X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28310
Przesłano:

Sprawozdanie nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Wioleta Lenkiewicz
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej nr 2
im. Henryka Sienkiewicza w Piszu

NAUCZYCIEL MIANOWANY

UBIEGAJĄCY SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

ZA OKRES STAŻU OD 01.09.2012r. DO 31.05.2015r.
Celem niniejszego sprawozdania jest przedstawienie i udokumentowanie realizacji zadań wyznaczonych na okres stażu w planie rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej , zatrudnionym w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Piszu od 2005 r. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) oraz z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580), dnia 1 września 2012 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Staż trwał dwa lata i dziewięć miesięcy.
Napisany przeze mnie plan rozwoju zawodowego, uwzględniający specyfikę i potrzeby szkoły wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Ponadto przy pisaniu planu rozwoju zawodowego brałam pod uwagę założenia innych dokumentów, m.in. Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu oraz Programu Profilaktyki i Planu Pracy Szkoły. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego. Plan rozwoju uwzględnia także mój czynny udział w wydarzeniach szkoły oraz jej promowanie przez organizację uroczystości szkolnych, wzbogacenie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności, aktywny udział w pracy zespołu wychowawczego. Starałam się również nie pomijać moich zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć. W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w planie rozwoju zawodowego ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan rozwoju w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą nowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych. Okres stażu będący pewnym odcinkiem mojej pracy pedagogicznej jest okazją do zweryfikowania opinii , jakim jestem pedagogiem.
Opis realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Opis i analiza realizacji wymagań o których mowa w

§ 8 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia:

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Aby zrealizować powyższe wymagania, w planie rozwoju zawodowego wyznaczyłam sobie oraz zrealizowałam następujące zadania:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego:
Przed przystąpieniem do pracy nad Planem Rozwoju Zawodowego dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, aby w ten sposób móc jak najdokładniej i najrzetelniej opisać zakres działań na najbliższe 3 lata. Głównym celem tego działania było zdobycie wyższego stopnia awansu zawodowego oraz określenie kierunku mojego rozwoju zawodowego.
Analizowane dokumenty w trakcie stażu to m.in.:
• Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580 z 2007r).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz.393).

Zmiany w prawie oświatowym starałam się śledzić na bieżąco na różnych stronach internetowych , m.in. www.men.gov.pl, www.portaloswiatowy.pl .

Efekty:
• Poznałam wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego,
• Poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego,
• Opracowałam i wdrożyłam do działania plan rozwoju zawodowego.

W swej pracy podejmowałam działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy. Realizowałam zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły, pogłębiałam wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi. Wynikało to ze specyfiki szkoły oraz pełnienie funkcji wychowawcy. Stąd też wynika konieczność samokształcenia się, jak też współpracy ze wszystkimi podmiotami. Będą to między innymi szkoła, jednostki kulturalne, porządkowe, charytatywne i inne.

2. Dogłębne poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:

Przeanalizowałam dokumentację szkolną, m.in.: Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki, Statut Szkoły Podstawowej nr 2 w Piszu, Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz Regulaminy. Ponadto przypomniałam sobie wytyczne zawarte w Podstawie Programowej nauczania.
Do powyższych dokumentów wracałam systematycznie przez cały okres stażu, postępując zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi.

Efekty:
• Systematyczna kontrola i możliwość planowania swojej pracy
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez:
• Samodzielne studiowanie literatury fachowej i czasopism.

Literatura fachowa stanowi dla mnie źródło pomysłów, rozwiązań czy wskazówek, jak postępować w trudnych sytuacjach, jak coraz lepiej organizować pacę z dziećmi. Z tego powodu wielokrotnie korzystałam, korzystam i na pewno będę korzystać z tego typu literatury. Są to pozycje, które posiadam we własnej biblioteczce, ale także te, z których korzystałam w bibliotekach.

Wśród książek, które zwróciły moją uwagę są:
• „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” - Adele Faber, Elaine Mazlish
• „W krainie zabawy” – Poradnik Drużynowego Gromady Zuchowej – pod red. Emilii Kulczyk-Prus i Anny Wittenberg
• „Psychologia” tom III –J. Strelau
• „Edukacja przez ruch” – Dorota Dzialska

Korzystałam również z czasopism pedagogicznych, które znajdują się w szkolnej bibliotece tj.: „Wychowawca” i „Kumpel”. Najczęściej korzystałam z czasopisma „Kumpel”, w którym znajdują się przykładowe testy kompetencji po klasie trzeciej.
Śledzenie stron internetowych:
Oprócz pozycji książkowych często śledzę artykuły pojawiające się na stronach internetowych oraz korzystam z zasobów stron, m.in.: www.literka.pl, www.edux.pl, www.publikacje.edu.pl,www.oswiata.pl,www.portaloswiatowy.pl,uczę.pl,
www.czteryzywioły.pl

Efekty:
• wymienione powyżej pozycje pomogły mi ustosunkować się do pracy z dzieckiem,
• wzbogacić wiedzę i umiejętności,
• poznać nowe metody pracy i dostosować je do indywidualnych potrzeb uczniów,
• wprowadziły wiele ciekawych rozwiązań na zajęcia dydaktyczne oraz pomogły rozwiązać wiele problemów pedagogicznych (np. problem z dyscypliną, problem z brakiem motywacji wśród niektórych uczniów).

Pracowałam w różnych zespołach zadaniowych i na bieżąco wykonywałam powierzone mi zadania. Poniżej przedstawię te, które dały mi najwięcej satysfakcji, przyczyniły się do mojego rozwoju zawodowego, ale przede wszystkim podniosły jakość pracy szkoły.

3. Przewodnicząca zespołu ewaluacyjnego.

Od czterech lat pełnię funkcję przewodniczącej zespołów ewaluacyjnych W roku szkolnym 2011/2012 pełniłam funkcję koordynatora zespołu ewaluacyjnego:
Obszar I 1. „ Analizuje się wyniki sprawdzianu”. W roku szkolnym 2012/2013 mój zespół badał Wymaganie 3.1 „ Wykorzystywane są zasoby środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.” W roku szkolnym 2013/2014 zajęliśmy się Wymaganiem 3.3 „Promowana jest wartość edukacyjna.” Natomiast w bieżącym roku szkolnym 2014/2015 badamy Wymaganie 4 „Uczniowie są aktywni.”
Badanie ewaluacyjne zawsze jest odpowiedzią na konkretne i aktualne potrzeby, dlatego musi być dobrze przemyślane i starannie przygotowane, aby jego wyniki stały się wartościową i rzeczywistą pomocą w pracy szkoły. Zebrane informacje oraz wyniki badań były prezentowane Radzie Pedagogicznej pod koniec każdego roku szkolnego w formie prezentacji multimedialnej.

4. Przewodnicząca szkolnego zespołu nadzorującego sprawdzian szóstych klas.

W okresie stażu wielokrotnie byłam przewodniczącą zespołu nadzorującego sprawdzian po klasie szóstej. Musiałam na bieżąco monitorować zmiany w procedurach przeprowadzania sprawdzianu.

Efekty:
• podniesienie jakości pracy szkoły;
• wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów;
• możliwość realizacji umiejętności organizacyjnych;
• zdobywanie nowych doświadczeń;
• kształtowanie umiejętności interpersonalnych;
• wprowadzanie nowych metod pracy;
• możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem;
• inspiracja do podejmowania nowych działań;
• nabycie umiejętności analizy danych i pisania różnego rodzaju dokumentów;
satysfakcja z realizacji zamierzeń.

5. Opieka nad Samorządem Uczniowskim.

Funkcję opiekuna SU pełniłam przez 4 lata. Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim łączyć społeczność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.
W systemie wychowawczym nowoczesnej szkoły Samorząd powinien spełniać niezwykle doniosłe funkcje wychowawcze. Z jednej strony powinien on być podstawową formą partnerskiego współuczestnictwa dzieci i młodzieży w zarządzaniu szkołą, a tym samym czynnikiem kształtowania postaw zaangażowania i odpowiedzialności za sprawy ogółu, z drugiej zaś strony powinien on być formą organizacji życia zbiorowego, włączając do działania wszystkich członków danej zbiorowości.
Na podstawie moich obserwacji uważam, iż główne kierunki działania SU to:
- wspólne działania pozwalające wpłynąć na to, co dzieje się w szkole, zorganizowane imprezy integrują społeczność uczniowską,
- praca w SU pozwala rozwijać uczniom ich zainteresowania, pasje,
- praca w Samorządzie uczy współpracy w grupie, zdobywanie nowych, cennych doświadczeń oraz umiejętności zarządzania projektem czy zdobywaniem środków na własne działania,
- rolą SU jest rozwijanie samorządności oraz przedsiębiorczości, jako umiejętności, które są przydatne w różnych dziedzinach życia społecznego
-podejmowanie wspólnych działań uczy zdolności organizacyjnych, inicjatywy i pomysłowości,
- młodzież sama, poprzez własne inicjatywy swobodnie organizuje sobie sposoby spędzania wolnego czasu czy wypoczynku.
Jako opiekun Samorządu zawsze kierowałam się tym, aby realizować zaplanowane przez moich podopiecznych zadania oraz dbałam o to, aby nigdy nie zawieść ich zaufania. Na spotkaniach wspólnie omawiałam realizację podjętych zadań, zawsze byłam otwarta na nowe, ciekawe pomysły.
Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego :
- angażowałam moich uczniów w życie szkoły,
- uczyłam swoich podopiecznych odpowiedzialności, samodzielności,
- uczyłam umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
- pomagałam i wspierałam moich uczniów, ale nie wyręczałam,
- starałam się być ich autorytetem i doradcą, pomagałam w realizacji pomysłów
- uczyłam kreatywności, przedsiębiorczości,
- wyrabiałam w uczniach poczucie wartości,
- poprzez udział w akcjach charytatywnych kształtowałam ich wrażliwość na potrzeby innych,
- pomagałam w realizacji ich celów.

