X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28212
Przesłano:

Program nauczania Wychowania Fizycznego Szkoła Gimnazjalna Specjalna

mgr Adam Nowak

Program nauczania wychowania fizycznego
Szkoła gimnazjalna specjalna

Od zdrowego sportu do świadomej rekreacji i sportów całego życia
Spis treści
Wstęp ........................................2
Struktura dokumentu ........................................ 3
Uwarunkowania realizacji programu ........................................ 3
Cele kształcenia i wychowania........................................4
Treści nauczania ........................................6
Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania ......................................16
Kryteria oceny ........................................18
Metody sprawdzania osiągnięć ucznia ........................................21
Tabele:
Zadania i poziom wykonania prób sprawności fizycznej.....................................23
Normy dla poszczególnych kategorii wieku ........................................25

Wstęp

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech będę godny w swym wysiłku.”

Program nauczania dotyczy przedmiotu wychowanie fizyczne dla III etapu edukacyjnego w szkole gimnazjalnej specjalnej w Wąsoszu. Program jest przeznaczony dla 360 godzin zajęć realizowanych w ciągu trzech lat nauki. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Program realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4 Poz.17) (Podstawę Programową).

Struktura dokumentu
Program zawiera:
1.cele kształcenia i wychowania
2.treści nauczania oraz opis założonych osiągnięć ucznia,
3.sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania,
4. kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia,

Uwarunkowania realizacji programu
Program został zaplanowany dla konkretnej grupy uczniów gimnazjum specjalnego ,zarówno dziewcząt jak i chłopców ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Poniżej opisano założenia dotyczące grupy uczniów i szkoły, przyjęte przy projektowaniu programu.
1.Szkoła -Gimnazjum Specjalne
2.Grupa uczniów: dziewczęta i chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
3.Obiekty sportowe; szkoła dysonuje:
a. małą salką gimnastyczną
b. dobrze wyposażoną siłownią (atlas, bieżnia mechaniczna, ergowiosła, 2 rowery stacjonarne, ławeczka ze sztangą, ekspandory, hantle)
c. zespołem boisk na powietrzu (boiska do: piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego - orlik)
d. bieżnią lekkoatletyczną i skocznią do skoku w dal.
4.Otoczenie szkoły: w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajdują się tereny spacerowe - amfiteatr, przystań kajakowa nad rzeką Barycz.
5.Wyposażenie: nauczyciel ma do dyspozycji sprzęt sportowy: piłki (siatkówka, piłka nożna, koszykówka), materace, kije do nordicwalking, rakiety do badmintona, rakiety do tenisa ziemnego, stoły i rakietki do tenisa stołowego, stół bilardowy, ringo, kije i bramki do unihokeja, sprzęt gimnastyczny (kozioł, skrzynia), rolki, łyżwy, sanki, stół do bilarda , gra stolikowa – piłkarzyki, rowery szt. 10 inne.

1.Cele kształcenia i wychowania
U podstaw tworzenia programu leży chęć rozwiązania problemów, zidentyfikowanych podczas nauczania wychowania fizycznego w szkole - gimnazjum. Problemy te są również wskazywane w literaturze przedmiotowej. Chodzi tu o:
-Rosnący brakiem dbałości o własne zdrowie (nadwaga, używki –papierosy, zła dieta)
-Nieuzasadniona absencja uczniów na zajęciach wychowania fizycznego
-Brak przygotowania do zajęć – właściwe obuwie i strój
-Brak nawyku do aktywnego spędzania czasu wolnego
-Niska świadomość walorów uprawiania sportu lub różnych form rekreacji ruchowej
-Niski poziom higieny osobistej
Skutkami zidentyfikowanych problemów jest słabe przygotowanie młodzieży do podejmowania całożyciowych form aktywności ruchowej. Powoduje to spadek aktywności ruchowej z wiekiem.
1 Narodowy Program Zdrowia 2007-2015
Aby realizacja programu mogła wpływać na ograniczenie skutków zidentyfikowanych problemów, należy zidentyfikować pierwotne ich przyczyny i dążyć do ich eliminacji lub ograniczenia.

I Cele główne:

1.Promowanie aktywności fizycznej w celu świadomego udziału w różnych formach aktywności ruchowej w czasie nauki w szkole i po jej zakończeniu.
2.Wyrobienie w uczniu umiejętności niezbędnych do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu, nawyku dbałości o higienę osobistą i bezpieczeństwu.
3.Wspieranie ucznia w podejmowaniu właściwych decyzji i wyborów oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach, a w szczególności w sytuacjach trudnych.
4. Umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego w okresie dojrzewania.

