X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28308
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Nauczyciel stażysta:

Opiekun stażu:

Dyrektor:

Okres stażu: 01.09.2014– 31.05.2015

Miejsce odbywania stażu:

Wstęp
Staż na stopień nauczyciela kontraktowego rozpoczęłam 1 września 2014 r. w
na stanowisku nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Od 2004 roku jestem absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JPII, specjalizacja: pedagogika opiekuńcza, rodziny i resocjalizacji- sekcja pedagogiki opiekuńczej i resocjalizacyjnej a także - organizowane przez tę samą uczelnię - Podyplomowych Studiów Surdopedagogiki
oraz Podyplomowych Studiów z Edukacji Początkowej i Reedukacji (nauczanie dzieci w wieku 3-9lat) ukończone w Uniwersytecie Warszawskim
w roku 2009.
Praca na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego jest zgodna z wyborem mojej ścieżki zawodowej, moimi pasjami
z lat młodzieńczych oraz wieku klarowania się kompetencji zawodowych. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki zabawy, psychologii rozwojowej i wychowawczej oraz literatury dla dzieci systematycznie podnosi efektywność moich działań edukacyjnych: dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych.
Przed rozpoczęciem pracy w ZSP nr 1 pracowałam m. inn. w Świetlicy Środowiskowej przy Par. Dobrego Pasterza w Lublinie
jako wychowawca, Niepublicznym Przedszkolu „Miasto Dzieci” w Warszawie a także w Niepublicznym Integracyjnym Żłobku i Przedszkolu
„Chatka Maluszka” w Radomiu w charakterze nauczyciela.
Dnia 3 marca 2014r. rozpoczęłam pracę na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w ZSP nr 1 w Radomiu, w zastępstwie nauczycielki będącej na zwolnieniu lekarskim.
Podczas tego okresu uzyskałam cenne doświadczenia, które wzmocniły posiadane już umiejętności. Ponadto praca nauczycielki sprawia
mi satysfakcję nie tylko zawodową ale również i osobistą, gdyż przebywanie i praca z dziećmi jest dla mnie swoistym powołaniem. Poznanie dzieci, ich potrzeb, marzeń, radości a także i smutków przybliżyło mnie do dziecięcego świata. Pozwoliło wniknąć w ten fascynujący świat małego dziecka. Przyczyniło się do lepszego poznania dziecięcej osobowości.
W trakcie odbywania stażu systematycznie realizowałam działania założone w planie mojego rozwoju zawodowego. Plan został zatwierdzony przez Dyrektora ZSP nr 1 dnia 29. 09. 2014r. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań, które są wymagane od nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego, zgromadziłam w trakcie ich realizacji.
A. ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
(§6 ust. 2 pkt. 1)
We wrześniu 2014 roku przeanalizowałam podstawowe akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, w szczególności zapoznałam się z treścią następujących dokumentów:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami); (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli).
Systematycznie pogłębiałam wiedzę poprzez:
* korzystanie ze stron internetowych Kuratorium Oświaty, MENiS,
* analizę publikacji z zakresu awansu zawodowego nauczyciela stażysty ukazujące się w prasie pedagogicznej.
Dodatkowo korzystałam ze wskazówek zamieszczonych przez portale edukacyjne, m.in. takie jak: edux.pl, szkolnictwo.pl, awans.net, publikacje edukacyjne, www.wsip.pl, www.scholaris.pl, ww.profesor.pl, ww.portaloswiatowy.pl., mazowia.pl . Dzięki temu poznałam procedurę awansu zawodowego nauczycieli, jak również zapoznałam się ze sposobem dokumentowania działań i porządkowania dokumentacji.
W dniu 01.09.2014r. zawarłam z moim opiekunem stażu kontrakt, w którym obie strony zobowiązały się
do wzajemnej współpracy. W ciągu całego okresu trwania stażu konsultowałam z opiekunem stażu wszelkie decyzje podejmowane odnośnie własnego rozwoju zawodowego oraz wszelkich działań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. Po konsultacjach z opiekunem stażu opracowałam na początku września 2014r. własny plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
W ramach realizacji tego zadania moim celem było poznanie organizacji Przedszkola Publicznego nr 22 w Radomiu, w którym odbywałam
9 miesięczny staż. We wrześniu i październiku 2014 roku przeanalizowałam Statut Przedszkola oraz obowiązujący w tej placówce Regulamin BHP
i p/poż., poznałam prawa i obowiązki nauczyciela, obowiązujące procedury.
Dokonałam analizy następujących dokumentów obowiązujących w Przedszkolu:
Uchwała Rady Ministra dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania przedszkoli samorządowych,
Zadania Przedszkola,
Kryterium Oceny pracy nauczyciela, przyznawania dodatku motywacyjnego, nagrody dyrektora,
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
Rocznego Planu Pracy Przedszkola,
Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora,
Planu WDN,
Programów obowiązujących w placówce,
Koncepcji Pracy Przedszkola,
Regulamin Rady Rodziców,
Regulamin Rady Pedagogicznej,
Regulamin wycieczek,
Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
Dzięki poznaniu tej dokumentacji lepiej zrozumiałam przepisy regulujące pracę i funkcjonowanie placówki. Poprzez udział w zebraniach
Rady Pedagogicznej uczestniczyłam w pracach organów ZSP, związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
W trakcie trwania stażu starałam się systematycznie i konsekwentnie realizować zaplanowane zadania. Sprzyjało to doskonaleniu moich umiejętności pedagogicznych oraz podniesieniu efektywności mojej pracy.
Na początku roku szkolnego zapoznałam się ze sposobami prowadzenia dokumentacji wewnątrz przedszkolnej a mianowicie dziennika zajęć-sposobem wpisywania tematów, zaznaczania nieobecności, godzin obecnych, zapisywania ważnych informacji dotyczących funkcjonowania grupy.
Od października 2014r. została wprowadzona w życie platforma iPrzedszkole. Dzięki przeszkoleniu przez Administratora mogłam również dowiedzieć się jak internetowo wypełniać elektroniczny dziennik głównie zaznaczać frekwencję wychowanków, wstawiać ogłoszenia dotyczące ważnych informacji odnoszących się do grupy jak i do całego przedszkola.
Dzięki zdobytym wiadomościom przez cały okres stażu, na bieżąco, prowadziłam wpisy w dzienniku zajęć oraz uzupełniałam
arkusze diagnostyczne. W porozumieniu z opiekunem stażu – nauczycielką współprowadzącą wraz ze mną grupę dzieci 4 – letnich opracowywałam comiesięczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Ponadto do każdych prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych przygotowywałam scenariusze, na podstawie których realizowałam podstawę programową.
Znamienną rolę w przedszkolu odgrywa również współpraca dyrektora z pracownikami. Dyrektor poprzez zwołanie Rady Pedagogicznej przekazuje wszystkim nauczycielom zadania, dyspozycje lub planuje kolejne działania. Codziennie Dyrektor był dostępny
w swoim gabinecie, czuwał nad harmonijnym przebiegiem każdego dnia pracy, udzielając niezbędnych wskazówek, pomagał rozwiązać bieżące sprawy. Czułam się pewniej, kiedy wiedziałam, że w razie napotkanych trudności mogę liczyć na pomoc dyrektora oraz opiekuna stażu.
Reasumując podczas trwania stażu starałam się systematycznie dokumentować swoją pracę w dokumentach zgodnie z obowiązującymi
w placówce przepisami i zasadami a także w oparciu o dzienny system jej funkcjonowania.
Rozpoczynając staż w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Radomiu (PP nr 22) zostałam wraz z nowo przyjętymi pracownikami przeszkolona w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, które odbyło się 29.08.2014r. Ponadto Poznałam instrukcje przeciw pożarowe
oraz następujące akty prawne:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach, (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 roku);
Dzięki temu uświadomiłam sobie istnienie potencjalnych źródeł zagrożeń bezpieczeństwa placówki w której pracuję. Ponadto ważnym punktem zwrotnym było zapoznanie się z planem ewakuacji budynku, uczestniczenie dnia 19. 09.2014 r. w tzw. „ewakuacji próbnej” całego obiektu.
Dzięki podjętym krokom wiem jak ograniczyć niepotrzebne czynności i bezpiecznie wyprowadzić dzieci z budynku w razie zagrożenia pożarowego. Potrafię również zachować właściwe-higieniczne warunki pracy a także odpowiednio reagować w sytuacji potencjalnego zagrożenia.