Samorząd Uczniowski, to wzbogacenie jakości pracy szkoły o dobre pomysły, rozwiązania, to szkoła partnerstwa nauczycieli i uczniów. Dobry SU to inwestowanie w rozwój i pomysły młodych ludzi, przełamywanie barier pomiędzy nauczycielami i uczniami, oraz wpływ kreatywności młodych ludzi na życie szkoły. Pełniąc funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego byłam współorganizatorem imprez i działań zgodnie z planem pracy SU.
Do ważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w okresie 2012 - 2014 warto zaliczyć:
- wybór „Najsympatyczniejszego Chłopca naszej szkoły
- konkurs na „ Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy”
- wykonywanie gazetek okolicznościowych
- organizacja kiermaszu używanych podręczników
- udział w Ślubowaniu klas I
- konkurs „Mam Talent”
- sprzedaż cegiełek na rzecz fundacji „Pomóż i Ty”
- zorganizowanie spotkania z Członkami Armii Krajowej
- udział Pocztu Sztandarowego w miejskich obchodach Dnia Niepodległości
- we wrześniu 2013 roku, odbyły się wybory na opiekunów SU
- poczta Walentynkowa
- wykonywanie gazetek okolicznościowych
- szczęśliwy numerek – losowanie na każdy tydzień szczęśliwych numerków
- organizacja wyborów do SU na nowy rok szkolny 2014/2015
- konkurs na ulotkę w ramach programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę” dla klas I-III i IV-VI- wręczenie ulotek mieszkańcom Pisza
-udział pocztu sztandarowego w obchodach związanych z katastrofą Smoleńsk oraz Katyń, msza święta, uroczystość po mszy – montaż muzyczno – słowny
-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach poświęconych Żołnierzom Wyklętym – msza święta
- pomoc nauczycielom podczas dyżurów na długich przerwach (pilnowanie porządku i bezpieczeństwa)
- udział w uroczystości pożegnania klas VI- przekazanie Sztandaru.

Efekty:

Dla nauczyciela:
• integracja z uczniami,
• satysfakcja ze swojej pracy z uczniami i uzyskanych efektów tej pracy,
• wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i konfliktów rówieśniczych

Dla uczniów:
• uwrażliwienie się na potrzeby innych osób,
• umiejętność dzielenia się z potrzebującymi,
• nauka samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku,
• rozwijanie postawy samorządności,
• poszerzenie oferty konkursów,
• poszerzanie zainteresowań

Dla szkoły:
• promocja szkoły,
• pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnej z udziałem pocztu sztandarowego
• udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych

Wnioski:
Działalność Samorządu Uczniowskiego ma ogromne znaczenie. Uczniowie uwrażliwiali się na potrzeby innych, uczyli się samorządności, odpowiedzialności, w większym stopniu zwracali uwagę na bezpieczeństwo w szkole. Przy każdej okazji przypominałam uczniom o dobrym wychowaniu, kulturze słowa, zachowaniu godnym młodego Polaka, przestrzeganiu zasad współżycia społecznego, przeciwstawianiu się przejawom brutalności i wulgarności, oraz szanowaniu poglądów i przekonań innych .

6. Organizowanie i udział w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych:

Od początku mojej pracy dydaktycznej bardzo dużą uwagę przywiązywałam do organizacji konkursów i zachęcałam uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy poprzez udział w różnego typu konkursach. Głównym celem przygotowywania dzieci do uczestnictwa w konkursach jest stworzenie uczniom o określonych predyspozycjach, warunków do zaprezentowania swoich umiejętności i możliwości twórczych na forum. Organizowanie konkursów w szkole jest bardzo ważnym elementem procesu dydaktycznego, podnoszącym jego efektywność. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego przygotowywałam wiele konkursów szkolnych . Moje spostrzeżenia dotyczące organizowania tej ciekawej formy pracy mają wiele pozytywnych aspektów:
- konkursy zachęcają dzieci do aktywności,
- uświadamiają im, iż mogą uczyć się przez zabawę,
- przyczyniają się do wzrostu zainteresowań daną dziedziną,
- dają możliwość realizacji własnych pomysłów oraz wiedzy,
- dziecko uczy się odporności psychicznej wynikającej z rywalizacji,
- dziecko dostrzega swoje mocne strony i uczy się pokonywania problemów.
Podczas mojej pracy uczestniczyłam w przygotowaniu lub byłam opiekunem
uczniów w następujących konkursach:

Konkursy klasowe:
• „Mistrz liczenia” 2012 r. – 2015 r.
• „Estetyczny zeszyt”2012 r. -2015 r.
• „Mistrz czytania” 2012 r. – 2015 r.
• „Prezenter pogody” 2014 r.
• „Klasowe zawody sportowe” 2015 r.
• „Znawca Unii Europejskiej” maj 2015 r.
• Znawca lektury „Karolcia” maj 2015 r.

Konkursy szkolne i laureaci (moi wychowankowie):
• Konkurs na największą kartkę walentynkową (I miejsce: klasa III B) – luty 2014 r.
• Konkurs wokalno-recytatorski „ Wiosna w wierszu i w piosence”, kwiecień 2014 r.
recytacja: I miejsce: Samuel Krasniuk, III miejsce: Nikola Świątkowska,
nagroda publiczności za piosenkę: Julia Szczech
• Konkurs o zdrowym odżywianiu, I miejsce: Wiktoria Szymańczyk
III miejsce: Gabriela Mierzejewska – 2014 r.
• Konkurs w ramach programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę” – ulotka, - maj 2014 r., I miejsce: Julia Szczech, Nikola Świątkowska
II miejsce: Samuel Krasniuk, wyróżnienie: Antoni Tomaszewicz, Gabriela Mierzejewska
• Mam Talent – I miejsce: klasa I b – 2013 r.
• Pisanka z logo SKO – II miejsce: Gabriela Mierzejewska – 2013 r.
• Konkurs wokalno-recytatorski „Zima w wierszu i piosence” – piosenka I miejsce: Gabriela Mierzejewska, II miejsce: Julia Szczech, recytacja – II miejsce: Nikola Świątkowska i Samuel Krasniuk – 2013 r.
• Konkurs plastyczny „Śmieszna skarbonka SKO”, I miejsce: Julia Szczech, II miejsce Nikola Świątkowska – 2014 r.
• Konkurs plastyczny „Najciekawsza maska karnawałowa” , II miejsce Gabriela Mierzejewska – 2014 r.
• Konkurs plastyczny „Zdrowie na talerzu”, wyróżnienie: Gabriela Mierzejewska – 2013 r.
• Praca w zespole przygotowującym Gminny Konkurs Ortograficzny – od 2012 – 2015 r.
• Konkurs plastyczno-techniczny „Stroik świąteczny”- 2012 r., 2013 r.

Konkursy pozaszkolne:
• Praca w zespole przygotowującym Gminny konkurs Ortograficzny „Kosmiczne Podróże Ortografka” – 2013 r.
• Praca w zespole przygotowującym Gminny Konkurs Ortograficzny „Historyczne Podróże Ortografka” – 2014 r.
• Praca w zespole przygotowującym Gminny Konkurs Ortograficzny „Europejski Pociąg Przyjaźni” – 2015 r.
• Gminny Konkurs Plastyczny „Drzewa i ich mieszkańcy” – 2011 r.
• Otwarty Konkurs Fotograficzny „Jesienna Magia” – Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej (wyróżnienie: Gabriela Mierzejewska) – 2014 r.
• Gminny Konkurs Plastyczny „Zwierząt cała rodzina u Brzechwy i Tuwima” ( I miejsce Julia Szczech) – marzec 2013 r.
• Ogólnopolski konkurs w ramach programu „Mam kota na punkcie mleka” – nagranie piosenki „Mleczne nuty super kota” – nagroda publiczności – 2014 r.
• Gminny konkurs tańca o Puchar Burmistrza – III miejsce 2014r.
i III miejsce 2015 r.
• Gminny konkurs plastyczny „Wieża Ciśnień” – wyróżnienie Gabriela Mierzejewska – 2014 r.
• Konkurs plastyczny „Mazurskie morze”, wyróżnienie: Karolina Lichocka, Kalina Brandt – 2014 r.
• Konkurs plastyczny GOOGLE „Mój pomysł na pomaganie innym”- 2013 r.
• Konkurs plastyczny ROSSMAN „Czysty, wesoły chodzę do szkoły”- 2013 r.
• Gminny Konkurs Ortograficzny „Ortografek”- 2014r. i 2015 r.
• Międzynarodowy konkurs matematyczny „Kangurek”- 2014r. i 2015 r.
• Gminny Konkurs matematyczny „Mały Pitagoras dla klas II”- 2014 r.
• Konkurs Piosenki Żeglarskiej w Piskim Domu Kultury – I miejsce zespół klasy III B oraz wyróżnienie za wyraz artystyczny – 28 maja 2015 r.
• I Konkurs Piosenki Agnieszki Osieckiej „Na Mazurach wszyscy śpiewają Osiecką” – II miejsce Gabriela Mierzejewska – maj 2015 r.

Efekty
Dla nauczyciela:
• nawiązanie kontaktu z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły,
• stworzenie uczniom możliwości rozwijania zdolności i zainteresowań,
• wymiana doświadczeń,
• poszukiwanie i stosowanie nowych form i metod pracy z uczniami,
• nabycie umiejętności organizowania i przeprowadzania konkursów,
• satysfakcja z wykonywanej pracy.

Dla uczniów:
• potrafią przestrzegać zasad zdrowej rywalizacji i z godnością przyjmować postawę zwycięzcy i pokonanego,
• dostrzegają swoje słabe i mocne strony, co sprzyja poczuciu własnej wartości,
• stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia wiedzy i umiejętności,
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką

Dla szkoły:
• podnoszenie jakości pracy szkoły, promocja szkoły na terenie gminy
• znajdowanie i rozwijanie talentów
• wzrost liczby uczniów zainteresowanych konkursami,
• wprowadzenie ciekawej dla uczniów formy pracy,
• wykorzystanie dziecięcych prac do dekoracji szkoły

Wnioski:
Konkursy są ważnym elementem procesu dydaktycznego, dają satysfakcję zarówno dzieciom jak i nauczycielowi. Rozwijają życie kulturalne placówki oraz angażują uczniów, nawet tych nieśmiałych do wystąpień .W dalszej pracy nadal będę organizować i współorganizować imprezy szkolne oraz przygotowywać uczniów do różnorodnych konkursów ,ale zawsze będę się starała wybierać nowe konkursy ,które zaciekawią dzieci i dadzą szanse na ciekawe doświadczenia. Konkursy pozwalają odnosić dzieciom sukcesy, wzmocnić ich wiarę w siebie i swoje możliwości. Są okazją do pochwalenia się swoimi zdolnościami i poszerzyły ich zakresu zainteresowań.

