X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28210
Przesłano:

Program nauczania Wychowania Fizycznego Szkoła Podstawowa Specjalna kl. IV-VI

mgr Adam Nowak

Program nauczania
wychowania fizycznego
Szkoła podstawowa specjalna kl. IV-VI

Od zdrowego sportu do świadomej rekreacji i sportów całego życia
Spis treści
Wstęp ........................................2
Struktura dokumentu ........................................ 3
Uwarunkowania realizacji programu ........................................ 3
Cele kształcenia i wychowania........................................4
Treści nauczania ........................................6
Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania ......................................17
Metody i formy pracy........................................18
Kryteria oceny ........................................19
Test marszowo – biegowy Coopera........................................22
Tabele:
Normy testu Coopera dla chłopców ........................................22
Normy testu Coopera dla dziewcząt ........................................22

Wstęp

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć niech będę godny w swym wysiłku.”

Program nauczania dotyczy przedmiotu wychowanie fizyczne dla II etapu edukacyjnego w szkole podstawowej specjalnej w Wąsoszu. Program jest przeznaczony dla 360 godzin zajęć realizowanych w ciągu trzech lat nauki. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
Program realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. Nr 4 Poz.17) (Podstawę Programową).

Struktura dokumentu
Program zawiera:
1.cele kształcenia i wychowania
2.treści nauczania oraz opis założonych osiągnięć ucznia,
3.sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania,
4. kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia,

Uwarunkowania realizacji programu
Program został zaplanowany dla konkretnej grupy uczniów szkoły podstawowej specjalnej ,zarówno dziewcząt jak i chłopców ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Poniżej opisano założenia dotyczące grupy uczniów i szkoły, przyjęte przy projektowaniu programu.
1.Szkoła -Podstawowa Specjalna
2.Grupa uczniów: dziewczęta i chłopcy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
3.Obiekty sportowe; szkoła dysonuje:
a. małą salką gimnastyczną
b. dobrze wyposażoną siłownią (atlas, bieżnia mechaniczna, ergowiosła,
2 rowery stacjonarne, ławeczka ze sztangą, ekspandory, hantle)
c. zespołem boisk na powietrzu (boiska do: piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, tenisa ziemnego - orlik)
d. bieżnią lekkoatletyczną i skocznią do skoku w dal.
4.Otoczenie szkoły: w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły znajdują się tereny spacerowe - amfiteatr, przystań kajakowa nad rzeką Barycz.
5.Wyposażenie: nauczyciel ma do dyspozycji sprzęt sportowy: piłki (siatkówka, piłka nożna, koszykówka), materace, kije do nordicwalking, rakiety do badmintona, rakiety do tenisa ziemnego, stoły i rakietki do tenisa stołowego, stół bilardowy, ringo, kije i bramki do unihokeja, sprzęt gimnastyczny (kozioł, skrzynia), rolki, łyżwy, sanki, stół do bilarda , gra stolikowa – piłkarzyki, rowery szt. 10 inne.

1.Cele kształcenia i wychowania
U podstaw tworzenia programu leży chęć rozwiązania problemów, zidentyfikowanych podczas nauczania wychowania fizycznego w szkole - podstawowej. Problemy te są również wskazywane w literaturze przedmiotowej. Chodzi tu o:
-Rosnący brakiem dbałości o własne zdrowie (nadwaga, używki – popierosy, zła dieta)
-Nieuzasadniona absencja uczniów na zajęciach wychowania fizycznego
-Brak przygotowania do zajęć – właściwe obuwie i strój
-Brak nawyku do aktywnego spędzania czasu wolnego
-Niska świadomość walorów uprawiania sportu lub różnych form rekreacji ruchowej
-Niski poziom higieny osobistej
Skutkami zidentyfikowanych problemów jest słabe przygotowanie młodzieży do podejmowania całożyciowych form aktywności ruchowej. Powoduje to spadek aktywności ruchowej z wiekiem.
1 Narodowy Program Zdrowia 2007-2015
Aby realizacja programu mogła wpływać na ograniczenie skutków zidentyfikowanych problemów, należy zidentyfikować pierwotne ich przyczyny i dążyć do ich eliminacji lub ograniczenia.

