X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28283
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Aneta Pawelec
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 1
w Radomsku
Okres trwania stażu : 01.09.2012 r. – 31.05.2015 r.

CEL PODSTAWOWY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poszerzenie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie warsztatu, metod i form pracy w celu uzyskiwania przez uczniów dobrych wyników nauczania, zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Podniesienie poziomu pracy szkoły.
• Doskonalenie pracy dydaktyczno – wychowawczej z uczniami w kierunku kształtowania postaw prozdrowotnych .
• Doskonalenie kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej.
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Czynności organizacyjne związane z awansem zawodowym
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli • Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu,
- Karta Nauczyciela oraz kodeks Postępowania Administracyjnego.

• Tworzenie na własny użytek biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu.

• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
i planu rozwoju zawodowego.

• Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji.

• Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe). Zbiór dokumentacji

Wniosek, plan rozwoju
Potwierdzenia obecności na posiedzeniach Rady, zaświadczenia

biblioteczka początek stażu

cały okres stażu

wrzesień 2012
zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
cały staż
2. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela • Autorefleksja, samoocena Plan rozwoju zawodowego wrzesień
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego • Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć.
Zgromadzone materiały cały okres stażu
4. Poznanie zasad organizacji
i funkcjonowania szkoły • Analiza dokumentacji szkoły: statutu, planu dydaktyczno – wychowawczego, planu nadzoru pedagogicznego, wewnętrznego systemu oceniania, programu wychowawczego, programu profilaktycznego i regulaminów placówki.
Notatki cały okres stażu
5. Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego • Analiza, autorefleksja i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego maj 2015

Zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w doskonaleniu • Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach.

• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

• Aktywny udział w pracy zespołu przedmiotowego.

• Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

Dyplomy, zaświadczenia.

Potwierdzenia, zaświadczenia

Protokół

Biblioteczka cały okres stażu

zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady
okres stażu
cały okres stażu

2. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych ucznia • Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki poradników metodycznych i literatury przedmiotowej.

• Uzupełnianie bazy samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.
• Opracowanie zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć, a szczególnie:
- stosowanie aktywizujących metod nauczania,
- opracowywanie pomocy dydaktycznych: testów, sprawdzianów,
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości oraz oceniania uczniów.

• Diagnozowanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz dostosowywanie treści nauczania do wskazań

Notatki, testy i sprawdziany przygotowywane dla uczniów z obniżonymi wymaganiami i dla uczniów zdolnych

cały okres stażu

3. Organizowanie konkursów szkolnych • Organizowanie szkolnych konkursów:
- plastycznych – „ Jestem bezpieczny na drodze”, „Najładniejsza kartka bożonarodzeniowa”
- matematyczny „Mistrz matematyki”.
• Opracowanie regulaminu konkursów.
• Oprawa plastyczna konkursów Zaświadczania sprawozdania, zdjęcia październik 2012-2014,
grudzień 2012 - 2014
kwiecień 2013 - 2015

4. Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej
i wychowawczej • Włączanie rodziców do prac na rzecz szkoły.
• Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców (pedagogizacja, rozmowy, referaty).
• Pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych, uroczystości szkolnych, wycieczek.
• Dyżury nauczycielskie – konsultacje dla rodziców.
• Spotkania indywidualne.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Scenariusze spotkań, zajęć zdjęcia, plan współpracy z rodzicami, zapisy w dzienniku lekcyjnym cały okres stażu

5. Kształtowanie postawy ekologicznej. • Udział w akcjach np. „Sprzątanie świata”, dokarmianie ptaków, itp. Sprawozdania okres stażu
6. Promocja szkoły w środowisku, przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych, • Zorganizowanie imprez takich jak Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dni Rodziny, Dzień Dziecka itp. Według harmonogramu uroczystości, scenariusze imprez cały okres stażu

7. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkole. • Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania matematyczne. Program, zapisy w dzienniku zajęć II rok stażu
8. Opieka nad klasopracownią. • Wzbogacanie sali w nowe pomoce, przygotowywanie wystawek tematycznych, wykonywanie dekoracji na korytarzu szkolnym, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej. Potwierdzenie dyrektora okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Opracowanie dokumentacji w okresie stażu • Przygotowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu. Sporządzona dokumentacja wrzesień 2012
maj 2015
2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej • Przygotowywanie kartkówek, łamigłówek, wzorów sprawdzianów.
• Przygotowywanie scenariuszy lekcji.
• Wykorzystanie analiz, sprawozdań.
• Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiedzy.
• Udział w internetowych portalach dyskusyjnych dla nauczycieli; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych.
• Umieszczanie krótkich sprawozdań z przebiegu szkolnych wydarzeń z udziałem wychowanków w szkolnym portalu internetowym.
Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej, przykładowe dokumenty, karty pracy i pomoce okres stażu
3. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych • Lekcje w pracowni komputerowej Zapisy w dzienniku zajęć Zgodnie z planem lekcji – raz w tygodniu
4. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych ze stażem na nauczyciela dyplomowanego • Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.
• Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
Zbiór linków