Efekty:
• poszerzanie wiedzy i pokonywanie przez uczniów własnych słabości,
• podnoszenie jakości pracy szkoły, promocja szkoły na terenie gminy,
• znajdowanie i rozwijanie talentów ,
• kształtowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości,
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, sukcesem i porażką

7. Działania ekologiczne

W roku 2012/2013 uczestniczyłam w pracach zmierzających do zdobycia po raz kolejny dla naszej szkoły Certyfikatu Zielonej Flagi.

• Pomagałam prowadzić działania w obszarach woda i zdrowe żywienie.
• Moi uczniowie stworzyli klasowy kodeks ekologa.
• Nasze działania w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez Eko Szkołę i Fundację Partnerstwo dla Środowiska i przyznano szkole powtórnie, na kolejny rok, Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi.

Efekty
Dla nauczyciela:
• poszerzyłam i umocniłam współpracę z koleżankami,
• zdobyłam nowe doświadczenia, umiejętności i wiadomości w zakresie realizacji programów ekologicznych
Dla uczniów:
• rozwinęli zdolności organizacyjne
• nabyli umiejętności twórczego myślenia, wspólnego organizowania pracy
• wzmocnili poczucie własnej wartości realizując działania dla szerokiego grona odbiorców
• wzbogacili swoją wiedzę o sposobach ochrony środowiska i potrafią ją przekazywać innym
• aktywnie uczestniczą w różnych formach zajęć
Dla szkoły:
• zrealizowany projekt pozwolił na uzyskanie przez szkołę Międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi na rok 2011/2012 i 2013/2014,
• pozytywny wizerunek szkoły dbającej o edukację ekologiczną, promocja szkoły w środowisku lokalnym,
• poszerzenie współpracy szkoły z innymi instytucjami,
• integracja społeczności uczniowskiej oraz społeczności nauczycieli ,
• poszerzenie oferty dydaktyczno –wychowawczej szkoły

Wnioski:
Nasza szkoła wyróżnia się aktywnością i zaangażowaniem w działania, które podnoszą świadomość ekologiczną mieszkańców tych pięknych okolic. Dzięki przeprowadzonym akcjom i realizacji różnorodnych zadań proekologicznych. Uważam, że udało się nam osiągnąć zamierzony cele i zrealizować przedsięwzięcia, zyskaliśmy wielu sprzymierzeńców, którzy nas wspierają.

Działania ekologiczne „Sprzątanie Świata”
Wśród dzieci i ich rodziców starałam się rozpowszechniać zasadę zrównoważonego rozwoju oraz myślenia w kategoriach troski o środowisko, kształtowałam zachowania i nawyki proekologiczne w codziennym życiu, w rodzinie, szkole oraz postawy świadomego korzystania ze środowiska przyrodniczego. Głównym zamierzeniem prowadzonych przeze mnie zajęć było tworzenie u swoich uczniów trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i w najbliższym środowisku. Szkoła Podstawowa nr 2 w Piszu ma duży dorobek w dziedzinie edukacji ekologicznej. Od wielu lat dba o jakość nauczania i wychowania w obszarze zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju człowieka w harmonii z przyrodą, bez naruszenia w sposób istotny i nieodwracalny zasobów środowiska, rozwoju opartego na jednoczesnym respektowaniu praw przyrody, ekonomii i praw rozwoju społeczeństw
W roku szkolnym 2013/2014 działania w szkole przebiegały pod hasłem „Warmię i Mazury kochamy o przyrodę dbamy czyli Przyroda bez elektroodpadów”.
Przebieg i realizacja akcji -„Sprzątanie Świata”
Wspólnie z uczniami dwa razy w ciągu roku szkolnego uczestniczyłam w akcjach terenowych związanych ze sprzątaniem wyznaczonych miejsc na terenie miasta i w okolicy szkoły.
Cele podjętego działania:
• Kształtowanie wśród uczniów więzi emocjonalnej ze środowiskiem przyrodniczym
• Rozwijanie motywacji do czynnego działania w środowisku lokalnym

Uczniowie, pod moim kierunkiem jesienią – wrzesień i wiosną- marzec, kwiecień uczestniczą w akcji zorganizowanej w szkole. W zależności od tematu przewodniego w danej akcji organizowałam zajęcia edukacyjne dla uczniów. Wprowadzały one uczniów w tematy związane z segregacją odpadów, recyklingiem, bioróżnorodnością. Przybliżały zagadnienia związane z źródłami energii odnawialnej, oszczędzaniem energii i wody. Dotyczyły ekologicznego podróżowania i zakupów oraz zdrowego odżywiania się. Na podstawie zdobytych w trakcie zajęć informacji dzieci wykonywały prace plastyczne w formie plakatów lub innych form technicznych, w których prezentowały swoje rozwiązania dotyczące pomocy środowisku przyrodniczemu w wybranym temacie. Brałam udział w wyjściach w teren, gdzie uczniowie czynnie włączyli się w sprzątanie i poprawę stanu czystości terenu przyszkolnego oraz wyznaczonych rejonów miasta Pisz.
Rozmowy z dziećmi i obserwacja ich zachowań podczas tych akcji pozwoliły mi wyciągnąć wnioski, że dzieci przez takie działania czują się czynnie zaangażowane w ochronę środowiska przyrodniczego. Zawsze chętnie i z entuzjazmem wyczekiwali wspólnego wyjścia w teren.

Zbiórka baterii
Udział szkoły w ekologicznym konkursie zbierania baterii pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Efekty
Dla nauczyciela:
• zdobyłam doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu akcji i działań ekologicznych
• miałam możliwość efektywnej współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami
• wzbogaciłam i poszerzyłam swoją wiedzę w zakresie ekologii

Dla uczniów:
• zostali zaangażowani do działań na rzecz ochrony środowiska
• poznali skutki bezmyślnego działania człowieka
• zdobyli umiejętności współpracy w działaniach terenowych
• poznali wiele nowych pojęć związanych z ochroną przyrody

Edukacja odpadowa
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły kontynuowali podjęte w ubiegłym roku działania związane z edukacją odpadową. W ciągu całego roku szkolnego realizuje się działania związane z uświadamianiem społeczności szkolnej i lokalnej na temat szkodliwości gromadzenia i przechowywania starego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzieci systematycznie zachęcają do oddawania tego sprzętu do odpowiednich punktów zajmujących się właściwym postępowaniem z elektroodpadami.
Dla szkoły:
• zyskała wizerunek szkoły przyjaznej środowisku
• poszerzyła ofertę zajęć dydaktycznych i wychowawczych

8. Realizacja programu „Śniadanie daje moc”
Śniadanie to podstawowy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej się koncentrują podczas lekcji i mają siłę do zabawy.
W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 uczestniczyłam wraz z moimi uczniami w tym programie. Utworzyliśmy Klub Śniadanie Daje moc oraz obchodziliśmy 8 listopada „Dzień Śniadanie Daje Moc”, podczas którego przygotowaliśmy pyszne, zdrowe śniadanie klasowe. Uczniowie mojej klasy wzięli również udział w konkursie plastycznym, zorganizowanym w naszej szkole „Jedz zdrowo i kolorowo”.
Od 31 marca do 4 kwietnia 2014 r. odbył się w naszej szkole „Tydzień zdrowego żywienia”, którego celem było propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
W ramach programu 9 maja 2014 r. odbył się w naszej szkole konkurs o zdrowym odżywianiu „Czy wiesz co jesz?”, natomiast w2015 r. odbyła się uroczystość „ Śniadanie z różnych stron świata”, podczas którego moi uczniowie przygotowali stoisko z jedzeniem amerykańskim.

3. REALIZACJA DZIAŁAŃ DO PROGRAMU
„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

Słowo pisane jest niezbędne jak chleb powszedni. Bez niego jesteśmy o wiele ubożsi. Stanowi ważną część rozwoju duchowego i emocjonalnego każdego z nas. W erze DVD, komputerów i Internetu książka walczy o swoją pozycję. Moim zdaniem trzeba zrobić wszystko, aby rozpowszechniać czytelnictwo, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. To dzięki czytaniu rozwija się nasza wyobraźnia, wrażliwość, nasze emocje i wiedza. Nie możemy dopuścić do tego, aby jedynymi bohaterami naszych dzieci były postacie z kreskówek. Należy dbać o rozwój intelektualny naszych dzieci, bo to właśnie one są naszą przyszłością. Postanowiłam zaangażować się w tę ważną kampanię społeczną jaką jest „Cała Polska czyta dzieciom”.

Cele podejmowanych działań:
• wszechstronny rozwój dziecka;
• przybliżenie różnorodnej literatury dziecięcej małym czytelnikom;
• rozbudzanie u uczniów motywacji czytania;
• mobilizowanie uczniów do zdobywania wiedzy;
• doskonalenie słuchania ze zrozumieniem;
• zaangażowanie rodziców w czytanie;

Przebieg i realizacja:
Do realizowania działań do programu ,, Cała Polska czyta dzieciom” zaprosiłam nauczyciela biblioteki p. J. Klukowską . W trakcie realizacji współpracowałam z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Piszu, Piskim Domem Kultury i Rodzicami .
Realizowałam następujące działania:
Spotkanie z książką- czytanie w klasie i bibliotece: - wykaz czytanych pozycji - prace plastyczne i literackie dzieci

Czytajmy razem
- czytanie przez książek przez rodziców dzieciom
- czytanie przez dzieci książek młodszemu rodzeństwu

Konkursy czytelnicze i plastyczne
- konkurs czytelniczy na podstawie lektury „Karolcia”
- konkurs czytelniczy ze znajomości lektury „Brzydkie Kaczątko”
- konkursy raz w miesiącu ,, Mistrz czytania”

Czytajmy innym-integracja poprzez książkę
- czytanie wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy dzieciom z oddziału przedszkolnego
- czytanie w klasie w okresie przedświątecznym „Przygody Mikołajka”

Słucham i rysuję
- rysowanie ulubionej postaci literackiej
- rysowanie przygody, która najbardziej ci się podobała

Słucham i tworzę
- układanie i pisanie nowych zakończeń opowiadań
- układanie i pisanie nowych przygód bohaterów

Odwiedzamy szkolną bibliotekę
- wywiad ze szkolną bibliotekarką na temat biblioteki
- poznanie budowy książki

Spotkanie z książką w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej
- budowa czasopisma
- poznanie historii książki
- spotkanie z autorką książek dla dzieci
- udział w zajęciach „ Z wizytą u Kopciuszka”

