X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28214
Przesłano:

Program nauczania Wychowania Fizycznego Szkoła Zawodowa Specjalna

mgr Adam Nowak

Program nauczania wychowania fizycznego
Szkoła zawodowa specjalna

Od zdrowego sportu do świadomej rekreacji i sportów całego życia
Spis treści
Wstęp ........................................2
Struktura dokumentu ........................................ 3
Uwarunkowania realizacji programu ........................................ 3
Cele kształcenia i wychowania........................................4
Treści nauczania ........................................6
Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania ......................................12
Kryteria oceny ........................................ 13
Metody sprawdzania osiągnięć ucznia ........................................ 16
Tabele:
Zadania i poziom wykonania prób sprawności fizycznej.....................................18
Normy dla poszczególnych kategorii wieku ........................................20


Wstęp

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech będę godny w swym wysiłku.”
Calos cagatos – piękny i mądry


Program nauczania dotyczy przedmiotu wychowanie fizyczne dla IV etapu edukacyjnego w szkole zawodowej specjalnej w Wąsoszu. Program jest przeznaczony dla 290 godzin zajęć realizowanych w ciągu trzech lat nauki w wymiarze trzech godzin lekcyjnych tygodniowo. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Program realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4 Poz.17) (Podstawę Programową).

Struktura dokumentu
Program zawiera:
1.cele kształcenia i wychowania
2.treści nauczania oraz opis założonych osiągnięć ucznia,
3.sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania,
4. kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia,

Uwarunkowania realizacji programu
Program został zaplanowany dla konkretnej grupy uczniów szkoły zawodowej specjalnego ,zarówno dziewcząt jak i chłopców ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Poniżej opisano założenia dotyczące grupy uczniów i szkoły, przyjęte przy projektowaniu programu.
1.Szkoła - Zawodowa Specjalna
2.Grupa uczniów: dziewczęta i chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
3.Obiekty sportowe; szkoła dysonuje:
a. małą salką gimnastyczną
b. dobrze wyposażoną siłownią (atlas, bieżnia mechaniczna, ergowiosła, 2 rowery stacjonarne, ławeczka ze sztangą, ekspandory, hantle)
c. zespołem boisk na powietrzu (boiska do: piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego - orlik)
d. bieżnią lekkoatletyczną i skocznią do skoku w dal.
4.Otoczenie szkoły: w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajdują się tereny spacerowe - amfiteatr, przystań kajakowa nad rzeką Barycz.
5.Wyposażenie: nauczyciel ma do dyspozycji sprzęt sportowy: piłki (siatkówka, piłka nożna, koszykówka), materace, kije do nordicwalking, rakiety do badmintona, rakiety do tenisa ziemnego, stoły i rakietki do tenisa stołowego, stół bilardowy, ringo, kije i bramki do unihokeja, sprzęt gimnastyczny (kozioł, skrzynia), rolki, łyżwy, sanki, stół do bilarda , gra stolikowa –piłkarzyki, rowery szt. 10 inne.

1.Cele kształcenia i wychowania
U podstaw tworzenia programu leży chęć rozwiązania problemów, zidentyfikowanych podczas nauczania wychowania fizycznego w szkole - zawodowej. Problemy te są również wskazywane w literaturze przedmiotowej. Chodzi tu o:
-Rosnący brakiem dbałości o własne zdrowie (nadwaga, używki –papierosy, zła dieta)
-Nieuzasadniona absencja uczniów na zajęciach wychowania fizycznego
-Brak przygotowania do zajęć – właściwe obuwie i strój
-Brak nawyku do aktywnego spędzania czasu wolnego
-Niska świadomość walorów uprawiania sportu lub różnych form rekreacji ruchowej
-Niski poziom higieny osobistej
Skutkami zidentyfikowanych problemów jest słabe przygotowanie młodzieży do podejmowania całożyciowych form aktywności ruchowej. Powoduje to spadek aktywności ruchowej z wiekiem.
1 Narodowy Program Zdrowia 2007-2015
Aby realizacja programu mogła wpływać na ograniczenie skutków zidentyfikowanych problemów, należy zidentyfikować pierwotne ich przyczyny i dążyć do ich eliminacji lub ograniczenia.

