X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28295
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego

Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem realizacji założonych przeze mnie celów i zadań w Planie Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty na Nauczyciela Kontraktowego.
Pracę w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Żarach rozpoczęłam 01.09.2014 roku- rozpoczynając tym samym staż nauczycielski.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu
o Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. 2013 poz. 393.
W czasie trwania stażu realizowałam założone w Planie Rozwoju Zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego.
Poniżej przedstawiam moją działalność zawodową w okresie realizacji stażu, zgodnie z podziałem przyjętym w planie rozwoju zawodowego.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym odbywałam staż (§ 6 ust. 2 pkt 1)
Rozpoczęcie stażu do awansu na nauczyciela kontraktowego wiązało się z poznaniem prawa oświatowego.
W związku z powyższym zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego.
Dokonałam również analizy najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych MENiS, a mianowicie zapoznałam się z:
-Kartą Nauczyciela z 26.01.1982 roku,
-Ustawą o systemie oświaty z 07.09.1991 roku,
-Rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli.
Zapoznałam się także z wymaganiami dotyczącymi uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Podczas lektury rejestrowałam przeanalizowane przepisy.
Przeczytałam dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych informacji zredagowałam plan rozwoju zawodowego
i przedłożyłam go do zatwierdzenia dyrektor przedszkola.
W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu nawiązałam współpracę
z opiekunem stażu ..................... Wspólnie opracowałyśmy zasady współpracy, które zostały ujęte w pisemnym kontrakcie oraz ustaliłyśmy harmonogram spotkań (01.09.2014).
Prowadziłyśmy rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Na bieżąco ustalałyśmy daty przeprowadzania przeze mnie zajęć dydaktycznych w obecności dyrektor przedszkola ...................... oraz zasady przygotowania konspektów
i omawiania zajęć.
Kolejnym zadaniem było poznanie organizacji, zadań
i zasad funkcjonowania przedszkola.
W związku z tym zapoznałam się z aktami prawnymi regulującymi działania placówki:
-ze Statutem Przedszkola,
-z planem pracy rocznej przedszkola,
-z koncepcją pracy przedszkola,
-z planem nadzoru,
-z regulaminem wycieczek,
-z regulaminem wynagrodzenia,
-z programami własnymi dopuszczonymi do użytku (Program Koła Matematycznego ,,Przedszkolny kangurek”, Program z dzieckiem uzdolnionym plastycznie ,,Kolorowy świat przedszkolaka”, Program Koła Teatralnego ,,Super dwójeczka”, Program Edukacja regionalna
w przedszkolu, Program Koła PCK ,,Super wiewiórka”),
-z protokołami Rady Pedagogicznej,
-z dziennikiem zajęć i rozkładem zajęć.
Część z przeanalizowanych przepisów ujęłam w notatkach własnych.
Dzięki tej lekturze dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie przedszkola
i zapoznałam się z moimi obowiązkami i prawami.
Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji przedszkolnej:
-z rocznym planem pracy dydaktyczno- wychowawczej,
-z opracowywaniem planów miesięcznych,
-z wpisami do dziennika zajęć,
-z opracowywaniem konspektów zajęć,
-prowadzeniem zeszytu obserwacji pedagogicznej.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy w placówce- uczestniczyłam w szkoleniu BHP 23.10.2014 roku.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola (§ 6 ust. 2 pkt 2)
W ramach tego zadania zapoznałam się z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Przygotowywałam pomoce dydaktyczne, tworzyłam gazetki tematyczne i dekorowałam salę zajęć. Na bieżąco uzupełniałam tablicę w szatni wytworami działalności plastycznej dzieci, ponadto przygotowywałam tablicę informacji dla rodziców.
Uczestniczyłam w zajęciach zarówno opiekuna stażu (grupa 6- latków) oraz innych nauczycieli (grupa 3,4- latków i 5- latków).
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektor przedszkola, opiekuna stażu i innych nauczycieli. Poszukiwałam ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli.
