X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28280
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko:
Miejsce zatrudnienia:
Termin rozpoczęcia stażu:
Przewidywany termin zakończenia stażu:

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.(§ 8ust. 2 pkt 1)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

1.1 Formy realizacji:
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Śledzenie aktualnych przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego z uwzględnieniem zachodzących zmian.
•Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących procedury awansu zawodowego.
•Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
•Przygotowanie opisów i analiz podjętych działań.

1.2 Założone efekty:
• Rzetelnie prowadzona dokumentacja związana z awansem zawodowym zgodnie z przepisami prawa

1.3 Sposób dokumentowania:
•Wniosek o rozpoczęcie stażu
•Notatki z analizy przepisów
•Poprawnie opracowany plan rozwojowy
•Zaświadczenia
•Sprawozdanie z realizacji planu

1.4 Terminy realizacji:

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podnoszenie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola.

2.1 Formy realizacji:
•Gromadzenie pomocy dydaktycznych, własnoręcznie wykonywanie dekoracji.
•Uczestnictwo w różnych w formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych(WDN, warsztatach, kursach doskonalących, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola).
•Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - pogłębianie wiedzy z zakresu pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wyszukiwanie interesujących artykułów w czasopismach pedagogicznych, poszukiwanie nowości wydawniczych.
•Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy.

2.2 Założone efekty:
•Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe materiały i pomoce dydaktyczne.
•Poszerzenie wiedzy
•Nawiązywanie kontaktów z nauczycielami z innych
placówek
•Czytanie literatury, czasopism pedagogicznych

2.3 Sposób dokumentowania:
•Pomoce
•Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa
•Wykaz ciekawych zagadnień, artykułów

2.4 Terminy realizacji:

3. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola:

3.1 Formy realizacji:
•Uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji grupowej:
- Planów współpracy z rodzicami
- Miesięcznych Planów pracy wychowawczo–dydaktycznej
- Arkuszy obserwacji
•Uczestnictwo w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej.
•Planowanie pracy rady przedszkola-propozycje narad szkoleniowych, tematów do planu rocznego.

3.2 Założone efekty:
•Sprawne funkcjonowanie placówki

3.3 Sposób dokumentowania:
•Zapisy w protokołach oraz dokumentacji przedszkola
•Opracowane dokumenty

3.4 Terminy realizacji:

4. Organizowanie ciekawych form współpracy z rodzicami

4.1 Formy realizacji:
•Włączanie rodziców w organizację różnych uroczystości stwarzając warunki do współpartnerstwa;
•Organizowanie uroczystości przedszkolnych, np. Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca oraz zakończenie roku szkolnego.
•Zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte.
•Prowadzenie warsztatów dla rodziców m.in. w ramach konsultacji indywidualnych.

4.2 Założone efekty:
•Stwarzanie warunków do współpartnerstwa
•Tworzenie odpowiednich relacji między rodzicami a przedszkolem

4.3 Sposób dokumentowania:
•Scenariusze
•Potwierdzenie dyrektora

4.4 Terminy realizacji:

5. Rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb dzieci

5.1 Formy realizacji:
•Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
•Wspieranie dzieci zdolnych.
•Wspieranie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
•Udział w pracach zespołów zadaniowych.

5.2 Założone efekty:
•Rozwijanie zainteresowań
•Dostosowanie zajęć do możliwości percepcyjnych dzieci
•Opracowywanie dokumentacji w zależności od przynależności do zespołu.

5.3 Sposób dokumentowania:
•Scenariusze
•Programy indywidualne wspierania i korygowania rozwoju
•Sporządzona dokumentacja

5.4 Terminy realizacji:

6. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców.

6.1 Formy realizacji:
•Organizowanie spotkań rodziców ze specjalistami.
•Współudział w prowadzeniu kącika dla rodziców.
•Redagowanie artykułów dla rodziców w gazetce przedszkolnej, na stronie Internetowej przedszkola.
•Kącik czytelniczy dla rodziców "Rodzicu przeczytaj..."