II Cele szczegółowe:

1.Wszechstronny i zrównoważony rozwój organizmu ucznia.
2.Wyrabianie poczucia własnej wartości, sprawiedliwości i kultury osobistej.
3.Nauczanie szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych mniej sprawnych.
4.Wpojenie stosowania zasady „fair play” oraz kultury „kibicowania.
5.Przygotowanie organizmu do funkcjonowania w środowisku i klimacie, w którym uczeń się rozwija.
6.Wyposażenie ucznia w umiejętności i wiadomości umożliwiające samokontrolę i samoocenę.
7.Wytworzenie umiejętności korzystania z takich czynników jak naturalny teren, powietrze, woda, pory roku.
8.Opanowanie podstawowych umiejętności wynikających z podstawy programowej.
9.Wykorzystanie technik informacyjnych do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy, gromadzenia danych i korzystania z nich.
10.Wpajanie zasad przestrzegania higieny oraz zdrowego stylu życia.

2.Treści nauczania oraz opis założonych osiągnięć ucznia

1.Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.
2. Trening zdrowotny.
3. Sporty całego życia i wypoczynek.
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.
5. Sport i taniec.
6. Edukacja zdrowotna.

Tematyka zajęć Liczba godzin Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe uwagi
WRZESIEŃ
Omówienie zasad bezpieczeństwa wymogów, kryteriów ocen, poznajemy i układamy plan pracy
Zabawy i gry ruchowe
1. orientacyjno-porządkowe
2 bieżne
3. skoczne
4. rzutne
5. na czworak
6.z mocowaniem
7.ze śpiewem
Rekreacja –
Nauka i dosk . jazdy na rowerze
Nauka umiejętności pływania kajakiem.

Ocena sprawności fizycznej uczniów testem Zuchory - zmodyfikowany

Bezpiecznie jeździ na rowerze ,omija przeszkody, umie założyć kapok, bezpiecznie wsiada i wysiada z kajaka umie trzymać wiosło.

- bierze czynny udział w poszczególnych próbach
Aktywnie uczestniczy w układaniu planu pracy, zna i przestrzega zasad bhp podczas lekcji wf ,zwraca uwagę innym uczniom na bezpieczne zachowanie

-bierze aktywny udział w grach i zabawach, aktywuje kolegów do aktywności podczas zabaw i gier

- pomaga innym uczniom podnosić stopień
opanowania jazdy bezpiecznej na rowerze i pływania kajakiem

- chce osiągnąć najlepsze rezultaty w próbach sprawnościowych

PAŹDZIERNIK
Zespołowe gry sportowe
-piłka nożna- mini
a) zabawy kopne
b)ćwicz .koordynacyjne z piłkami
c)ćwicz. oswajające z piłkami
d) nauka kopnięć i przyjęć piłki nogą w
różnym tempie i pozycjach wyjściowych
e)prowadzenie piłki nogą na wprost i slalomem
f)nauka wykonywania strzałów do bramki
g) gra bramkarza
h) gra szkolna
koszykówka - mini
a)ćwicz. oswajające z piłkami
b)ćwicz. Kształt. Koordynację wzrokowo- ruchowa
c)nauka i dosk. chwytów i podań piłki w różnych pozycjach wyjściowych i w różnym tempie
d)nauka i dosk. kozłowania piłki lewą i prawą ręką
e) nauka rzutów do kosza z miejsca i w dwutakcie, rzuty sytuacyjne
f)gra szkolna i gry taktyczne


LISTOPAD, GRUDZIEŃ
Gimnastyka
-ćwicz kształtujące mm RR, NN i tułowia
-ćwicz rozciągające i gibkościowe w różnych pozycjach
-ćwicz kształtujące równowagę i koordynację
-ćwiczenia charakterze korekcyjnym –stóp i kręgosłupa ,ćwicz oddechowe
-elementy akrobatyki sportowej: przewroty w przód i w tył, przewroty łączone, przeskok i przez skrzynię kuczny , przez kozła rozkroczny, stanie na RR przy drabinkach,

50

Poprawnie wykonuje ćwiczenia naśladując prowadzącego

Ćwiczenia wykonuje bezpiecznie

-umie przyjąć właściwą postawę ciała i ją utrzymuje
-stara się ćwiczyć starannie wykonując zadanie