I Cele główne:

1.Uświadomienie potrzeby aktywności fizycznej przez całe życie.
2.Ochrona i doskonalenie zdrowia własnego poprzez aktywność fizyczną i zdrowy styl życia.
3.Nabycie umiejętności sprzyjających zapopbieganiu chorobom społecznym i psychicznym, nawyku dbałości o higienę osobistą i bezpieczeństwo.
4.Wspieranie ucznia w podejmowaniu właściwych decyzji i wyborów oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach, a w szczególności w sytuacjach trudnych.

I Cele szczegółowe:

1.Wszechstronny i zrównoważony rozwój organizmu ucznia.
2.Wyrabianie poczucia własnej wartości, sprawiedliwości i kultury osobistej.
3.Nauczanie szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych mniej sprawnych.
4.Wpojenie stosowania zasady „fair play” oraz kultury „kibicowania.
5.Przygotowanie organizmu do funkcjonowania w środowisku i klimacie, w którym uczeń się rozwija.
6.Wyposażenie ucznia w umiejętności i wiadomości umożliwiające samokontrolę i samoocenę.
7.Wytworzenie umiejętności korzystania z takich czynników jak naturalny teren, powietrze, woda, pory roku.
8.Opanowanie podstawowych umiejętności wynikających z podstawy programowej.
9.Wykorzystanie technik informacyjnych do samodzielnego poszerzania swojej wiedzy, gromadzenia danych i korzystania z nich.
10.Wpajanie zasad przestrzegania higieny oraz zdrowego stylu życia.
11.Umiejętność wyboru dyscyplin sportowych zgodnych z własnymi preferencjami i potrzebami

2.Treści nauczania oraz opis założonych osiągnięć ucznia

1.Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego.
2. Trening zdrowotny.
3. Sporty całego życia i wypoczynek.
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.
5. Sport.
6. Edukacja zdrowotna.


TREŚCI NAUCZANIA

1.Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego:
- uczeń opracowuje i realizuje program aktywności fizycznej wskazując swoje słabe i mocne strony,
- zna czynniki socjologiczne sportu,
- omawia zalecenia dotyczące aktywności fizycznej w zależności od płci, okresu życia i rodzaju pracy zawodowej.
2. Trening zdrowotny:
- rozumie prozdrowotne wartości sportu i jego pozytywny wpływ na organizm ludzki, (choroby cywilizacyjne)
- wylicz i interpretuje wskaźnik wagowo – wzrostowy BMI,
- zna zasady zdrowego odżywiania się.
3. Sporty całego życia i wypoczynek:

ZGS
Piłka siatkowa
65h Koszykówka

45h Piłka nożna
40h Kulturystyka

32h LA i atlatyka terenowa
30h Gimnastyka

18h Rekreacja i sport całego życia
60h
-odbicia piłki sposobem dolnym,
- odbicia piłki sposobem górnym,
-zagrywka,
-blok,
-atak,
-technika gry,
-taktyka,
-przepisy gry,
sędziowanie
-gra szkolna.
- chwyt, podanie piłki,
-kozłowanie,
-rzuty z różnych pozycji,
- gra w ataku,
- gra w obronie,
- szybki atak,
- technika gry,
- taktyka,
- sędziowanie,
- przepisy gry,
- gra szkolna. - podanie i przyjęcie piłki L i P noga/
- przyjęcie piłki udem, klatką piersiową,
-gra głową,
- strzał do bramki,
-gra bramkarza
-stałe fragmenty gry,
-przepisy, sędziowanie,
-gra szkolna i taktyczna, -ćwiczenia wzmacniające mięśnie RR NN tułowia,
-zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń z obciążeniem,
-ćwiczenia na ławeczce ze sztangą,
-atlas siłowy,
-ergowiosła,
-hantle,
ekspandor, -kształtowanie szybkości
-kształtowanie wytrzymałości
-kształtowanie mocy,
-kształtowanie skoczności,
-bieg 60 i 100m,
-bieg 2000 i 3000m,
-pchnięcie kulą,
-skok w dal,
-skok w zwyż,
- wielobój LA
wykorzystanie bieżni mechanicznej, -ćwiczenia kształtujące,
-ćwiczenia korekcyjne,
-ćwiczenia równoważne
-ćwiczenia gibkościowe i streczing,
Gimnastyka przy muzyce: aerobic, zoomba.
-Elementy gimnastyki sportowej:
-skok przez kozła,
-skok przez skrzynie,
-cwicz.na drażku gimnastycz- wymyk odmyk
-układ gimnastyczny,