W ciągu roku szkolnego 2014/2015 miałam możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. W trakcie trwania roku szkolnego uczestniczyłam w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli takich jak:
1. Szkolenie z ochrony danych osobowych w przedszkolu i szkole.
2. Szkolenie z funkcjonowania portalu iPrzedszkole.
3. Warsztaty muzyczne pt. „Muzyka i śpiew jako inspiracja do aktywności twórczej. Cztery żywioły: Ziemia, Woda, Ogień, Powietrze”.
4. Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział również w następujących radach pedagogicznych:
1. Dnia 15.09.2014 r. Rada Pedagogiczna dotycząca Nadzoru Pedagogicznego oraz organizacji roku szkolnego 2014/2015.
2. Dnia 28.10.2014r. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa z zakresu Ochrony danych osobowych w przedszkolu i szkole.
3. Dnia 25.11.2014r. Rada Pedagogiczna Szkoleniowa z zakresu platformy iPrzedszkole.
4. Dnia 05.02. 2015r. Rada Plenarna dotycząca podsumowania I półrocza roku szkolnego 2014/2015.
5. Dnia 23.04.2015r. Rada Pedagogiczna dotycząca powołania wicedyrektora na rok szkolny 2015/2016.
6. Dnia 21.05.2015r. Rada Pedagogiczna dotycząca opiniowania Projektu Arkusza Organizacyjnego na rok szkolny 2015/2016.