I Cele główne:

1.Bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia.
2.Wyrobienie w uczniu umiejętności niezbędnych do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu, nawyku dbałości o higienę osobistą i bezpieczeństwu.
3.Wspieranie ucznia w podejmowaniu właściwych decyzji i wyborów oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach, a w szczególności w sytuacjach trudnych.
4. Umiejętność oceny własnej sprawności fizycznej i przebiegu rozwoju fizycznego.

II Cele szczegółowe:

1.Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.
2.Wszechstronny i zrównoważony rozwój organizmu ucznia.
3.Wyrabianie poczucia własnej wartości, sprawiedliwości i kultury osobistej.
4.Nauczanie szacunku dla innych osób, zwłaszcza słabszych mniej sprawnych.
5.Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport.
6.Wpojenie stosowania zasady „fair play” oraz kultury „kibicowania.
7.Przygotowanie organizmu do funkcjonowania w środowisku i klimacie, w którym uczeń się rozwija.
8.Wyposażenie ucznia w umiejętności i wiadomości umożliwiające samokontrolę i samoocenę.
9.Wytworzenie umiejętności korzystania z takich czynników jak naturalny teren, powietrze, woda, pory roku.
10.Opanowanie podstawowych umiejętności wynikających z podstawy programowej.
11.Wpajanie zasad przestrzegania higieny oraz zdrowego stylu życia.

2.Treści nauczania oraz opis założonych osiągnięć ucznia

1.Diagnoza sprawności i aktywności fizycznej oraz rozwoju fizycznego:
- test Coopera,
- testy sprawnościowe,
- wykonuje pomiarów wysokości i masy ciała,
- autokorekta - ocena własnej postawy ciała.
2. Trening zdrowotny:
- uczeń przeprowadza ćwiczenia kształtujące,
- wykonuje podstawowe ćwiczenia z gimnastyki sportowej, układ gimnastyczny,
- wykonuje próby lekkoatletyczne – bieg, rzut, skok,
- zna zasady zdrowego stylu życia, rozpoznaje czynniki szkodzące zdrowiu,
3. Sporty całego życia i wypoczynek:
- zna podstawowe elementy techniczne i taktyczne z gier zespołowych,
- potrafi określić jaka dyscyplina sportu jest przez niego preferowana,
- potrafi bezpiecznie i aktywnie wypoczywać
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista:
- uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń fizycznych, potrafi bezpiecznie korzystać z dostępnego sprzętu sportowego,
- potrafi dobrać strój sportowy do dyscypliny sportu i panujących warunków atmosferycznych,
- stosuje zasady prozdrowotne, a także postępuje zgodnie z nimi w trakcie uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych,
5. Sport:
- stosuje się do zasad i przepisów obowiązujących w danej dyscyplinie sportowej,
- potrafi kulturalnie kibicować i stosować zasadę fair play,
- bierze udział w rozgrywkach i zawodach sportowych,
6. Taniec:
- wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki,
- podczas zabaw tanecznych zachowuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami,


Tematyka zajęć Liczba godzin Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe uwagi
WRZESIEŃ
Omówienie zasad bezpieczeństwa wymogów, kryteriów ocen, poznajemy i układamy plan pracy
Zabawy i gry ruchowe
1. orientacyjno-porządkowe
2 bieżne
3. skoczne
4. rzutne
5. na czworak
6.z mocowaniem
7.ze śpiewem
Rekreacja –
Nauka i dosk . jazdy na rowerze
Nauka umiejętności pływania kajakiem.


Ocena sprawności fizycznej uczniów testem marszowo - biegowym Coopera,
Testy sprawnościowe
-siłowe,
-gibkościowe,
wytrzymałościowe

-zna zasady bezpieczeństwa -przestrzega zasad higieny osobistej(strój, obuwie)
-zna kryteria ocen

-bierze udział w zabawach, stara się współpracować w zespole, bawi się bezpiecznie, przestrzega zasad fair play

Bezpiecznie jeździ na rowerze ,omija przeszkody, umie założyć kapok, bezpiecznie wsiada i wysiada z kajaku, potrafi trzymać wiosło.

