X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28178
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2012 r.
Data zakończenia stażu: 31 maj 2015 r.

Agnieszka M

Sposób realizacji zadań ujętych w indywidualnym planie rozwoju zawodowego:

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.

W celu zrealizowania powyższego wymagania, w planie rozwoju zawodowego wyznaczyłam sobie oraz zrealizowałam następujące zadania:

1. Poznanie procedur awansu zawodowego:
Przed napisaniem Planu Rozwoju Zawodowego przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego m.in.:
• Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 26 marca 2013 r.).
Zmiany w prawie oświatowym starałam się śledzić na bieżąco na stronach internetowych, m.in. www.men.gov.pl, www.portaloswiatowy.pl.
Sprawozdanie z realizacji zadań określonych na okres stażu przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
2. Poznanie dogłębne zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:
Ponownie przeanalizowałam dokumentację szkolną, m.in.: Program Wychowawczy Szkoły, Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania oraz Regulaminy. Do powyższych dokumentów wracałam systematycznie przez cały okres stażu, postępując zgodnie z zawartymi w nich wytycznymi.
3. Doskonalenie zawodowe
Praca nauczyciela wymaga stałego poszerzania wiedzy zarówno w obszarze nauczanego przedmiotu, jak i w zakresie pedagogiki i metodyki. Aby wzbogacać własny warsztat i metody pracy na bieżąco uczestniczę w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach w ramach zewnątrzszkolnego i wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Niektóre z nich to:
• Seminarium szkoleniowe przeprowadzone przez Instytut Szkoleniowy GoWork na temat „Promocja szkoły w czasie niżu demograficznego” – 22.11.2012.
• Warsztaty szkoleniowe wydawnictwa WSIP „Mamy sposób na ciekawa lekcję – możliwość WSIPnet.pl – 27.11.2012.
• Szkolenie PCEN na temat: „Edukacyjna wartość dodana jednym ze wskaźników efektywności nauczania w gimnazjum. Wykorzystanie kalkulatora EWD 100 do analiz wewnątrzszkolnych” – 12.12. 2012.
• Warsztaty szkoleniowe wydawnictwa GWO – „Popchnąć do myślenia! Jak pracować z uczniami o różnych uzdolnieniach matematycznych?” – 11.03.2013.
• Szkolenie w zakresie wdrażania programu „INTERBLOK” w szkołach realizowanego w ramach Programu Kapitał Ludzki – 25.04.2013.
• Warsztaty szkoleniowe GWO „ Wespół w zespół, czyli uczymy się i bawimy się jednocześnie” 11.02.2014.
• Konferencja szkoleniowa WSIP „ Sprawdzian 2015? Jesteś na najlepszej drodze” – 23.04.2014.
• Szkolenie BHP – 24.02. 2015.
• Szkoleń na temat "Praca z uczniem zdolnym" – 23.03. 2015.
• Szkolenie na temat „Jak motywować uczniów do nauki?” - 27.04. 2015 r.
• Konferencja szkoleniowa „Interpretacja opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej” – 07.05. 2015.