Istotnym momentem podczas realizacji stażu było dokładne wdrożenie się w wymagania, które powinien spełnić nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego. Stąd też niezbędna była wiedza z zakresu konstruowania planu rozwoju zawodowego
i umiejętność zaplanowania swoich działań, przedsięwzięć w tym kierunku. Poprzez szereg konsultacji z opiekunem stażu mgr Urszulą Kapustą możliwe było właściwe i rzetelne wytyczenie planu rozwoju zawodowego zgodnego z wymogami prawa oświatowego. Konkretne zadania, formy
i terminy zostały skrupulatnie podporządkowane pod rozkład i harmonogram funkcjonowania w przedszkolu.
Krokiem, który sfinalizował opracowywanie planu i ustalenia z opiekunem stażu było złożenie go do dyrektora w celu zatwierdzenia.
Dnia 29. 09. 2014 roku został zatwierdzony i podpisany przez dyrektora ZSP nr 1.
Podczas trwania stażu starałam się systematycznie gromadzić i analizować dokumentację związaną z planem według wytycznych
i rozporządzeń MEN. Konsultacje z opiekunem stażu odbywały się w zależności od potrzeb. Scenariusze zajęć sporządzane przeze mnie były analizowane i poprawiane przez opiekuna, co skutkowało podniesieniem jakości efektów mojej pracy. Do napisania sprawozdania wykorzystałam wiedzę uzyskaną na szkoleniach, kursach a także portalach internetowych związanych ściśle z tematyką zdobywania awansu zawodowego.


B. UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PRZEDSZKOLA,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ
(§6 ust. 2 pkt 2)

