X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28258
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

§ 7ust. 2 pkt 1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania i formy realizacji:

1)Wstępna ocena własnych umiejętności, poziomu dydaktycznego i intelektualnego
• Monitorowałam własne osiągnięcia i rozwój zawodowy,
• Skompletowałam i przeanalizowałam wszystkie dokumenty, oceniające moją dotychczasową pracę,
• Uświadomiłam sobie moje mocne i słabe strony, jako nauczyciela i wychowawcy i podjęłam kroki aby udoskonalać przede wszystkim to, co wymaga poprawy.
2) Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Zapoznałam się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego.
• Zawarłam kontrakt z opiekunem stażu – mgr Ewą Młyńczyk, określiłyśmy zasady współpracy oraz harmonogram spotkań: hospitacji, obserwacji i omówienia przeprowadzonych zajęć,
• Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna oraz obserwowała zajęcia, prowadzone przez niego,
• Utrzymywałam stałą współpracę z opiekunem stażu: analizowałyśmy dokonane przeze mnie działania wyciągałyśmy wnioski do dalszej pracy.
• Omówiłyśmy projekt sprawozdania ze stażu,

3) Prowadzenie i tworzenie dokumentacji szkolnej
• Na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne a także dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
• Wypełniałam arkusze ocen oraz świadectwa szkolne,
• Analizowałam wyniki egzaminów próbnych i właściwych, sporządzałam raporty.
• Opracowałam kryteria oceniania, plan pracy wychowawczej, system ocenienia zachowania,

4) Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Opracowałam scenariusze zajęć lekcyjnych, kartkówki, sprawdziany,
• Przygotowywałam testy na zaliczenie semestru oraz roku w oparciu o podstawę programową.
• Opracowałam przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum,
• Zapoznałam się ze zmianami w dokumentach dotyczących pracy szkoły oraz nauczania języka niemieckiego. Gromadziłam pomoce i materiały dydaktyczne z różnych wydawnictw, przygotowywałam je również samodzielnie,
• Opracowałam i wprowadziłam w swojej klasie Punktowy System Oceniania Zachowania, który do dziś jest praktykowany także przez innych nauczycieli-wychowawców.

5)Pogłębianie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego doskonalenia zawodowego.
- Uczestniczyłam w konferencjach metodycznych z języka niemieckiego:
- „Skuteczne narzędzia do diagnozy umiejętności ucznia”
- „Sztuka motywacji”
- „Immer gut vorbereitet” przygotowanie do sprawdzianu 6-klasisty oraz egzaminu gimnazjalnego w oparciu o materiały wydawnictwa LektorKlett,
- „Unterricht mit Spaβ und Freude”
- „Do sprawdzianu! Gotowi! Start!”
- Brałam udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej:
- Szkolenie z pierwszej pomocy z elementami ratownictwa medycznego.
- „Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa uczniów”
- „Dokumentowanie procesu dydaktyczno-
wychowawczego w szkole”
- „Interpretacja opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.’
- „ Procedury przeprowadzenia egzaminu
gimnazjalnego”
- „Nowa formuła sprawdzianu w szkole podstawowej od 2015 roku”,
- Brałam udział w warsztatach oraz innych formach doskonalenia zawodowego organizowanego między przez WOM, Goethe Institut, Wydawnictwa.

- „Hans Hase und Monika in der Grundschule”
- „ Podstawa programowa a podręcznik do nauki języka obcego”
- „Nauczyciel kontraktowy w drodze do awansu”
- „Kamishibai na lekcjach języka niemieckiego w przedszkolu i w szkole podstawowej”
- „Jak dostosować wymagania edukacyjne uczniów z dysfunkcjami”
• Brałam udział w szkoleniu dotyczącym pisania wniosków do Stowarzyszenia „Pro Europa Viadrina"

6) Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkol-nych działań samodzielnie bądź przy współpracy z innymi nauczycielami
• Opiekuję się powierzoną mi salą lekcyjną nr 17, przygotowuję aktualne gazetki ścienne oraz tematyczne,
• Zorganizowałam konkurs na plakat pt: „Was ist typisch deutsch?” „Was ist typisch polnisch?
• Zaprosiłam do szkoły Deutsch Wagen Tour, dzięki której to wizycie uczniowie przeżyli dwie lekcje języka niemieckiego na wesoło i utwierdzili się w przekonaniu, że język niemiecki rzeczywiście jest przyjemny, może być łatwy i zabawny,
• Organizowałam konkursy z języka niemieckiego na etapie szkolnym
• Jako szkoła wzięliśmy udział w konkursie „Kamishibai”, organizowanym przez Instytut Goethego w Warszawie: uczniowie malowali plakaty do baśni braci Grimm, wszyscy otrzymali nagrody pocieszenia,
• Przeprowadzałam próbne testy gimnazjalne we wrześniu w klasach trzecich gimnazjum, aby ułatwić uczniom podjęcie decyzji co do wyboru języka obcego na egzaminie gimnazjalnym,
• Przeprowadziłam próbny test z języka niemieckiego w klasie VI SP w celu pomocy uczniom w podjęciu decyzji co do wyboru języka obcego na sprawdzianie szóstoklasisty,
• Organizowałam i koordynowałam spotkania uczniów szkoły podstawowej w ramach wymiany międzyszkolnej oraz przygotowywałam uczniów do wyjazdów do szkoły partnerskiej w Schöneiche,
• Wraz z Panią Dyrektor Renatą Kaczmarek napisałyśmy wniosek do Stowarzyszenia „Pro Europa Viadrina” o dofinansowanie wizyty uczniów ze szkoły partnerskiej w Schöneiche,
• Zorganizowałam i przeprowadziłam konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego

7) Organizowanie i przygotowywanie imprez szkolnych i klasowych
• Opracowałam scenariusz apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
• Przygotowałam uczniów do występu z okazji pasowania na ucznia klasy 1 Szkoły Podstawowej w Lubniewicach,
• Zaprosiłam do szkoły Deutsch Wagen Tour i przygotowałam uczniów do tej wizyty (występy, plakaty, stroje czarno-czerwono-żółte)
• Pomogłam w uświetnieniu apelu z okazji 70 Rocznicy Zakończenia II wojny Światowej, poprzez wypiek i lukrowanie ciastek w kolorach naszych barw narodowych,

8)Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne z art. 42 Karty Nauczyciela cały okres stażu

§ 7ust.2pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1) Poznanie środowiska uczniów i rodziców
• Obserwowałam uczniów oraz analizowałam ich możliwości, zdolności, zainteresowania,
• Prowadziłam rozmowy z uczniami.
• Brałam udział w zebraniach rodziców, Dniach Otwartych, organizowałam indywidualne spotkania z rodzicami uczniów, mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
• Współpracowałam z pedagogiem szkolnym
oraz pielęgniarką.
• Pisałam opinie o uczniach do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulęcinie.
• Pomagałam w wypełnianiu podań o stypendia
„zakładów pracy rodziców”
2)Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska
• Wspólnie z uczniami tworzyłam i opracowywałam tematykę godzin wychowawczych,
• Współpracowałam z pielęgniarką szkolną oraz pedagogiem,
• Współpracowałam z Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulęcinie, pisałam opinie o uczniach.

3) Praca z uczniami z trudnościami oraz opieka nad uczniem zdolnym • Prowadziłam zajęcia dodatkowe dla uczniów klas III przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego.
• Opracowałam odpowiednie formy i metody pracy z uczniami dyslektycznymi: zajęcia wyrównawcze, dostosowanie się do zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
• Indywidualizowałam pracę uczniów.
• Organizowałam konkursy z języka niemieckiego na etapie szkolnym, oraz przygotowywałam uczniów do etapu rejonowego i wojewódzkiego. Uczniowie odnoszący sukcesy:
• Franciszek Sornat – etap rejonowy
• Franciszek Sornat i Stella Laserich – etap rejonowy
• Stella Laserich – finalistka konkursu na etapie wojewódzkim, IV miejsce w II Otwartym Dyktandzie z Języka Niemieckiego, organizowanym przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
• Prowadziłam zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze dla uczniów z trudnościami,
• Spotykałam się z uczniami zdolnymi w celu omówienia zagadnień do samodzielnego opracowania, powierzenia zadań domowych dodatkowych, pracy z repetytorium gimnazjalnym