Tenis:
odbicia,forhend, bekhend,
-zagrywka i return,
-przepisy,
-gra szkolna pojedyńcza i debel, mikst
Bilard :
-ćwiczenia koncentracji i celowości ruchu,
-techniki i przepisy gry,
Cyklistyka:
-przepisy ruchu drogowego,
-rowerowy tor przeszkód,
-organizacja logistyczna wycieczek rowerowych
-bezpieczeństw
Kajakarstwo:
-bezpieczne wsiadanie, wysiadanie,
-planowanie i organizacja imprez,
-rekreacja nad wodą,
-regaty kajakowe,
Rolki i Unihokej:
- technika,
-mistrzostwa klasowe,
Sporty zimowe:
-łyżwiarstwo,
saneczkarstwo,
-gry i zabawy na śniegu,
- nordicwalking

4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista:
- zna granice bezpiecznego uprawiania sportu,
- potrafi dobrać zestaw podstawowych ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych
i kształtujących
5. Sport:
- zna zasady kulturalnego zachowania się na imprezach sportowych,
- rozumie negatywny wpływ stosowania środków dopingujących,
- sport amatorski a profesjonalny- „za i przeciw”.
6. Edukacja zdrowotna:
- dbałość i odpowiedzialność za własne zdrowie i innych ludzi,
- omawia sposoby wyjścia z sytuacji kryzysowych, wie na czym polega asertywność, zna swoje możliwości,
- racjonalnie gospodaruje czasem wolnym,
- omawia przyczyny i skutki chorób psychicznych oraz stygmatyzacji osób psychicznie chorych i dyskryminowanych,
- stara się afirmować zdrowy styl życia w swoim środowisku,
- zna organizacje i instytucje działające na rzecz zdrowia
Uczeń treści teoretyczne realizuje w formie referatów przedstawiając je na forum klasy.

Dyscyplina sportowa

Licz-ba
godz
Wymagania
podstawowe Wymagania
ponadpodstawowe uwagi
siatkówka 64 -umie podbić piłkę 7x sposobem górnym i 5x sposobem dolnym
- wykonuje zagrywkę sposobem „szkolnym”
- wykonuje blok oburącz i atak w wyskoku po odbiciu obunóż
-umie wykonać wystawę do ataku
-bierze udział w grze szkolnej stosując zasadę na „trzy”
-zna podstawowe przepisy gry
-sędziuje(liczy punkty)
-gra fair play -podbija15x sposobem górnym w kole o promieniu 1m
-podbija10x sposobem dolnym w kole o promieniu 1 m
-wykonuje zagrywkę sposobem tenisowym
-wykonuje blok i atak bez dotknięcia siatki w sposób skoordynowany
-bierze udział w grze stosując różne formy ataku i obrony
-zna i stosuje przepisy gry w grze szkolnej
- sędziuje rozgrywki klasowe i szkolne

Piłka nożna 40 - przyjmuje piłkę stopą
-kopie piłkę w pożądanym kierunku i z określoną siłą
- umie prowadzić piłkę nogą podczas biegu
-umie wykonać stałe fragmenty gry
-wie na czym polega gra bramkarza
- bierze udział w grze szkolnej stosując podstawowe przepisy
gry
- gra fair play -umie przyjąć piłkę różnymi częściami ciała( stop, udo, klatka piersiowa, głowa)
-umie prowadzić piłkę nogą slalomem wykonując zwody pojedyncze i podwójne
-podczas gry szkolnej stosuje przepisy gry
-sędziuje mecze klasowe i szkolne

-współorganizuje turnieje szkolne

koszykówka 42 -wykonuje podania i chwyty sposobem półgórnym oburącz
-umie kozłować piłką slalomem lewą i prawą ręką
-umie wykonać rzut do kosza w biegu, rzuty osobiste
-wykonuje proste zwody
-umie ustawić się w obronie
-wie co to jest atak szybki
-zna podstawowe przepisy gry ( podstawowe błędy: kroki, podwójne kozłowanie)
- umie liczyć punkty - sprawnie podaje i chwyta piłkę w różnych płaszczyznach
-podczas gry wykonuje prawidłowo rzut do kosz w dwutakcie
-wykonuje rzuty sytuacyjne
-umie przeprowadzić atak szybki
-stosuje obronę każdy swego
-sędziuje gry klasowe i szkolne
- aktywizuje uczniów do gry