Ponadto kierując się osobistymi zainteresowaniami, celami i potrzebami placówki, jak również potrzebami dzieci uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia:
-udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
-praca w zespole edukacyjnym- przygotowanie Sprawozdania
z udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej przez specjalistów i nauczycielki w roku szkolnym 2014/2015.
zewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia:
-warsztaty muzyczno- plastyczne ,,Muzylek Moni” 26.10.2014,
-kurs fotograficzny 09,10,12.12. 2014,
-kurs doskonalący ,,Indywidualizacja pracy z dziećmi
o różnym potencjale i potrzebach edukacyjnych podczas zajęć w grupie przedszkolnej '' 24.01.2015,
-kurs doskonalący ,,Pomoc dzieciom z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu'' 29,30.01.2015,
-warsztaty muzyczno- plastyczno- teatralne ,,Muzylek Moni” 21.03.2015,
-kurs ,,Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej” 25.03.2015,
-kurs doskonalący ,,Aktywizujące metody i formy pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym” 23.05.2015.
Myślę, że zewnątrz i wewnątrz przedszkolne formy doskonalenia nauczyciela są cenne pod względem treści merytorycznych oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.
Udział w szkoleniach i kursach pomógł mi poszerzyć wiedzę, wzbogacił mój warsztat pracy
i sprawił, że prowadzone przeze mnie zajęcia stały się ciekawsze i atrakcyjniejsze dla dzieci. Doskonalenie zawodowe podnosiło jakość mojej pracy i tym samym pracy przedszkola, w którym pracuję.
Na bieżąco korzystałam z literatury i czasopism o tematyce psychologiczno – pedagogicznej.
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w Internecie (www.publikacje.edux.pl) Sprawozdania z mojego planu rozwoju zawodowego.
Wykorzystywałam Internet do pogłębiania swojej wiedzy- na bieżąco śledziłam strony internetowe przydatne w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego: www.edu.pl, www.literka.pl www.bliżejprzedszkola.pl, www.wychowanieprzedszkolne.pl, www.literka.pl, www.awans.pl
Z kolei komputer wykorzystywałam do przygotowania konspektów zajęć, planów miesięcznych, pomocy dydaktycznych, podziękowań.
W swoich działaniach edukacyjnych i wychowawczych wspierałam rozwój indywidualny dziecka wykorzystując jego wrodzony potencjał i możliwości rozwojowe. Dostosowywałam poziom zadań do możliwości dziecka oraz stosowałam aktywizujące metody pracy w codziennych zajęciach i różnych formach zabawowych (elementy Pedagogiki zabawy i Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metodę Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, Ruch rozwijający Weroniki Sherborne, stawianie pytań problemowych, gry dydaktyczne, zabawy konstrukcyjno- manipulacyjne, badawcze- obserwacje przyrodnicze).
Rozwijałam również umiejętności dzieci wypowiadania się poprzez:
-muzykę stosując metodę aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, ekspresję (gimnastykę) twórczą Rudolfa Labana, improwizację na instrumentach muzycznych, wspólne śpiewanie piosenek, wyklaskiwanie rytmów, swobodne improwizacje ruchowe do muzyki, zabawy
muzyczno- ruchowe,
-małe formy teatralne: inicjowałam zabawy z elementem pantomimy i dramy,
-sztuki plastyczne: zachęcałam dzieci wykonywania prac
z wykorzystaniem różnych form plastycznych oraz do udziału w konkursach plastycznych.
Jako opiekun przybliżałam dzieciom zagadnienia związane
z ekologią i otaczającym je światem przyrody. Poprzez zabawę, praktyczne doświadczenia i działania dzieci zdobywały cenną wiedzę dotyczącą miejsca i roli człowieka
w naturalnym środowisku.
