X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28161
Przesłano:

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
ZA OKRES STAŻU
Imię i nazwisko nauczyciela:
Wykształcenie oraz kwalifikacje pedagogiczne:
Zajmowane stanowisko w trakcie odbywania stażu:
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta
Czas stażu: 01.09.2014 r.- 31.05.2015 r.
Miejsce odbywania stażu:
Opiekun stażu:

Zgodnie z zapisem wynikającym z art.9c z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póz. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013r. poz.393) przedstawiam opracowany przeze mnie projekt oceny dorobku zawodowego Pani .............

Stażystka zatrudniona jest, jako nauczyciel wychowania przedszkolnego od dnia 01.09.2014 r. w..................... Odbyła staż niezbędny do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego w terminie od 01.09.2014r. do 31.05.2015r.
Pani ............... ubiegająca się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego
w okresie stażu realizowała zadania zawarte w opracowanym przez siebie
i zatwierdzonym przez Dyrektora ........................... planie rozwoju zawodowego. W szczególności poznawała organizację, zadania i zasady funkcjonowania przedszkola,
w tym sposoby prowadzenia obowiązującej dokumentacji: dziennik zajęć, karty obserwacji dziecka, plany miesięczne. Zapoznała się również z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Uczestniczyła w charakterze obserwatora w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych specjalistów prowadzących zajęcia w przedszkolu, w celu lepszego zrozumienia specyfiki zajęć z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami. Omawiała z prowadzącymi obserwowane zajęcia pod względem merytorycznym i metodycznym.
Swoje umiejętności prezentowała w czasie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu, wicedyrektora na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy, w wymiarze jednej godziny w miesiącu. W czasie tych zajęć uwagę zwróciła duża kultura pani ..........., jej takt i opanowanie. Stażystka posługiwała się prostym językiem, zrozumiałym dla dzieci, formułowała pytania w sposób pozwalający na szybkie i łatwe nawiązanie kontaktu z wychowankami. Aktywizowała dzieci nieśmiałe i mało aktywne. Stosowała zadania dodatkowe dla chętnych i służyła pomocą dzieciom mającym trudności.
Nauczycielka w swojej pracy umiejętnie stosowała różne metody i formy pracy, trafnie dobierała środki dydaktyczne najczęściej własnoręcznie wykonane. Zajęcia były przemyślane, atrakcyjne. Prawidłowo formułowała cele operacyjne i zadania wychowawcze. Tworzyła warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka.
Pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności poprzez lekturę z dziedziny metodyki przedmiotu.
Z przeprowadzonych przeze mnie obserwacji mogę stwierdzić, że stażystka rzetelnie przygotowywała się do prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych. Jest obowiązkowa
i systematyczna, a ponadto chętnie korzysta z rad i wskazówek bardziej doświadczonych nauczycieli. Jako początkujący nauczyciel bardzo dobrze radziła sobie w pracy dydaktyczno - wychowawczej z małymi dziećmi.
Stażystka starała się doskonalić swój warsztat pracy, zarówno w sferze dydaktycznej jak i opiekuńczo - wychowawczej. W okresie stażu pogłębiała swoją wiedzę
i umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych, oraz
w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych przez różne ośrodki szkoleniowe, co przyczyniło się do wzbogacenia jej warsztatu pracy oraz podniosło umiejętności dydaktyczne. W celu podniesienia swoich kwalifikacji, podjęła studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej z elementami wychowania przedszkolnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Wzbogacała własną wiedzę oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism przedmiotu a także psychologiczno - pedagogicznych; wyszukiwała interesujących informacji w internecie.
W pracy stosowała technologię informacyjną i komunikacyjną poprzez korzystanie
z programów pakietu Office, multimedialnych programów edukacyjnych
i ogólnorozwojowych, tablicy interaktywnej.
Wykorzystywała informacje pozyskiwane na stronach internetowych „www” Dostępne na portalach edukacyjnych poświęconych m.in. do śledzenia procedur awansu zawodowego jak również do codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej. Internet traktowała, jako dodatkowy kanał w komunikacji z innymi nauczycielami.