-wykonuje poprawnie rozbieg i odbicie
-wykonuje ćwiczenie przy pomocy nauczyciela
-nie podejmuje prób przekraczających swoje możliwości
-ćwiczy bezpiecznie
-zna zasady przeprowadzenia rozgrzewki

-ćwiczy wykonując ruch prawidłowo w odpowiednim tempie

- zachęca innych uczniów do ćwiczeń

-wykonuje proste ćwiczenia kształtujące koordynację RR ,NN w różnych płaszczyznach

-bezpiecznie wykonuje skok przez kozła i skrzynię
-wykonuje bezpieczne lądowanie
-pokonuje 4 części skrzyni
-wykonuje samodzielnie stanie na RR przy drabinkach
-zna ćwiczenia rozwijające mm. RR, Tułowia
GRUDZIEŃ STYCZEŃ
Gimnastyka
Przewrót w przód na skrzyni
Ćwiczenia na drążku- wymyk, odmyk, podciągnięcia
Gry i zabawy rekreacyjne
- poznajemy dyscypliny sportowe X boX
-tenis stołowy
Nauka odbić piłeczki sposobem forhend i bekhend
Nauka zagrywki, rotacji
Gry szkolne mini turniej
-unihokej
Nauka prowadzenie piłeczki kijem hokejowym ,gry szkolne
Zdrowie
Sport to zdrowie, walory uprawiania sportu, przeciwwskazania.
Używki – zagrożenie dla zdrowia
Zdrowe odżywianie – układamy jadłospis tygodniowy.
Obliczamy wskaźniki BMI- otyłość jako zagrożenie zdrowia

Sporty zimowe
Saneczkarstwo
-zjazdy z górki i pochodzenie pod stok
-zabawy na śniegu
Łyżwiarstwo
-nauka jazdy na łyżwach
-ćwicz przygotowujące
-zabawy na lodzie na butach
-nauka jazdy na wprost i hamowania pługiem
Nauka hamowania bokiem
Nauka jazdy po łuku i slalomem
lub
muzyka ,taniec
-ćwicz przy muzyce mini aerobic, zumba
- ćwicz kształtujące rytmikę
-zabawy i tańce przy muzyce

LUTY
Zespołowe Gry Sportowe
Mini siatkówka lub sporty zimowe
-Postawa siatkarska i
sposoby poruszania się po boisku
-Nauka odbić sposobem górnym i dolnym
-Nauka wykonywania zagrywki sposobem dolnym,
I tenisowym
Nauka wykonywania padów siatkarskich
-Nauka odbioru zagrywki wystawy , ataku i bloku pojedynczego
-gra szkolna 1x1,2x2,3x3, w pełnej formie

MARZEC
Atletyka terenowa
Kształtowanie wytrzymałości marszowo- biegowej
-nordicwalking
-marszobieg 3000m
-bieżnia mechaniczna, ergowiosła ,cyklometr
-kształtowanie wytrzymałości biegowej metodą ciągłą, powtórzeniową, interwałową
-bieg na przełaj cross -pokonywanie naturalnych i sztucznych form terenu
-poznajemy metody treningu sportowego
-zawody klasowe w biegach przełajowych
- bilard(zła aura)

KWIECIEŃ
ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE- w formie gier szkolnych i taktycznych
Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Tenis ziemny ,kometka, rolki,
wrotki
30

Bierze czynny udział w grach i zabawach, zna podstawowe przepisy gry,

Uderza rakietką w lotkę (piłkę), zna odbicie for i bekhendowe
Porusza się na rolkach bezpiecznie

Współorganizuje mecze wewnątrz klasowe
Sędziuje, stosuje zasady fair play, pomaga słabszym uczniom, motywuje ich do aktywności
Zna przepisy gry w tenisa, wykonuje zagrywkę i return
MAJ
LEKKOATLETYKA
- zabawy lekkoatletyczne (bieżne, skoczne, rzutne ,skip ABC, płotki), ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową
-nauka i dosk wykonywania startu niskiego, kszt. szybkości reakcji
-bieg na dystansie 60m,100m
-nauka i dosk skoku w dal techniką naturalną
-nauka skoku wzwyż techniką nożycową i przerzutową
-rzut piłeczką palantową
-nauka pchnięcia kulą
-biegi średnie 400m
- wyłaniamy mistrza klasy w wieloboju lekkoatletycznym