4. Organizowanie i udział w konkursach
Zachęcam uczniów do aktywnego zdobywania wiedzy poprzez udział w różnego typu konkursach i olimpiadach. Uczestniczyłam w przygotowaniu lub byłam opiekunem uczniów w następujących konkursach:
• konkurs kuratoryjna z fizyki
• konkurs kuratoryjny z matematyki dla szkoły podstawowej
• Gminny Turniej Matematyczny im. Stanisławy Grelli – którego jestem współorganizatorem.
• Wojewódzki konkurs Alfik matematyczny
• Ogólnopolski konkurs Olimpus matematyczny
• Szkolny konkurs wiedzy ogólnej „Jeden z dziesięciu” – byłam organizatorem.
• Krośnieński Konkurs Matematyczny
• Rzeszowski Konkurs Matematyczny
• Gminny konkurs plastyczny „ Św. Jan Paweła II - nauczyciel młodzieży” – byłam współorganizatorem.
5. Wychowawstwo
W czasie stażu przez pierwsze dwa lata pełniłam rolę wychowawcy w gimnazjum. Do naszego gimnazjum trafiają uczniowie z opiniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej, z ośrodków opiekuńczo – wychowawczych, mający trudności w nauce, jak również osoby ciche skryte mające problemy z kontaktem z rówieśnikami. Skład mojej klasy był zróżnicowany pod tym względem. Jeśli chodzi o uczniów z problemami z zachowaniem, nauką należało wykazać się nie lada cierpliwością i wyzwaniem aby dały sobie pomóc. Choć nie udało się to we wszystkich przypadkach.
Dużą rolę w pokonywaniu problemów ucznia odgrywa współpraca z rodzicami. Nikła współpraca pojedynczych rodziców odbiła się na nauce i zachowaniu ich dziecka. Spotkania z rodzicami nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno – wychowawczych, poruszaliśmy wspólnie różne bieżące tematy nurtujące rodziców. W wyniku prowadzonych rozmów, wywiadów i ankiet starałam się poznawać warunki w jakich żyją uczniowie mojej klasy. Interesowałam się ich sytuacją zdrowotna i materialną. Zdobyte informacje służyły mi do indywidualizacji w pracy wychowawczej i dydaktycznej. Zawsze byłam otwarta na uwagi rodziców dotyczące edukacji ich dzieci. Wspólnie staraliśmy się rozwiązywać napotkane problemy. Dobra współpraca z rodzicami jest jednym z ważnych czynników wpływających na jakość pracy szkoły.

6. Wycieczki i imprezy szkolne

W okresie stażu zorganizowałam lub byłam współorganizatorem kilku wycieczek, rajdów:
• rok szkolny 2012/2013: rajd Kąty - Krempna, wyjazd na Politechnikę Rzeszowską na pokazy z fizyki, wycieczka do Inwałdu i Zatorlandu
• rok szkolny 2013/2014: wycieczka w Bieszczady: rajd od Połoniny Wetlińskiej do Smereka, wycieczka do Soliny.
• rok szkolny 2014/2015 pełniłam rolę opiekuna uczniów podczas wyjazdu do Rzeszowa do Muzeum Dobranocek oraz do RCKP w Krośnie na spektakl teatralny.
Aktywnie włączałam się w organizację między innymi takich imprez szkolnych:
• piknik szkolny – przygotowywałam pokazy doświadczeń z fizyki, pełniłam rolę opiekuna przy zjeżdżalni dla dzieci,
• nadanie imienia gimnazjum – współorganizowałam gminny konkurs plastyczny nt. patrona św. Jana Pawła II, uczestniczyłam w przygotowaniu i umieszczaniu informacji o patronie oraz galerii na stronie internetowej szkoły,
• w 2014 r. pełniłam rolę głównego organizatora Gminny Turniej Matematyczny im. Stanisławy Grelli,