lekkoatletyka 30 - zna sposoby kształtowania podstawowych cech motorycznych
-wykonuje start niski
-racjonalnie rozkłada siły w biegach średnich i długich
-wykonuje skok w dal technika naturalną i techniką nożycową
-wykonuje bezpieczne pchnięcie kulą na wprost
-bierze udział w wieloboju lekkoatletycznym
-Walczy fair play -umie właściwie podnosić poziom wytrenowania podstawowych cech motorycznych
-osiąga max wyniki w biegach
-pcha kulą stosując elementy techniki
-osiąga optymalne rezultaty w skokach, biegach, rzutach w mistrzostwach klasowych
-reprezentuje szkolę w mistrzostwach województwa

gimnastyka 24 -zna zestawy ćwiczeń kształtujących, gibkościowych, korekcyjnych, równoważnych, streczing-
- wykonuje skok rozkroczny przez kozła i kuczny przez skrzynię, wykonuje przewroty w przód i w tył,
- opracowuje i umie zademonstrować krótki układ gimnastyczny(przy muzyce), wykonuje wymyk na niskim drążku

- przy pomocy prowadzącego prowadzi ćwicz. Gibkościowe, kształtujące, równoważne, koordynacyjne, równoważne
-wykonuje samodzielnie przeskok przez kozła i skrzynię,
-wykonuje wymyk i odmyk na wysokim drążku przy pomocy nauczyciela
- opracowuje ciekawe układy gimnastyczne
Elementy kulturystyki 26 - Bezpiecznie ćwiczy wykorzystując atlas, sztangę i ławeczkę, hantle i ekspandory, bieżnię mechaniczną, ergowiosła
- zna zestawy ćwiczeń wzmacniających poszczególne grupy mięśniowe - asekuruje kolegów podczas ćwiczeń
- pomaga dobrać obciążenie
- wykorzystuje posiadany sprzęt
- dba o jego prawidłowe wykorzystanie

Sporty zimowe 24 - właściwie dobiera ubiór
- bezpiecznie zjeżdża z górki na sankach
- bezpiecznie podchodzi pod stok
- umie utrzymać równowagę idąc po lodzie w łyżwach,(rolkach)
-wykonuje hamowanie pługiem -wytycza trasy zjazdu z górki w sposób bezpieczny
- jeździ na łyżwach w przód i tyłem
- wykonuje hamowanie bokiem
- podejmuje grę w hokeja,Unihokeja
Sporty całego życia - rekreacja 40 Tenis
-wykonuje proste odbicia forhend i bekhend
-wykonuje zagrywkę
Bilard-
-umie skoncentrować się na właściwym uderzeniu w białą bilę
- zna zasady rozgrywania meczów

Cyklistyka- zna zasady ruchu drogowego – karta rowerowa
- bierze udział w wycieczkach rowerowych

Kajakarstwo
- bezpiecznie wsiada i wysiada z kajaka
-umie samodzielnie założyć kapok
-właściwie trzyma wiosło

Nordicwalking

-zna przepisy gry ,gra pojedynczo i podwójnie
- bierze i organizuje mecze i turnieje
- zdobywa kartę motorowerową, logistycznie przygotowuje wycieczki rowerowe, dokonuje małych napraw i usuwania usterek rowerowych
- pomaga słabszym uczniom w pływaniu kajakiem, organizuje regaty i spływy kajakowe
Opis założonych osiągnięć ucznia:

- uczeń ma świadomość walorów uprawiania sportu, potrafi dobrać dyscyplinę zgodną z własnymi preferencjami,
- uczeń potrafi ocenić swoje możliwości i wskazać swoje mocne i słabe strony,
- bierze udział w imprezach sportowych zgodnie z zasadami fair play,
- zna szkodliwe działanie środków dopingujących i używek,

3. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania.