Tworzyłam ponadto warunki sprzyjające podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci poprzez realizację przyjętych w przedszkolu programów:
-Akademia Aquafresh z zakresu profilaktyki stomatologicznej, podczas zajęć edukacyjnych dzieci zdobywały sprawności, udział z grupą 3-4 latków w biciu rekordu Guinessa w myciu zębów 30.09.2014,
-Kubusiowi Przyjaciele Natury realizacja tematyk:
segregowanie śmieci ( przeprowadzenie zajęć dydaktycznych 09.04.2015; wycieczka do Zakładu Zagospodarowania Odpadów
w Marszowie 14.04.2015),
zorganizowanie w kąciku ekologicznym wystawy pt. ,,Nawet dzieci segregują śmieci” 07.04.2015,
czysta woda (udział w konkursie plastycznym pt. ,,Nowa moda- czysta woda” 27.04.2015),
dokarmianie ptaków w ogrodzie przedszkolnym zimą,
zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska,
udział w akcji ,,Sprzątanie świata” 19.09.2014.
-Akademia Zdrowego Przedszkolaka
zorganizowanie na korytarzu przedszkolnym kącika poświęconemu działaniom ekologicznym: praca plastyczno- techniczna pt. ,,Drugie życie papieru”( 28.01.2015),
realizacja tematyki ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”,
uczestnictwo w akcji ,,Bezpieczny kibic”,
przeprowadzenie zajęć dydaktycznych ,,Woda- nasz skarb” 15.04.2015,
wykonanie plakatu ekologicznego pt. ,,Czysta rzeka” 21.04 2015,
realizacja tematyki o zdrowym żywieniu (Dzień nowalijek 16.04.2015; gazetka w kąciku ekologicznym pt. ,,Wybieram smaczne i zdrowe warzywa i owoce” 12.05.2015; spotkanie
z panią dietetyk 18.05.2015),
zorganizowanie w kąciku ekologicznym wystawy pt. ,,Nasza Ziemia” zaproszenie innych grup do wykonania plakatów
o tematyce ekologicznej 22.04.2015,
przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców z okazji Dnia Ziemi, sadzenie iglaków
w ogrodzie przedszkolnym 23.04.2015.
-Akademia Przedszkolaka- poznajemy zawody:
kucharki (zwiedzanie zaplecza kuchennego w przedszkolu 24.10.2014),
lekarza (przeprowadzenie zajęć dydaktycznych 02.10.2014),
pocztowca (zorganizowanie wycieczki na pocztę 11.12.2014),
piekarza (zorganizowanie wycieczki do piekarni 03.02.2015),
florystki (zorganizowanie wycieczki do galerii florystycznej 18.03.2015),
ogrodnika ( przeprowadzenie zajęć dydaktycznych 19.03.2015),
pielęgniarki ( zaproszenie pielęgniarki do przedszkola- pierwsza pomoc przedmedyczna 20.04.2015),
strażaka (udział w wycieczce do Straży Pożarnej w Żarach 12.05.2015),
-Czyste powietrze wokół nas
przeprowadzenie zajęć dydaktycznych ,,Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy” 17.03.2015,
spotkanie z rodzicami- pogadanka na temat szkodliwego wpływu dymu tytoniowego na zdrowie dziecka; wspólne wykonanie plakatu przez rodziców i dzieci o szkodliwości palenia 12.03.2015,
zorganizowanie w kąciku ekologicznym wystawy pt. ,,Nie pal przy mnie” 13.03.2015.

3. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci (§ 6 ust. 2 pkt 3)
W prowadzonych działaniach edukacyjnych starałam się uwzględnić rozwój psychofizyczny dziecka, jego potrzeby, potencjał rozwojowy i zainteresowania- obserwowałam zachowania wychowanków w różnych sytuacjach.
Poznałam środowisko rodzinne dzieci poprzez stały kontakt
z rodzicami, rozmowy z nimi. Nawiązywałam dobre kontakty
z dziećmi oraz współpracę z rodzicami. Starałam się poznać sytuację rodzinną i wychowawczą dzieci również podczas rozmów w zespole wychowawczym.
Przez cały okres stażu rodzice mieli możliwość rozmowy indywidualnej ze mną (spotkania indywidualne z rodzicami).
W sytuacjach problemowych dotyczących dzieci, chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom. Zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać
z nimi indywidualnie. Wspólnie z opiekunem stażu organizowałyśmy zebrania dla rodziców.
