X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28234
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Wprowadzenie

Plan rozwoju zawodowego opracowałam na okres stażu trwającego od 1 września 2012 do 31 maja 2015 roku. W czasie trwania stażu realizowałam zadania zawarte w moim planie rozwoju zawodowego (zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz 14 listopada 2007 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli). Wzięłam również pod uwagę mój rozwój zawodowy oraz funkcje wynikające z wykonywanego zawodu i zadań szkoły.
Rzetelna praca od 1.09.2012 do 31.05.2015 umożliwiła mi zakończenie stażu, podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie większego doświadczenia co wpłynęło znacząco na jakość i efektywność nauczanego przeze mnie przedmiotu. Przez cały okres stażu zapoznawałam się z przepisami prawa oświatowego i ich aktualizacją z uwzględnieniem awansu zawodowego nauczycieli.
Systematycznie doskonaliłam umiejętność organizowania własnego warsztatu pracy, podnosiłam swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzałam swoją wiedzę merytoryczną zapoznając się z najnowszymi publikacjami dotyczącymi nauczania przedmiotów językowych.
W okresie stażu dbałam o należytą realizację mojego planu rozwoju zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Praca według ustalonego wcześniej terminarza dała mi okazję do planowego działania i systematycznego udokumentowania każdego etapu.
Poniżej przedstawiam realizację mojego planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt. 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Pierwszym krokiem podjętym w celu właściwego przebiegu mojego stażu na nauczyciela mianowanego było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu p. mgr .... Omówiłyśmy zasady, według których owa współpraca będzie przebiegała, terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Poznałam procedury awansu zawodowego i przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. Pomocne mi były liczne wskazówki dotyczące zasad awansu zawodowego zamieszczone na edukacyjnych portalach internetowych, lektura czasopism i literatury fachowej oraz wiadomości zdobyte w trakcie szkoleń i Rad Pedagogicznych. Niezwykle cenna okazała się także pomoc opiekuna stażu i innych nauczycieli.
W trakcie awansu zawodowego odbywałam szkolenia organizowane dla nauczycieli języka ukraińskiego, które odbywały się w Szczecinie, Białym Borze, Elblągu oraz Lęborku.
W kwietniu tego roku na prośbę rodziców jednego z moich uczniów poprowadziłam lekcję pokazową z języka ukraińskiego i kultury w SP13 w Gdyni.

§ 7 ust. 2 pkt. 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Moje działania podczas odbywania stażu skupiały się wokół:
• Poznania środowiska uczniowskiego.
• Poznania rodziców moich uczniów.
• Pracy na rzecz środowiska lokalnego.
• Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

Przez cały okres mojej pracy zawodowej staram się o jak najlepszą współpracę z rodzicami moich uczniów. Dobry kontakt z rodzicami owocuje w postaci ich pomocy przy organizacji różnorodnych imprez, wyjść, wyjazdów.
W trakcie swojej pracy w szkole organizowałam:
- coroczne wyjazdy na Ukraiński Festiwal Twórczości Dziecięcej – Teatr Dramatyczny w Elblągu – występy uczniów na deskach teatru,
- coroczne przedstawienia Jasełkowe,
- coroczne występy na Koncercie Szewczenkowskim w Szkole Muzycznej oraz Domu Harcerza,
- coroczne przygotowania zakończenia roku szkolnego,
- wizyty w Bibliotece Gdańskiej, Teatrze Wybrzeże, Teatrze Szekspirowskim w ramach corocznych Dni Mniejszości Narodowych – Biografie Gdańskie,
- wyjścia z uczniami na koncerty w ramach corocznych Jarmarków Młodzieżowych,
- organizacja wycieczek po Stoczni Gdańskiej, ECS, Pałacu Młodzieży, oraz do synagogi, cerkwi prawosławnej, Konsulatu Ukrainy w Gdańsku,
- współorganizacja meczy piłki nożnej między uczniami Punktu Nauczania Języka Ukraińskiego a SP57,