Spis portali, stron internetowych, notatki dotyczące awansu początek stażu
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami • Przekazywanie wiedzy i materiałów metodycznych zdobytych na kursach doskonalących, konferencjach metodycznych.
• Opracowanie i udostępnienie materiałów dydaktycznych.
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, praktykantek.
• Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Scenariusz zajęć

Sprawozdania z pracy zespołu cały okres stażu
2. Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego • Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe. Publikacja w Internecie 2012/2013
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów • Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości, konkursów.
• Praca w zespołach problemowych. Przykładowe scenariusze uroczystości szkolnych, konkursów cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Opracowanie programu usprawniającego umiejętności matematyczne dla uczniów klas I – III • Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania matematyczne dla dzieci oraz usprawniające umiejętność poprawnego liczenia.
• Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania autorskiego programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
• Wdrożenie programu do realizacji w szkole.
• Ewaluacja.
Zapisy w dziennikach, autorski program do zajęć matematycznych II rok stażu
2. Pedagogizacja rodziców w zakresie aktualnych potrzeb • Przygotowanie wystąpień dla rodziców (rozmowy z rodzicami na tematy związane z trudnościami wychowawczymi i dydaktycznymi uczniów). Referaty, wpisy w dzienniku lekcyjnym cały okres stażu
3. Propagowanie akcji „Czyste powietrze wokół nas” • Zorganizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną.
• Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego dla klas I – III pod hasłem „Papierosom – NIE” , „Czyste powietrze wokół nas”. Zapisy w dzienniku, opracowanie regulaminu konkursu, wykonane prace plastyczne, dyplomy II rok stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i
organizowanie pomocy uczniom z problemami • Diagnozowanie środowiska uczniów.
• Rozmowy z rodzicami.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Organizowanie pomocy uczniom.
• Współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
• Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomsku. Notatki, zapisy w dzienniku, arkusze, akcje charytatywne, typowanie dzieci do finansowania ich dożywienia. cały okres stażu
2. Organizacja imprez oraz wycieczek szkolnych • Organizacja jednodniowych wycieczek szkolnych w celu integracji grupy, lepszego poznania.
• Organizacja wycieczek do miejsc związanych z kulturą (kino, MDK, muzeum, teatr).
• Zorganizowanie imprez klasowych i szkolnych ( pasowanie pierwszoklasistów, dzień chłopaka, andrzejkowe wróży, Mikołajki, Wigilia klasowa, Śniadanie wielkanocne, bal karnawałowy, dni rodziny, dzień kobiet, dzień dziecka) Karty wycieczki , zapisy w dzienniku lekcyjnym, harmonogram uroczystości, zdjęcia cały okres stażu
3. Kształtowanie postaw patriotycznych • Wyjścia z uczniami do miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym.
• Udział wraz z uczniami w szkolnych i miejskich uroczystościach rocznicowych.
• Organizowanie spotkań z osobami zasłużonymi dla Polski.
• Przygotowywanie dekoracji o tematyce rocznicowej, regionalnej lub rodzinnej. Wpisy w dziennikach, potwierdzenie, zdjęcia. cały okres stażu
4. Organizacja imprezy pod hasłem: „Jestem bezpieczny na drodze, w domu i szkole” • Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie dla uczniów klas I – III.
• Pokaz udzielania pierwszej pomocy. Harmonogram imprezy, dyplomy, zdjęcia raz w ciągu stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Stała współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym • Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.
• Skierowania na badania, opinie, konsultacje. Potwierdzenie cały okres stażu
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną • Skierowania na badania, opinie, orzeczenia.
• Niesienie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dzieciom z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi. Potwierdzenie cały okres stażu
3. Współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami środowiska lokalnego • Rozszerzenie zakresu działań poza szkołę. Współpraca z:
- Miejskim Domem Kultury,
- Muzeum Regionalnym,
- Miejską Biblioteką Publiczną,
- Policją,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Strażą Pożarną,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Strażą Miejską,
- Urzędem Pocztowym. Potwierdzenie cały okres stażu
4. Współpraca międzyszkolna • Przygotowywanie i udział uczniów w konkurach szkolnych i międzyszkolnych. Dyplomy, podziękowania, zdjęcia cały okres stażu
5. Współpraca z opiekunami • Kontakty indywidualne z opiekunami prawnymi uczniów. Potwierdzenie cały okres stażu
6. Propagowanie akcji charytatywnych • Przeprowadzenie akcji charytatywnych na terenie szkoły:
- „Góra grosza”,
- „Wyprawka dla Żaka” – zbiórka artykułów szkolnych dla uczniów klas I – III,
- „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
- „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – zbiórka zabawek i słodyczy dla uczniów klas I – III,
- zbiórka nakrętek plastikowych. Potwierdzenie cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych. • Opis i analiza przypadków. Opracowany opis i analiza cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.