Realizując to zadanie przez cały okres stażu pracowałam nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy, aby w jak najlepszy sposób wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Stąd też już na początku roku szkolnego 2014/2015 zapoznałam się z podstawą programową wychowania przedszkolnego, z programem wychowawczym I. Brody „Od przedszkolaka do pierwszaka”, B. Gawrońskiej, Emilii Raczek „Tropiciele. Czterolatek”oraz programów własnych „Maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki”, „Będę przedszkolakiem” opracowanych przez nauczycielki pracujące w PP nr 22 w Radomiu.
Dzięki zapoznaniu się z teorią mogłam opracowywać miesięczne plany pracy z uwzględnieniem w nich treści i efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej ustalonej w programie. Plany te były systematycznie zbierane a następnie zatwierdzane do realizacji
przez dyrektora placówki. Umiejętność pisania tych planów przyczyniły się do pogłębienia wiedzy z zakresu konstruowania scenariuszy.
W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia, które prowadził opiekun stażu a także inni nauczyciele. Sporządzałam notatki,które były podstawą
do omówienia obserwowanych zajęć oraz bazą do polepszania jakości mojej własnej pracy jako nauczyciela-wychowawcy. Zgodnie z założeniami prowadziłam także zajęcia w obecności Pani Dyrektor oraz mojego opiekuna stażu. Wszystkie zajęcia przeprowadzałam w oparciu
o samodzielnie przygotowane scenariusze z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych oraz przebiegiem zajęć oraz własnoręcznie wykonane środki dydaktyczne.
Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną
poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Po każdym działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy. Przed każdymi zajęciami opracowywałam scenariusz i starałam się w pełni go zrealizować. Dbałam o to, aby zajęcia prowadzone były w sposób poprawny pod względem merytorycznym i metodycznym. Obserwując i analizując zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu zwracałam pilną uwagę na dobór metod, środków dydaktycznych, organizacją oraz realizacją wyznaczonych celów. Powyższe spostrzeżenia pozwoliły mi na wykorzystanie ciekawych i ważnych zabiegów podczas trwania moich zajęć. Ponadto zawsze starałam się uwzględniać wiek, rodzaj zainteresowań, możliwości i potrzeby każdego dziecka. Zróżnicowane metody i formy pracy pozwoliły na indywidualizację mojej pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej. Myślę, że moja otwartość i zaangażowanie przyczyniły się do zdobycia zaufania dzieci
i owocnych efektów realizowanej tematyki.
Dbałam również o estetykę sali przedszkolnej oraz o wygląd przedszkolnego korytarza na parterze. Dekoracje przygotowywałam zgodnie
z tematyką realizowanych zadań, porami roku, świętami. Starałam się, aby dzieci przebywały w radosnym, kolorowym otoczeniu.
W okresie trwania stażu współorganizowałam także różne uroczystości przedszkolne a także wycieczki:
teatrzyk w wykonaniu dzieci z gr. IV, w której pracuję pt. „Dębie, dębie daj żołędzie”,
„Znajdź wśród drzew swojego przyjaciela”-rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego przez przedszkolne koło LOP,
wycieczka do Źródeł Królewskich (Nadleśnictwo Radom),
wycieczka do miejsc Pamięci Narodowej- Cmentarz na Firleju w celu kultywowania tradycji związanej z Dniem Wszystkich Świętych
„Światowy Dzień Pluszowego Misia”- zorganizowałam w gr. IV uroczystość z okazji urodzin pluszowej zabawki,
„Mikołajki”,
zajęcia otwarte dla rodziców pt. „Ubieramy Choinkę”,
Bal Karnawałowy,
Dzień Babci i Dziadka,
Konkurs plastyczny pt. „Ulubieni bohaterowie utworów H.Łochockiej”
teatrzyk na rozstrzygnięcie pt. „Jak wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek”,
wycieczka do Szkółki leśnej w Przejeździe (Kozienicki Park Krajobrazowy),
wycieczka do Biblioteki Publicznej przy ul. Kusocińskiego 13 w Radomiu,
Dzień Rodziny,
Dzień Sportu (Festyn Rodzinny)
Dzień Dziecka („Nauczyciele Dzieciom”),
Wspierałam następujące akcje:
„Sprzątanie Świata”- ogólnokrajowa akcja, działanie proekologiczne,
„Góra Grosza”- zbiórka pieniędzy na Rodzinne Domy Dziecka,
pomoc bezdomnym zwierzętom- zbieranie karmy, koców, misek dla bezdomnych zwierząt z Schroniska na Wincentowie w Radomiu,
„Zakręć się dla...”- zbieranie plastikowych nakrętek dla niepełnosprawnych dzieci na zakup wózków inwalidzkich
(Fundacja Kawalerów Maltańskich),
„Największa liczba dzieci jednocześnie myjących zęby”- ustanowienie rekordu Guinessa ,
Kiermasze przedświąteczne,
Pomoc dla Ukrainy- zbiórka środków opatrunkowych oraz żywności,
Każde podejmowane przeze mnie zadanie czy inna forma aktywności zawsze przyczyniały się do refleksji, oraz analizowania
i ewentualnego dokonywania korekty przeprowadzonych działań.
W roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia nauczycieli adekwatnych do potrzeb własnych
oraz potrzeb Zespołu Szkolno-Przedszkolego nr 1 w Radomiu:

NAZWA/TEMAT
FORMA
TERMIN
ILOŚĆ GODZIN
ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI
1. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
warsztaty
16.09.2014r.
3
Poszerzanie wiedzy z programu nauczania.
2. Awans zawodowy nauczyciela.
warsztaty
25,09,2014r.
4
Utrwalanie i poszerzanie wiedzy teoretycznej z zakresu awansu zawodowego nauczyciela.
3. Diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym.
warsztaty
30.09.2014r.
4
Poszerzanie wiedzy dotyczącej doboru i prowadzenia diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym.
4. Konflikty w szkole.
seminarium
15.10.2014r.
4
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów.
5. Jak rozwijać u dzieci uzdolnienia matematyczne.
warsztaty
16.10.2014r.
3
Poszerzanie wiedzy odnoszącej się do uzdolnień matematycznych i sposobów ich rozwijania.
6. Zabawy relaksacyjne kształtujące wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Akademia Rozwoju Przedszkolaka
warsztaty
29.10.2014r.
3
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności praktycznych
z zakresu doboru rodzaju zabaw relaksacyjnych wszechstronnie rozwijających.
7. Wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych i językowych dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Akademia Rozwoju Przedszkolaka.
konferencja
05.11.2014r.
5
Poszerzanie i utrwalanie wiedzy dotyczącej nauki czytania i pisania oraz gimnastyki paluszkowej jako wspieranie umiejętności.
8. Rozwój mowy i myślenia dziecka w wieku przedszkolnym-metody twórczego działania.
warsztaty
18.11.2014r.
3
Poszerzanie wiedzy z zakresu mowy i myślenia dzieci
w wieku przedszkolnym.
9.Przygotowujemy jasełka-scenariusze przedstawień dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
warsztaty
04.12.2014r.
4
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności pisania scenariuszy i przygotowywania przedstawień dla dzieci.
10. Świąteczne inspiracje plastyczne-
formy przestrzenne.
Akademia Rozwoju Przedszkolaka.
szkolenie
08.12.2014r.
4
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności praktycznych
w wykonywaniu przestrzennych prac plastycznych.
11. Muzykoterapia w relaksacji i komunikacji.
warsztaty metodyczne
09.12.2014r.
4
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności z zakresu wykorzystania muzykoterapii
w komunikowaniu się a także jako sposób relaksu.
12. Współpraca z rodzicami- inaczej, ciekawiej, skuteczniej.
seminarium
13.01.2015r.
3
Poszerzenie wiedzy dotyczącej współpracy z rodzicami.
13. Doświadczam, eksperymentuję, wiem.
Akademia Rozwoju Przedszkolaka.
szkolenie
26.01.2015r.
3
Poszerzenie wiedzy
i umiejętności odnoszącej się eksperymentowaniu
i doświadczaniu w pracy
z dziećmi.
14. Podróż przez świat wartości-tolerancja pokonywania barier starości.
warsztaty
17.02.2015r.
4
Utrwalanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej świata wartości.
15. Zwiedzaj, grając-graj, zwiedzając.
Akademia Rozwoju Przedszkolaka.

szkolenie
18.02.2015r.
3
Poszerzanie wiedzy odnoszącej się do konstruowania gier terenowych celem poznania terenu.
16. Wychowanie przez sztukę z Przygodą
z uśmiechem.
e-warsztaty metodyczne z dziećmi.
25.03.2015r.
2
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności praktycznych odnoszących się do zajęć zamieszczonych w nowym pakiecie „Przygoda
z uśmiecham” WSiP'u-jest
to jedno z zajęć związanych
z wychowaniem przez sztukę (manualnych, muzycznych).
17. Jak być twórczym i prowadzić zajęcia teatralne z dziećmi w przedszkolu?
warsztaty
09.04.2015r.
3
Poszerzanie wiedzy o metodach i sposobach prowadzenia zajęć teatralnych.
18. Rytmika jako sposób na ekspresyjne wyrażanie emocji i rozwój wrażliwości dziecka młodszego.