§ 8ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Technologia informacyjna w obecnym czasie jest wręcz niezbędna w naszej pracy. Od 2014 roku w naszej szkole został wprowadzony dziennik elektroniczny, w związku z tym wszystkie tematy, obecności, oceny, wydruki ocen, świadectw, arkuszy są wykonywane przy użyciu komputera. Przekazywanie ważnych informacji między panią dyrektor a nauczycielami odbywa się drogą elektroniczną.
Od kilku lat pracuję z zespole odpowiedzialnym za układanie planu lekcji w programie Vulcan. Od 2013 roku pracuję w zespole wydającym gazetkę szkolną „Ale numer”. Moje zadanie polega na elektronicznym składaniu artykułów w całość gazetki. W ciągu roku ukazuje się pięć numerów naszego czasopisma. Od 2011 roku pełnię rolę opiekuna strony internetowej szkoły podstawowej.
W swojej pracy zawodowej często korzystam z technologii komputerowej przygotowując miedzy innymi karty pracy, scenariusze zajęć, konkursy, dyplomy, listy gratulacyjne dla rodziców. Opracowywałam elektronicznie wyniki ankiet w ramach ewaluacji, wyniki sprawdzianu szóstoklasistów, wyniki egzaminu część przyrodnicza oraz zestawienia klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej. W tym celu najczęściej korzystałam z programów Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint.
Na lekcji matematyki oraz fizyki czasem realizowałam tematy wykorzystując technologię informacyjną. W pracowni matematycznej korzystam, zwłaszcza na lekcjach powtórzeniowych, z tablicy interaktywnej. Natomiast w pracowni fizycznej korzystam często ze zgromadzonych płyt CD, z doświadczeniami fizycznymi, podczas realizacji danego tematu. Uczniowie lubią takie zajęcia, chętniej angażują się w prace na lekcji, rozwiązywanie trudnych zagadnień, a to z kolei pozwala im zdobyte wiadomości lepiej zrozumieć i zapamiętać. Wzrost zainteresowania uczniów tematyką zajęć wpływa pozytywnie na ich motywację do dalszej pracy, a co za tym idzie zmierza do podnoszenia jakości pracy szkoły.
Wykorzystuję Internet również do szukania ofert szkoleń, zagadnień konkursowych, ofert wydawnictw, zmian w przepisach prawa oświatowego, często zaglądam na stronę MEN oraz Centralnej Komisji Edukacyjnej z której ściągam przykładowe arkusze egzaminacyjne. Zabieram głos na forach dyskusyjnych dla nauczycieli dzieląc się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Droga elektroniczną kontaktuje się z różnego rodzaju instytucjami, wydawnictwami zamawiając np. publikacje.

§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla stażystów i nauczycieli kontraktowych, przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami jest niezbędne w pracy nauczyciela, pozwala ona na doskonalenie swojego warsztatu pracy, zdobywanie nowej wiedzy, samoocenę oraz korektę podejmowanych działań. Do realizowanych w tym celu działań można zaliczyć:

1. Prowadzenie zajęć otwartych

Prowadzenie zajęć otwartych lub ich obserwacja jest jednym ze sposobów wymiany wiedzy i spostrzeżeń między nauczycielami. W ramach współpracy i wymiany doświadczeń obserwowałam lekcje otwarte koleżanek z mojej pracy. Sama również dwukrotnie prowadziłam zajęcia otwarte z fizyki, dla szkół podstawowych gminy, podczas promocji naszego gimnazjum. Dodatkowo w 2013 roku razem z koleżanką uczącą chemii prowadziłyśmy zajęcia wyjazdowe z fizyki i chemii w szkołach podstawowych z terenu Gminy Miejsce Piastowe dla szóstoklasistów. Podczas zajęć stosowałam metody aktywizujące, uczniowie chętnie włączali się w doświadczenia pokazane im oraz dyskusje nad zjawiskami fizycznymi. Podczas tych zajęć wykorzystałam sporo pomocy dydaktycznych, które udało mi się pozyskać dla szkoły dzięki udziałowi w trzyletnim projekcie FENIKS promującym nauki ścisłe. Korzystanie podczas zajęć z ciekawych pomocy dydaktycznych niewątpliwie wpływa na atrakcyjność zajęć oraz większe zaangażowanie uczniów.
Nietypowe zajęcia otwarte dla uczniów, rodziców, nauczycieli, poprowadziłam w 2012 podczas Pikniku Rodzinnego w postaci godzinnego pokazu doświadczeń z fizyki.
2. Opieka nad praktykantką
We wrześniu 2012 pełniłam opiekę nad studentką matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na początku zapoznałam studentkę z dokumentami szkoły tj. Statutem Szkoły, Wewnątrz Szkolnym Systemem Oceniania, Przedmiotowym Systemem Oceniania oraz obowiązkami pracy nauczyciela.
Praktykantka w pierwszym tygodniu praktyk obserwowała prowadzone przez mnie zajęcia pogłębiając znajomość form i metod nauczania matematyki. W kolejnym tygodniu samodzielnie prowadziła lekcje, przygotowywała konspekty oraz dodatkowe materiały wzbogacające lekcję. Moja rola wówczas ograniczała się do wskazówek i sugestii.