Teatr uczy i bawi
- oglądanie przedstawień teatralnych wystawianych przez Piski Dom Kultury z okazji Dnia Dziecka
- lekcja teatralna w Teatrze Lalki i Aktora w Olsztynie

Podaruj książkę
- książka pod choinkę, na urodziny
- nagroda w konkursach szkolnych i klasowych

Efekty:
Dla nauczyciela:
• poszerzyłam i umocniłam współpracę z koleżankami , a także z różnymi instytucjami;
• nabyłam nowe doświadczenie;
• umocniłam relacje z rodzicami
• podniósł się poziom czytania ;
• polepszyły się relacje z rodzicami;
• poszerzenie współpracy z innymi instytucjami;
Dla ucznia:
• stali się świadomymi czytelnikami szukającymi odpowiedniej lektury dla siebie;
• usprawnili technikę czytania;
• polepszyli pisownię wyrazów z trudnościami ortograficznymi;
• rozszerzyli i wzbogacili zasób słownictwa;
• zrozumieli , książka może być atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego;
Dla szkoły:
• podniósł się poziom czytania
• poszerzenie współpracy z innymi instytucjami

Wnioski do dalszej pracy :
• kontynuować pracę z książką na różnych płaszczyznach

10. Udział w warsztatach i konferencjach metodycznych adekwatnych do potrzeb nauczyciela:

Praca nauczyciela wymaga stałego poszerzania wiedzy zarówno w obszarze w zakresie pedagogiki i metodyki. Aby wzbogacić własny warsztat i metody pracy na bieżąco uczestniczę w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i konferencjach w ramach zewnątrzszkolnego i wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.

FORMY DOSKONALENIA

1.Kurs doskonalący „Edukator- „Wdrażanie „nowej” podstawy programowej kształcenia ogólnego – planowanie pracy nauczyciela”
2.Szkolenie SEO„ Nauczyciel – badacz”
3.Szkolenie Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli -Centrum Pozytywnej Edukacji „Przyjaciele Zippiego”
4.Warsztaty Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – metody, formy, praktyczne rozwiązania
5. Szkolenie Wydawnictwo Nowa Era „Uczeń myśli, czuje i doświadcza
6. Szkolenie Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach
„Współczesne metody analizy efektywności uczenia a praca szkoły”
7. Konferencja Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu „Nowoczesne technologie informatyczne w edukacji wczesnoszkolnej”
8. Warsztat Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe „Zrobię – zrozumiem – zapamiętam! Jak rozwijać myślenie matematyczne najmłodszych uczniów
9. Szkolenie Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
10. Warsztat Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe „Co jest w tym pudełku? Edukacja artystyczna zajmująco i pożytecznie”

Efekty:
• nabywanie i wykorzystanie nowych wiadomości i umiejętności w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
• uatrakcyjnienie zajęć poprzez wykorzystanie wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń;
• wymiana doświadczeń, poglądów i spostrzeżeń z innymi nauczycielami w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
• poszerzenie umiejętności wychowawczych służących efektywnemu radzeniu sobie z dyscyplinowaniem uczniów;
• zdobycie wiedzy w zakresie oceny sytuacji stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia oraz niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej.
• podniesienie jakości pracy szkoły dzięki zwiększeniu aktywności nauczycieli wdrażających innowacyjne działania wypracowane w ramach WDN-u;
• własny rozwój poprzez uczestnictwo w WDN-ach;
• wymiana wiedzy i doświadczeń na forum szkoły, a następnie wykorzystanie zdobytych wiadomości w pracy zawodowej;


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Nauczyciel, chcący sprostać wymaganiom współczesnego świata, w tworzeniu swojego warsztatu pracy musi korzystać z technologii komputerowej.
W związku z potrzebą tworzenia licznych pomocy dydaktycznych na zajęcia edukacyjne: kart pracy, scenariuszy zajęć, gier słownych, dyplomów na konkursy itp., stale korzystam z zasobów internetowych portali edukacyjnych oraz edytora tekstu Word. Najczęściej korzystałam z adresów: www.profesor.pl.,www. chomikuj.pl
Staram się systematycznie uzupełniać zbiór płyt CD , oraz programów komputerowych, które można wykorzystać do prowadzenia zajęć w edukacji wczesnoszkolnej.
Przez cały okres stażu przygotowując się do zajęć korzystałam z portali internetowych i programów edukacyjnych. Czerpałam z nich pomysły do przygotowywania ciekawych scenariuszy zajęć przystosowanych do poziomu moich uczniów. Na zajęciach często korzystałam z multibooka, który uatrakcyjniał zajęcia, wyświetlałam prezentacje multimedialne wykonane przez siebie lub znalezione w internecie. Prowadziłam zajęcia komputerowe w mojej klasie. Korzystałam na zajęciach komputerowych z programu ortograficznego on-line „PisuPisu.pl. Wykonywałam prezentacje multimedialne na szkolenie Rad Pedagogicznych oraz prezentacje z wyników ewaluacji wewnątrzszkolnej. Po przeprowadzeniu sprawdzianu kompetencji po klasie trzeciej OBUT wprowadzałam wyniki sprawdzianu w programie internetowym (WPP), który po wprowadzeniu odpowiedzi każdego ucznia za pomocą tak zwanych klawiszy - generuje wyniki w każdym ze sprawdzanych obszarów. Przygotowałam również prezentację multimedialną na zebranie rodziców dzieci 6 –letnich dotyczącą podstawy programowej Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla Przedszkoli oraz innych form Wychowania Przedszkolnego. Przygotowywałam również prezentacje multimedialne na zebrania z rodzicami. Pisałam artykuły dotyczące ważnych wydarzeń z życia klasy, które przesyłałam drogą e-mailową i które były zamieszczane na stronie internetowej szkoły lub w prasie lokalnej. Wzięłam udział w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 w szkoleniu na platformie edukacyjnej - Sieć Współpracy i Samokształcenia „Efektywna praca z uczniem młodszym”.

Na bieżąco śledziłam informacje od wydawnictw (dotyczące nowości wydawniczych, organizowanych konkursów), które otrzymywałam drogą elektroniczną.

W trakcie trwania stażu kontaktowałam się z rodzicami za pomocą e-maila, dziennika elektronicznego, telefonu komórkowego i stacjonarnego. Zgłoszenia na konkursy wysyłałam faxem.

Efekty:

• ciekawsze zajęcia edukacyjne
• poszerzenie umiejętności informatycznych uczniów
• systematyczne dokształcanie się poprzez korzystanie z portali edukacyjnych
• dzielenie się własną wiedzą i korzystanie z doświadczeń innych nauczycieli
• ułatwione prowadzenie dokumentacji wychowawcy, dokumentacji klasy, estetyczne wykonanie dyplomów, plakatów, zaproszeń

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest elementem koniecznym w pracy każdego nauczyciela. Bez względu na realizację ścieżki awansu zawodowego wymiana doświadczeń i wiedzy jest koniecznością, ponieważ pozwala na doskonalenie swojego warsztatu pracy, zdobywanie nowej wiedzy, korektę form i metod pracy oraz samoocenę i korektę podejmowanych działań. Do realizowanych działań można zaliczyć:

1.Prowadziłam zajęcia otwarte:
• Dzień Odkrywców „Co nas czeka w kwietniu”- kwiecień 2015 r.
• „Europejski pociąg przyjaźni” – lekcja nauki o Unii Europejskiej w formie przedstawienia (dla grup „O” i klas I-III) – kwiecień 2015 r.

2.Prowadziłam szkolenia Rady Pedagogicznej:
• „Nauczyciel – Badacz „Ewaluacja wewnętrzna” (warsztaty) – 2012 r.
• „Ruch jest zdrowy i dla ciała i dla głowy – rozwijające ćwiczenia dr Paula Denissona” – 2015 r.
• „Tańce z różnych stron świata” (warsztaty) – maj 2015 r.

3.W trakcie trwania stażu aktywnie uczestniczyłam w zebraniach i pracach zespołu edukacji wczesnoszkolnej.

Naszym celem była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń , planowanie wspólnej pracy, rozwiązywanie problemów wychowawczych, analizowanie testów i sprawdzianów dla uczniów. Analizowałyśmy również sprawdziany po klasie trzeciej oraz dzieliłyśmy się wiedzą na temat dziennika elektronicznego Librus. Spotkania te okazały się niezwykle korzystne dla poprawy jakości naszej pracy.

4.Przekazałam do Banku Narzędzi znajdującego się w szkolnej bibliotece następujące pomoce:

• scenariusz jasełka pt. „Cudowna noc”
• scenariusz Ślubowania klas pierwszych
• konspekt zajęć „Zbliża się zima”
• prezentacje multimedialne – Unia Europejska, Rasy psów, Kraków, Chopin, Francja5. Opieka nad stażystą
Od września 2012 r. jestem opiekunem stażu – nauczyciela Danuty Malinowskiej, która realizuje staż na stopień nauczyciela mianowanego. Na bieżąco spotykałyśmy się i omawiałyśmy pojawiające się problemy dotyczące uczniów oraz awansu zawodowego i prowadzenia zajęć dydaktycznych. A oto niektóre zajęcia prowadzone przez stażystę w obecności opiekuna stażu:
• Bóg mnie bardzo kocha – grupa O „b” (02. 09. 2014 r.)
• Uroczystość wszystkich świętych – O „b” (30. 10. 2014 r.)
• Wsłuchani w nauczanie Kościoła – VI „b” ( 08. 01. 2015 r.)
• Wigilijne świętowanie. Boże Narodzenie – O „a” (16. 12. 2014 r.)
• Oczekiwania i zobowiązania – VI „b” (08. 01. 2015 r.)

Efekty:
• wzbogacenie warsztatu pracy stażysty oaz innych nauczycieli korzystających z banku narzędzi o nowe formy i metody pracy,
• poznanie własnych mocnych i słabych stron poprzez omawianie zajęć prowadzonych w obecności stażystki,
• doskonalenie umiejętności komunikacji i wymiany doświadczeń,
• poszerzenie wiadomości na temat metod aktywizujących w procesie dydaktycznym,
• ułatwienie sobie i innym pracy dydaktycznej.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Realizacja innowacji pedagogicznej – Edukacja europejska dla I etapu edukacji – KLUB EUROJUNIOR”
Na każdym kroku słyszymy o integracji europejskiej. W wypowiedziach, które płyną z telewizji czy też radia słyszy się wiele trudnych słów, nazw, zwrotów. Celem innowacji jest ułatwienie dzieciom zrozumienia tego, co jest ważne we wspólnocie krajów europejskich, bo przecież nie możemy pominąć odbiorcy, którego pokolenie będzie najpełniej doświadczać integracji państw Europy.