- bierze czynny udział w teście,

-bierze aktywny udział w testach.

Aktywnie uczestniczy w układaniu planu pracy, zna i przestrzega zasad bhp podczas lekcji wf ,zwraca uwagę innym uczniom na bezpieczne zachowanie


-bierze aktywny udział w grach i zabawach, aktywuje kolegów do aktywności podczas zabaw i gier

- pomaga innym uczniom podnosić stopień
opanowania jazdy bezpiecznej na rowerze i pływania kajakiem

- chce osiągnąć najlepsze rezultaty w próbach sprawnościowych,

- pomaga słabszym uczniom w wykonaniu prób,
PAŹDZIERNIK
Zespołowe gry sportowe
-piłka nożna- mini
a) zabawy kopne
b)ćwicz koordynacyjne z piłkami
c)ćwicz. oswajające z piłkami
d) nauka kopnięć i przyjęć piłki nogą w
różnym tempie i pozycjach wyjściowych
e)prowadzenie piłki nogą na wprost i slalomem
f)nauka wykonywania strzałów do bramki
g) gra bramkarza
h) gra szkolna
koszykówka - mini
a)ćwicz. oswajające z piłkami
b)ćwicz. Kształt. Koordynację wzrokowo- ruchowa
c)nauka i dosk. chwytów i podań piłki w różnych pozycjach wyjściowych i w różnym tempie
d)nauka i dosk. kozłowania piłki lewą i prawą ręką
e) nauka rzutów do kosza z miejsca i w dwutakcie, rzuty sytuacyjne
f)gra szkolna i gry taktyczne

-bierze czynny udział w zabawach
- bierze udział w rozgrzewce ,wie że trzeba się rozgrzać przed grą

-umie kopnąć piłkę w nakazanym kierunku właściwą nogą
-prowadzi piłkę nogą w marszu omijając przeszkody(slalom)
- umie kopnąć piłkę w określonym celu i kierunku

-wykonuje strzały do bramki piłką stojącą
- podejmuje grę w drużynie
- umie grać zgodnie z przepisami

-umie chwytać piłkę w miejscu i w marszu

-kozłuje piłką w marszu i truchcie

-stara się pocelować piłką do celu

-podaje w miejscu i w truchcie

-podejmuje grę w mini koszykówkę

- podczas gry stosuje zasady fair play

-bierze chętnie udział w grach i zabawach
-umie podbić piłkę nogą 10 razy lewa prawa na zmianę (chłopcy)
-podbija piłkę głową 3x
--rozgrzewa mm przed grą zna podstawowe wymogi i zasady rozgrzewki ,prowadzi rozgrzewkę
-przyjmuje piłkę nogą w truchcie
-prowadzi piłkę nogą w biegu omijając przeszkody
-umie celnie kopnąć piłkę stojącą w biegu
-jest aktywny podczas gier szkolnych
-zna podstawowe przepisy gry w piłkę nożną

-chwyta i podaje piłkę w biegu i po zasłonie

-kozłuje piłką w biegu , z omijaniem przeszkód lewą i prawą ręką

- wykonuje rzut do kosza w
dwutakcie i rzuty sytuacyjne

- zna przepisy gry ,sędziuje
-jest aktywny podczas gier szkolnych
-zachęca innych do podejmowania wysilku

LISTOPAD, GRUDZIEŃ
Gimnastyka
-ćwicz kształtujące mm RR, NN i tułowia
-ćwicz rozciągające i gibkościowe w różnych pozycjach
-ćwicz kształtujące równowagę i koordynację
-ćwiczenia charakterze korekcyjnym –stóp i kręgosłupa ,ćwicz oddechowe
- przewroty w przód i w tył, przewroty łączone, przeskok i przez skrzynię kuczny , przez kozła rozkroczny, stanie na RR przy drabinkach,

Poprawnie wykonuje ćwiczenia naśladując prowadzącego

Ćwiczenia wykonuje bezpiecznie

-umie przyjąć właściwą postawę ciała i ją utrzymuje
-stara się ćwiczyć starannie wykonując zadanie
-wykonuje poprawnie rozbieg i odbicie
-wykonuje ćwiczenie przy pomocy nauczyciela
-nie podejmuje prób przekraczających swoje możliwości
-ćwiczy bezpiecznie
-zna zasady przeprowadzenia rozgrzewki

