X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27799
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z chemii dla uczniów gimnazjum i z pracowni badań laboratoryjnych dla uczniów IV klasy technikum

1.Ocenianie ma na celu:
•poinformowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie
•pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu własnego rozwoju
•motywowanie uczniów do dalszej pracy
•dostarczanie uczniom, rodzicom (opiekunom), nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
•umożliwienie nauczycielom doskonalenie metod pracy dydaktycznej

2.Wymagania [uczniowie gimnazjum]:
a.Wymagania konieczne (K) obejmują wiadomości i umiejętności, które umożliwiają uczniom kontynuowanie nauki na dalszym szczeblu nauczania
b.Wymagania podstawowe (P) obejmują wiadomości i umiejętności, które są łatwe do opanowania, pewne naukowo, użyteczne w życiu codziennym i konieczne do dalszej nauki
c.Wymagania rozszerzające (R) obejmują wiadomości i umiejętności, które są średnio trudne do opanowania, nie są niezbędne do dalszej nauki, mogą ale nie muszą być użyteczne w życiu codziennym. Są pogłębione i rozszerzone w stosunku do wymagań podstawowych
d.Wymagania dopełniające (D) obejmują wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania, nie mają bezpośredniego zastosowania w życiu codziennym, jednak nie muszą wykraczać poza obowiązujący program nauczania

3.Kryteria oceniania:
A] UCZNIOWIE GIMNAZJUM
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
•ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności wykraczające poza zakres wymagań podstawy programowej dla danego etapu kształcenia,
•ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności z zakresu wymagań podstawy programowej dla danego etapu kształcenia i stosuje je do rozwiązania zadań problemowych o wysokim stopniu złożoności,
•formułuje problemy oraz dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk,
•osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
•opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej,
•stosuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów oraz zadań problemowych (nowych),
•wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z różnych źródeł wiedzy, np.: układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych, encyklopedii i Internetu,
•projektuje i bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
•biegle zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o dużym stopniu trudności.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
•opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej,
•poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do samodzielnego rozwiązywania typowych zadań i problemów,
•korzysta z układu okresowego pierwiastków chemicznych, wykresów, tablic chemicznych i innych źródeł wiedzy chemicznej,
•bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
•zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych,
•samodzielnie rozwiązuje zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
•opanował w zakresie podstawowym te wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach podstawy programowej, które są konieczne do dalszego kształcenia,
•z pomocą nauczyciela poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania typowych zadań i problemów,
•z pomocą nauczyciela korzysta ze źródeł wiedzy, takich jak: układ okresowy pierwiastków chemicznych, wykresy, tablice chemiczne,
•z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje doświadczenia chemiczne,
•z pomocą nauczyciela zapisuje i bilansuje równania reakcji chemicznych oraz rozwiązuje zadania obliczeniowe o niewielkim stopniu trudności.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
•ma pewne braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w wymaganiach podstawy programowej, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
•z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
•z pomocą nauczyciela bezpiecznie wykonuje proste doświadczenia chemiczne, zapisuje proste wzory i równania reakcji chemicznych.

B] UCZNIOWIE IV KLASY TECHNIKUM

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
•ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności wykraczające poza zakres wymagań zawartych w standardach wymagań egzaminacyjnych,
•osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu wyższym niż szkolny,
•dobiera rodzaj pomiaru i metodykę do potrzeb,
•posługuje się odpowiednią terminologią charakterystyczną dla omawianego działu,
•planuje pomiar,
•posługuje się podstawowymi metodami analizy chemicznej i instrumentalnej w zakresie inżynierii środowiska,
•interpretuje sens fizyczny wyników pomiarów,
•interpretuje wynik pomiaru w nawiązaniu do aktów prawnych.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
•ma i stosuje wiadomości oraz umiejętności zawarte w standardach wymagań egzaminacyjnych,
•osiąga sukcesy w konkursach chemicznych na szczeblu szkolnym,
•dobiera rodzaj pomiaru i metodykę do potrzeb,
•posługuje się odpowiednią terminologią charakterystyczną dla omawianego działu,
•planuje pomiar,
•posługuje się podstawowymi metodami analizy chemicznej i instrumentalnej w zakresie inżynierii środowiska,
•interpretuje sens fizyczny wyników pomiarów.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
•ma wiadomości oraz umiejętności zawarte w standardach wymagań egzaminacyjnych,
•dobiera rodzaj pomiaru i metodykę do potrzeb,
•posługuje się odpowiednią terminologią charakterystyczną dla omawianego działu,
•planuje pomiar,
•posługuje się podstawowymi metodami analizy chemicznej i instrumentalnej w zakresie inżynierii środowiska,
•interpretuje sens fizyczny wyników pomiarów.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
•ma podstawowe wiadomości oraz umiejętności zawarte w standardach wymagań egzaminacyjnych,
•z pomocą nauczyciela dobiera rodzaj pomiaru i metodykę do potrzeb,
•posługuje się podstawową terminologią charakterystyczną dla omawianego działu,
•z pomocą nauczyciela planuje pomiar.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
•ma pewne braki w wiadomościach oraz umiejętnościach zawartych w standardach wymagań egzaminacyjnych,
•z pomocą nauczyciela dobiera rodzaj pomiaru i metodykę do potrzeb,
•z pomocą nauczyciela posługuje się podstawową terminologią charakterystyczną dla omawianego działu,
•z pomocą nauczyciela planuje pomiar.