Cele podjętego działania:
• Wszechstronny rozwój dziecka
• Rozbudzanie u uczniów motywacji do działania poprzez metodę projektu
• Mobilizowanie uczniów do zdobywania nowej wiedzy
• Zaangażowanie rodziców, nauczycieli do współdziałania
• Przygotowanie dzieci do życia w nowej, zintegrowanej Europie
• Pogłębianie tożsamości kulturowej i narodowej
• Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem
• Kształcenie i rozwijanie u uczniów tolerancji wobec innych kultur

Przebieg i realizacja

Innowację pedagogiczną wprowadziłam za zgodą nauczycieli pracujących w naszej szkole podczas Rady Pedagogicznej we wrześniu 2013 r. Program ten będzie trwał do czerwca 2015 r. Programem zostali objęci moi wychowankowie czyli klasa II i obecna III. Realizacja innowacji odbywa się metodą projektu. Uczniowie otrzymali we wrześniu 2013 r. specjalne „paszporty”, w których zostały wpisane państwa, o których dzieci zdobędą wiedzę oraz zadania do wykonania w wyznaczonym terminie. Każde zadanie zostało zaliczone pieczątką w paszporcie. Dzieci „odwiedzały” kolejne państwo co dwa miesiące. Na początku klasy III dzieci wypełniły ankietę i samodzielnie wybrały państwa, które wzbudzają ich największe zainteresowanie. Prace dzieci tj. plakaty, albumy były cyklicznie prezentowane na korytarzu szkolnym. Po każdym półroczu dokonywałam ewaluacji programu poprzez ankiety dla uczniów i rodziców, rozmowy na zebraniach z rodzicami. Pod koniec klasy trzeciej z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru przygotowaliśmy przedstawienie dla uczniów naszej szkoły pt. „ Europejski pociąg przyjaźni”, który bardzo spodobał się uczniom, rodzicom i nauczycielom. Artykuły wraz ze zdjęciami dotyczące przedstawienia zamieściłam na stronie internetowej szkoły, a także w gazecie lokalnej „Tygodnik Piski”, co było promocją naszej szkoły w środowisku lokalnym. Przedstawienie to zostało również wystawione na Gminnym Konkursie Ortograficznym w naszej szkole, ponieważ temat konkursu był właśnie związany z Unią Europejską. Albumy i plakaty, które wykonały dzieci z Klubu „Eurojunior” zostały zaprezentowane na stoiskach prezentujących różne państwa podczas tego konkursu.

Efekty:

Dla nauczyciela:
• zdobyłam nowe doświadczenia, umiejętności i wiadomości dotyczące Unii Europejskiej
• doskonaliłam metody pracy, szczególnie metodę projektu
• wprowadzenie zmian w zakresie tradycyjnego podejścia do nauczania

Dla uczniów:
• rozwinęli zdolności organizacyjne
• nabyli umiejętności twórczego myślenia, wspólnego organizowania pracy
• wzmocnili poczucie własnej wartości realizując działania dla szerokiego grona odbiorców
• wzbogacili swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej
• poznali i utrwalili państwa członkowskie UE
• zdobyli nową wiedzę poprzez zabawę
• aktywnie uczestniczą w różnych formach zajęć

Dla szkoły:
• promocja szkoły w środowisku lokalnym.
• poszerzenie oferty dydaktyczno –wychowawczej szkoły
• działania odmienne od powszechnie obowiązujących – pozytywny wizerunek szkoły

Wnioski:

Nasza szkoła wyróżnia się aktywnością i zaangażowaniem w działania, które podnoszą ofertę dydaktyczno – wychowawczą, dzięki czemu ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w innowacji, przestrzegali terminów wykonania zadań, przygotowywali różne ciekawostki, informacje dotyczące poznawanych państw, uczyli się wierszy, tańców, słuchali muzyki, hymnów poszczególnych państw, wykonywali flagi. Po dokonaniu ewaluacji programu mogę stwierdzić, że te innowacyjne podejście przekazania wiedzy o Unii Europejskiej bardzo się sprawdziło. Uczniowie zdobyli i utrwalili szeroką wiedzę na temat państw członkowskich oraz na temat integracji europejskiej.

2. Zajęcia z rewalidacji indywidualnej.

Jako oligofrenopedagog w okresie stażu opracowałam dwa programy rewalidacji indywidualnej dla uczennicy z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z autyzmem. Pracowałam z tymi uczniami indywidualnie dwa razy w tygodniu.
Rewalidacja ma za zadanie przywrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającymi wiedzę teoretyczną i działania skierowane na osobę niepełnosprawną. Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych: maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone. Optymalne korygowanie funkcji zaburzonych i uszkodzonych, defektów i zniekształceń. Kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie. Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).
Chcąc podjąć w pełni świadomą i odpowiedzialną pracę rewalidacyjną, na początku musimy dokonać diagnozy psychologiczno-pedagogicznej: -określenie stopnia głębokości deficytów rozwojowych oraz trudności dziecka, -wyróżnieniu funkcji niezaburzonych, -poznaniu potencjalnych możliwości dziecka, -cech jego osobowości, -ustaleniu etiologii obserwowanych trudności. Diagnozy dokonujemy w oparciu o: – informacje uzyskane od rodziców, – historię życia dziecka, – informacje uzyskane od nauczycieli, - własną obserwację – analizę badań psychologicznych, – analizę badań pedagogicznych, – wyniki badań lekarskich.

Efekty:
Dla nauczyciela :
• wspieranie indywidualnego rozwoju uczniów
• wzrost kompetencji zawodowych
• wykorzystywanie nowatorskich metod pracy

Dla uczniów:
• maksymalne włączanie dzieci z odchyleniami od normy do szkół masowych, umożliwiając im w miarę możliwości – wzrastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników

Dla szkoły:
• integracja społecznie niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami
• przełamywanie barier
• wyeliminowanie uprzedzeń wśród dzieci
• wspieranie wszystkich osób w uczeniu się

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Udział w projekcie unijnym „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Pisz”.

W roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 brałam udział w projekcie unijnym, prowadziłam zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce czytania i pisania w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.

W ramach projektu nasza szkoła wzbogaciła się o nowe ciekawe pomoce, dzięki którym zajęcia były ciekawsze i bardziej urozmaicone, co powodowało że dzieci chętnie brały w nich udział.
Trudności w nauce czytania i pisania są najczęstszymi przyczynami niepowodzeń szkolnych u dzieci. Nauka czytania i pisania jest czynnością długotrwałą, przy tym skomplikowaną i wymagającą pełnej mobilizacji sił dziecka i dłuższego zaangażowania w pracę, której nie zawsze i nie wszystkie dzieci mogą podołać. Trudności te dotyczą głównie umiejętności dokonywania analizy i syntezy wyrazu, a także kojarzenia dźwięków z ich odpowiednikami w znakach literowych, pamiętania nazw dźwięków reprezentowanych przez poszczególne litery, zastosowania zmiękczeń przy pisaniu dwuznaków przy tekście pisanym i sposobu ich użycia przy pisaniu. Niektórym dzieciom sprawia też trudność osiągnięcie odpowiedniego tempa czytania, szybkie i prawidłowe zrozumienie treści, a także czytanie głośne z odpowiednią dykcją. Uwarunkowania trudności w czytaniu i pisaniu spowodowane są różnymi okolicznościami i mogą wynikać z różnych przyczyn i powstawać na różnym podłożu.
Jedną z przyczyn powodujących trudności w czytaniu i pisaniu, szczególnie w początkowym okresie nauki, należą wszelkie zaburzenia mowy. Bardzo dużą rolę w nauce czytania i pisania odgrywają umiejętności językowe dziecka. Inna przyczyną trudności nauki czytania i pisania są zaburzenia w funkcjonowaniu wzroku i słuchu. Uczniowie, którzy niedowidzą, a także ci, którzy niedosłyszą, mają duże trudności w posługiwaniu się podręcznikiem. Jeśli przy tym siedzą daleko od tablicy i od nauczyciela, znajdują się w sytuacji pogorszającej jeszcze warunki nauki i zmniejszającej możliwość dorównywania innym uczniom. Dzieci o słabym wzroku lub słuchu charakteryzują się wolniejszym tempem pracy, zużywają przy tym więcej energii, szybciej się męczą, to zaś opóźnia wykonywanie czynności czytania i pisania, pociąga za sobą w efekcie tego obniżenie ocen i zmniejsza wydatnie chęć podejmowania wszelkich prac związanych z nauką czytania i pisania – nie tyko na lekcjach języka polskiego, ale innych przedmiotów, wymagających posługiwania się tekstem.

W projekcie uczestniczyło pięcioro uczniów z klasy II i III. Zrealizowanych zostało 60 godzin zajęć. Udział w zajęciach pozwolił dzieciom na korygowaniu wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów uczniom mającym trudność z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem. Prowadzenie systematycznych zajęć pozytywnie wpłynęło na rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i umiejętności wypowiadania się, stymulowania rozwoju poznawczo – językowego, usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych

Efekty
Dla nauczyciela:
• samozadowolenie z efektów pracy,
• doskonalenie warsztatu pracy,
• współpraca z innymi nauczycielami
• nabycie umiejętności i doświadczenia,

Dla ucznia:
• doskonalenie mowy, czytania i pisania
• wzbogacanie słownictwa
• polepszenie funkcjonowania społecznego,
• zadowolenie z osiąganych sukcesów,

Dla szkoły:
• poszerzenie oferty zajęć szkoły,
• zadowolenie rodziców z efektów pracy ich dzieci,

Wnioski
Uczniowie w różnym stopniu opanowali umiejętności. Dodatkową atrakcją były nowe gry i zabawy pozyskane z projektu unijnego. Zajęcia przebiegały w sposób płynny, naturalny, w sposób nie męczący, przyjemny dla dzieci. Na bieżąco korzystałam z wszelkich dostępnych form edukacyjnych dla dzieci, aby zajęcia były ciekawe, a dzieci chętnie brały w nich udział i jednocześnie dobrze się bawiły .
Reasumując uważam, że prowadzona przeze mnie indywidualizacja spełniła swoje zadanie. Stwierdzam że warto było podjąć te działanie.