3. Publikacje

W trakcie stażu opublikowałam na portalu www.edux.pl swoje dokumenty związane z awansem zawodowym – plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, sprawozdanie ze stażu. Na szkolną stronię internetową przygotowywałam i umieszczałam artykuły dotyczące konkursów matematycznych, sprawozdania z wycieczki, galerię zdjęć z imprez, wyjazdów w których organizację byłam zaangażowana.

4. Współpraca z innymi nauczycielami

Nieodłącznym elementem moich działań dydaktyczno–wychowawczych na terenie mojej szkoły oraz poza jej obrębem, była współpraca z innymi nauczycielami. Przejawiała się ona podczas organizowania imprez szkolnych, konkursów, wycieczek, akcji charytatywnych lub czynnego w nich uczestniczenia. Polegała na wspólnym działaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno – wychowawczej. Bardzo chętnie dzieliłam się swoją wiedzą i umiejętnościami z młodszymi stażem koleżankami, ale również często korzystałam z rad i wskazówek bardziej doświadczonych ode mnie współpracowników. Wszyscy zawsze chętnie wspomagali mnie, kiedy tylko zwróciłam się o pomoc. Najbardziej intensywna i owocna była współpraca z koleżankami uczącymi matematyki i fizyki w mojej szkole. Podpytywałyśmy się nawzajem, podsuwałyśmy sobie ciekawe pomysły dotyczące różnych zagadnień metodycznych i przedmiotowych oraz przekazywałyśmy sobie informacje mogące podnieść jakość naszej pracy.

§8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich

1. Program pracy z uczniem słabym

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęłam pracę z klasami pierwszymi gimnazjum. Była to grupa uczniów, u której w większości od razu dało się zauważyć, że nauka matematyki dostarcza nie lada trudności, a tempo pracy było tam bardzo wolne. Uczniowie posiadali bardzo duże zaległości ze szkoły podstawowej – tabliczka mnożenia, dodawanie i odejmowanie liczb, działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Byli oni zniechęceni do matematyki, a spowodowane było to piętrzącymi się zaległościami. W związku z tym postanowiłam zorganizować zajęcia dodatkowe dla tej grupy, na których uczniowie mieliby możliwość nadrobienia zaległości, wyjaśnienia niejasności i przećwiczenia niezbędnych umiejętności do zaliczenia semestru. Aby zajęcia były zorganizowane opracowałam program pracy z uczniem słabym, którego celem miało być wyrównywanie zaległości. Oprócz tego poprzez wdrożenie programu chciałam rozwinąć w uczniach poczucie własnej wartości oraz wiary we własne siły, a także nauczyć ich dobrej organizacji pracy, systematyczności i pracowitości. W końcu roku szkolnego 2013/2014 dokonałam częściowej analizy programu, opierając się na wynikach semestralnych i końcowo rocznych uczniów, oraz obserwacji ich pracy w ciągu roku szkolnego.

2. Program wychowawczy

Przez pierwsze dwa lata trwania stażu sprawowałam funkcję wychowawcy klasy. Na początku każdego roku szkolnego opracowałam program wychowawczy dla danej klasy na każdy kolejny rok szkolny, oczywiście w oparciu o program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. Program wychowawczy dostosowywałam do potrzeb i problemów klasy, z uwzględnieniem także interesujących ich tematów i zagadnień. Tematy ujęte w/w programie pozwoliły rozwijać u uczniów zainteresowania, poznać ich światopogląd, a także kształtować prawidłowe postawy etyczne i moralne.

