedszkolne

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi ono podsumowanie realizacji celów i zadań założonych w planie rozwoju zawodowego.
Staż nauczycielski w Pierwszym Prywatnym Przedszkolu w Dąbrowie Górniczej rozpoczęłam 01 września 2014r. w wymiarze dziewięciu miesięcy. Jestem nauczycielem w grupie 5-6-cio latków. Zgodnie z procedurą awansu zawodowego, przy pomocy opiekuna stażu, który jest jednocześnie dyrektorem placówki, napisałam plan rozwoju zawodowego. Plan ten opracowałam w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz.393) oraz zgodnie z koncepcją pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej przedszkola.
Celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków, umiejętności i sprawności oraz stwarzanie warunków do ich samoistnej działalności.
Realizując opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego dążyłam do wykonania zaplanowanych zadań.
Dokumentację i opis przeprowadzonych działań zgromadziłam i skompletowałam według poszczególnych wymagań.

§6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola

Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego przeze mnie stażu było zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego poprzez analizę przepisów prawa oświatowego. W szczególności mam tu na myśli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r., poz.393). Przeczytałam również dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego. Po zapoznaniu z procedurą awansu zawodowego, wspólnie z opiekunem stażu, opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.
Następnym krokiem, podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu, było określenie jasnych i czytelnych zasad współpracy z opiekunem stażu.
W związku z tym wraz z opiekunem uzgodniłyśmy harmonogram spotkań i został podpisany kontrakt.
Ponadto zapoznałam się z najważniejszymi aktami prawa oświatowego tj:
• Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.(Dz.U. Nr 95, poz.425)
• Ustawa o zmianie ustawy o Systemie Oświaty z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014r., poz. 642)
• Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz.977)
• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. nr 6, poz.69)
• Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. nr 161, poz.968)
Zapoznałam się również z dokumentami regulującymi organizację, zadania i zasady funkcjonowania palcówki oświatowej jaką jest przedszkole, w tym z treściami takich dokumentów jak:
• Statut Pierwszego Prywatnego Przyjaznego Przedszkola w Dąbrowie Górniczej
• Regulamin Pracy Pierwszego Prywatnego Przyjaznego Przedszkola w Dąbrowie Górniczej
• Ramowy rozkład dnia
• Rozkład zajęć dodatkowych
Rozpoczynając staż jako nauczyciel i wychowawca grupy dzieci najstarszych, zapoznałam się z obowiązującym w placówce programem wychowania przedszkolnego, wybranym cyklem wydawniczym WSiP dla dzieci grupy „0”, jak również z obowiązującą mnie dokumentacją oraz zakresem czynności nauczyciela. Przez cały okres stażu prowadziłam dokumentację swojej pracy edukacyjnej sumiennie wypełniając dziennik zajęć.
Poznałam również przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w przedszkolu i poza nim oraz przepisami przeciwpożarowymi. Przestrzegałam tych zasad podczas codziennej realizacji zajęć. Dokonałam pomiaru wysokości ciała dzieci w przedszkolu
i dokonałam doboru mebli edukacyjnych do wysokości ciała dzieci zgodnie z obowiązującymi normami (październik 2014 r. i marzec 2015 r.). Uczestniczyłam
w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy dzieciom (13.01.2015r.). To wszystko pomogło mi uświadomić sobie potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
W trakcie odbywania stażu gromadziłam dokumentację dotyczącą awansu zawodowego w Teczce Stażysty a ponadto we własnych notatkach i zapiskach. Pod koniec każdego miesiąca pisałam podsumowanie zrealizowanych przeze mnie w danym miesiącu zadań. Zaświadczenia, jakie uzyskałam były potwierdzeniem moich działań. Opracowałam samodzielnie jak również z pomocą innych nauczycieli wiele scenariuszy imprez, uroczystości przedszkolnych, które stopniowo wdrażałam w swojej pracy. Na podstawie autorefleksji i autoanalizy dokonałam opisu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, czego wynikiem jest niniejsze sprawozdanie.