Tygodniowy wymiar godzin wychowania fizycznego w każdym roku nauczana wynosi trzy jednostki lekcyjne. Program obejmuje trzyletni proces kształcenia.
W ramach trzech godzin realizowane są treści nauczania z zakresu:
- lekkoatletyki
- gimnastyki
- koszykówki
- piłki nożnej
- piłki siatkowej
- unihokeja
- łyżwiarstwa
- kształtowania sprawności ogólnej
- gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
- turystyki i rekreacji ( cyklistyka, kajakarstwo, jazda na rolkach i wrotkach, tenis stołowy i ziemny, bilard, nordicwalking, )
Głównym założeniem tego programu jest stworzenie uczniom warunków do realizowania się w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Celem zajęć oprócz zdobycia umiejętności ruchowych w poszczególnych dyscyplinach sportu jest znajomość prozdrowotnych, kulturowych i utylitarnych aspektów kultury fizycznej oraz właściwe ich wykorzystanie. Młodzież ma uczestniczyć nie tylko w wychowaniu fizycznym, ale w całej kulturze fizycznej, co przyniesie efekty w formie integracji klasy, rozbudzeniu potrzeb ruchowych i w nabyciu nawyku aktywnego wypoczynku na całe życie. W tych działaniach ma szanse realizować się też młodzież mniej sprawna fizycznie lub z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. W związku z powyższymi założeniami treści związane
z turystyką i rekreacją traktowane są na równi z pozostałymi.

Dobór metod i form pracy determinują:
- specyficzne potrzeby uczniów,
- trudność w osiągnięciu celu,
- zróżnicowany poziom sprawności w poszczególnych klasach,
- temat zajęć.

Aby osiągnąć przedstawione cele, szkoła powinna:
1. Zapewnić sprzęt i warunki do realizacji zajęć sportowych.
2. Wspierać rozwój nauczycieli i umożliwić im podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3. Wspomagać działania służące zdrowiu i dbałości o własne ciało.

4. Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria ocen z wychowania fizycznego w zespole szkół w Wąsoszu.

CELUJĄCY
Opanowanie materiału przewidzianego w programie i zrealizowanego przez nauczyciela w stopniu ponadpodstawowym.
Systematyczne podnoszenie i doskonalenie poziomu swojej sprawności fizycznej, jak też poszerzenie wiadomości na temat wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
Aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego (wykonywanie poleceń, zadań i ćwiczeń określonych przez nauczyciela). Za brak aktywności na lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Aby otrzymać ocenę celującą uczeń nie może otrzymać żadnej oceny niedostatecznej za brak aktywności na lekcji.
Uczeń jest przygotowany do lekcji (uczeń powinien być ubrany w strój sportowy wymagany przez nauczyciela). Uczeń, który nie jest przygotowany do zajęć, powinien przedstawić nauczycielowi usprawiedliwienie od rodziców lub od lekarza. Dwa razy w półroczu można być nieprzygotowanym do zajęć bez usprawiedliwienia. Za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Aby otrzymać ocenę celującą uczeń nie może otrzymać ani jednej oceny niedostatecznej za brak stroju sportowego.
Umie przy pomocy nauczyciela przeprowadzić część wstępną (rozgrzewkę).
Reprezentowanie Szkoły w międzyszkolnych zawodach sportowych na różnym szczeblu.
Dbanie o kulturę i higienę osobistą.
Dbanie o sprzęt sportowy.
Umie zmobilizować grupę do efektywniejszej pracy.
Zna przepisy gry ZGS – sędziuje wewnątrz klasowe zawody.
BARDZO DOBRY
Opanowanie materiału przewidzianego w programie i realizowanego przez nauczyciela w stopniu ponadpodstawowym.
Systematyczne podnoszenie i doskonalenie poziomu swojej sprawności fizycznej, jak też poszerzenie swoich wiadomości na temat wychowanie fizycznego, sportu i rekreacji.
Aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego. Maksymalnie jedna ocena niedostateczna za brak aktywności na lekcji.
Uczeń jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego. Maksymalnie dwie oceny niedostateczne za brak stroju.
Dbanie o kulturę i higienę osobistą.
Dbanie o sprzęt sportowy.
Stara się swoją postawą wpłynąć na efektywność pracy w grupie.
Próbuje sędziować klasowe zawody ZGS.