CZERWIEC
Rekreacja –sporty całego życia
CYKLISTYKA –doskonalenie znajomości przepisów ruch drogowego
- dosk. jazdy na rowerze(wycieczki rowerowe po okolicy )
-KAJAKARSTWO
Nauka i doskonalenie wsiadania i wysiadania z kajaka
Nauka i doskonalenie wiosłowania
-wykonujemy zwroty, hamowanie, omijanie przeszkód
-organizujemy spływy kajakowe i regaty
-ROLKI I WROTKI
Bezpieczeństwo, zagrożenia czynnikami aspołecznymi
Ocena sprawności fizycznej – bilans zamknięcia


Opis założonych osiągnięć ucznia:

Po zakończeniu III etapu edukacyjnego uczeń powinien:
- potrafić dokonać samooceny rozwoju fizycznego;
- diagnozować własną sprawność fizyczną i umiejętności ruchowe;
- wiedzieć jak dbać o zdrowie, umieć zapobiegać jego utracie;
- umieć zapobiegać urazom powstającym w wyniku podejmowania aktywności sportowej;
- wykazać się samodzielnością w zakresie organizacji i przeprowadzania zajęć ruchowych (rozgrzewka);
- umieć ocenić wydarzenia, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu oraz właściwie zachować się w takich sytuacjach.

3. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania.

Tygodniowy wymiar godzin wychowania fizycznego w każdym roku nauczana wynosi cztery jednostki lekcyjne. Program obejmuje trzyletni proces kształcenia.
W ramach pięciu godzin realizowane są treści nauczania z zakresu:
- lekkoatletyki
- gimnastyki
- koszykówki
- piłki nożnej
- piłki siatkowej
- unihokeja
- łyżwiarstwa
- rytmu, tańca i muzyki
- kształtowania sprawności ogólnej
- gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
- turystyki i rekreacji ( cyklistyka, kajakarstwo, jazda na rolkach i wrotkach, tenis stołowy i ziemny, bilard)
Głównym założeniem tego programu jest stworzenie uczniom warunków do realizowania się w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Celem zajęć oprócz zdobycia umiejętności ruchowych w poszczególnych dyscyplinach sportu jest znajomość prozdrowotnych, kulturowych i utylitarnych aspektów kultury fizycznej oraz właściwe ich wykorzystanie. Młodzież ma uczestniczyć nie tylko w wychowaniu fizycznym, ale w całej kulturze fizycznej, co przyniesie efekty w formie integracji klasy, rozbudzeniu potrzeb ruchowych i w nabyciu nawyku aktywnego wypoczynku na całe życie. W tych działaniach ma szanse realizować się też młodzież mniej sprawna fizycznie lub z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. W związku z powyższymi założeniami treści związane
z turystyką i rekreacją traktowane są na równi z pozostałymi.

Dobór metod i form pracy determinują:
- specyficzne potrzeby uczniów,
- trudność w osiągnięciu celu,
- zróżnicowany poziom sprawności w poszczególnych klasach,
- temat zajęć.


Aby osiągnąć przedstawione cele, szkoła powinna:
1. Zapewnić sprzęt i warunki do realizacji zajęć sportowych.
2. Wspierać rozwój nauczycieli i umożliwić im podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3. Wspomagać działania służące zdrowiu i dbałości o własne ciało.

4. Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia


Kryteria ocen z wychowania fizycznego w zespole szkół w Wąsoszu.