§ 6. ust. 2. pkt 2.
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż

W ramach tego zadania zapoznałam się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Zapoznałam się z przyjętym w placówce programem „Od przedszkolaka do pierwszaka” oraz kartami pracy dla dzieci 5-6 letnich według cyklu „Przygoda z uśmiechem”.
Swoją pracę realizowałam w oparciu o powyższy program dopuszczony do użytku w przedszkolu.
W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia przeprowadzane przez opiekuna stażu, jak i przez innych nauczycieli według ustalonego harmonogramu. Według tego samego harmonogramu ja prowadziłam zajęcia, które były z kolei obserwowane przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Przez cały okres stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć oraz sporządzałam scenariusze zajęć prowadzonych przeze mnie, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć.
Zajęcia, które obserwowałam oraz te, które samodzielnie prowadziłam, pozwoliły mi lepiej poznać swoje możliwości jako nauczyciela. Mogłam coraz lepiej organizować czas przebiegu wykonywanych przeze mnie zajęć, oraz poprawnie sporządzać dokumentację (konspekty, uzupełnianie dziennika). Konsultowałam się z opiekunem, jak i z innymi nauczycielami w przedszkolu w sprawach bieżących oraz chętnie korzystałam z ich cennych rad i pomysłów. Te najciekawsze wykorzystywałam w ramach własnych zajęć. Jednocześnie starałam się urozmaicać dzieciom zadania do wykonania. Ponadto w celu urozmaicenia pracy z dziećmi przygotowywałam rozmaite pomoce dydaktyczne. Każde przeprowadzone zajęcie starałam się analizować i wyciągać wnioski do dalszej pracy, by następne było jeszcze ciekawsze i bardziej angażowało dzieci.
W ciągu roku szkolnego miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach:
- „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?” (17.02.2015 r.)
- „Edukacja przez ruch” (14.04.2015 r.)
Uczestniczyłam również w warsztatach metodycznych w zakresie „Podstaw gry na dzwonkach chromatycznych” zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (8.12.2014 r.).
Ponadto uczestniczyłam w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia (WDN):
- „Prawidłowe połykanie i oddychanie w rozwoju dziecka”(10.2014 r.)
- „Diagnoza i terapia dzieci zagrożonych dysleksją”(12.2014 r.)
- „Rodzaje zabaw i znaczenie zabawek w procesie wychowawczym”(01.2015 r.)
- „Autyzm” (02.2015 r.)
- „Agresja wśród dzieci w wieku przedszkolnym”(04.2015 r.).
Bardzo chętnie wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną w pracy dydaktycznej. Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariuszy zajęć, a także nowości wydawniczych na edukacyjnych stronach internetowych, m.in.:
- www.nauczycielkaprzedszkola.pl
- www.edux.pl
- www.literka.pl
- www.operon.pl
- www.edu.info.pl
-www.szkolnictwo.pl
- www.nauczycieleprzedszkola.pl
- www.wsip.pl
- www.chomikuj.pl
- www.profesor.pl
- www.wychowanieprzedszkolne.pl
- www.eduforum.pl
- www.awans.net
- www.men.gov.pl
Korzystałam jednakże również ze tzw. standardowych źródeł wiedzy - literatura o tematyce psychologiczno – pedagogicznej. Były to m.in. czasopisma takie jak:
- „Bliżej przedszkola”
- „Wychowanie w przedszkolu”
- „Nauczycielka przedszkola”
a także pozycje literatury fachowej:
- „Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży” Żebrowska M.
- „Cyfry i szlaczki - ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą” Hływa R.
- „Owoce, warzywa i szlaczki - ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę
piszącą” Hływa R.
- „Metoda dobrego startu” Bogdanowicz M.
- „Dziecięca matematyka” Gruszczyk-Kolczyńska E. i Zielińska E.