4.Skala ocen:
celujący- 6
bardzo dobry- 5
dobry- 4
dostateczny- 3
dopuszczający- 2
niedostateczny- 1

Ocena Procenty (%)
celujący Powyżej 100
bardzo dobry 90-100
dobry 70-89
dostateczny 50-69
dopuszczający 30*-49
niedostateczny 29-0

* Dla uczniów posiadających opinię PPP zalecającą obniżenie wymagań edukacyjnych, obniża się do 25%.

5.Narzędzia stosowane do oceny:
Prace pisemne
Odpowiedzi ustne
Aktywność na lekcji
Prace domowe
Praca długoterminowa
Inne formy aktywności, np. aktywny udział w pracach koła chemicznego, udział
w konkursach różnego formatu
Praca w parach
Praca w grupach
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego

6.Waga poszczególnych stopni (od najbardziej istotnej do najmniej istotnej):
Prace pisemne (testy, sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, sprawozdania)
Odpowiedzi ustne
Aktywność na lekcji
Prace domowe
Praca długoterminowa
Praca w parach
Praca w grupach
Inne formy aktywności, np. aktywny udział w pracach koła chemicznego, udział
w konkursach różnego formatu
Prowadzenie zeszytu przedmiotowego

KONTRAKT Z UCZNIAMI

1.Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.
2.Ocenie podlegają wyżej wymienione formy aktywności.
3.Wszystkie oceny są jawne. Na prośbę rodzica lub ucznia każda ocena zostanie uzasadniona.
4.Prace ucznia są archiwizowane do końca roku szkolnego. Uczeń i rodzice mogą je zobaczyć i uzyskać wyjaśnienie.
5.Prace pisemne, prace domowe, odpowiedzi ustne i prowadzenie zeszytu przedmiotowego są obowiązkowe.
6.Uczeń, który opuścił pracę pisemną powinien ją napisać w wyznaczonym terminie.
7.Jeśli uczeń nie napisze pracy pisemnej (kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej) w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną, którą może poprawić w proponowanym przez nauczyciela czasie.
8.Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną oraz dopuszczającą w wyznaczonym terminie (są to dwa tygodnie od czasu oddania kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej).
9.Uczeń ma prawo poprawić ocenę tylko jeden raz.
10.Jeżeli uczeń nie skorzysta z możliwości poprawy w wyznaczonym terminie traci prawo do napisania tej pracy w innym terminie.
11.Wyjątkiem do sytuacji zawartej w punkcie 10 są sytuacje losowe. W takim zdarzeniu uczeń zgłasza się indywidualnie do nauczyciela i ustala lub nie inny termin poprawy pracy pisemnej.
12.Przy poprawianiu ocen pisemnych kryteria ocen nie zmieniają się.
13.Prace domowe, prace długoterminowe i ocena wystawiona za prowadzenie zeszytu nie podlegają poprawie.
14.Nie ma możliwości poprawiania ocen na tydzień przed wystawieniem ocen semestralnych
i rocznych.
15.Nie ocenia się uczniów po dłuższej niż 5 dni roboczych usprawiedliwionej nieobecności w szkole.
16.Nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.
17.Uczeń, który otrzymał na I semestr ocenę niedostateczną z przedmiotu jest zobowiązany w określonym przez nauczyciela terminie poprawić ją. W przeciwnym razie uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną roczną z przedmiotu.
18.Uczeń, który opuścił więcej niż 50% godzin zajęć edukacyjnych, nie może być klasyfikowany.
19.Każdy uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nieobowiązkowe.
20.Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru (uczniowie klas II, III gimnazjum, IV technikum), jednokrotnie w ciągu semestru (uczniowie klas I) zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy prac pisemnych, domowych, długoterminowych, zapowiedzianych kartkówek). Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy niegotowość do odpowiedzi.
Dodatkowo uczniowi przysługuje dwukrotny ( uczniowie klas II i III gimnazjum, IV technikum), jednokrotny (uczniowie klas I) w semestrze brak zadania. Każde zadanie domowe powinno być wykonane w zeszycie przedmiotowym. Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie lub brak zadania ocenę niedostateczną.
21.Prace pisemne są sprawdzane i oddane w ciągu 2 tygodni od dnia ich napisania (z wyłączeniem ferii, dłuższych świąt, choroby nauczyciela lub innych wypadków losowych).
22.Za aktywność na lekcji uczeń może być nagrodzony plusem (3 plusy dają ocenę bardzo dobrą, którą nauczyciel wpisuje do dziennika) lub oceną.
23.Za brak aktywności podczas zajęć wynikającej z niesłuchania i bierności zapytanego ucznia otrzymuje on minus (3 minusy dają ocenę niedostateczną, którą nauczyciel wpisuje do dziennika).
24.Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który to może być co najmniej raz
w ciągu semestru sprawdzany i oceniany przez nauczyciela.
25.Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
26.Aktywne uczestnictwo uczniów w zajęciach dodatkowych będzie brane pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej z przedmiotu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.