Jestem otwarta na rozmowy i pomysły rodziców. Z powodu charakteru mojej pracy rodzice mają możliwość kontaktowania się ze mną po każdej lekcji.
Aby skutecznie organizować nauczanie i wychowanie, poznałam swoich uczniów poprzez rozmowę, obserwację, rozmowy z rodzicami ucznia. Oprócz ich cech charakteru, starałam się jak najwięcej dowiedzieć o warunkach życia, sytuacji rodzinnej i środowisku w którym dorastają i przebywają na co dzień.
Dzięki dobrej współpracy z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać pojawiające się problemy wychowawcze. Zawsze mogłam liczyć na ich pomoc.
W celu udoskonalenia własnej pracy i podniesienia jakości nauczania oraz w trosce o uczniów z trudnościami w nauce przedmiotów językowych opracowałam plan działań pracy z takim uczniem. Plan ten, uwzględniał indywidualne potrzeby ucznia i zmierzał do ich realizacji. Głównym celem było wyrównanie rozbieżności pomiędzy wiadomościami i umiejętnościami faktycznie posiadanymi przez uczniów, a materiałem, jaki powinni oni opanować według podstawy programowej. Moje działania dotyczyły przede wszystkim indywidualizacji pracy na lekcji, doboru różnorodnych metod i środków dydaktycznych.

§ 7 ust. 2 pkt. 3
„Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;”
Technologia informacyjna odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, co związane jest zarówno z osobistą pasją jak również możliwością znacznego ułatwiania sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji.
Jako nauczyciel nie codziennego dla Polski przedmiotu doceniam technologie informacyjne. Wykorzystuję na co dzień komputer w przygotowaniu się do zajęć. Niemniej jednak również dla mnie technologia komputerowa jest podstawowym narzędziem pracy poprzez:
- tworzenie interaktywnych karty pracy dla uczniów
- przygotowanie materiałów dydaktycznych
- tworzenie analizy i sprawozdań – materiały dotyczące dokumentacji szkolnej oraz na potrzeby własne
- umieszczanie na stronach internetowych scenariuszy przedstawień

Stosując w swojej pracy technologię informacyjną często sięgałam do Internetu, który jest źródłem najnowszych informacji pedagogicznych i dydaktycznych. Przeglądając serwisy edukacyjne znajdowałam wiele informacji, ciekawych rozwiązań do wykorzystania we własnej pracy oraz mogłam porównywać swoje doświadczenie z pomysłami innych nauczycieli.
Umiejętność posługiwania się komputerem wspomogła moją pracę oraz wzbogaciła mój warsztat pracy.

§ 7 ust. 2 pkt. 4
„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;”

Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki aktualizowałam i poszerzałam głównie podczas studiowania literatury metodycznej. Przyniosło mi to korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy pedagogicznej. Podczas zajęć starałam się wykorzystywać metody aktywizujące uczniów, co znacząco wpływało na lepszą percepcję omawianych treści.
Zapoznałam się z procedurami i instrukcjami związanymi z realizacją procesu dydaktycznego, wychowania i opieki oraz profilaktyki w ramach istniejącego systemu jakości w szkole oraz z ich wdrażaniem.

§ 7 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.”

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, które nabyłam przez okres stażu, ułatwiły mi moją pracę zawodową. A zdobyte umiejętności wykorzystywałam w codziennej pracy:
- Rzetelne wypełniając obowiązki nauczyciela zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi ustawami.
- Tworząc plany pracy wychowawczej w oparciu o aktualne wytyczne, wynikające z rozporządzeń i ustaw.
- Wspierając uczniów i udzielając im pomocy.
- Konstruując rozkłady materiałów, sprawdziany wiedzy oraz kryteria ocen zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i podstawą programową.
- W czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku.

Podsumowanie

Uważam, że założone przez mnie cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Zdobyta w czasie stażu wiedza i umiejętności zaowocowały wzrostem jakości mojej pracy, a tym samym podniesieniem poziomu pracy w szkole. Potrafię lepiej planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Znam i stosuję poznane w czasie stażu prawa i przepisy związane z oświatą. Dzięki wiedzy zdobytej w czasie kursów i szkoleń stosuję nowoczesne metody i formy pracy z uczniami. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Uważam, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Moja wiedza w wielu obszarach znacznie się poszerzyła. Przez cały czas udoskonalałam swój warsztat mając szczególnie na uwadze dobro uczniów, co przekłada się na osiągane przez nich wyniki.
Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania wychowawcze i pedagogiczne. Jako nauczyciel rozumiem, że rozwój jest procesem ciągłym, który wymaga stałego i konsekwentnego doskonalenia. Dlatego planuję już kolejne działania, które mają zaowocować w przyszłości jak najlepszymi wynikami moich uczniów i satysfakcją, którą daje mi możliwość pracy w zawodzie nauczyciela.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.