- „Dziecięca matematyka – metodyka i scenariusze zajęć” E. Gruszczyk – Kolczyńska
i E. Zielińska
- ,,Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K. Wlaźnik
- „Lubię matematykę” Podleśna M.
- „Pewnym krokiem do szkoły” Podleśna M.
- „W co się bawić z dziećmi’ M. Bogdanowicz
Na co dzień w pracy wykorzystywałam laptopa, rzutnik i stały dostęp do Internetu (przygotowywanie konspektów, dokumentacji i pomocy dydaktycznych na zajęcia, komunikacja między nauczycielami). Na zajęciach często też korzystałam z DVD pokazując dzieciom zdjęcia przyrodnicze, filmy i programy edukacyjne itp. Opublikowałam mój planu rozwoju zawodowego na portalu www.publikacje.edux.pl oraz niniejsze sprawozdanie, jak również przygotowałam dokumentację stażu w formie elektronicznej (płyta).
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego i planu pracy przedszkola, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora - opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi. Także w miarę swoich umiejętności i możliwości służyłam pomocą i radą koleżankom z pracy.
§ 6. ust. 2. pkt 3.
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Będąc nauczycielem w nowopowstałej grupie przedszkolnej 5-6-latków starałam się tworzyć miłe, ciepłe i przyjazne środowisko w procesie wychowania. Starałam się nawiązać serdeczne kontakty z dziećmi i ich rodzicami, aby być w pełni zaakceptowana jako nowy nauczyciel, oraz aby dzieci i ich rodzice darzyli mnie zaufaniem, co w dużym stopniu wpływa na jakość mojej pracy i obrazu placówki w oczach rodziców. W trakcie całego roku starałam się jak najwięcej dowiedzieć o dzieciach, z którymi pracuję. Swoją wiedzę czerpałam od nauczycieli pracujących z tymi dziećmi w latach poprzednich, od rodziców, poprzez ciągły kontakt z nimi oraz z własnych codziennych obserwacji. W miarę swoich możliwości zawsze chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci (np. udzielenie porady na bazie posiadanej wiedzy oraz udostępnienie materiałów odnośnie różnych problemów). Swoją postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, pomóc przełamać lęki przed nowymi wydarzeniami w życiu ich dziecka. W ciągu całego roku szkolnego starałam się dostarczać wszystkim rodzicom jak najwięcej informacji o dziecku, a także o tym co się dzieje w grupie. Dzięki tym działaniom poznałam środowisko rodzinne dzieci, nawiązałam dobre kontakty z nimi i z ich rodzicami.
Aby zorientować się w umiejętnościach, potrzebach i możliwościach dzieci, na przełomie września i października 2014 r., przeprowadziłam diagnozę przedszkolną w oparciu o materiały WSiP odpowiadające realizowanemu przeze mnie cyklowi „Przygoda z uśmiechem”. Diagnoza obejmowała umiejętności z podstawy programowej pogrupowane w sześć obszarów, z czego część oceniana była na podstawie “Kart pracy” dziecka, a część – na podstawie obserwacji. Natomiast kwietniu 2015 r. dokonałam podsumowania na temat zachowania i zdobytych umiejętności dzieci w przygotowanych arkuszach informacji
o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Realizując zadania opiekuńcze i wychowawcze oraz prowadząc swoje działania edukacyjne starałam się uwzględniać rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy oraz zainteresowania.
Zwracałam uwagę dzieci na dostrzeganie zaistniałych konfliktów w grupie i wspólne ich rozwiązywanie. Dbałam o poszerzanie zasobu słownictwa dzieci i kulturalne wysławianie się. Dużą wagę przywiązywałam do kulturalnego zachowania się. Widząc potrzebę pomocy logopedycznej nawiązałam kontakt z logopedą pracującym w przedszkolu.
Przez cały rok zachęcałam dzieci do wzbogacania swojej wiedzy, jak i do rozwijania własnej aktywności twórczej i własnych zainteresowań poprzez udział w zabawach i imprezach organizowanych przeze mnie w grupie, organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem.