CELUJĄCY
Opanowanie materiału przewidzianego w programie i zrealizowanego przez nauczyciela w stopniu ponadpodstawowym.
Systematyczne podnoszenie i doskonalenie poziomu swojej sprawności fizycznej, jak też poszerzenie wiadomości na temat wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
Aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego (wykonywanie poleceń, zadań i ćwiczeń określonych przez nauczyciela). Za brak aktywności na lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Aby otrzymać ocenę celującą uczeń nie może otrzymać żadnej oceny niedostatecznej za brak aktywności na lekcji.
Uczeń jest przygotowany do lekcji (uczeń powinien być ubrany w strój sportowy wymagany przez nauczyciela). Uczeń, który nie jest przygotowany do zajęć, powinien przedstawić nauczycielowi usprawiedliwienie od rodziców lub od lekarza. Dwa razy w półroczu można być nieprzygotowanym do zajęć bez usprawiedliwienia. Za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Aby otrzymać ocenę celującą uczeń nie może otrzymać ani jednej oceny niedostatecznej za brak stroju sportowego.
Umie przy pomocy nauczyciela przeprowadzić część wstępną (rozgrzewkę).
Reprezentowanie Szkoły w międzyszkolnych zawodach sportowych na różnym szczeblu.
Dbanie o kulturę i higienę osobistą.
Dbanie o sprzęt sportowy.
Umie zmobilizować grupę do efektywniejszej pracy.
Zna przepisy gry ZGS – sędziuje wewnątrzklasowe zawody.
BARDZO DOBRY
Opanowanie materiału przewidzianego w programie i realizowanego przez nauczyciela w stopniu ponadpodstawowym.
Systematyczne podnoszenie i doskonalenie poziomu swojej sprawności fizycznej, jak też poszerzenie swoich wiadomości na temat wychowanie fizycznego, sportu i rekreacji.
Aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego. Maksymalnie jedna ocena niedostateczna za brak aktywności na lekcji.
Uczeń jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego. Maksymalnie dwie oceny niedostateczne za brak stroju.
Dbanie o kulturę i higienę osobistą.
Dbanie o sprzęt sportowy.
Stara się swoją postawą wpłynąć na efektywność pracy w grupie.
Próbuje sędziować klasowe zawody ZGS.
DOBRY
Opanowanie materiału przewidzianego w programie i realizowanego przez nauczyciela w stopniu podstawowym.
Uczeń stara się poprawić i doskonalić poziom swojej sprawności fizycznej.
Aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego. Maksymalnie trzy oceny niedostateczne za brak aktywności na zajęciach wychowania fizycznego.
Maksymalnie trzy oceny niedostateczne za brak stroju sportowego.
Dbanie o kulturę i higienę osobistą.
Dbanie o sprzęt sportowy.
DOSTATECZNY
Małe zaangażowanie ucznia prowadzące do poprawienia i doskonalenia poziomu swojej sprawności fizycznej.
Mała aktywność na zajęciach wychowania fizycznego. Maksymalnie pięć ocen niedostatecznych za brak aktywności na zajęciach wychowania fizycznego.
Maksymalnie pięć ocen niedostatecznych za brak stroju sportowego.
Mała dbałość o kulturę i higienę osobistą.
Brak dbałości o sprzęt sportowy.
DOPUSZCZAJĄCY
Bardzo małe zaangażowanie w celu podniesienia swojej sprawności fizycznej.
Bardzo mała aktywność na zajęciach wychowania fizycznego. Więcej niż cztery oceny niedostateczne za brak aktywności na zajęciach.
Więcej niż pięć ocen niedostatecznych za brak stroju sportowego.
Uczeń nie dba o kulturę i higienę osobistą, jak też o sprzęt sportowy.
NIEDOSTATECZNY
Uczeń nie wykazuje chęci i starań prowadzących do podnoszenia swojej sprawności fizycznej.
Całkowity brak aktywności na zajęciach.
Rzadko uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego.
Nie dba o kulturę i higienę osobistą.
Niszczy sprzęt sportowy.

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze jego możliwości.

Metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Zmodyfikowany Test Zuchory
Test zawiera 7 prób

1. Bieg sprinterski w miejscu
2. Skok w dal z miejsca
3. Zwis na ramionach
4. Skłon tułowia w dół
5. Bieg ciągły
6. Przemachy poprzeczne nóg („nożyce”) w leżeniu na plecach
7.Skok dosiężny z miejsca
Test można przeprowadzić jednego dnia, umieszczając bieg ciągły na końcu sprawdzianu.