DOBRY
Opanowanie materiału przewidzianego w programie i realizowanego przez nauczyciela w stopniu podstawowym.
Uczeń stara się poprawić i doskonalić poziom swojej sprawności fizycznej.
Aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego. Maksymalnie trzy oceny niedostateczne za brak aktywności na zajęciach wychowania fizycznego.
Maksymalnie trzy oceny niedostateczne za brak stroju sportowego.
Dbanie o kulturę i higienę osobistą.
Dbanie o sprzęt sportowy.
DOSTATECZNY
Małe zaangażowanie ucznia prowadzące do poprawienia i doskonalenia poziomu swojej sprawności fizycznej.
Mała aktywność na zajęciach wychowania fizycznego. Maksymalnie pięć ocen niedostatecznych za brak aktywności na zajęciach wychowania fizycznego.
Maksymalnie pięć ocen niedostatecznych za brak stroju sportowego.
Mała dbałość o kulturę i higienę osobistą.
Brak dbałości o sprzęt sportowy.
DOPUSZCZAJĄCY
Bardzo małe zaangażowanie w celu podniesienia swojej sprawności fizycznej.
Bardzo mała aktywność na zajęciach wychowania fizycznego. Więcej niż cztery oceny niedostateczne za brak aktywności na zajęciach.
Więcej niż pięć ocen niedostatecznych za brak stroju sportowego.
Uczeń nie dba o kulturę i higienę osobistą, jak też o sprzęt sportowy.
NIEDOSTATECZNY
Uczeń nie wykazuje chęci i starań prowadzących do podnoszenia swojej sprawności fizycznej.
Całkowity brak aktywności na zajęciach.
Rzadko uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego.
Nie dba o kulturę i higienę osobistą.
Niszczy sprzęt sportowy.

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze jego możliwości.


Metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Zmodyfikowany Test Zuchory
Test zawiera 7 prób

1. Bieg sprinterski w miejscu
2. Skok w dal z miejsca
3. Zwis na ramionach
4. Skłon tułowia w dół
5. Bieg ciągły
6. Przemachy poprzeczne nóg („nożyce”) w leżeniu na plecach
7.Skok dosiężny z miejsca
Test można przeprowadzić jednego dnia, umieszczając bieg ciągły na końcu sprawdzianu.

Opis prób
1. Bieg sprinterski w miejscu
Sprzęt i pomoce: zbędne
Sposób wykonania: na komendę „start” badany wykonuje bieg w miejscu w ciągu 10s unosząc wysoko kolana z jednoczesnym klaśnięciem pod ugiętą nogą.
Wyniki: liczy się suma klaśnięć.
2. Skok w dal z miejsca
Sprzęt i pomoce: taśma miernicza, skocznia lub cienki materac do lądowania, ewentualnie podłoże tartanowe.
Sposób wykonania: badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią, następnie pochyla tułów, ugina nogi (nie więcej niż 900) z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i odbijając się jednocześnie energicznie od podłoża skacze jak najdalej.
Wynik: odległość mierzy się własnymi stopami, gdy pomiar wyniesie np. więcej niż 7 i pół stopy zaokrąglamy wynik do 7 stóp.
3. Zwis na ramionach
Sprzęt i pomoce: drążek lub odpowiednia gałąź
Sposób wykonania: zależy od poziomu sprawności badanego (patrz tabela 1).
Wynik: notuje się odpowiedni poziom wykonania ( tabela 1).
4. Skłon tułowia w dół
Sprzęt i pomoce:zbędne
Sposób wykonania: badany z pozycji na baczność wykonuje ciągły, powolny skłon tułowia w dół z zadaniem wskazanym wynikającym z tabeli 1.
Wynik: notuje się odpowiedni poziom wykonania (tabela 1).
5. Bieg ciągły
Sprzęt i pomoce: pokój, sala lub teren biegania.
Sposób wykonania: badany może wykonać bieg w miejscu (wtedy wystarczy przestrzeń umożliwiająca to/ lub bieg z przemieszczaniem się/ najlepiej na bieżni 400m).
Wynik: czas trwania biegu w miejscu lub przebiegnięty dystans.
6. Przemachy poprzeczne nóg („nożyce”) w leżeniu na plecach
Sprzęt i pomoce: zbędne
Sposób wykonania: badany leżąc na plecach wykonuje ćwiczenie nazywane popularnie „nożycami poprzecznymi” mając nogi proste w kolanach i lekko uniesione nad podłożem.
Wynik: liczy się czas trwania próby.
7. Skok dosiężny z miejsca
Sprzęt i pomoce: sala gimnastyczna, taśma miernicza, kreda.
Sposób wykonania: badany wykonuje przesiad bokiem do ściany i ręką bliższą zaznacza na ścianie miejsce dotknięcia za pomocą kredy podczas maksymalnego wyskoku w górę.
Wynik: liczy się różnicę pomiędzy zaznaczoną kredą wysokością a wysokością badanego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.