W swojej grupie Stokrotek przygotowywałam:
- występ dzieci na przedszkolny przegląd wierszy i piosenek o tematyce jesiennej
(październik 2014 r.)
- Urodziny Kubusia Puchatka (październik 2014 r.)
- Halloween (październik 2014 r.)
- zajęcia w ramach projektu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” pt. „Dynia” połączone
z degustacją zupy dyniowej (październik 2014 r.)
- jesienne przedstawienie dla rodziców pt.: ”Dary pani Jesieni” (sporządzenie scenariusza
przedstawienia, nauka wierszy i piosenek) (listopad 2014 r.)
- Święto Pluszowego Misia (listopad 2014 r.)
- Andrzejki (listopad 2014 r.)
- zajęcia o tradycjach wigilijnych połączone z degustacją tradycyjnych wigilijnych potraw
(grudzień 2014 r.)
- „Jasełka” (grudzień 2014 r.)
- zajęcia o zimowych dyscyplinach sportowych i bezpieczeństwie podczas zabaw zimowych
(styczeń 2015 r.)
- wystawę prac plastycznych pt. „Kraina lodu” (styczeń 2015 r.)
- Bal karnawałowy (styczeń 2015 r.)
- uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka (luty 2015 r.)
- zajęcia w ramach projektu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” pt. „Witaminki, witaminki
dla chłopczyka i dziewczynki” połączone z przygotowaniem kompotów jabłkowych, sałatki
owocowej i soku pomarańczowego (luty 2015 r.)
- walentynki (luty 2015 r.)
- zajęcia w ramach tygodniowego projektu „Zima w oczach dziecka” zakończonego
wykonaniem pracy przestrzennej pod tym samym tytułem (luty 2015 r.)
- zajęcia z okazji międzynarodowego Dnia Kobiet pt. „Małe kobiety” (marzec 2015 r.)
- obserwację częściowego zaćmienia słońca (marzec 2015 r.)
- koncert wiosenny z okazji uroczystości powitania wiosny (marzec 2015 r.)
- zajęcia pt. „Woda źródłem życia” w związku ze Światowym Dniem Wody (marzec 2015 r.)
- zajęcia o tradycjach wielkanocnych połączone z degustacją tradycyjnych potraw
wielkanocnego śniadania (kwiecień 2015 r.)
- występ dzieci na przedszkolny przegląd tańca (kwiecień 2015 r.)
- zajęcia pt. „Nasza Ziemia” z okazji Dnia Ziemi (kwiecień 2015 r.)
- zajęcia z okazji Dnia strażaka pt. „Dzielni strażacy” (maj 2015 r.)
- zajęcia wiosenne połączone z założeniem ogródka kwiatowego (maj 2015 r.)
- zajęcia z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki (maj 2015 r.)
- zajęcia w ramach projektu „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” pt. „Pomidor” połączone
z degustacją pomidora, przecieru pomidorowego i zupy pomidorowej (maj 2015 r.)
- upominki dla mamy i taty z okazji ich święta (maj 2015 r.)
- uroczystość pożegnania przedszkola (zaplanowana na czerwiec 2015 r.)
W trakcie całego roku, oprócz wykonywania wszystkich obowiązków, które dotyczyły grupy w której pracowałam, pomagałam także innym nauczycielom, a także uczestniczyłam
w organizacji różnych inicjatyw w przedszkolu:
- udział w wycieczce przedszkolnej pod hasłem „W poszukiwaniu jesieni” do parku Zielona
w Dąbrowie Górniczej (wrzesień 2014 r.)
- udział w przygotowaniu dekoracji i w organizacji przedszkolnego przeglądu wierszy
i piosenek o tematyce jesiennej połączone z degustacją „darów jesieni” w ramach
przedszkolnego projektu Akademia Zdrowego Przedszkolaka (październik 2014 r.)