Włączałam rodziców we wspieranie swoich dzieci umieszczając artykuły pt. ,,Kształtowanie odporności emocjonalnej” , ,,Jak dbać o wzrok dziecka”, ,,Dlaczego warto czytać dzieciom książki”na tablicy informacji dla rodziców.
W trakcie trwania stażu zorganizowałam i przeprowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców: Dzień nowalijek, Dzień Ziemi. Przygotowałam także scenariusz zajęć i przeprowadziłam spotkanie integracyjne z rodzicami (12.03.2015).
Podejmowałam działania mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych
i międzypokoleniowych: dzieci wysłały kartki z życzeniami świątecznymi do bliskich, przygotowałam i prowadziłam imprezy: Dzień babci i dziadka (21.01.2015) oraz Dzień Mamy i Taty (25.05.2015).
Starałam się włączać rodziców do życia grupy
i przedszkola. Rodzice niejednokrotnie pomagali przy organizowaniu imprez. Brali również udział w akcji charytatywnej WOŚP, aukcjach świątecznych na rzecz przedszkola, festynie rodzinnym, w wystąpieniach artystycznych dzieci. Ponadto czytali bajki w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, doposażali grupę w artykuły papiernicze, zorganizowali paczki mikołajkowe.
Za wniesioną pomoc do grupy składałam rodzicom podziękowanie.
W trakcie trwania stażu brałam udział w czynnościach podjętych na rzecz przedszkola,
a mianowicie:
-prowadziłam na korytarzu przedszkolnym kącik poświęcony działaniom ekologicznym,
-przygotowywałam dzieci do występów na uroczystościach okolicznościowych ( Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2014, Dzień Niepodległości 09.11.2014, Dzień Babci i Dziadka 21.01.2015, Święta Wielkanocne, Dzień nowalijek 16.04.2015, Dzień mamy i taty 25.05.2015),
-przygotowywałam dzieci do konkursów plastycznych:
,,Zwierzęta z zagrody” ogólnopolski- dwie dziewczynki
z grupy zajęły 1 i 2 miejsce 15.10.2014
,,Żary- moje miasto” 11.02.2015
,,Nowa moda- czysta woda” 27.04.2015
,,Portret mojej mamy” 22.05.2015
,,Żarski bazyliszek '' 26.05.2015
,,Plaster miodu- imieninowy podwieczorek Misia Uszatka” 28.05.2015
-nawiązałam współpracę ze szkołą podstawową nr 8 w Żarach- wspólnie z dziećmi odwiedziliśmy szkołę 17.04.2015,
-wykonałam ozdoby świąteczne na aukcję bożonarodzeniową
w przedszkolu, wzięłam udział w aukcji 16.12.2014 oraz na aukcję wielkanocną, w której także uczestniczyłam 31.03.2015,
-zorganizowałam wspólnie z opiekunem stażu Wigilię w grupie 6- latków 19.12.2014,
-przygotowałam dzieci, pomagałam w przygotowaniu dekoracji oraz wzięłam udział w dniu Powitania wiosny 20.03.2015,
-pomagałam w przygotowaniu inscenizacji wiersza pt. ,,Szybko”- Teatr Jednego Wiersza 10.10.2014
-uczestniczyłam w uroczystościach i imprezach:
,,Wiersze J. Brzechwy” 09.01.2015
akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11.01.2015
uroczystość rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pt. ,,Każdy przedszkolak sprząta po swoim psie'' 12.01.2015
w balu karnawałowym 26.01.2015
-założyłam Kącik przyrody, w których dzieci prowadziły obserwacje przyrodnicze
oraz Kącik książki w sali przedszkolnej; dzieci wymieniały książki i bajki z innymi grupami,
-uczestniczyłam w wycieczkach:
do zakładu ,,Kronopol” w Żarach 08.10.2014,
do Zakładu Zagospodarowania Odpadami w Marszowie14.05.2015,
do Straży Pożarnej w Żarach 18.05.2015,
do ogrodu botanicznego w Zielonej Górze 21.05.2015
Ponadto uczestniczyłam w koncertach Szkoły Muzycznej
w Żarach; w spotkaniu w bibliotece (18.05.2015).