-ćwiczy wykonując ruch prawidłowo w odpowiednim tempie

- zachęca innych uczniów do ćwiczeń

-wykonuje proste ćwiczenia kształtujące koordynację RR ,NN w różnych płaszczyznach

-bezpiecznie wykonuje skok przez kozła i skrzynię
-wykonuje bezpieczne lądowanie
-pokonuje 4 części skrzyni
-wykonuje samodzielnie stanie na RR przy drabinkach
-zna ćwiczenia rozwijające mm. RR, Tułowia
GRUDZIEŃ STYCZEŃ
Gimnastyka
Przewrót w przód na skrzyni
Ćwiczenia na drążku- wymyk, odmyk, podciągnięcia
Gry i zabawy rekreacyjne
- poznajemy dyscypliny sportowe X boX
-tenis stołowy
Nauka odbić piłeczki sposobem forhend i bekhend
Nauka zagrywki, rotacji
Gry szkolne mini turniej
-unihokej
Nauka prowadzenie piłeczki kijem hokejowym ,gry szkolne
Zdrowie, hartowanie organizmu
Sport to zdrowie, walory uprawiania sportu, przeciwwskazania.
Pomiary podstawowych parametrów życiowych
Obliczamy wskaźniki BMI- otyłość jako zagrożenie zdrowia

Sporty zimowe
Saneczkarstwo
-zjazdy z górki i pochodzenie pod stok
-zabawy na śniegu
Łyżwiarstwo
-nauka jazdy na łyżwach
-ćwicz przygotowujące
-zabawy na lodzie na butach
-nauka jazdy na wprost i hamowania pługiem
Nauka hamowania bokiem

muzyka ,taniec
-ćwicz przy muzyce mini aerobic, improwizacje ruchowe,
- ćwicz kształtujące rytmikę
-zabawy i tańce przy muzyce

-wykonuje przewrót w przód na skrzyni na 3 częściach
-wykonuje wymyk przy pomocy prowadzącego na niskim drążku

-X box –wykonuje polecenia z komputera
-ćwiczy bezpiecznie
-rozpoznaje dyscypliny sportowe na monitorze

-umie wykonać zagrywkę
-umie odbić piłeczkę
-podbija piłeczkę na rakietce 5 x


-bezpiecznie posługuje się kijem hokejowym
-trafia kijem w piłeczkę

-zna zasady gry ,podejmuje próbę gry
- potrafi dokonać pomiarów podstawowych parametrów życiowych

- umie obliczyć wskaźnik BMI
-bezpiecznie zjeżdża z górki na sankach
-zna pozycje w jakich można zjechać
-podchodzi samodzielnie pod stok
- bezpiecznie porusza się po lodzie

-umie założyć łyżwy na nogi

-umie utrzymać równowagę na gumie

-maszeruje na wprost na twardym podłożu
-podejmuje próbę utrzymania równowagi na lodzie, porusza się przy pomocy partnera

-ćwiczy przy muzyce
-bierze udział w zabawach i tańcach przy muzyce

-podczas tańca zachowuje się kulturalnie

-wykonuje ewolucję estetycznie na 5 częściach skrzyni po odbiciu z odskoczni

-sprawnie ćwiczy i rywalizuje w różnych dyscyplinach sportowych

- podbija piłeczkę wielokrotnie razy piłeczkę na rakietce
-podejmuje grę w tenisa stołowego

--gra w unihokeja bezpiecznie zachowując zasady bezpieczeństwa i fair play

-bierze udział w turnieju klasowym
- zachęca swoja postawą innych uczniów do uprawiania sportu lub uczestniczenia w dowolnych formach rekreacyjnych
- dokonuje pomiarów u rówieśników,