- pomoc w organizacji Pasowania na Przedszkolaka - udział w dekoracji przedszkola,
wykonanie upominków dla zaproszonych gości oraz przygotowanie dziewczynki z grupy
Stokrotek do udziału w uroczystości (październik 2014 r.)
- pomoc w organizacji spotkania z Mikołajem – wcielenie się w rolę Śnieżynki (grudzień
2014 r.)
- pomoc w organizacji powitania wiosny – zaprojektowanie i wykonanie techniką
komputerową dyplomów dla każdego przedszkolaka za aktywny udział w uroczystości
(marzec 2015 r.)
- prowadzenie pogadanki z przedszkolakami na temat „Polskie symbole narodowe”
- udział w wyjeździe do bawilandii (kwiecień 2015 r.)
- pomoc w przygotowaniu spotkania ze strażakami – przygotowanie podziękowań za wizytę
w przedszkolu od wszystkich przedszkolaków (maj 2015 r.)
Ponadto w grudniu 2014 r. wraz z dwoma dziewczynkami z mojej grupy reprezentowałam przedszkole na „Wspólnym kolędowaniu” dąbrowskich przedszkolaków. A w kwietniu
2015 r. wraz z jedną dziewczynką byłam na II Edycji Miejskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej organizowanego przez Pałac Kultury Zagłębia – Dom Kultury Ząbkowice.
Przez cały okres stażu dbałam o estetyczny oraz ciekawy wystrój sali grupowej odpowiadający poszczególnym porom roku i wydarzeniom w przedszkolu. Uczestniczyłam również w bieżącej dekoracji placówki (jesienna, zimowa, wiosenna), oraz
z okazji różnych uroczystości przedszkolnych między innymi: święta Bożego Narodzenia, bal karnawałowy, walentynki, święta wielkanocne, dzień Matki. Wspólnie z koleżankami wykonywałyśmy różne elementy dekoracyjne.
Sporządzałam również miesięczne zamierzenia przedszkolne na listopad, marzec i maj.
W swojej grupie „Stokrotek” wdrażałam projekt edukacyjny „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”. Celem nadrzędnym projektu było propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci. Zwracałam szczególną uwagę na zasady prawidłowego żywienia oraz aktywnego wypoczynku i właściwe postawy proekologiczne. Starałam się wpajać dzieciom nawyki kształtujące postawy prozdrowotne takie jak: picie wody, spożywanie warzyw i owoców czy jedzenie nasion i chipsów z suszonych owoców oraz miodu, jak również codzienny pobyt na świeżym powietrzu. Projekt ten był moim wstępem do planów przystąpienia do ogólnopolskiej Akademii Zdrowego Przedszkolaka, programu promującego zdrowie wśród dzieci, rodziców i całego personelu przedszkola.
Ponadto samodzielnie sporządziłam i wdrożyłam projekt edukacyjny „Matematyka na wesoło”. W ramach tego projektu prowadziłam zajęcia matematyczne z dziećmi 4, 5 i 6 letnimi. Projekt ten sporządziłam według książek „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej oraz „Dziecięca matematyka – metodyka i scenariusze zajęć”
E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej. Jest on podzielony na 12 kręgów tematycznych, które są realizowane w zależności od grupy wiekowej dzieci.
Wszystkie wymienione wyżej formy aktywności przyczyniły się do mojego doskonalenia zawodowego, ukazały, że tylko dzięki ciężkiej i rzetelnej pracy można odnieść sukces.

§ 6. ust. 2 pkt 4.