warsztaty metodyczne
14.04.2015r.
4
Zdobywanie, poszerzanie umiejętności praktycznych dotyczących wykorzystywania muzyki na zajęciach.
19. Projekt w przedszkolu sposobem
na efektywną współpracę nauczycieli,
rodziców i dzieci.
warsztaty
16.04.2015r.
2
Poszerzanie wiedzy odnoszącej się do metody projektu we własnej pracy.
20. Igrzyska matematyczne dla przedszkolaków.
konsultacje
24.04.2015r.
4
Utrwalanie wiedzy
i umiejętności odnoszących się do metod wykorzystywanych
w edukacji matematycznej
w przedszkolu.
20. Przyjazne przedszkole, bezpieczna szkoła.
konferencja
25.04.2015r.
5
Zdobywanie wiedzy dotyczącej doboru odpowiedniej metody
do własnych działań pedagogicznych.
21. W tej zabawie jest metoda! Mali Tropiciele poznają świat.
e-warsztaty z autorkami Tropicieli Beatą Gawrońską i Emilią Raczek
27.04.2015r.
2
Poszerzenie wiedzy dotyczącej metod pracy idealnie dopasowanych do rozwoju intelektualnego małego dziecka.
22. Stymulowanie procesów poznawczych dzieci.
e-konferencja
z
p. psycholog Martą Żysko-Pałuba
29.04.2015r.
2
Zdobywanie wiedzy dotyczącej tego jak stymulować procesy poznawcze u dzieci w wieku przedszkolnym
23. Język obcy w edukacji przedszkolnej-
e-warsztaty metodyczne. Praca z cyklem Angielski dla starszaków.
e-warsztaty metodyczne.
29.04.2015r.
2
Zdobywanie wiedzy dotyczącej nauki języka angielskiego
w wychowaniu przedszkolnym.
24. Zastosowanie tablicy interaktywnej podczas zajęć edukacyjnych.
warsztaty
11.05.2015r.
3
Poszerzanie wiedzy odnoszącej się do zastosowania tablic podczas zajęć dydaktycznych.
25. Chcę, mogę, powinienem- jak wykorzystać potencjał rodzicielski.
warsztaty
18.05.2015r.
4
Utrwalanie i poszerzanie wiedzy odnoszącej się do własnego potencjału rodzicielskiego w celu zastosowania go podczas pracy zawodowej z dziećmi.
26. Motywacja dziecka do nauki.
warsztaty metodyczne
22.05.2015r.
3
Utrwalenie i poszerzenie wiedzy odnoszącej się do umiejętności zmotywowania ucznia do nauki.

Uważam, że formy doskonalenia nauczycieli w których uczestniczyłam w czasie odbywania stażu były dla mnie bardzo cenne.
Wzbogacały również moją wiedzę pedagogiczno-psychologiczną, rozwinęły umiejętności oraz dostarczyły nowych pedagogicznych doświadczeń.
Wszystko to miało duży wpływ na rozwój moich kompetencji.
Podczas trwania całego okresu stażu nieodłącznym elementem mojej pracy był komputer oraz inne multimedialne środki przekazu. Technologia informacyjna pozwoliła mi na właściwe i sprawne przetwarzanie, przesyłanie i przechowywanie informacji, które służyły jako nośnik wiedzy merytorycznej. Ponadto poprzez doskonalenie multimedialnych technik pracy zdobyłam wiedzę na temat sposobów zabezpieczania
i prezentowania informacji niezbędnych do dalszej analizy i selekcjonowania.
W ramach wykorzystywania w swojej pracy technologii komputerowej i informatycznej, co drugi miesiąc pisałam plany w wersji drukowanej i elektronicznej. Ponadto redagowałam zaproszenia na różne uroczystości przedszkolne, systematycznie korzystałam z portalu iPrzedszkole
a także brałam udział w e-konferencjach i e-szkoleniach. Korzystanie ze stron edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych oraz portali internetowych pozwoliło na wzmocnienie umiejętności w kierunku pozyskiwania ważnych dokumentów. Dzięki różnym portalom edukacyjnym mogłam tworzyć interesujące i atrakcyjne karty pracy dla dzieci wychodząc naprzeciw ich zainteresowaniom.
Zamieściłam również na stronie www.edux.pl następujące dokumenty:
Plan Rozwoju Zawodowego,
scenariusze zajęć,
Sprawozdanie z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
C. ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW
ORAZ
UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM DZIECI.
(§6 ust. 2 pkt 3)