W ramach promocji przedszkola i współpracy:
-przygotowywałam dzieci do ogólnopolskich konkursów plastycznych,
-wzięłam aktywny udział w imprezie sportowej ,,Otwarcie okrąglaka” w Żarach, przygotowałam okrzyki kibica oraz przygotowałam dzieci do udziału w konkurencjach sportowych 11.10.2014,
-przygotowałam dzieci do udziału w konkurencjach sportowych oraz wzięłam aktywny udział w ,,Spartakiadzie” 02.04.2015,
-pomagałam w zorganizowaniu i przeprowadziłam zabawy sportowe w Dniu otwartym dla rodziców 09.05.2015,
-przeprowadziłam w naszym przedszkolu spotkanie
z pierwszoklasistami ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Żarach (wspólne zabawy ruchowe i integracyjne) i przesłałam do publikacji w prasie zdjęcie ze spotkania 27.05.2015,
-ogłosiłam konkurs plastyczny pt. ,,Moje zwierzę – mój przyjaciel” 27.05.2015,
- brałam udział w festynie rodzinnym zorganizowanym
w naszym przedszkolu 30.05.2015.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych zajęć i obserwowania zajęć (§ 6 ust.2 pkt 4).
Podczas odbywanego stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
Szczególną uwagę zwracałam na sposób prowadzenia zajęć, na stosowane metody pracy z dziećmi, na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych
i uczniów zdolniejszych.
Prowadziłam zajęcia w obecności dyrektor przedszkola.
Każde prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza, w którym określałam cele ogólne i operacyjne, zastosowane metody, formy oraz środki dydaktyczne, a także opisywałam przebieg zajęć. Przed zajęciami omawiałam z opiekunem stażu scenariusze zajęć. Po przeprowadzonych zajęciach dydaktycznych, podczas rozmów
z dyrektor przedszkola, dokonywałam na bieżąco samooceny efektywności własnej pracy. Wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w mojej pracy, co wpłynęło na poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.

Autorefleksja

Okres trwania stażu był dla mnie czasem intensywnej pracy, ukierunkowanej na realizację planu rozwoju zawodowego. To okres zmierzenia się z nowymi obowiązkami, które starałam się jak najlepiej wypełniać. Dziewięciomiesięczny staż pokazał mi, jak ważne w pracy nauczyciela jest ciągłe doskonalenie się, zgłębianie wiedzy pedagogicznej, sięganie do nowych metod pracy z dzieckiem.
Poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Ponadto swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia, przede wszystkim poznałam specyfikę prowadzenia zajęć z dziećmi. Starałam się nawiązać jak najlepszy kontakt z dziećmi, zachęcałam je do mówienia, opowiadania znajdując na to czas. Istotne dla mnie jest to, aby treść pracy z dziećmi była interesująco przekazana, przemawiała do ich wyobraźni i uczuć, pobudzała ciekawość
i chęć działania. Efekty te uzyskiwałam stosując aktywizujące metody pracy i wykorzystując wrodzony potencjał dzieci. Jeśli chodzi o proces kształcenia językowego, to starałam się oddziaływać na myślenie dzieci poprzez emocjonalne pobudzenie, wyobraźnię przekazując im liczne utwory literackie. Dążyłam do tego, by pobyt w przedszkolu był dla dzieci wydarzeniem interesującym.
Spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony grona pedagogicznego. Pozytywnie układała mi się współpraca z rodzicami moich wychowanków. Z życzliwością
i zainteresowaniem podchodziłam do rozmów z rodzicami.
Działania własne z okresu stażu dokumentowałam
w postaci: zaświadczeń, planów pracy, programów, scenariuszy zajęć dydaktycznych i imprez, zdjęć i zapisów w dokumentacji przedszkolnej.
Przebieg stażu utrwalił we mnie potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeniu stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić swój warsztat pracy i podnosić kwalifikacje.
Wprowadzając w życie założenia planu rozwoju zawodowego, miałam na uwadze specyfikę placówki i potrzeby wychowanków. Jestem przekonana, że wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami w edukacji dzieci i przyczynią się do podniesienia jakości pracy przedszkola.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.