§ 7ust.2pkt3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1) Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
• Opracowywałam scenariusze zajęć, sprawdziany, testy, kryteria oceniania i materiały dydaktyczne przy użyciu edytorów tekstów i obrazów.
• Posługiwałam się edytorem tekstów przy tworzenie dokumentów szkolnych (wniosków, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania).
• Korzystałam z programu do tworzenia prezentacji Power Point.
• Prowadziłam korespondencję z uczniami za pomocą poczty elektronicznej.
• Korzystałam ze stron internetowych z publikacjami dydaktycznymi, metodycznymi i pedagogicznymi.
• Uzyskiwałam wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego ze stron internetowych.
• Wypełniałam komputerowo świadectwa szkolne.
• Korzystałam z komputerowych programów edukacyjnych ( www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl www.interklasa.pl, www.Profesor.pl).
• Korzystałam z Internetu w poszukiwaniu materiałów dydaktycznych na zajęcia.
• Nagrywałam materiały do części słuchowej próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,

2) Wykorzystanie komputera podczas zajęć
• W prowadzeniu lekcji wykorzystywałam tablicę interaktywną,
• Na zajęciach z języka mniejszości narodowej korzystałam z płyt DVD,

3)Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu
• Czytałam teksty związane z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, śledziłam strony internetowe zwłaszcza: www. men.gov.pl,
• Czytałam portale i fora internetowe, poświęcone tematyce awansu zawodowego, jak np. www.literka.pl, www.profesor.pl, www.awans.net, www.edukacja.edux.pl
cały okres stażu
4)Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych • Opublikowałam swoje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej www.edukacja.edux.pl

§ 7ust.2pkt4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1) Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• Studiowałam literaturę z zakresu psychologii i pedagogiki, dotyczącej pracy z młodzieżą oraz wykorzystywałam zdobytą wiedzę w pracy z uczniami,
• Brałam udział w warsztatach, służących poszerzeniu wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki pracy,

2) Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych.
• Realizowałam zajęcia wychowawcze zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki oraz ze Szkolnym Programem Wychowawczym Gimnazjum im. Włodzimierza Korsaka w Lubniewicach
• Jako wychowawca wzięłam wraz z klasą udział w akcji „Sprzątanie świata – Kocham, lubię, szanuję...nie śmiecę”
• Współpracowałam z rodzicami.
• Brałam dwukrotny udział w przedstawieniu teatralnym „Rodzice-Dzieciom”, które zaprezentowane zostało uczniom klas I-III SP oraz całej społeczności lubniewickiej, a z którego dochód przekazany został na potrzeby Samorządowego Przedszkola w Lubniewicach,
• Kształtowałam u uczniów właściwe postawy wobec społeczeństwa poprzez:
- udział z klasą w akcji „Góra grosza”
- zbiór nakrętek
• Kształtowałam u uczniów właściwe postawy wobec osób innej narodowości poprzez organizację i uczestnictwo z uczniami w polsko-niemieckiej wymianie szkolnej,
• Organizowałam imprezy klasowe:
- Wigilię
- Dzień chłopaka
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka
• Przygotowałam uczniów klas I SP do występu podczas pasowania na ucznia
• Przygotowałam wraz z klasą uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pomagałam w uświetnieniu uroczystego apelu z okazji 70 Rocznicy zakończenia II wojny światowej,
• Opiekowałam się uczniami podczas dyskotek szkolnych, wycieczek, wyjazdów na lodowisko do Gorzowa Wlkp. czy do kina na filmy np.
- „Wałęsa - człowiek z nadziei”
- „Niemożliwe”
- „Kamienie na szaniec”
- „Miasto 44”
- „Powstanie Warszawskie”
• Organizowałam wycieczki do Niemiec:
- Krausnick - Tropical Island,
- Legoland, Sealife, Weihnachtsmarkt
- Krausnick - Tropical Island, Berlin- udział w pochodzie św. Marcina
- Legoland, Zoo
- Legoland, SeaLife, Aquadom
- Bundestag, Museum für Naturkunde