Do posiadania kompletnych i rzetelnych informacji o środowisku dzieci niezbędnym i koniecznym krokiem było nawiązanie kontaktu
z samym wychowankiem jak i jego opiekunami prawnymi-rodzicami. Poznanie grupy w której dane mi było pracować nastąpiło na początku roku szkolnego poprzez wspólne zabawy, przeprowadzane zajęcia, kontakty indywidualne, własne obserwacje zachowań dzieci w różnych sytuacjach społecznych. Zwieńczeniem znajomości środowiska, z którym pracowałam była pierwsza część diagnozy. Dzięki uzyskanym wynikom mogłam skupić się na indywidualizacji i doborze zajęć do poziomu rozwojowego każdego dziecka. Wzmacniałam mocne strony stawiając nowe wyzwania
i wymagania a także pomagałam tym, którzy nieco gorzej radzili sobie ze stawianymi zadaniami. Rozwijałam zainteresowania i zdolności dzieci
a także wspomagałam ich harmonijny rozwój poprzez dobór odpowiednich zabaw i ciekawych zajęć.
Chętnie służyłam także pomocą i radą rodzicom w każdej nurtującej ich sprawie. Informacje o funkcjonowaniu
ich dziecka w przedszkolu przekazywałam opiekunom przy okazji:
zebrań grupowych,
konsultacji indywidualnych,
uroczystości przedszkolnych,
pedagogizacji rodziców - spotkanie z psychologiem.
Rodzice jak i Dziadkowie mieli okazję zaobserwować umiejętności dzieci podczas uroczystości przedszkolnych zorganizowanych z okazji:
zajęć otwartych,
Dnia Babci i Dziadka,
Dnia Matki i Ojca,
Dnia Sportu,
W ramach eksponowania aktywności twórczej wychowanków zamieszczałam na tablicy w szatni prace plastyczne dzieci, dzięki czemu rodzice mogli zobaczyć efekty rozwoju umiejętności manualnych swoich pociech.
Wspólnie z nauczycielką Urszulą Kapustą przygotowywałam dzieci do konkursów i przeglądów:
1. Konkurs plastyczny „Barwy Jesieni” (Główny Zarząd LOP, Radom)
2. Konkurs plastyczno-techniczny „Leśne skarby-dary lasu” (LOP-PP nr 22, Radom)
3. Konkurs plastyczny „Kartka świąteczna, ozdoba bożonarodzeniowa” (MDK Borki, Radom)
4. Ogólnopolski Rodzinny Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” (Gminne Przedszkole w Pęclinie- otrzymanie WYRÓŻNIENIA dla jednego z dzieci z grupy)
5. Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Ozdoba bożonarodzeniowa” (Szkoła Podstawowa nr 11 „Modrzejów”- zajęcie II miejsca jednego
z dzieci z grupy)
6. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Dinozaur” (Zespół Szkół w Przybysławicach)
7. Konkurs plastyczny „Palma, pisanka, kartka wielkanocna” (MDK Borki, Radom)
8. Konkurs plastyczny „Ulubieni Bohaterowie utworów H.Łochockiej” (PP nr 22, Radom)
9. Konkurs plastyczny „Alternatywne źródła energii” (LOP, Radom)
10. Konkurs recytatorski (MDK Borki, Radom)
11. X Przegląd Ekologiczny (PP nr 2, Radom)
12. Konkurs plastyczny „Wiosenne przebudzenie” (MDK Borki, Radom)
13. Konkurs plastyczny „Maluchy i starszaki to bezpieczne przedszkolaki” (PP nr 22, Radom)
14. Konkurs plastyczny „Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak Ci to powie” (PP nr 8, Radom)
15. Konkurs plastyczny „Przyroda w czterech porach roku” (PP nr 25, Radom)

Nasza wzmożona praca i dzieci z naszej grupy IV przyczyniła się do uzyskania następujących SUKCESÓW:
1. Ogólnopolski Rodzinny Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” (Gminne Przedszkole w Pęclinie- otrzymanie WYRÓŻNIENIA dla jednego z dzieci z grupy)
2. Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Ozdoba bożonarodzeniowa” (Szkoła Podstawowa nr 11 „Modrzejów”- zajęcie II miejsca jednego
z dzieci z grupy)

D. UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH
I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ.
(§6 ust. 2 pkt 4)
Jednym z pierwszych kroków podjętych w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. Opiekunem została pani mgr Urszula Kapusta z którą zawarłam kontrakt. Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne
i możliwe do realizacji zadania stawiane nauczycielom ubiegającym się o stopień awansu na nauczyciela kontraktowego. Kontrakt zawierał również warunki, które powinny być przestrzegane przez każdą ze stron. Wszystkie zaplanowane w nim działania zostały zrealizowane.
W trakcie trwania stażu obserwowałam 9 zajęć, które zostały przeprowadzone przez mojego opiekuna stażu. Zarówno terminy jak i tematyka zajęć była omawiana przed ich rozpoczęciem. Zabieg ten pozwolił na wcześniejszą analizę celu obserwacji oraz wypisanie elementów, które mają zostać zaobserwowane. Po spotkaniach wraz z opiekunem odbywały się dodatkowe konsultacje, które dawały możliwość wyciągnięcia rzetelnych wniosków do dalszej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.
Zajęcia prowadzone przeze mnie poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów ogólnych i szczegółowych
oraz wykorzystywanymi środkami i przebiegiem. Przed każdym zajęciem omawiałam taksonomię celów, dobór metod, formy pracy oraz przebieg
i dobór zabaw. Przeprowadziłam również zajęcie, które było hospitowane przez Panią Dyrektor , po którym otrzymałam cenne wskazówki do dalszej pracy z dziećmi. Przeanalizowane przez Panią Dyrektor moich działań dydaktyczno-pedagogicznych przyczyniło się do rozwoju umiejętności w kierunku wypracowywania ciekawych metod pracy, spójności tematyki a także harmonijnego toku ich przebiegu. Obserwacja i analiza zajęć pozwoliła mi urozmaicić i poprawić ich jakość. Na poszczególnych zajęciach mogłam wykazać się umiejętnościami metodycznymi, organizacyjnymi oraz komunikacyjnymi. Przyjazna atmosfera oraz zakres tematyczny sprzyjał realizacji celów zajęć a także pobudzaniu motywacji
do uczestniczenia w kolejnych.