§8 ust.2.pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wycieczek

Podczas wycieczek, rajdów i wyjść z uczniami starałam się zachęcić ich do poznania ciekawych miejsc i ludzi. Dążyłam aby każde takie wyjście owocowało nowymi wiadomościami i wzrostem chęci do samodoskonalenia. Ponadto stwarzały okazję do nawiązania dobrych relacji z wychowankami. W okresie stażu byłam organizatorem lub współorganizatorem następujących wycieczek, rajdów: w 2012: rajd Kąty - Krempna, wyjazd na Politechnikę Rzeszowską na pokazy z fizyki, w 2013: wycieczka do Inwałdu i Zatorlandu, wycieczka w Bieszczady: rajd od Połoniny Wetlińskiej do Smereka, w 2014 wycieczka do Soliny.

3. Organizacja uroczystości klasowych i szkolnych

Uroczystości szkolne i klasowe są integralnym i stałym elementem życia zespołu ogólnoszkolnego. Sprzyjają one aktywności uczniów, kształtują postawy twórcze. Organizacja takich imprez opiera się na współpracy uczniów i nauczycieli oraz zaspokajać potrzebę aktywności młodych ludzi.
W czasie stażu byłam organizatorem klasowych imprez związanych z wigilią oraz współorganizatorem w 2014 r. akademii zakończenia roku szkolnego i pożegnania klas III gimnazjum. Zaprezentowane zostały szkolne talenty wokalne, aktorskie, muzyczne, taneczne.

4. Prowadzenie dodatkowych zajęć

Wiele czasu poświęciłam na pracę z dziećmi mającymi trudności w nauce matematyki. W celu zapewnienia im warunków do maksymalnego rozwoju własnych możliwości prowadziłam dodatkowe zajęcia dla uczniów klas I gimnazjum oraz klasy IV, V i VI szkoły podstawowej. Była to szansa na wyrównanie braków. Głównym celem tych zajęć był utrwalanie poznanych wiadomości i doskonalenie umiejętności, tak aby lepiej je wykorzystać odpowiednio na sprawdzianie lub egzaminie.
Zwracałam uwagę na dobór odpowiednich zadań, opracowałam indywidualne karty pracy.

5. Praca w ramach zespołu przedmiotów ścisłych

Uczestniczę w pracach Zespołu Przedmiotów Matematyczno –Przyrodniczych.
W ramach pracy zespołu opracowujemy:
- harmonogram pracy zespołu i jego aktualizacja
- kryteria oceniania PSO
- omawianie wyników testów diagnostycznych klas pierwszych,
- analizę i omawianie wyników egzaminów zewnętrznych (szóstoklasistów i gimnazjalnych),
- omawianie wyników próbnych egzaminów zewnętrznych ( szóstoklasistów i gimnazjalnych),
- korelacje nauczania z nauczycielami przedmiotów pokrewnych: geografii, chemii, biologii.
6. Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych

Wielokrotnie pełniłam rolę przewodniczącego lub członka komisji na sprawdzianie szóstoklasisty, egzaminie gimnazjalnym oraz szkolnych konkursach przedmiotowych. Pełniłam również rolę członka Powiatowego Zespołu Konkursowego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki dla uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 oraz Powiatowego Zespołu Konkursowego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym

Wychowawca posiadający wiedzę psychologiczno – pedagogiczną jest w głównej mierze dydaktykiem. Dlatego współpraca z pedagogiem szkolnym jest istotna. Dobry nauczyciel – wychowawca potrafi wychwycić problemy wśród uczniów, zapobiegać im, rozwiązywać je. Sygnalizacja i rozmowa z pedagogiem o problemach ucznia włącza szersze i bardziej skuteczne metody przeciwdziałania trudnościom.
W mojej pracy wychowawczej kontakty z pedagogiem dotyczyły:
• rozwiązywania konfliktów powstałych w zespole klasowym
• profilaktyki uzależnień i trudności wychowawczych
• problemu wagarów pojedynczych uczniów
• pomocy w kontaktach z rodzicami i kuratorem uczniów

Dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym udawało mi się na bieżąco rozwiązywać problemy, z którymi zetknęłam się w mojej pracy wychowawczej. Takie współdziałanie usprawnia działalność wychowawczą i ułatwia pracę nauczycielowi. Korzystnie wpływa również na młodzież potrzebującą wsparcia.