Opis prób

1. Bieg sprinterski w miejscu
Sprzęt i pomoce: zbędne
Sposób wykonania: na komendę „start” badany wykonuje bieg w miejscu w ciągu 10s unosząc wysoko kolana z jednoczesnym klaśnięciem pod ugiętą nogą.
Wyniki: liczy się suma klaśnięć.
2. Skok w dal z miejsca
Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia lub cienki materac do lądowania, ewentualnie podłoże tartanowe.
Sposób wykonania: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią, następnie pochyla tułów, ugina nogi (nie więcej niż 900) z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie energicznie od podłoża skacze jak najdalej.
Wynik: odległość mierzy się własnymi stopami, gdy pomiar wyniesie np. więcej niż 7 i pół stopy zaokrąglamy wynik do 7 stóp.
3. Zwis na ramionach
Sprzęt i pomoce: drążek lub odpowiednia gałąź
Sposób wykonania: zależy od poziomu sprawności badanego (patrz tabela 1).
Wynik: notuje się odpowiedni poziom wykonania ( tabela 1).
4. Skłon tułowia w dół
Sprzęt i pomoce: zbędne
Sposób wykonania: badany z pozycji na baczność wykonuje ciągły, powolny skłon tułowia w dół z zadaniem wskazanym wynikającym z tabeli 1.
Wynik: notuje się odpowiedni poziom wykonania (tabela 1).
5. Bieg ciągły
Sprzęt i pomoce: pokój, sala lub teren biegania.
Sposób wykonania: badany może wykonać bieg w miejscu (wtedy wystarczy przestrzeń umożliwiająca to/ lub bieg z przemieszczaniem się/ najlepiej na bieżni 400m).
Wynik: czas trwania biegu w miejscu lub przebiegnięty dystans.
6. Przemachy poprzeczne nóg („nożyce”) w leżeniu na plecach
Sprzęt i pomoce: zbędne
Sposób wykonania: badany leżąc na plecach wykonuje ćwiczenie nazywane popularnie „nożycami poprzecznymi” mając nogi proste w kolanach i lekko uniesione nad podłożem.
Wynik: liczy się czas trwania próby.
7. Skok dosiężny z miejsca
Sprzęt i pomoce: sala gimnastyczna, taśma miernicza, kreda.
Sposób wykonania: badany wykonuje przesiad bokiem do ściany i ręką bliższą zaznacza na ścianie miejsce dotknięcia za pomocą kredy podczas maksymalnego wyskoku w górę.
Wynik: liczy się różnicę pomiędzy zaznaczoną kredą wysokością a wysokością badanego.
Zadania i poziom wykonania prób sprawności fizycznej

Tabela 1


Cecha

Próba

Płeć
Poziom wykonania (ocena)

minimalny dostat dobry b.dobry wysoki wybitny

szybkość
bieg sprint
chł.
15
20
25
30
35
40

dz.
12
16
20
25
30
35
Skoczność skok w dal z miejsca chł.
dz.
5
6
7
8
9
10
Moc Skok dosiężny Chł.
Dz.
5
8
12
17
23
30

siła ramion

zwis

chł.
zwis wolny, wytrzymać 10s
zwis wolny, jednorącz, wytrzymać 3s
ze zwisu oburącz ugiąć ramiona i wytrzymać 10s
jak wcześniej wytrzymać 10s
jak wcześniej wytrzymać zwis jednorącz 10s
Jak wcześniej wytrzymać zwis jednorącz 10s, kolejno na prawej i lewej ręce
dz.
jak wyżej, wytrzymać 3s
jak wcześniej wytrzymać 10s
zwis wolny jednorącz, wytrzymać 3s
jak wyżej wytrzymać 3s
ze zwisu wolnego ugiąć ramiona i wytrzymać 3s
zwis wolny jednorącz, wytrzymać 10s

gibkość

skłon tułowia w dół
chł.
dz.
chwycić oburącz za kostki
dotknąć palcami obu rąk palców stóp
dotknąć palcami obu rąk podłoża
jak wcześniej palce rąk szeroko rozwarte dotykają podłoża
dotknąć dłońmi obu rąk podłoża
dotknąć głową kolan

wytrzyma-łość
bieg ciągły
chł.
2min
(400m)
4min
(800m)
7min
(1500m)
10min
(2000m)
15min
(2500m)
20min
(3000m)

dz.
1min
(200m)
2min
(400m)
4min
(800m)
7min
(1200m)
10min
(1500m)
15min
(2000m)


siła mięśni brzucha

„nożyce” poprzeczne
chł.
20s
1min
2min
3min
4min
6min

dz.
10s
30s
1min
1,5min
2min
3min

Ocena w punktach
1
2
3
4
5
6

Normy dla poszczególnych kategorii wieku (chłopcy i dziewczęta)

Tabela 2
Poziom sprawności
fizycznej (łącznie
dla wszystkich prób)
Wiek (lata)

6
7
8
9-10
11-12
13-15
16-18
minimalny 5 6 6 6 6 6 6
dostateczny 8 9 10 11 11 12 12
dobry 11 12 13 15 16 17 18
bardzo dobry 14 15 17 19 20 22 23
wysoki 17 18 21 23 25 27 28
wybitny 20 22 25 27 29 31 33

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.