6.2 Założone efekty:
•Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych
•Szerzenie wiedzy pedagogicznej rodziców(kształtowanie powszechnie uznanych postaw zgodnych z wartościami: miłość, dobro, piękno, prawda)

6.3 Sposób dokumentowania:
•Notatki
•Potwierdzenie dyrektora
•Opowiadania dla rodziców z czasopisma "Nauczycielka Przedszkola"

6.4 Terminy realizacji:

7. Rozwijanie zainteresowań dzieci

7.1 Formy realizacji:
•Organizacja i uczestnictwo w konkursach organizowanych na terenie przedszkola oraz przez inne przedszkola.
•Udział w ogólnopolskich programach i kampaniach edukacyjnych.

7.2 Założone efekty:
•Promocja przedszkola
•Tworzenie warunków do rozwijania uzdolnień i predyspozycji dzieci
•Zdobywanie nowych doświadczeń

7.3 Sposób dokumentowania:
•Scenariusze
•Regulaminy
•Potwierdzenie dyrektora
•Prace wykonane przez dzieci
•Zdjęcia

7.4 Terminy realizacji:

8. Kontynuacja programu adaptacyjnego.

8.1 Formy realizacji:
•Realizacja programu poprzez prowadzenie zajęć otwartych.

8.2 Założone efekty:
•Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci rozpoczynających pobyt w przedszkolu

8.3 Sposób dokumentowania:
•Potwierdzenie dyrektora

8.4 Terminy realizacji:

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
(§ 8ust. 2 pkt 2)

1. Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

1.1 Formy realizacji:
•Sporządzenie planu rozwoju zawodowego, sprawozdań.

1.2 Założone efekty:
•Profesjonalnie przygotowana dokumentacja

1.3 Sposób dokumentowania:
•Planu rozwoju zawodowego
•Sprawozdania

1.4 Terminy realizacji:

1.1 Formy realizacji:
1.2 Założone efekty:
1.3 Sposób dokumentowania:
1.4 Terminy realizacji:

2.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

2.1 Formy realizacji:
•Opracowywanie planów pracy, scenariuszy zajęć, uroczystości, kart pracy dziecka, konkursów , arkuszy diagnostycznych, narzędzi badawczych, harmonogramów, zaproszeń, dyplomów, referatów, napisów, podziękowań ogłoszeń, oraz niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym.
•Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

2.2 Założone efekty:
•Rzetelnie prowadzona dokumentacja
•Ułatwienie dzieciom przyswajania nowych treści
•Uatrakcyjnianie zajęć z dziećmi

2.3 Sposób dokumentowania:
•Przykładowe materiały, pomoce dydaktyczne
•Notatki własne
•Przykładowe historyjki obrazkowe, karty pracy.

2.4 Terminy realizacji:

3. Stosowanie i wykorzystywanie techniki komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

3.1 Formy realizacji:
•Korzystanie z Internetu jako dodatkowego źródła informacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
•Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.
•Śledzenie aktualności na portalach internetowych.

3.2 Założone efekty:
•Poszerzenie wiedzy
•Dostęp do aktualnych informacji portali oświatowych

3.3 Sposób dokumentowania:
•Notatki, wydruki

3.4 Terminy realizacji:

4. Komunikowanie się przez Internet.

4.1 Formy realizacji:
•Przesyłanie materiałów i informacji drogą elektroniczną na stronę naszego przedszkola.
•Wymienianie informacji z innymi nauczycielami poprzez strony internetowe
www.literka.pl
www.edukacja.edux.pl
www.chomikuj.pl
www.wychowanieprzedszkolne.pl

4.2 Założone efekty:
•Analiza doświadczeń innych nauczycieli
•Możliwości upowszechniania własnych rozwiązań

4.3 Sposób dokumentowania:
•Notatki własne

4.4 Terminy realizacji:

5. Korzystanie z tradycyjnych źródeł informacji oraz środków audiowizualnych.

5.1 Formy realizacji:
•Korzystanie z różnorodnych czasopism albumów i książek
•Wykorzystywanie płyt CD i kaset
•Wykorzystywanie filmów edukacyjnych na DVD
•Wykorzystywanie magnetofonu, wideo, DVD

5.2 Założone efekty:
•Przygotowanie dzieci do korzystania z różnych źródeł informacji

5.3 Sposób dokumentowania:
•Zapisy w dzienniku zajęć

5.4 Terminy realizacji:

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8ust. 2 pkt 3)

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1.1 Formy realizacji:
•Opracowanie referatów i wystąpień na Posiedzenie Rady Pedagogicznej.
•Nawiązanie współpracy z nauczycielami innych placówek celem wymiany doświadczeń.