Efektywnie współpracowała ze środowiskiem lokalnym: Gminną Biblioteką Publiczną
w ..........., Ochotniczą Strażą Pożarną .................., Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w ........................., Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej ....................., pielęgniarką szkolną.
Aktywnie pracowała nad podnoszeniem jakości funkcjonowania zespołów działających
w.........................angażowała się w ich działania poprzez bieżące realizowanie przydzielonych jej zadań. Była członkiem i uczestniczyła w pracach następujących zespołów:
- Zespół Nauczycieli Przedszkola
- Zespół do Spraw Ewaluacji Programu Wychowawczego
Stażystka prowadziła indywidualne rozmowy z rodzicami, dzięki którym mogła ukierunkować swoją pracę wychowawczą oraz dobrać właściwe sposoby oddziaływania
w konkretnych przypadkach. Współpraca pani Agnieszki z rodzicami przebiegała pomyślnie – zawsze służyła pomocą, zachęcała do udziału w życiu przedszkola.
Pani.................................... pomagała w zorganizowaniu następujących uroczystości przedszkolnych: Bal Jarzynkowy , Andrzejki, Spotkanie ze Świętym Mikołajem, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny.
Sprawowała pieczę nad szkolnym etapem konkursu plastycznego organizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych pod hasłem „Zapobiegajmy pożarom”. Współorganizowała następujące konkursy: konkurs logopedyczny „W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie”, Turniej wiedzy i umiejętności dla grup przedszkolnych 5 i 6 – latków „Bezpieczny przedszkolak”.
W ramach artykułu 42 Karty Nauczyciela prowadziła zajęcia rozwijające dla chętnych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z zakresu wiedzy pożarniczej Na uwagę zasługuje fakt, że dwaj uczniowie zakwalifikowali się do etapu powiatowego Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” organizowanym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w ...........................
Pełniła funkcję opiekuna wycieczek przedszkolnych zgodnie z przepisami prawa oraz
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa:
- wycieczka dzieci z grupy 4- latków do miejscowości Kostomłoty ( IX 2014r.);
- wycieczka dzieci z grupy 5 – latków do kina na film animowany „Pszczółka Maja” ( X2014r.);
- wycieczka dzieci z grupy 4- latków do Nadleśnictwa „ Barwinek” w Chotyłowie
(V 2015);
Obserwacja nauczyciela w okresie stażu ukazała, że Pani ........................ jest nauczycielem stale doskonalącym swoje umiejętności w zakresie dydaktyki i wychowania.
Z dużym zaangażowaniem oddawała się pracy na rzecz dzieci. Wykazywała się dużą pomysłowością, ambicjonalnie podchodziła do swoich obowiązków. Nasza współpraca podczas trwania stażu układała się bardzo dobrze, stażystka często konsultowała
się z opiekunem w sprawach dotyczących realizacji poszczególnych zadań planu rozwoju zawodowego.
Pani ............................ jest komunikatywna i otwarta na sugestie i propozycje innych nauczycieli, chętnie korzystała z pomocy i doświadczeń opiekuna stażu, dobrze zaadoptowała się do pracy w naszym przedszkolu. Zdyscyplinowana, kulturalna, chętna do podejmowania działań. Właściwie i rzetelnie wykonywała powierzone jej obowiązki, sumiennie wywiązywała się z zaplanowanych przedsięwzięć, skrupulatnie gromadziła dokumentację, przestrzegała umów zawartych w kontrakcie.
Zrealizowała działania zawarte w planie rozwoju zawodowego.
Reasumując, pani ..................... spełnia wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, a mianowicie:
• poznała organizację i zasady funkcjonowania przedszkola;
• opanowała umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola;
• poznała środowisko wychowanków, ich problemy oraz wykazała się umiejętnością współpracy z tym środowiskiem;
• potrafi omawiać prowadzone oraz obserwowane zajęcia.
Na podstawie własnych obserwacji i po zapoznaniu się z dokumentacją dorobku zawodowego nauczyciela stażysty Pani ............................. oraz uzyskanymi przez nią efektami realizacji planu rozwoju zawodowego proponuję pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Opiekun stażu:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.