- wie jak walczyć z otyłością

-zjeżdża z górki w pozycjach bezpiecznych
-omija przeszkody na trasie

-jeździ na łyżwach w przód, podejmuje próby jazdy w tył,

- umie hamować pługiem ,sprawnie zatrzymuje się przed przeszkodą

-jeździ na łyżwach po łuku , slalomem przeplatanka
-próbuje hamować bokiem
-bierze udział w zabawach i grach na lodzie

-przy pomocy nauczyciela opracowuje proste układy taneczne
- prowadzi ćwiczenia przy muzyce

-kulturalnie zachowuje się podczas tańca

LUTY
Zespołowe Gry Sportowe
Mini siatkówka lub sporty zimowe
-Postawa siatkarska i
sposoby poruszania się po boisku
-Nauka odbić sposobem górnym i dolnym
-Nauka wykonywania zagrywki sposobem dolnym i tenisowym

-Nauka odbioru zagrywki wystawy , ataku i bloku pojedynczego
-gra szkolna 1x1,2x2,3x3, w pełnej formie
-przyjmuje właściwą postawę na boisku


-umie podbijać piłkę sposobem górnym o ścianę i w parach
-układa prawidłowo RR do odbioru piłki sposobem dolnym. Wykonuje przyjęcie zagrywki sposobem dolnym
-właściwie się ustawia do wykonania zagrywki
-prawidłowo podrzuca piłkę do zagrywki , właściwie utrzymuje ramię

- podejmuje próbę wykonania ataku,

-podejmuje grę ,liczenie punktów

-przyjmuje właściwą postawę na boisku i właściwie się porusza po nim
-podbija piłkę sposobem górnym 15x
-podbija piłkę sposobem dolnym 10x
- wykonuje pady siatkarskie, przyjmuje właściwą postawę siatkarską
-umie wykonać zagrywkę sposobem szkolnym, wykonuje zagrywkę sposobem tenisową

-umie odebrać zagrywkę sposobem dolnym
-wykonuje atak i blokuje atak przeciwnika
-umie wystawić piłkę do ataku
-podejmuje aktywną grę połączoną ze znajomością podstawowych przepisów gry,

MARZEC
Atletyka terenowa
Kształtowanie wytrzymałości marszowo- biegowej
-nordicwalking
-marszobieg 3000m
-bieżnia mechaniczna, ergowiosła ,cyklometr
-kształtowanie wytrzymałości biegowej metodą ciągłą, powtórzeniową, interwałową
-bieg na przełaj cross -pokonywanie naturalnych i sztucznych form terenu
-zawody klasowe w biegach przełajowych
- bilard(zła aura)
-przeprowadza rozgrzewkę z kijkami
-próbuje wykorzystać kijki do marszu
-wytrzymuje tempo marszobiegu 5 kmh

-samodzielnie uruchamia bieżnie, rower, ergowiosła
-podejmuje próbę truchtu na długim dystansie
- zna metody kształtowania podstawowych cech motorycznych

- bezpiecznie pokonuje formy tereny

- bierze udział w zawodach klasowych

-wykorzystuje kijki i inne przybory do wykonania rozgrzewki ,wie dlaczego należy wykonać rozgrzewkę przed wysiłkiem
-utrzymuje prawidłowe tempo marszu
-idzie z zachowaniem koordynacji ruchowej RR-NN
-sprawnie porusza się na bieżni, wiosłach, cykloergometrze jest wytrzymały podczas wysiłku, umie regulować tempo pracy

- wykorzystuje formy terenu do podniesienia intensywności ćwiczeń fizycznych

- współorganizuje zawody szkolne w biegach przełajowych
KWIECIEŃ
ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE- w formie gier szkolnych i taktycznych
Koszykówka
Piłka nożna
Siatkówka
Tenis ziemny ,kometka, rolki,
wrotki

Bierze czynny udział w grach i zabawach, zna podstawowe przepisy gry,

Uderza rakietką w lotkę (piłkę), zna odbicie for i bekhendowe
Porusza się na rolkach bezpiecznie

Współorganizuje mecze wewnątrz klasowe
Sędziuje, stosuje zasady fair play, pomaga słabszym uczniom, motywuje ich do aktywności