1.2 Założone efekty:
•Poszerzenie wiedzy nauczycieli
•Uzyskanie informacji zwrotnej na temat swojej osoby

1.3 Sposób dokumentowania:
• Poświadczenie dyrektora

1.4 Terminy realizacji:

2. Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli

2.1 Formy realizacji:
•Organizacja i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

2.2 Założone efekty:
•Przekazywanie nauczycielom ciekawych form pracy

2.3 Sposób dokumentowania:
•Przykładowe scenariusze zajęć

2.4 Terminy realizacji:

3. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.

3.1 Formy realizacji:
•Opracowywanie scenariuszy i innych materiałów, umieszczenie ich w bibliotece przedszkolnej lub na stronie internetowej przedszkola.

3.2 Założone efekty:
•Udostępnienie innym nauczycielom ciekawych rozwiązań sprawdzonych w praktyce.

3.3 Sposób dokumentowania:
• Przykładowe materiały

3.4 Terminy realizacji:

4. Dokumentowanie pewnych wycinków działalności przedszkola oraz ich promocja w środowisku lokalnym.

4.1 Formy realizacji:
•Uczestnictwo w pracach zespołu do spraw promocji przedszkola.
•Artykuły w prasie lokalnej.
•Pomoc w prowadzeniu strony Internetowej Przedszkola.
•Współprowadzenie kroniki przedszkolnej.

4.2 Założone efekty:
•Promocja przedszkola.

4.3 Sposób dokumentowania:
•Artykuły prasowe
•Kronika

4.4 Terminy realizacji:

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(§ 8ust. 2 pkt 4a)

1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego "Z bajką, baśnią i wierszem na ty" w zakresie edukacji językowej.

1.1 Formy realizacji:
• Zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod i form rozwijających słownictwo i aktywność dzieci.
•Przygotowanie konkursu plastycznego "Okładka do mojej ulubionej bajki, baśni lub wiersza"
•Współpraca ze środowiskiem w zakresie popularyzacji czytelnictwa.

1.2 Założone efekty:
•Rozwijanie wrażliwości dzieci
•Rozwijanie zainteresowań czytelniczych jako źródła wiedzy i przeżyć
•Wzbogacanie zasobu słownictwa
•Rozwijanie umiejętności przedstawiania poznanych utworów za pomocą gestu, mimiki, ruchu.
•Stwarzanie warunków do różnorodnego wyrażania inwencji twórczej dzieci powiązanej z literaturą.

1.3 Sposób dokumentowania:
•Potwierdzenie dyrektora

1.4 Terminy realizacji:

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8ust. 2 pkt 4c)

1. Organizacja lub udział w wycieczkach edukacyjno– wychowawczych oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi

1.1 Formy realizacji:
•Zorganizowanie wycieczek na terenie miasta (CK, Biblioteka, Muzeum itp.)
•Zorganizowanie wycieczek do innych miast.
•Zapraszanie ludzi o ciekawych zawodach na spotkania z dziećmi.

1.2 Założone efekty:
•Edukacja regionalna
•Kształtowanie odpowiedniej postawy i zachowań dzieci w miejscach publicznych

1.3 Sposób dokumentowania:
•Potwierdzenie dyrektora

1.4 Terminy realizacji:

2. Podejmowanie działań adaptacyjnych dla 5-latków

2.1 Formy realizacji:
•Wycieczki do szkoły
•Spotkania ze starszymi dziećmi

2.2 Założone efekty:
•Przybliżenie dzieciom przedszkolnym znajomości warunków szkolnych
•Niwelacja lęku związanych z podjęciem nauki w szkole
•Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwojowych dzieci

2.3 Sposób dokumentowania:
•Zapisy w dzienniku zajęć

2.4 Terminy realizacji:

3. "Jestem kulturalny i dobrze wychowany wobec innych osób zwłaszcza starszych"- cykl zajęć wychowawczych

3.1 Formy realizacji:
•Organizacja zabaw, zajęć, wycieczek sprzyjających poznaniu zasad savoir- vivre.
•Zorganizowanie w grupie dnia "Jestem kulturalnym przedszkolakiem".