2. Przynależność do Związku Harcerstwa Polskiego „SŁONECZNA GROMADA ZUCHOWA”

Najważniejszym celem wychowania wczesnoszkolnego jest wszechstronny rozwój każdego dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości. Ważnym zadaniem wychowawcy jest stworzenie takich warunków rozwoju, aby dziecko mogło rozwinąć i wykorzystać w procesie formowania swojej osobowości wszystkie obecne i potencjalne możliwości, zdolności
i osiągnąć sukces.
Najmłodsze dzieci, wstępując do ZHP, trafiają do gromad zuchowych, które są miejscem radosnej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Na zuchowych zbiórkach – dzięki swej nieograniczonej wyobraźni – przez zabawę poznają bliższe i dalsze otoczenie: przyrodę, kulturę, sport, historię. Ich pierwszym mistrzem na skautowej drodze jest właśnie drużynowy. Charakterystyczną formą aktywności w metodyce zuchowej jest zabawa realizowana zespołowo w ramach zdobywania sprawności, które motywują dzieci do działania. Drugą formą aktywności dziecka jest praca. Drobne zadania podejmowane przez zuchy uczą oceniać własny i kolegów wysiłek, dają maluchowi radość z tworzenia, uczą prawdziwych wartości, są źródłem wiary we własne siły.
Niechaj myśl Konfucjusza: „ Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem i rozwinę skrzydła” przyświeca każdemu nauczycielowi, który pragnie ukształtować twórczego i otwartego wychowanka, aby nie zgubił się w gąszczu współczesnego świata.
Cele podjętego działania:
- wszechstronny rozwój dziecka
- pogłębianie zdobytej wiedzy
- niesienie pomocy słabszym, osobom starszym
- rozwijanie samodzielności , obowiązkowości
- wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla życia i zdrowia
- kształtowanie potrzeby dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną
- wdrożenie do aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu i wypoczynku

Przebieg i realizacja
Działania związane z ZHP rozpoczęłam od utworzenia Próbnej Gromady Zuchowej w roku szkolnym 2013/2014. W „szeregi” ZHP wstąpiłyśmy z koleżanką z mojej szkoły, która stworzyła Próbną Drużynę Harcerską. Postanowiłyśmy razem podjąć tę działalność, aby móc się wspierać, mobilizować, dzielić zdobywanym doświadczeniem. W trakcie próbnego okresu ukończyłyśmy kursy i szkolenia związane z metodyką zuchową i harcerską oraz organizowaniem wypoczynku. Dwa razy w miesiącu organizowałam zbiórki dla zuchów podczas których omawialiśmy prawo i obietnicę zuchową, poznawaliśmy teren Pisza, jego zabytki, ważne miejsca, wykonywaliśmy plan miasta. Uczestniczyliśmy również w rajdach harcerzy i zuchów. W czerwcu 2014 r. zuchy złożyły obietnicę zucha i stały się „prawowitą” gromadą o nazwie „Słoneczna Gromada”. Zuchy wykonały szereg zadań, by „zdać egzamin”, a w nagrodę otrzymały chusty w barwach gromady oraz znaczek zucha.
W roku szkolnym 2014/2015 „Słoneczna Gromada” uczestniczyła w zbiórkach, rajdach, akcjach charytatywnych i zakończy swoją działalność zuchową w czerwcu. Jeżeli będą chętni nie wykluczone, że poprowadzę drużynę harcerską, która będzie składała się z tych samych osób.

Efekty
Dla nauczyciela:
• zbudowanie zdrowych podwalin moralnych u swoich wychowanków
• poszerzyłam i umocniłam współpracę z koleżankami, a także z lokalnymi instytucjami
• zdobyłam nowe doświadczenia, umiejętności i wiadomości w zakresie realizacji metodyki zuchowej

Dla uczniów:
• rozwinęli zdolności organizacyjne
• nabyli umiejętności twórczego myślenia, wspólnego organizowania pracy
• wzmocnili poczucie własnej wartości realizując działania dla szerokiego grona odbiorców
• wzbogacili swoją wiedzę z rożnych dziedzin
• aktywnie uczestniczą w różnych formach zajęć
• stali się bardziej samodzielni i wrażliwi na potrzeby słabszych

Dla szkoły:
• pozytywny wizerunek szkoły, promocja szkoły w środowisku lokalnym
• poszerzenie współpracy szkoły z innymi instytucjami
• integracja społeczności uczniowskiej oraz społeczności nauczycieli
• poszerzenie oferty dydaktyczno –wychowawczej szkoły
• zaangażowanie rodziców w działalność gromady

Wnioski:
Prowadzenie zajęć gromady zuchowej z dziećmi to wielka przyjemność, ale też praca, zarówno umysłowa jak i fizyczna. Jest ona niezwykle ważna, ponieważ kształtuje postawę prospołeczną dziecka. Zuch jako członek gromady jest w „paczce”, przy pomocy realizacji sprawności zespołowych czy indywidualnych poznaje świat, a majsterki pozwalają rozwijać jego zdolności manualne. Dzięki grom, ćwiczeniom, pląsom rozwija zmysły i sprawność ruchową. Wbrew pozorom praca z najmłodszymi jest bardzo trudna, odpowiedzialna, czasami wyczerpująca, ale jednocześnie przynosząca dużo satysfakcji.

3. Organizowałam wycieczki szkolne i edukacyjne.

Wycieczka szkolna należy do bardzo lubianych przez dzieci oraz kształcących form pracy dydaktyczno wychowawczej szkoły. Umożliwia uczniom nabywanie nowych wiadomości poprzez poznawanie nieznanych środowisk oraz kształcenie wielu umiejętności, jak również zachowań prospołecznych.
Od momentu rozpoczęcia pracy w szkole zorganizowałam wiele bliższych(w miejscu zamieszkania) bądź dalszych wycieczek. Wiedzę dotyczącą planowania i organizowania różnych form wypoczynku dzieci zdobyłam podczas kursu ,,Kierownik wycieczek szkolnych oraz form wypoczynku letniego i zimowego”.

Podczas wycieczek i wyjść staram się zachęcić swoich wychowanków do poznania ciekawych miejsc i ludzi. Staram się by każde takie wyjście owocowało nowymi wiadomościami i wzrostem chęci do samodoskonalenia. Ponadto miałam doskonałą okazję do nawiązania dobrych relacji z moimi wychowankami.
- wycieczka integracyjna kl. III a i III b do Parku Linowego w Spychowie, lekcja przyrody w Nadleśnictwie Spychowo , ognisko z pieczeniem kiełbasek, Ruciane-Nida (przepłynięcie statkiem)
- wycieczka integracyjna klas III a i III b do Olsztyna i Olsztynka (huta szkła artystycznego, skansen w Olsztynku, lekcja teatralna w Teatrze Lalek w Olsztynie) – czerwiec 2014 r.
- ognisko integracyjne klas III a i III b na plaży miejskiej – czerwiec 2013 r.
- wycieczka na policję „Bezpieczeństwo podczas wakacji” - 21. 05. 2014 r.
- wycieczka na plażę miejską – złożenie obietnicy Zucha, gry i zabawy harcerskie, śpiewanie piosenek, grill - (25. 06. 2014 r.
- wycieczka integrująca zespół klasowy, zwiedzanie odrestaurowanej Wieży Ciśnień, grill, zabawy i gry – czerwiec 2014 r.
- wycieczka do Piskiej Pozycji Ryglowej – lekcja w schronie bojowym, ognisko - 19. 09. 2014 r.
- wycieczka do Biblioteki Miejskiej „Z wizytą u Kopciuszka - 04. 2015 r.

Efekty:
• nawiązanie dobrych kontaktów z wychowankami,
• pobudzanie aktywności dzieci ,
• upowszechnianie dorobku kulturowego,
• nawiązanie lepszych relacji z uczniami.

4. Udział w wymianie polsko-niemieckiej .

Od wielu lat biorę udział w wymianie polsko- niemieckiej w naszej szkole z zaprzyjaźnioną szkołą z Bremerhaven Edith Stein Schulle. Wymiana organizowana jest raz w Piszu na drugi rok w Bremerhaven. Podczas naszych spotkań zawsze realizujemy bardzo ciekawe programy. Wiele naszych działań związanych jest z ekologią i poznawaniem regionów. W roku szkolnym 2013/2014 wyjechałam wraz z grupą nauczycieli i panią Dyrektor do Bremenhaven jako opiekun uczniów naszej szkoły.

Efekty:
• nawiązanie dobrych kontaktów z wychowankami,
• nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z innych państw,
• doskonalenie języka obcego,
• pokonywanie barier kulturowych;
• kształcenie u młodzieży samodzielności,
• urozmaicanie sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci,
• rozbudzenie wrażliwości na piękno natury, wdrożenie zasad zachowania się,
• zacieśnianie więzów koleżeńskich,
• poznanie wartości kulturowych własnego regionu,
• poznawanie wartości kulturowych Niemiec

5. Organizacja uroczystości szkolnych

Uroczystości szkolne są integralnym i stałym elementem życia zespołu ogólnoszkolnego. Upowszechniają one dorobek kulturowy, sprzyjają aktywności uczniów, kształtują postawy twórcze. Organizacja imprez szkolnych ma przede wszystkim spełniać wartości wychowawcze, powinna opierać się na współpracy uczniów i nauczycieli oraz zaspokajać potrzebę aktywności uczniów. Podczas pracy nad przygotowaniem uroczystości szkolnej wśród wychowanków kształtuje się poczucie solidarności i współodpowiedzialności za powodzenie przedsięwzięcia. Jako opiekun Samorządu Uczniowskiego wielokrotnie byłam współorganizatorką uroczystości szkolnych np.;
• Obchody Dnia Edukacji Narodowej-2013
• Udział z Pocztem Sztandarowym Szkoły w uroczystościach szkolnych
• Szkolne obchody Pierwszego Dnia Wiosny
• Piknik Charytatywny

Efekty:
• rozwijanie talentów uczniów;
• pobudzanie aktywności dzieci ;
• upowszechnianie dorobku kulturowego;
• nawiązanie lepszych relacji z uczniami.

6. Udział w projekcie PISKA DWÓJKA FABRYKĄ TALENTÓW

W roku szkolnym 2013/2014 brałam udział w projekcie, polegającym na prowadzeniu zajęć teatralnych, przygotowywaniu przedstawień, występów, które wynikały z „zapotrzebowania” szkoły. Z moimi uczniami przygotowaliśmy m.in.: Akademię z okazji Dnia Nauczyciela, zorganizowaliśmy koncert kolęd i pastorałek podczas wigilii harcerzy i zuchów w Orzyszu.