Podsumowanie
Dziewięciomiesięczny staż, który odbyłam w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Radomiu (PP nr 22) pozwolił mi w praktyce wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę. Poznanie potrzeb, radości a także trudności i problemów moich wychowanków przybliżyło mnie
do dziecięcego świata jako wychowawcę i nauczyciela. Według mnie właśnie dzieci potrafią wystawić najszczersze referencje osobom z nimi przebywającym a słowa jakie do mnie kierowały od samego początku pozostaną w moim sercu na zawsze. Żadne studia, bardzo dobrze zdane egzaminy nie dadzą człowiekowi tyle radości ile mnie dały gesty życzliwości, uznania i sympatii tych małych istot. Dzięki temu doświadczeniu utwierdzam się w fakcie,że powołanie jakie w sobie posiadam mogę i powinnam realizować.
Zdobyta praktyka w pracy z dziećmi pozwoliła mi na analizę i ocenę swoich mocnych i słabych stron oraz umiejętności. Stąd też, odnosząc się do założonych działań w planie rozwoju uważam, że wszystkie przedsięwzięcia zostały do końca zrealizowane. Cały okres stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, ciągłego dokształcania się, zdobywania informacji niezbędnych do wykonywania swojej pracy rzetelnie i właściwie
oraz dogłębnego poznania dzieci, bo to właśnie one i ich dobro jest najważniejsze. Dzięki wykonywaniu swojej pracy poszerzyłam nie tylko własne umiejętności i widzę ale również wzbogaciłam warsztat pracy o nowe cenne doświadczenia. Uważam, że podejmowane przeze mnie działania pozwoliły mi na wypracowanie ufności i uśmiechów moich wychowanków, zaufania rodziców, co pozwoli mi wierzyć, że są one akceptowane, potrzebne i przynoszą pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę, nauczanie i wychowanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu poprzez poznanie i wprowadzanie innowacyjnych metod i form. Uważam, że posiadana przeze mnie komunikatywność, kreatywność działania, energia, zapał i chęci owocować będą w dalszym realizowaniu własnej pedagogicznej pasji i osobowości.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelakie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. W dalszym ciągu zamierzam samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne ponieważ świat techniki rozwija się z zawrotną szybkością. Stąd też nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby nie być na bieżąco, dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową
i informacyjną.
Jako młody nauczyciel mam przed sobą jeszcze wiele zadań do realizacji i liczne umiejętności do przyswojenia. Myślę, że dalsza praca
w zawodzie nauczyciela pozwoli mi dojść do tego i osiągnąć zamierzone cele. Nie zawsze wszystko toczyło się tak, jakbym tego chciała,
ale właśnie te drobne napotkane trudności uświadomiły mi, że nikt odgórnie nie jest idealny i musi ustawicznie dokształcać się, aby niwelować błędy
i nie popełniać ich po raz kolejny. W dalszym ciągu muszę walczyć i przezwyciężać tremę podczas hospitacji choć nastąpiła już znaczna poprawa, systematycznie wzbogacać warsztat pracy i opracowywać ciekawe pomoce dydaktyczne a także wprowadzać posiadane umiejętności zdobyte jeszcze podczas studiów (np. elementy języka migowego, glottodydaktyki czy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona). Jestem świadoma tego,
że jako nauczyciel innych, sama też muszę się nieustannie uczyć, doskonalić i rozwijać jako człowiek, pedagog i wychowawca.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.