X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28261
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

I. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. § 8 ust.2 pkt.1


1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły - udział w szkoleniach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli
-udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa
- udział w szkoleniach organizowanych przez OKE
- Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących nauczania języka angielskiego i aktywizujących metod pracy. okres stażu
3. Współtworzenie dokumentów szkoły
Uczestniczenie w spotkaniach, dyskusjach, pracach nad tworzeniem dokumentów szkoły.

4. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole -Udział w pracach komisjach konkursowych, egzaminacyjnych (egzaminacyjnej w trakcie egzaminu gimnazjalnego) i innych

5. Opieka nad plastycznym wizerunkiem szkoły -Aktualizacja tablicy szkolnej -ekspozycja prac plastycznych uczniów naszej szkoły
-Wystrój szkoły z okazji świąt

6. Prowadzenie wolontariatu
-Prowadzenie społecznie zajęć koła plastycznego
rozwijanie możliwości uczniów w zakresie ich zainteresowań, zdolności plastycznych

II. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej( §8 ust. 2 pkt 2 )

1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem swojej pracy. -Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych i planów dydaktycznych

2. Korzystanie z różnych stron internetowych, encyklopedii multimedialnych w celu przygotowania materiałów dydaktycznych do lekcji.
-Korzystanie z różnorodnych stron internetowych, jak:
-www.men.gov.pl
-www.profesor.pl
-www.literka.pl

III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ( §8 ust. 2 pkt 3 )
1. Własna publikacja materiałów w Internecie
- Znalezienie portalu internetowego i opublikowanie w nim „Planu Rozwoju Zawodowego

- innych materiałów dydaktyczno – wychowawczych na osobistej stronie nauczyciela na bieżąco
2. Opracowanie materiałów dotyczących edukacji plastycznej
Opracowanie teczki z pracami plastycznymi uczniów wykonanych różnymi technikami plastycznymi z opisem ich wykonania
przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli i uczniów

3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, udział w lekcjach otwartych.
-udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli
-dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem okres stażu/wg potrzeb

IV. Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań
( §8 ust. 2 pkt 4 )

1. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświata, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich, (§8 ust. 2 pkt 4a)

-Opracowanie programu koła plastycznego konsekwentne wdrażanie do realizacji zaplanowanych działań
przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań

-Opracowanie innowacji z języka angielskiego pt. „Piosenka jako klucz do nauki języka angielskiego”.

V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych( §8 ust. 2 pkt 4c)

1. Zorganizowanie i wdrożenie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych.
-organizowanie na terenie szkoły wystaw, kiermaszy
2. Udział uczniów w konkursach języka angielskiego oraz w konkursach plastycznych. Zainteresowanie i mobilizowanie uczniów do sprawdzania swoich umiejętności.
-udział w konkursach języka angielskiego oraz plastycznych
-przygotowanie uczniów do udziału w konkursach

3. Diagnozowanie potrzeb uczniów.
4. Opracowanie testów do badania osiągnięć uczniów z języka angielskiego przed egzaminem gimnazjalnym
-opracowanie testów oraz analiza wyników i wyciągnięcie wniosków

VI. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
(§ 8 ust. 2 pkt. 4f)
1. Organizowanie konkursów plastycznych na szczeblu gminnym, promocja szkoły w środowisku i poza powołanie komisji konkursowej koordynacja przebiegu całego przedsięwzięcia
pozyskanie sponsorów

VII. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych. -zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
-ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
-systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
-podsumowanie i wnioski

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.