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

W swojej pracy zawodowej spotykałam się z uczniami, którzy posiadali orzeczenia oraz opinię dotyczącą kierunków, form dalszej opieki i pomocy. Taki dokument wydany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną obligował mnie do zastosowania optymalnych form i metod pracy z danym uczniem w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
Jako nauczyciel wychowawca podjęłam także współpracę z panią psycholog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miejscu Piastowym, z którą konsultowałam przypadki problemów wychowawczych w mojej klasie.

3. Współpraca z pielęgniarką szkolną

Jako wychowawca klasy jestem w stałym kontakcie z pielęgniarką szkolną i pośredniczę w kontaktach z rodzicami w celu monitorowania zdrowia uczniów, dbałości o właściwe nawyki żywieniowe, prowadzenia dokumentacji związanej ze szczepieniami okresowymi.

4. Współpraca z wydawnictwami

Od wielu lat współpracuję z przedstawicielami wydawnictw WSIP, ZamKor, GWO. Dzięki tej współpracy udało mi się pozyskać nagrody na VI Gminny Turniej Matematyczny im. Stanisławy Grelli oraz podręczniki, ćwiczenia, zbiory zadań, gry logiczne, plansze, które wykorzystuję podczas lekcji lub zajęć dodatkowych.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej otrzymałam dwukrotnie nagrodę Dyrektora Szkoły w roku 2010 i 2013.

2. W uznaniu dorobku i osiągnięć w pracy zawodowej otrzymałam w 2012 roku dyplom uznania od Wójta Gminy Miejsce Piastowe.

3. Za zaangażowanie w realizację projektu FENIKS – długofalowego programu odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach otrzymałam w 2012 roku dyplom uznania od koordynatora projektu prof. dr hab. Krzysztofa Golec – Biernata pracownika Uniwersytetu Rzeszowskiego.

4. Miarą sukcesów nauczyciela są również sukcesy odnoszone przez jego uczniów w różnych konkursach. Moi uczniowie uzyskali wysokie miejsca w następujących konkursach:
• finalista kuratoryjnego konkursu z matematyki – Rafał K. w roku 2011
• laureat kuratoryjnego konkursu z matematyki – Rafał K. w roku 2012
• IX miejsce w ogólnopolskim konkursie Alfik Matematyczny – Łukasz M. w roku 2012
• I miejsce w drużynowym Gminnym Turnieju Matematycznym im Stanisławy Grelli – w roku 2013
• II miejsce w drużynowym Gminnym Turnieju Matematycznym im Stanisławy Grelli – w roku 2014

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest staranne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych z którymi może się spotkać w czasie pracy. Przeanalizowałam wiele „trudnych przypadków”. Opisałam dwa z nich: przypadek Mateusza – uczeń z problemami wychowawczymi i przypadek Mariusza - uczeń przejawiający zahamowanie psychoruchowe.

PODSUMOWANIE

Zadania wyznaczone w Planie Rozwoju Zawodowego służą ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Wiedza zdobyta przeze mnie na szkoleniach i kursach znacząco wpłynęła na podwyższenie jakości mojej pracy, stała się kluczem do sukcesów uczniów, a to promowało szkołę w środowisku lokalnym. Przemyślane i planowane działania podejmowane przeze mnie z pewnością wzbogaciły uczniów o nowe umiejętności, doświadczenia i przeżycia. Swoją postawą motywowałam do działania moje koleżanki i moich kolegów, to również wpłynęło na podniesienie jakości pracy szkoły.
Jestem pewna, że wszystkie efekty wykonanych przeze mnie działań będą procentować w mojej dalszej pracy zawodowej. Zaowocują pozytywnymi wynikami nauczania oraz moją satysfakcją osobistą w dalszej pracy zawodowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.