§ 7ust.2pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
1) Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz analiza aktów prawnych dotyczących awansu
• Analizowałam przepisy prawa oświatowego, dotyczące ścieżek awansu zawodowego,
• złożyłam wniosek do Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Lubniewicach o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.
• Opracowałam plan rozwoju zawodowego.
• Konsultowałam się z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, radziłam się w sprawach awansu,
• Założyłam teczkę „Awans zawodowy ”
• Analizowałam Statut Szkoły, Regulamin Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyki, Przedmiotowy System Oceniania, kompetencje Rady Pedagogicznej, rozporządzenie w sprawie BHP.
• Analizowałam Kartę Nauczyciela, Ustawę o systemie oświaty, Konwencję o Prawach Dziecka oraz Rozporządzenie MENiS: w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, dotyczące podstawy programowej, programów nauczania oraz oceniania i promowania uczniów.
• Brałam udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu i wdrażaniu dokumentów szkolnych, prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym.
• Zapoznałam się ze zmianami w aktach oświatowych.
• Posługiwałam się aktami prawa oświatowego podczas opracowywania planu rozwoju, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Konstruowałam i modyfikowałam Przedmiotowy System Oceniania i plany wynikowe z języka niemieckiego.
• Brałam udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych.
• Stosowałam zasady BHP na zajęciach w szkole i poza nią oraz podczas organizowania wycieczek dla uczniów.
• Sporządziłam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


Zadania i cele postawione w planie rozwoju zawodowego zrealizowałam w całości, poza tym współpracowałam z Urzędem Miasta i Gminy Lubniewice oraz Towarzystwem Przyjaciół Lubniewic. Przygotowałam uczniów do występu z okazji Nocy Świętojańskiej w Lubniewicach w czerwcu 2014 roku.
Odbycie stażu pozwoliło mi rozwijać swoje możliwości, umiejętności dydaktyczne i wychowawcze. Współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami, zwłaszcza z opiekunem stażu – Panią Ewą Młyńczyk oraz pedagogiem szkolnym i starałam się wykorzystywać opinie i wskazówki w mojej pracy. Poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciel języka niemieckiego oraz wychowawca, potrafię wyciągać wnioski i przeprowadzać korekty swoich działań. Udział w warsztatach, szkoleniach i kursach oraz samodzielne studiowanie literatury, przeglądanie stron internetowych wzbogaciły mój warsztat pracy i wiedzy. Staram się prowadzić zajęcia w sposób ciekawy i zrozumiały dla każdego ucznia, zależy mi, aby uczniowie chętnie przychodzili na lekcje języka niemieckiego, dlatego staram się urozmaicać zajęcia, korzystać z wielu różnych metod i form pracy, samodzielnie przygotowuję pomoce dydaktyczne.
W przyszłości nadal chcę wzbogacać wiedzę, podnosić swoje umiejętności dydaktyczno – wychowawcze oraz kwalifikacje zawodowe. Planuję ukończyć kurs na egzaminatora. Chcę doskonalić umiejętność pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem z deficytami rozwojowymi. Planuję także brać udział w projektach polsko-niemieckich, by poszerzać wiedzę uczniów na temat kultury, tradycji, obyczajów i mentalności naszych sąsiadów oraz wzbudzać w nich szacunek do ludzi innych narodowości.

nauczyciel kontraktowy: mgr Walentyna Jaskuła

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.