Efekty:
• rozwijanie talentów uczniów;
• pobudzanie aktywności dzieci ;
• upowszechnianie dorobku kulturowego;
• nawiązanie lepszych relacji z uczniami.
• wzbogacenie oferty szkoły – zajęci dodatkowe

7. Działania profilaktyczne i wychowawcze.

Wdrożenie programów profilaktycznych „Mam kota na punkcie mleka”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Przyjaciele Zippiego”.

„Mam kota na punkcie mleka”
Wraz z otrzymaniem potwierdzenia rejestracji w tym programie szkoła stała się pełnoprawnym uczestnikiem, a pedagodzy jego szkolnymi animatorami. Polska Izba Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka zainicjowały program „Mam kota na punkcie mleka”. Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup docelowych (dzieci i młodzieży oraz matek, rodziców i nauczycieli) o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich (jogurty, sery i mleko), zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.

Udział w programie polega na: przeprowadzeniu trzech lekcji w ramach programu nauczania edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowaniu uczniów broszurami edukacyjnymi z zadaniami, przekazaniu rodzicom broszur edukacyjnych, zachęcaniu dzieci do udziału w konkursach, przekonaniu uczniów do systematycznego odwiedzania strony internetowej programu.
W roku szkolnym 2013/2014 pod moim kierunkiem uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Mleczne nuty Super Kota”. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu słów piosenki i ułożeniu melodii, zachęcającej do picia mleka. Uczniowie zdobyli nagrodę publiczności, każdy uczestnik otrzymał atrakcyjną nagrodę. W roku szkolnym 2014/2015 uczennica mojej klasy wzięła udział w konkursie „Moje ulubione mleczne danie”

„Nie pal przy mnie, proszę”
Celem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Dotyczył on następujących zagadnień:
Co to jest zdrowie?
Od czego zależy nasze zdrowie?
Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?
Nie pal przy mnie, proszę!
Zagadnienia te realizowałam w formie zajęć warsztatowych. Aby uatrakcyjnić program zorganizowała dodatkowo konkurs na „Najciekawszą ulotkę zachęcającą do rzucenia palenia”. Ulotki zostały rozdanie mieszkańcom Pisza.

„Przyjaciele Zippiego”
Program „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Jest to cykl 24 spotkań, realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych oraz w pierwszych klasach szkół podstawowych, w oparciu o bardzo starannie opracowane materiały.
Właścicielem programu jest angielska fundacja „Partnership For Children”. W Polsce, na podstawie podpisanej umowy licencyjnej, od 1 czerwca 2010 roku, wyłącznym przedstawicielem PFC, upoważnionym do upowszechniania programu „Przyjaciele Zippiego” jest Centrum Pozytywnej Edukacji.
Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności. Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęcamy dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.
Przez cały okres pełnienia obowiązków wychowawcy klasy starałam się poświęcać dużo czasu na indywidualne rozmowy z uczniami na temat ich smutków i radości. W przypadku pojawienia się problemów wewnątrzklasowych omawialiśmy je wspólnie na godzinach wychowawczych stosując zasadę tolerancji i zaufania. Aby omówić i wyjaśnić trudniejsze problemy wychowawcze zapraszałam na zajęcia panią pedagog.

Efekty:
Dla nauczyciela:
• zdobyłam kolejne umiejętności w zakresie wdrożenia nowych programów,
• wzbogaciłam własny warsztat pracy, zwiększając efektywność kształcenia, wychowania i opieki,
• poszerzyłam współpracę z rodzicami i różnymi instytucjami,

Dla uczniów:
• są świadomi jak ważne jest dbanie o własne zdrowie,
• propagują zdrowy, bezpieczny i ekologiczny styl życia,
• zdobytą wiedzę potrafią przekazać innym oraz praktycznie ją wykorzystać

Dla szkoły:
• wzbogacenie programów profilaktycznych
• zapobieganie pojawieniu się niekorzystnych zjawisk, zachowań w szkole

8.Współpraca z rodzicami

Rodzina i szkoła stanowią dwa podstawowe środowiska wychowawcze mające decydujący wpływ na rozwój dziecka. Wpływ ten jest widoczny i korzystny tylko wówczas, gdy rodzice i nauczyciele potrafią wzajemnie współdziałać i współpracować.
Każdego roku szkolnego staram się , aby moja współpraca z rodzicami układał się pomyślnie i przebiegała na różnych płaszczyznach.
Cele podejmowanych działań:
• przekonanie rodziców o konieczności aktywnego i systematycznego współdziałania ze szkołą dla dobra dzieci
• budowanie dobrych partnerskich relacji nauczyciel- rodzic
• podnoszenie kultury pedagogicznej i poszerzenie wiedzy rodziców na temat rozwoju dzieci
• kształtowanie właściwych wzorców zachowań dzieci
• rozwijanie zainteresowań, zdolności i predyspozycji uczniów
• zaangażowanie rodziców w życie szkoły
Przebieg i realizacja:
Stosowałam różne formy współpracy z rodzicami:
1.Organizowałam ogólne i indywidualne spotkania z rodzicami dzieci, podczas których pogłębiam wiedzę o sytuacji rodzinnej uczniów, przekazuję informacje na temat ich postępów w nauce i zachowania, wspólnie z rodzicami uzgadniam kierunki pracy z dzieckiem, zapoznaję rodziców z planowanymi działaniami dydaktyczno- wychowawczymi w danym roku szkolnym.
2.Zapoznawałam rodziców z różnymi zagadnieniami pedagogicznymi poprzez referaty, warsztaty, film, prezentacje multimedialne na następujące tematy:
- „Porady praktyczne – proste przepisy na szkolne sukcesy” – referat dla rodziców
pierwszoklasistów
- „Jak pomóc dziecku w nauce” – referat
- „Koncentracja ucznia” – prezentacja
- Zapoznanie rodziców z programem profilaktycznym „Przyjaciele Zippiego” – Jak szukać rozwiązania problemu? Jak prosić o pomoc? Jak oferować pomoc innym? (film i referat)
- Zapoznanie z programem „Moje dziecko idzie do szkoły”
- Zapoznanie z podstawą programową dla I etapu edukacyjnego – prezentacja
- „Wpływ atmosfery rodzinnej na zachowanie dziecka” – referat
- „Koncentracja ucznia” – referat
- „Jak pomóc dziecku w nauce” – referat
- „Zasady dobrej pochwały”- warsztaty
- Przedstawienie działań wychowawczych po I półroczu 2013/2014 – prezentacja
- Prezentacje zdjęć z życia klasy
- „Nadopiekuńczość rodziców „ – prezentacja
- „Motywacja uczniów” - prezentacja
3.Organizowałam imprezy klasowe z udziałem uczniów i współudziale rodziców np. ,,Ślubowanie klasy pierwszej”, ,,Andrzejki”, ,,Mikołajki”, ,,Wigilie klasowe”, „Jasełka” , „Bal karnawałowy”, ,,Dzień Matki”, ,,Dzień Dziecka”, Uroczyste zakończenie trzeciej klasy”.
Współpracowałam z rodzicami zuchów „Słonecznej Gromady” – udział w akcjach charytatywnych - pozyskanie pieniędzy ze sprzedaży ciast dla ciężko chorego ucznia naszej szkoły.
4.Przygotowałam zajęcia otwarte dla rodziców, które pozwalały rodzicom obserwować pracę swojego dziecka w grupie, jego aktywność, zaangażowanie, wysiłek, jego postępy.
5.W różny sposób przekazywałam informacje o osiągnięciach dziecka i jego zachowaniu. Były to góry osiągnięć, w tabelach przedstawione postępy dziecka, na koniec każdego semestru każdy uczeń wypełniał swoją samoocenę.
Moi rodzice zawsze czynnie uczestniczyli w życiu klasy i szkoły, poprzez organizowanie i pomoc podczas imprez i uroczystości klasowych, wycieczek, konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

Efekty:

dla doskonalenia własnej pracy:
• zbudowałam pozytywne relacje z rodzicami;
• wspólnie z rodzicami zadbałam o optymalne warunki dzieci do nauki;
• pogłębiłam wiedzę o sytuacji rodzinnej moich wychowanków;
• wzrosło zaangażowanie rodziców w życie klasy i szkoły;
• wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe referaty, scenariusze zajęć, imprezy i uroczystości;
Efekty:
- systematyczna kontrola postępów w nauce, zachowaniu i frekwencji;
- angażowanie rodziców w działania wychowawcze szkoły.
- utrzymywanie pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpracowałam z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu

W okresie stażu współpracowałam z PPP w Piszu. Kierowałam uczniów na badania. Dzięki którym uzyskiwałam specjalistyczną diagnozę oraz opinie dotyczącą kierunków, form dalszej opieki i pomocy dla danego dziecka. Współpraca ta miała na celu dążenie do poszukiwania optymalnych form i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej, wykorzystanych w działaniach profilaktycznych i terapeutycznych.
W roku szkolnym 2012/2013 byłam członkiem Grupy Wsparcia dla Nauczycieli na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piszu .Podczas naszych spotkań miałyśmy okazję dzielić się doświadczeniami, proponować ciekawe propozycje zajęć ,dzielić wiedzą zdobytą podczas szkoleń.

2.Państwowa Straż Pożarna i Ratownictwo Medyczne

W każdym trzyletnim cyklu nauki w klasach I-III organizuję wycieczkę do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu, tak też było w roku szkolnym 2012/2013
Na wycieczce został zaprezentowany sprzęt pożarniczy stanowiący wyposażenie jednostki Straży Pożarnej. Dzieci oglądały różnorodne wozy strażackie, sprzęt do gaszenia pożarów. Uczniowie mogli usiąść za kierownicą, przymierzyć hełm strażacki, spróbować potrzymać wąż strażacki. W formie pogadanki i prezentacji multimedialnej dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez straż pożarną, sposobami alarmowania oraz zachowania się w przypadku zagrożenia. Dzieci utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej - 998 i numer alarmowy – 112.
W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie zostali przeszkoleni w szkole przez strażaków i ratowników medycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

3.Współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Piszu

W ramach współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Pedagogiczną w Piszu moi uczniowie brali udział w spotkaniach organizowanych i powadzonych w bibliotece. Moja współpraca polegała na: organizacji wycieczek, mających na celu zapoznanie dzieci z tą instytucją: budynkiem, wyposażeniem, przeznaczeniem, zasadami wypożyczania książek. Uczestniczyłam z dziećmi w spotkaniach :
• W pracowni św. Mikołaja
• Z wizytą u Kopciuszka
• Spotkanie z pisarką książek dla dzieci.