Zna przepisy gry w tenisa, wykonuje zagrywkę i return
MAJ
LEKKOATLETYKA
- zabawy lekkoatletyczne (bieżne, skoczne, rzutne ,skip ABC, płotki), ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową
-nauka i doskonalenie wykonywania startu niskiego, kszt. szybkości reakcji
-bieg na dystansie 60m,100m
-nauka i dosk skoku w dal techniką naturalną
-nauka skoku wzwyż techniką nożycową
-rzut piłeczką palantową
-nauka pchnięcia kulą
-biegi średnie 400m
- wyłaniamy mistrza klasy w wieloboju lekkoatletycznym
- bierze czynny udział w zabawach
-bezpiecznie korzysta ze sprzętu i przyborów lekkoatletycznych
-umie zademonstrować skip A i B
- zna komendy startera
-przebiega na max dystans 60 i 100m

- umie wymierzyć rozbieg, odbija się z belki, ląduje na dwie nogi.

- wybija się z jednej nogi, ląduje bezpiecznie na zeskoku, zna różnicę między technikami
- rzut wykonuje z rozbiegu nie przekraczając wyznaczonej linii,
- potrafi wykonać pchnięci stojąc przodem do kierunku rzutu,
- na dystansie racjonalnie dysponuje siłami
- bierze czynny udział w mistrzostwach klasowych stosując zasady fair play

Aktywuje innych uczniów do uczestnictwa w zabawach LA
Zna podstawowe ćwiczenia kształtujące koordynację wzrokowo - ruchową

Zna zasady sędziowania dyscyplin LA pomiar długości skoku, czasu biegu – obsługa stopera.

Podejmuje próby bicia własnych rekordów życiowych

Podejmuje próby bicia własnych rekordów życiowych

Próbuje wykonać rzut techniką klasyczną.

Stara się osiągnąć najlepszy wynik.
Motywuje innych do sportowej rywalizacji.
CZERWIEC
Rekreacja –sporty całego życia
CYKLISTYKA –doskonalenie znajomości przepisów ruch drogowego
- dosk. jazdy na rowerze(wycieczki rowerowe po okolicy )
-KAJAKARSTWO
Nauka i doskonalenie wsiadania i wysiadania z kajaka
Nauka i doskonalenie wiosłowania
-wykonujemy zwroty, hamowanie, omijanie przeszkód
-organizujemy spływy kajakowe i regaty
-ROLKI I WROTKI
Bezpieczeństwo, zagrożenia czynnikami aspołecznymi
Ocena sprawności fizycznej
Zna podstawowe przepisy ruchu drogowego i stosuje je podczas wycieczek rowerowych.
Pokonuje rowerowy tor przeszkód.

Umie bezpiecznie wejść i wyjść z kajaka, prawidłowo trzyma wiosło, samodzielnie zakłada kapok, zna zasady bezpieczeństwa nad wodą.

- potrafi samodzielnie spakować plecak w niezbędne przybory na spływ kajakowy.

- potrafi samodzielnie założyć rolki, potrafi jeżdzić po prostej, łuku, wykonać zatrzymanie przed przeszkodą,
-zna podstawowe metody i sposoby oceny sprawnośći i umiejętnosci fizycznej,bierze czynny udział w ocenie,

Układa samodzielnie i pokonuje rowerowe tory przeszkód.

Pomaga słabszym uczniom w poruszaniu się kajakiem płynąc po łuku, slalomem, pokonując przeszkody.

Zna zasady bezpiecznego biwakowania.

Jeżdzi slalomem, tyłem.

Osiąga wyniki adekwatne do swoich możliwości.

Opis założonych osiągnięć ucznia:

Po zakończeniu II etapu edukacyjnego uczeń powinien:
- potrafić wykonać prób sprawnościowych i test marszowo – biegowy Coopera,
- potrafi dokonać pomiarów podstawowych parametrów życiowych,
- potrafić dokonać samooceny rozwoju fizycznego;
- potrafi przestrzegać zasad bezpieczeństwa, fair play i kulturalnie kibicować w różnych formach aktywności ruchowej,
- diagnozować własną sprawność fizyczną i umiejętności ruchowe;
- wiedzieć jak dbać o zdrowie, umieć zapobiegać jego utracie;
- wykonuje proste układy gimnastyczne, taneczne przy muzyce,

- umieć zapobiegać urazom powstającym w wyniku podejmowania aktywności sportowej;

- wykazać się samodzielnością w zakresie organizacji i przeprowadzania zajęć ruchowych (rozgrzewka);

- umieć ocenić wydarzenia, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu oraz właściwie zachować się w takich sytuacjach.

3. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania.

Tygodniowy wymiar godzin wychowania fizycznego w każdym roku nauczana wynosi cztery jednostki lekcyjne. Program obejmuje trzyletni proces kształcenia.
W ramach pięciu godzin realizowane są treści nauczania z zakresu:
- lekkoatletyki
- gimnastyki
- koszykówki
- piłki nożnej
- piłki siatkowej
- unihokeja
- łyżwiarstwa
- rytmu, tańca i muzyki
- kształtowania sprawności ogólnej
- gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
- turystyki i rekreacji ( cyklistyka, kajakarstwo, jazda na rolkach i wrotkach, tenis stołowy i ziemny, bilard)
Głównym założeniem tego programu jest stworzenie uczniom warunków do realizowania się w szeroko pojętej kulturze fizycznej. Celem zajęć oprócz zdobycia umiejętności ruchowych w poszczególnych dyscyplinach sportu jest znajomość prozdrowotnych, kulturowych i utylitarnych aspektów kultury fizycznej oraz właściwe ich wykorzystanie. Młodzież ma uczestniczyć nie tylko w wychowaniu fizycznym, ale w całej kulturze fizycznej, co przyniesie efekty w formie integracji klasy, rozbudzeniu potrzeb ruchowych i w nabyciu nawyku aktywnego wypoczynku na całe życie. W tych działaniach ma szanse realizować się też młodzież mniej sprawna fizycznie lub z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. W związku z powyższymi założeniami treści związane
z turystyką i rekreacją traktowane są na równi z pozostałymi.
Metody i formy pracy
Dobór metod i form pracy determinują:
- specyficzne potrzeby uczniów,
- trudność w osiągnięciu celu,
- zróżnicowany poziom sprawności w poszczególnych klasach,
- temat zajęć.

Metody zalecane w pracy z uczniami klas przysposabiających do pracy:
-pokaz i objaśnienie,
-indywidualna,
-celowości ruchu,
-działania praktycznego,
-stacyjna.
Formy pracy:
-zabawowa,
-zadaniowa,
-ścisła.
Aby osiągnąć przedstawione cele, szkoła powinna:
1. Zapewnić sprzęt i warunki do realizacji zajęć sportowych.
2. Wspierać rozwój nauczycieli i umożliwić im podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
3. Wspomagać działania służące zdrowiu i dbałości o własne ciało.

4. Kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria ocen z wychowania fizycznego w zespole szkół w Wąsoszu.

CELUJĄCY
Opanowanie materiału przewidzianego w programie i zrealizowanego przez nauczyciela w stopniu ponadpodstawowym.
Systematyczne podnoszenie i doskonalenie poziomu swojej sprawności fizycznej, jak też poszerzenie wiadomości na temat wychowania fizycznego, sportu i rekreacji.
Aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego (wykonywanie poleceń, zadań i ćwiczeń określonych przez nauczyciela). Za brak aktywności na lekcji uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Aby otrzymać ocenę celującą uczeń nie może otrzymać żadnej oceny niedostatecznej za brak aktywności na lekcji.
Uczeń jest przygotowany do lekcji (uczeń powinien być ubrany w strój sportowy wymagany przez nauczyciela). Uczeń, który nie jest przygotowany do zajęć, powinien przedstawić nauczycielowi usprawiedliwienie od rodziców lub od lekarza. Dwa razy w półroczu można być nieprzygotowanym do zajęć bez usprawiedliwienia. Za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Aby otrzymać ocenę celującą uczeń nie może otrzymać ani jednej oceny niedostatecznej za brak stroju sportowego.
Umie przy pomocy nauczyciela przeprowadzić część wstępną (rozgrzewkę).
Reprezentowanie Szkoły w międzyszkolnych zawodach sportowych na różnym szczeblu.
Dbanie o kulturę i higienę osobistą.
Dbanie o sprzęt sportowy.
Umie zmobilizować grupę do efektywniejszej pracy.
Zna przepisy gry ZGS – sędziuje wewnątrzklasowe zawody.
BARDZO DOBRY
Opanowanie materiału przewidzianego w programie i realizowanego przez nauczyciela w stopniu ponadpodstawowym.
Systematyczne podnoszenie i doskonalenie poziomu swojej sprawności fizycznej, jak też poszerzenie swoich wiadomości na temat wychowanie fizycznego, sportu i rekreacji.
Aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego. Maksymalnie jedna ocena niedostateczna za brak aktywności na lekcji.
Uczeń jest przygotowany do zajęć wychowania fizycznego. Maksymalnie dwie oceny niedostateczne za brak stroju.
Dbanie o kulturę i higienę osobistą.
Dbanie o sprzęt sportowy.
Stara się swoją postawą wpłynąć na efektywność pracy w grupie.
Próbuje sędziować klasowe zawody ZGS.
DOBRY
Opanowanie materiału przewidzianego w programie i realizowanego przez nauczyciela w stopniu podstawowym.
Uczeń stara się poprawić i doskonalić poziom swojej sprawności fizycznej.
Aktywny udział w zajęciach wychowania fizycznego. Maksymalnie trzy oceny niedostateczne za brak aktywności na zajęciach wychowania fizycznego.
Maksymalnie trzy oceny niedostateczne za brak stroju sportowego.
Dbanie o kulturę i higienę osobistą.
Dbanie o sprzęt sportowy.
DOSTATECZNY
Małe zaangażowanie ucznia prowadzące do poprawienia i doskonalenia poziomu swojej sprawności fizycznej.
Mała aktywność na zajęciach wychowania fizycznego. Maksymalnie pięć ocen niedostatecznych za brak aktywności na zajęciach wychowania fizycznego.
Maksymalnie pięć ocen niedostatecznych za brak stroju sportowego.
Mała dbałość o kulturę i higienę osobistą.
Brak dbałości o sprzęt sportowy.
DOPUSZCZAJĄCY
Bardzo małe zaangażowanie w celu podniesienia swojej sprawności fizycznej.
Bardzo mała aktywność na zajęciach wychowania fizycznego. Więcej niż cztery oceny niedostateczne za brak aktywności na zajęciach.
Więcej niż pięć ocen niedostatecznych za brak stroju sportowego.
Uczeń nie dba o kulturę i higienę osobistą, jak też o sprzęt sportowy.
NIEDOSTATECZNY
Uczeń nie wykazuje chęci i starań prowadzących do podnoszenia swojej sprawności fizycznej.
Całkowity brak aktywności na zajęciach.
Rzadko uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego.
Nie dba o kulturę i higienę osobistą.
Niszczy sprzęt sportowy.
Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Do oceniania każdego ucznia podchodzi się indywidualnie mając na uwadze jego możliwości.
Test marszowo – biegowy Coopera Test Coopera - bieg 12 min.

- Test powinien być przeprowadzony na bieżni okrężnej - najlepiej 400 m,

- Dla ułatwienia pomiaru należy przy bieżni ustawić chorągiewki co 25 - 50 m,

- Uczniów należy podzielić na grupy o podobnych zdolnościach kondycyjnych,
Normy dla chłopców (w metrach)
Wiek
Lata Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo Dobry
8 1652 2036 2441 >2441
9 1807 2148 2639 >2629
10 1822 2243 2682 >2682
11 1866 2279 2704 >2704
12 1968 2405 2788 >2788
13 2029 2472 2863 >2863
14 2114 2562 2926 >2926
15 2167 2605 2937 >2937
Normy dla dziewcząt ( w metrach )
Wiek
Lata Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo Dobry
8 1480 1760 2055 >2055
9 1531 1910 2280 >2280
10 1567 1940 2319 >2319
11 1733 2040 2373 >2373
12 1781 2145 2489 >2489
13 1818 2150 2490 >2490
14 1749 2055 2435 >2435
15 1789 2075 2405 >2405

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.