X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28287
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Magdaleny Czerny

nauczyciela języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 3
im. W. Broniewskiego w Bytomiu
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu – 2 lata 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu -1. 09. 2012
Zakończenie stażu - 31. 05. 2015

Według § 8 ust.2
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r;

pkt 1

uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1

Poznanie procedury awansu zawodowego

Poznanie przepisów Prawa Oświatowego dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Analiza dokumentacji szkoły


VIII-IX 2012

Złożony wniosek o rozpoczęcie stażu oraz Plan Rozwoju Zawodowego
2
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań

Na bieżąco
Zaświadczenia

Wypisy z protokołów Rady Pedagogicznej
3
Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej, nabywanie nowych kompetencji
Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Wzbogacanie swojego warsztatu pracy o nowe rozwiązania metodyczne, studiowanie literatury

Przygotowanie pomocy dydaktycznych, dbanie o klasopracownie i jej odpowiedni wystrój

Na bieżąco Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia


potwierdzenia, notatki
4
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela- wychowawcy Zorganizowanie i przygotowanie okolicznościowych uroczystości, imprez, wyjść, wycieczek
Rozwiązywanie problemów pedagogiczno-wychowawczych
IX.2012 - V.2015

Plan pracy wychowawczej na kolejny rok szkolny, scenariusze, zdjęcia, konspekty

5.
Opracowanie i wdrożenie własnego projektu edukacyjnego
Indywidualne lub zespołowe opracowanie projektu edukacyjnego 2013- 2014 Projekt
6. Inicjowanie i stałe prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Prowadzenie koła języka angielskiego Cały okres stażu
Dziennik koła, udokumentowane osiągnięcia uczniów (dyplomy)

7. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole zgodnie z przydziałem
Pełnienie funkcji wynikających z realizacji zadań ogólnoszkolnych i innych
Cały okres stażu Pisemne potwierdzenie działań

pkt 2
wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Wykorzystanie technologii
komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej i wychowawczej Korzystanie z językowych, komputerowych programów edukacyjnych

Wyszukiwanie
w Internecie
informacji

Komputerowe opracowanie dokumentacji, kart pracy, scenariuszy, testów, przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz redagowanie stron
do gazetki szkolnej

Nabywanie umiejętności posługiwania się nowymi technikami komputerowymi

Umieszczenie na stronie internetowej opracowanych przez siebie materiałów

Wymiana informacji z innymi nauczycielami oraz korzystanie z pomocy portali edukacyjnych Cały
Okres
stażu

Przykładowe pomoce i przygotowane materiały
Scenariusze zajęć. Adresy stron internetowych

zaświadczenie

2
Korzystanie ze szkolnego centrum komputerowego wraz z jego opiekunem
Prowadzenie zajęć języka angielskiego w pracowni komputerowej Według potrzeb
scenariusze

pkt. 3

umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;


Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Przygotowanie referatu dla zespołu nauczycieli języka angielskiego
Udostępnianie opracowanych konspektów i scenariuszy nauczycielom w szkole
Publikacja własnych dokumentów w Internecie
Uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli języka angielskiego i wypracowanie metod pracy, dzielenie się doświadczeniem
Cały okres stażu Scenariusze, zaświadczenia

pkt 4

a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższenia jakości pracy szkoły
Poznanie procedur tworzenia programów autorskich oraz innowacji edukacyjnych
Opracowanie własnego lub zespołowego programu i jego realizacja
Studiowanie fachowej literatury
2013-2014 program autorski lub innowacja wraz ze sprawozdaniem z realizacji i ewaluacją oraz opinią nt. sporządzoną przez nauczyciela dyplomowanego

c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Promowanie szkoły na terenie miasta Współorganizacja i udział w konkursach języka angielskiego organizowanych przez miasto oraz inne placówki
Organizacja Międzyszkolnych Konkursów Języka Angielskiego dla szkół podstawowych
Aktywny udział w kiermaszu szkolnym
Cały okres stażu dyplomy
scenariusze
artykuły
potwierdzenie
protokoły
2
Propagowanie w szkole kultury angielskiej

Promocja języka angielskiego
Zorganizowanie w szkole:
- Szkolnego Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii,
- Konkursu Piosenki Angielskiej
- Konkursu plastycznego
-Konkursu językowego
Cały okres stażu Scenariusze zajęć,
zdjęcia, potwierdzenia, dyplomy
3 Wykonywanie działań na rzecz edukacji i pomocy społecznej
Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka angielskiego z własnej inicjatywy

Według potrzeb Potwierdzenie,
scenariusz, potwierdzenie

4.
Dalsza praca i realizacja projektów w ramach programu e-Twinning

Współpraca ze szkolnym Klubem Europejskim

Organizacja Tygodnia e-Twinning

Nawiązanie współpracy ze szkołami w innych krajach i wspólna praca nad projektami

Promocja wiedzy o Unii Europejskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów

Organizacja Konkursów wiedzy

Opieka nad gazetką tematyczną
Cały okres stażu Potwierdzenia, sprawozdania z realizacji przedsięwzięć


e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1
Aktywna i systematyczna współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną

Współpraca z pedagogiem szkolnym
Pomoc w kierowaniu do Poradni uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi oraz trudnościami w nauce
Współpraca z Rodzicami

Według potrzeb
Dokumentacja potwierdzająca współpracę
2
Aktywizacja uczniów w działaniach dobroczynnych, akcjach charytatywnych, rozwój ich wrażliwości
Wspieranie fundacji, np. zbiórka nakrętek, zbiórka dla schroniska Według potrzeb Dokumentacja potwierdzająca efekty współpracy

pkt 5

umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1 Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych
Indywidualne konsultacje z rodzicami, spotkania z uczniem i pedagogiem szkolnym, stały kontakt telefoniczny i natychmiastowe reagowanie.

Studiowanie fachowej literatury, pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.

Analiza problemów wychowawczych

Propozycje oraz wdrożenie ich rozwiązań
2012-
2015
Sprawozdania, notatki

Opis i analiza przypadku

Plan rozwoju zawodowego zawiera zagadnienia otwarte, które mogą ulec zmianie w trakcie trwania stażu.

Jako nauczyciel języka angielskiego, posiadający 15-letni staż pracy w zawodzie i stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie z procedurą awansu zawodowego, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu mającego trwać 2 lata i 9 miesięcy.

Niniejszy plan przewiduje realizację zadań zgodnych z potrzebami szkoły, w której pracuję, zadań, które wynikają z działalności placówki, jej planu rozwoju a także podnoszenia jakości jej pracy.

Głównymi celami stażu, który rozpoczynam są:
-doskonalenie własnego warsztatu i podwyższanie kwalifikacji
-podwyższanie jakości pracy szkoły
-dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
-uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

Zadania przyjęte do realizacji okresie stażu uwzględniają obszary działań wyznaczone dla nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

(Zadania realizowane na podstawie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli. Dz. U. z 2004 r. Nr. 260, poz. 2593)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.