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

W okresie stażu wrzesień 2014 r. – maj 2015 r. głównie prowadziłam zajęcia w grupie 5-6 latków. Hospitacje moich zajęć dydaktycznych prowadził mój opiekun – dyrektor przedszkola i inni nauczyciele. Prowadziłam zajęcia zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Przed zajęciami przedstawiałam konspekt przygotowanych zajęć osobie hospitującej. Scenariusz wstępnie omawiałyśmy szczególną uwagę zwracając na temat zajęć i ich cele. Rozmawiałyśmy na temat trafności doboru metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych, tak, aby przebieg zajęć był sprawny, a zamierzone cele zostały osiągnięte. Po zajęciach natomiast omawiałyśmy ich faktyczny przebieg, działania podejmowane w czasie ich trwania, wykorzystane metody i formy pracy z dziećmi. Następnie starałam się wyciągnąć wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej dalszej pracy: skorzystania z różnych pomocy dydaktycznych, wykorzystania czasu, zaciekawienia i zainteresowania dzieci omawianym tematem, połączeniem różnych form aktywności. Do każdej co miesięcznej obserwacji moich zajęć starałam się dobrze przygotować dostosowując zajęcie do wieku i możliwości dzieci, jednocześnie biorąc pod uwagę wnioski wyciągnięte z poprzednich obserwacji i omówień moich zajęć. Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu i koleżanek wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.
W czasie stażu byłam też osobą hospitującą zajęcia. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, jak również innych nauczycieli. Zajęcia były różnorodne, wszystkie przeprowadzone sprawnie, logicznie i ciekawie. Angażowały dzieci, były doskonale zaplanowane w czasie, jak również precyzyjnie zrealizowane. Starałam się skrupulatnie sporządzać notatki z tych zajęć i wyciągać wnioski dla siebie. Podczas tych obserwacji zwracałam uwagę przede wszystkim na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje stosowanych metod i form pracy, na dobór środków dydaktycznych przykuwających uwagę dzieci oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem dzieci słabszych, jak i zdolniejszych. Podczas obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna moją uwagę przykuła stanowczość i konsekwencja działań prowadzącej, które budują jej autorytet w oczach dzieci, a także wpływają na jasność i logiczność przekazywania wiedzy.
Przez cały okres stażu prowadziłam notatki z obserwowanych zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Zbierałam również systematycznie materiały, notatki
i scenariusze, które wykorzystywałam podczas prowadzonych przeze mnie zajęć. Aby nadać wszystkiemu estetyczny wygląd sporządziłam, tak jak założyłam w planie rozwoju zawodowego, dokumentację stażu w formie elektronicznej.

AUTOREFLEKSJA

Powyższe sprawozdanie obejmuje okres ostatnich dziewięciu miesięcy mojej pracy pedagogicznej.
W całym tym okresie, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom placówki, ale przede wszystkim potrzebom i wymaganiom moich wychowanków i ich rodziców. Ten dziewięciomiesięczny staż był to swoisty sprawdzian mojej wiedzy i moich umiejętności, ale przede wszystkim okres wytężonej pracy. Pozwolił mi on na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej.
Za mocną stronę mojej aktywności zawodowej uważam wytrwałą troskę o swoich wychowanków, zaangażowanie w pracę przedszkola, nauczanie i wychowanie dzieci,
Moją mocną stroną jest także ogromna cierpliwość do dzieci, łatwość nawiązywania kontaktu z nimi oraz realizowanie się w pracy nauczyciela co daje mi ogromne zadowolenie z siebie i spełnienie. Za słabą stronę mojej pracy zawodowej muszę uznać prowadzenie dokumentacji przedszkolnej. Zdaję sobie sprawę z jej wagi, jednak wciąż przedkładam wartość czasu spędzonego z dzieckiem, pracę z nim, wymyślanie ciekawych zajęć, nad dbanie o systematyczne i rzetelne dokumentowanie swojej pracy zawodowej. Następną rzeczą, nad którą muszę jeszcze popracować jest umiejętność angażowania całej grupy dzieci do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć oraz utrzymanie na nich odpowiedniego poziomu dyscypliny.
Podsumowując cały okres mojego stażu muszę przyznać, iż mam poczucie dobrego wywiązania się z obowiązków. Działania podejmowane przeze mnie przyniosły pozytywne efekty mojej pracy, ufność i uśmiech moich wychowanków oraz pozytywne opinie rodziców.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.