3.2 Założone efekty:
• Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań w grupie oraz w miejscach publicznych

3.3 Sposób dokumentowania:
•Zapisy w dzienniku zajęć

3.4 Terminy realizacji:

4. Doskonalenie własnych kompetencji zawodowych, wzbogacające metody i formy pracy z dziećmi.

4.1 Formy realizacji:
•Udział w radach szkoleniowych i pozaprzedszkolnych formach doskonalenia.
•Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz we współpracy z rodzicami i nauczycielami placówki.

4.2 Założone efekty:
•Wzbogacanie doświadczenia
•Poznanie zainteresowań dzieci dla trafnego dobierania tematów zajęć i zabaw w grupie

4.3 Sposób dokumentowania:
•Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego
•Zapisy w dzienniku zajęć

4.4 Terminy realizacji:

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(§ 8ust. 2 pkt 4e)

1. Współpraca z Biblioteką Miejską.

1.1 Formy realizacji:
• Opracowanie planu spotkań, przygotowanie wystawki prac dzieci.
• Poznanie pracy bibliotekarki.
•Wypożyczanie książek do wspólnego czytania.

1.2 Założone efekty:
•Promowanie osiągnięć dzieci
•Zachęcanie do korzystania z biblioteki
•Rozwianie zainteresowań książką

1.3 Sposób dokumentowania:
•Prace dzieci
•Potwierdzenie współpracy

1.4 Terminy realizacji:

2. Współpraca z Komendą powiatową Policji i straży Pożarnej.

2.1 Formy realizacji:
•Inicjowanie i organizowanie spotkań.
•Prelekcje na temat: "Bezpieczny przedszkolak".

2.2 Założone efekty:
• Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w domu i na ulicy

2.3 Sposób dokumentowania:
•Potwierdzenia współpracy

2.4 Terminy realizacji:

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną

3.1 Formy realizacji:
•Zorganizowania spotkania z logopedą
•Zorganizowanie spotkania z psychologiem.

3.2 Założone efekty:
•Zapewnienie specjalistycznego wsparcia
•Skuteczne wspieranie dzieci

3.3 Sposób dokumentowania:
•Potwierdzenia współpracy

3.4 Terminy realizacji:

4. Współpraca ze Strażą Pożarną

4.1 Formy realizacji:
•Organizowanie spotkań ze strażakami.

4.2 Założone efekty:
•Zapoznanie dzieci z pracą strażaka.

4.3 Sposób dokumentowania:
•Potwierdzenie dyrektora

4.4 Terminy realizacji:

5. Współpraca z Pocztą Polską

5.1 Formy realizacji:
•Organizowanie wycieczek na Pocztę.

5.2 Założone efekty:
•Zapoznanie dzieci z działalnością Poczty.

5.3 Sposób dokumentowania:
•Potwierdzenie współpracy

5.4 Terminy realizacji:

6.Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych

6.1 Formy realizacji:
•Aktywne uczestnictwo z dziećmi w akcjach "Sprzątanie świata", „Góra grosza”, „Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt”, "Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki", "Książka dla malucha", "Zbieramy kasztany".

6.2 Założone efekty:
•Wzrost świadomości ekologicznej
•Kształtowanie odpowiednich postaw

6.3 Sposób dokumentowania:
•Potwierdzenie dyrektora

6.4 Terminy realizacji:

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(§ 8ust. 2 pkt 5)


1. Zanalizowanie i opisanie dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych.

1.1 Formy realizacji:
•Opis i analiza oraz przedstawienie rozwiązania dwóch przypadków: edukacyjnego i wychowawczego.

1.2 Założone efekty:
•Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe

1.3 Sposób dokumentowania:
•Opis i analiza

1.4 Terminy realizacji:


Proszę o dołączenie do wniosku o rozpoczęcie stażu niniejszego planu rozwoju zawodowego.

Opracowała:

Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.