4.Współpraca z Komendą Powiatową Policji i Strażą Miejską w Piszu

Bardzo ważną rolę w mojej pracy zawodowej przywiązuję do bezpieczeństwa moich uczniów. Dlatego też od lat współpracuję z Komendą Powiatową Policji w Piszu i od kilku lat ze Strażą Miejską. Moja współpraca z Komendą Powiatową Policji polegała na: organizowaniu spotkań uczniów z policjantem, podczas których dzieci rozmawiały o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, zorganizowaniu co roku spotkań z panią A. Szypczyńską na temat : „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”, organizowaniu corocznych wycieczek do Komendy Powiatowej Policji w Piszu podczas Dni Otwartych.
Podobnie wyglądała współpraca ze Strażą Miejską. Spotkania dotyczyły bezpieczeństwa na drogach, bezpiecznych ferii i wakacji. Pracownicy czytali dzieciom wiersze w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

5.Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piszu

Wychowanie zdrowotne to nierozerwalna część wychowania ogólnego, a zdrowie dzieci to wartość nie do przecenienia. Wyniki w nauce w dużej mierze zależą od kondycji psychofizycznej dziecka. Systematycznie współpracuję z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Piszu.
Realizowałam programy „Nie pal przy mnie, proszę”, którego byłam koordynatorką. Wcześniej odbyłam w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej szkolenie, aby móc rzetelnie przeprowadzić w klasie oraz dobrze koordynować w szkole ten program. W ramach programu „Nie pal przy mnie, proszę” został zorganizowany przeze mnie konkurs szkolny na najciekawszą ulotkę zachęcającą do rzucenia palenia. Ulotki zostały rozdanie mieszkańcom przez uczniów mieszkańcom Pisza.
Przygotowałam spotkanie dla rodziców z przedstawicielem PSS-E na temat „Moje dziecko idzie do szkoły”.
Organizowałam zajęcia edukacyjne, na które zapraszałam pielęgniarkę. Realizowałam program „Owoce w szkole”.

6.Współpraca z Piskim Domem Kultury

Od wielu lat współpracuję z Piskim Domem Kultury. Każdy nauczyciel powinien dbać o rozwój dziecka w sferze kultury, obcowania z teatrem, tańcem.
Od wielu lat moi uczniowie biorą udział w zajęciach tanecznych organizowanych przez PDK, w przeglądach grup tanecznych oraz w Konkursie Tańca o Puchar Burmistrza. Biorę udział z moją klasą w festynach przygotowanych przez PDK z okazji Dnia Dziecka.
Moi uczniowie biorą udział w konkursach wokalnych w PDK-u, np. „Konkurs Piosenki Żeglarskiej”, „Na Mazurach wszyscy śpiewają Osiecką”. Wypożyczam z PDK-u różnorodne stroje ba występy, przedstawienia teatralne.

7.Współpraca z sympatykami Armii Krajowej

Jako przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego zorganizowałam wraz z koleżanką spotkanie z kombatantami, którzy w ciekawy sposób opowiedzieli uczniom klas V-VI o historii zakonspirowanej organizacji podziemia w latach II wojny światowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Współpraca z Muzeum Ziemi Piskiej oraz ze Stowarzyszeniem Historycznym „Piska Pozycja Ryglowa”

Współpraca ta polegała na prowadzeniu ciekawych lekcji historii na temat II wojny światowej przez starszego kustosza Sławomira Wolskiego. Lekcje prowadzone był w roku szkolnym 2014/2015 w klasie, gdzie odwiedził nas kustosz z wolontariuszami działającymi przy Muzeum Ziemi Piskiej. Wolontariusze przebrani byli w stroje: partyzanta i żołnierza niemieckiego, przynieśli ze sobą interesujące przedmioty z czasów II wojny światowej tj: hełmy, różnego rodzaju broń, menażki, maski przeciwgazowe itp. Kolejna lekcja odbyła się w schronie bojowym, poprowadził ją również starszy kustosz muzeum . Schron został odrestaurowany przez wolontariuszy z Piskiej Pozycji Ryglowej. Pod koniec maja 2015 r. odbyła się wycieczka do Muzeum Ziemi Piskiej, po muzeum oprowadził nas już tradycyjnie starszy kustosz.

9.Udział w akcjach charytatywnych

Przez cały okres stażu włączałam się w przeprowadzanie akcji wolontariackich i charytatywnych, gdyż takimi działaniami chcę wykształcić u swoich wychowanków wrażliwość na potrzeby innych oraz bezinteresowną pomoc potrzebującym

Jedną z akcji ,w którą się włączam jest Góra Grosza organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom, którego działalność przejawia się głównie pomocą wszystkim placówkom opiekuńczo –wychowawczym w kraju oraz Rodzinnym Domom Dziecka. Uczniowie brali również udział w przygotowaniu paczek świątecznych dla najbiedniejszych dzieci mieszkających na Ukrainie „Prezent pod choinkę”. Gromada zuchowa brała udział w pikniku charytatywnym na rzecz ucznia naszej szkoły, podczas którego były m.in. sprzedawane ciasta. Brałam czynny udział wraz z wychowankami w akcjach szkolnych „Zbieramy nakrętki na wózki inwalidzkie”. Przez udział w akcjach pragnę uzmysłowić wszystkim, że nawet drobne grosze zebrane przez miliony dzieci i młodzieży są drogocenne. Jako przewodnicząca SU wraz z koleżanką zorganizowałyśmy w roku szkolnym 2012/2013 sprzedaż cegiełek na rzecz fundacji „Pomóż i Ty”.
W naszej szkole organizowane są często akcje, podczas których zbierane są środki na różne cel, np.; na pobliskie schronisko ,na potrzebujące chore dzieci. Oferowane są wówczas wyroby dzieci i nauczycieli. Przed Bożym Narodzeniem wykonujemy stroiki, ozdoby świąteczne, kartki. Podczas całego roku szkolnego na takich aukcjach proponowane są ciastka pieczone przez rodziców i nauczycieli. Forma takiej pomocy bardzo integruje społeczność szkolną

Efekty:
- rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych i dydaktycznych
- usprawnienie pracy wychowawcy;
- wymiana doświadczeń;
- wzrost bezpieczeństwa na terenie szkoły;
- rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów
- poznanie historii Polski
- uwrażliwienie na krzywdę innych
- niesienie bezinteresownej pomocy słabszym i potrzebującym

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej:

Nagrody Dyrektora Szkoły

W swojej pracy pedagogicznej staram się jak najlepiej wypełniać rolę wychowawcy. Systematycznie doskonalę się poprzez różnorodne formy kształcenia zawodowego, wzbogacając tym samym swoja wiedzę ,doświadczenie zawodowe oraz warsztat pracy. Za uzyskanie wymiernych efektów w pracy pedagogicznej z uczniami oraz współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym zostałam wyróżniona nagrodą dyrektora szkoły w latach:, 2012,2013,2014.
Przyznane nagrody stały się dla mnie wyróżnieniem oraz potwierdziły efektywność mojej pracy pedagogicznej, a jednocześnie podniosły poziom mojej motywacji do dalszej pracy na rzecz edukacji.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dużo uwagi poświęciłam procesowi integracji zespołu klasowego. W związku z tym starałam się dość często, aby uczniowie zespołowo lub grupowo brali udział w różnorodnych konkursach szkolnych, powiatowych, a nawet ogólnopolskim. Organizowałam w miarę możliwości klasowe wycieczki integracyjne, a także dydaktyczne, by klasa odczuwała jak najczęściej, że jest jednym zespołem. Zespół klasowy składa się z silnych osobowości z których każdy miał swoje zdanie, co prowadziło do kłótni i wzajemnych złośliwości, a udział w konkursach i wycieczkach okazał się dobrym sposobem, by klasę zjednoczyć.
Na bieżąco starałam się pomagać w rozwiązywaniu pojawiających się problemów wewnątrzklasowych. Współdziałałam również z pedagogiem szkolnym i dyrekcją szkoły w sytuacjach problemowych, np. kwestii ucznia drugorocznego, który sprawiał duże trudności wychowawcze, utrudniał pracę nauczycielowi i rówieśnikom. Duży problem miałam również z uczniem klasy pierwszej, który był bardzo agresywny w stosunku do nauczycieli jak i uczniów, dezintegrował zajęcia. By zapobiec tym problemom często informowałam telefonicznie rodziców o złych zachowaniach uczniów, a także prowadziłam notesy kontaktów z rodzicem, gdzie odnotowywałam każdy dzień dotyczący zachowania dziecka w szkole. W każdej trudnej sytuacji wychowawczej organizowałam spotkania z rodzicami, wychowawcą i pedagogiem oraz dyrektorem. W związku z jednym z uczniów byłam w stałym kontakcie z kuratorem oraz Sądem Rodzinnym.
W trakcie pracy wychowawczej troszczyłam się o jak najlepsze wyniki moich wychowanków w nauce. W roku szkolnym 2014/2015 prowadziłam kółko przygotowujące do sprawdzianu po klasie 3 – OBUT. Systematyczny kontakt z nauczycielami uczącymi w mojej klasie oraz z rodzicami pomógł mi kontrolować postępy w nauce.
Moja praca wychowawcza i wszystkie działania zespołowe, w których aktywnie uczestniczyłam, przyniosły oczekiwane efekty.


Efekty:
- nabycie przez ucznia umiejętności i wiedzy przydatnych w życiu,
- podniesienie jakości funkcjonowania szkoły poprzez udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów,
- nawiązanie dobrych kontaktów z wychowankami,
- rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się problemów dydaktycznych i wychowawczych,
- zdobycie nowych doświadczeń w pracy z dziećmi

Okres stażu to tylko niewielki odcinek mojej pracy pedagogicznej. Praca nad uzyskaniem stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem i okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i wychowawcą. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby uzyskać stopień nauczyciela dyplomowanego. Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. Zakończenie stażu wcale nie oznacza końca moich działań. Nadal zamierzam podnosić swoje kwalifikacje i korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego, by stawać się coraz lepszym nauczycielem.
Opracowała: Wioleta Lenkiewicz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.