X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28143
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Marta Kurpienik
Nazwa i adres placówki:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 01.09.2014 – 31.05.2015
Sprawozdanie jest zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego oraz stanowi podsumowanie realizacji celów i zadań określonych w planie. Staż w Przedszkolu Prywatnym „Alfik” rozpoczęłam dnia 1 września 2014 roku. W trakcie jego trwania tj. od września do końca maja realizowałam cele, jakie założyłam sobie już na początku roku szkolnego w planie rozwoju zawodowego. Przez ten czas pogłębiałam wiedzę i umiejętności wychowawczo - dydaktyczne, poznawałam także prawo oświatowe w zakresie funkcjonowania placówki. Sprawozdanie z realizacji zadań w roku szkolnym 2014/2015 i ich efekty przedstawiam w obszarach poszczególnych wymagań:
§ 6 ust. 2 pkt. 1 Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki
Na początku pracy jako nauczyciel stażysta stworzyłam plan rozwoju zawodowego oraz poznałam procedury osiągania awansu zawodowego, w szczególności na stopień nauczyciela kontraktowego. W ramach poszerzenia swojej wiedzy w tej dziedzinie wzięłam udział w kursie pt. „Projektowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty”. Plan został utworzony pod nadzorem opiekuna stażu i zaakceptowany przez Dyrektora ds. Nadzoru Pedagogicznego. We wrześniu ustaliłam zasady współpracy z opiekunem stażu oraz harmonogram obserwacji zajęć prowadzonych i obserwowanych.
W całym okresie trwania stażu sukcesywnie zapoznawałam się z dokumentacją obowiązującą w placówce. Do poznanych przeze mnie dokumentów należą: Karta Nauczyciela, a w szczególności rozdział o „Awansie zawodowym nauczycieli”, Rozporządzenie MEN z dnia 01.03. 2013 r., Statut Przedszkola, Regulamin Przedszkola, Ramowy Rozkład Dnia. Zapoznałam się również z regulacjami prawnymi w zakresie BHP oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w miejscu pracy. W oparciu o wspomniane regulacje prawne, publikacje i dokumenty mogłam lepiej planować swoją pracę, uwzględniając przepisy obowiązujące w placówce przedszkolnej.
Ważnym elementem w planie mojego rozwoju zawodowego było także poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji przedszkolnej. Rozpoczynając staż zapoznałam się z obowiązującą dokumentacją oraz zakresem czynności nauczyciela. Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej (dzienniki zajęć) oraz wychowawczo-dydaktycznej (miesięczne plany pracy, dzienniki zajęć, karty obserwacji). Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego i planu rocznego obowiązującego w przedszkolu korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu i Dyrektora ds. Nadzoru Pedagogicznego, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z małymi dziećmi. W trakcie stażu prowadziłam również własną dokumentację zawierającą zaświadczenia z odbytych szkoleń, konspekty zajęć, scenariusze imprez przedszkolnych, zdjęcia.
Z poznaniem zasad funkcjonowania przedszkola wiąże się także udział w zebraniach Rady Pedagogicznej. W trakcie trwania kilkumiesięcznego stażu uczestniczyłam m.in. w: posiedzeniu Rady Pedagogicznej dotyczącej Nadzoru Pedagogicznego ( 03. 09. 2014r.) oraz w Radzie o charakterze szkoleniowym (01. 12. 2014r.), poświęconej Planowi Daltońskiemu. Uczestniczenie w tych szkoleniach oraz Radach Pedagogicznych było niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej.
§ 6 ust. 2 pkt. 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki

W trakcie trwania mojego kilkumiesięcznego stażu pracy regularnie obserwowałam zajęcia (raz w miesiącu) oraz uroczystości prowadzone przez opiekuna stażu. Uwagi i wnioski z obserwowanych zajęć zapisywałam w arkuszu obserwacji zajęć. Po każdym spotkaniu odbywałam także krótką rozmowę z opiekunem, dotyczącą przebiegu bądź tematyki zajęć. Raz w miesiącu samodzielnie prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu oraz trzykrotnie w obecności Dyrektora ds. Nadzoru Pedagogicznego. Wszystkie te obserwacje pozwoliły mi na ocenę własnego warsztatu pracy oraz analizę słabych i mocnych stron przebiegu prowadzonych przeze mnie zajęć. Każda hospitacja była dla mnie cennym doświadczeniem, a uwagi i wnioski obserwujących starałam się wdrażać do swojej pracy. Do prowadzonych przeze mnie zajęć starałam się przygotować starannie, dostosowując zajęcia do wieku i możliwości dzieci w grupie. Każdorazowo przygotowywałam pomoce dydaktyczne oraz konsultowałam przebieg zajęć z opiekunem stażu. Możliwość omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć sprawiła, że stałam się bardziej otwarta na nowe sugestie, pomysły, nauczyłam się także lepiej słuchać i analizować własne działania. Ponadto uczestniczyłam też w obserwacjach zajęć koleżeńskich, prowadzonych przez doświadczone nauczycielki przedszkola, co pozwoliło mi na poznanie nowych, ciekawych metod i form pedagogicznych ( „Piernikowy Toruń” - zajęcia, „Kaczka i kaczątka” )
Do poszerzania wiedzy z dziedziny wychowania przedszkolnego oraz podnoszenia własnej kompetentności pomocne okazały się wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia, w których brałam udział. W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji uczestniczyłam w warsztatach i szkoleniach pt: - „Projektowanie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty” organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli (8.11. 2014r .)
- „Nietypowe zachowania dziecka w grupie rówieśniczej – czy to autyzm?” zorganizowanego przez Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Mały Książę” ( 09.12.2014r.)
- „Kolor, dźwięk i słowo czyli jak przez zabawę wspierać rozwój dziecka” organizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego (13.02.2015r.)
- „Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego” organizowany przez Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość” ( 23.05.2015r.)
Mając świadomość, jak ważne w pracy nauczyciela jest poszerzanie wiedzy z dziedziny wychowania i polskiego systemu oświaty, starałam się na bieżąco śledzić różne czasopisma, publikacje i książki z zakresu pedagogiki. Jednocześnie poszukiwałam inspiracji i ciekawych publikacji na stronach internetowych i pamiętałam o wykorzystywaniu w swojej pracy elementów multimedialnych. Wykorzystywałam je m.in. do : przygotowywania dokumentacji przedszkolnej, materiałów do pracy z dziećmi (wiersze, piosenki, ilustracje itp.), poszukiwania artykułów, scenariuszy zajęć, uzyskiwania danych na temat awansu zawodowego. W okresie trwania stażu wielokrotnie korzystałam także z rzutnika (m.in. do wyświetlania bajek , podczas spotkania z zaproszonym gościem oraz przy współorganizowaniu „Wieczoru Kolęd”).
Organizując i doskonaląc swój warsztat pracy wykonywałam wiele przydzielonych oraz dodatkowych prac i zadań, m.in.:
- organizowałam i przygotowywałam dzieci do uroczystości wewnątrzgrupowych i przedszkolnych (Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Jabłka, Święto Misia, Spotkanie przy Choince, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, przedstawienie z udziałem dzieci „Na wiejskim podwórku”);
-dbałam o salę przedszkolną i jej estetyczny wygląd oraz brałam udział w dekorowaniu całej placówki (starałam się o przyjazny wygląd, przygotowywałam aktualne gazetki ścienne i stroiki na stolikach, przygotowałam gazetkę o Toruniu zgodną z Koncepcją Pracy Przedszkola)
- dbałam o wygląd strony internetowej przedszkola (systematycznie zamieszczałam wierszyki, piosenki, aktualności i zdjęcia)
- zorganizowałam spotkanie z przedstawicielami zawodu Policjanta (dla grupy „0” i „Słoneczka” zwiedzanie Komisariatu Policji Rubinkowo, zaś dla grup młodszych spotkanie z policjantką na terenie przedszkola – połączone z prezentacją multimedialną);
- ogłosiłam konkurs na „Laurkę dla Policjanta” (przygotowałam plakat ogłaszający o konkursie oraz dyplomy z podziękowaniami dla wszystkich grup i osób indywidualnych);
- współorganizowałam akcję „Góra Grosza” (brałam udział w podliczaniu pieniędzy oraz wypełnianiu niezbędnej dokumentacji);
- wzięłam udział wraz z prowadzoną przez siebie grupą w konkursie ogólnopolskim „Słodko, zdrowo, kolorowo” (wykonałam razem z dziećmi zdrową, słodka przekąskę; kształtowałam u dzieci zdrowe nawyki żywieniowe)
- pomagałam w organizacji „Wieczoru Kolęd” (przygotowywałam salę, obsługiwałam sprzęt multimedialny);
- współtworzyłam podsumowanie diagnozy półrocznej (informacje o postępach dzieci w pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015).;
- współpracowałam z logopedą przedszkolnym, omawiając proces wspomagania dziecka w rozwoju mowy, korzystałam z publikacji i książek polecanych przez logopedę
- napisałam projekt wychowawczo-edukacyjny dla najmłodszych dzieci w przedszkolu pt. „Bajki Pomagajki”, który konsekwentnie realizowałam w okresie 01.03 – 31.05. 2015 r.

§ 6 ust. 2 pkt. 3 znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci

Chcąc jak najlepiej poznać dzieci i ich środowisko starałam się od początku nawiązać serdeczny, pełen zaufania kontakt zarówno z dziećmi jak i z rodzicami. Od początku trwania stażu miałam możliwość zapoznania się i obserwacji całej, prowadzonej przeze mnie grupy przedszkolnej. Przygotowałam arkusze obserwacji oraz ankiety informacyjne o dzieciach, które pozwoliły mi lepiej je poznać. Pomocne okazało się także pierwsze zebranie organizacyjne dla rodziców oraz systematyczne rozmowy o dzieciach, na bieżąco jaki i w trakcie comiesięcznych konsultacji. Konsultacje te okazały się być nieocenionym źródłem informacji o najmłodszych zarówno dla mnie jak i dla rodziców. Poprzez bezpośrednie i pośrednie kontakty z opiekunami dzieci mogłam lepiej poznać ich potrzeby oraz dostosować pracę do ich indywidualnych potrzeb. Okres adaptacji do warunków przedszkolnych był trudnym momentem w życiu dzieci dlatego też współpraca z rodzicami pozwoliła mi pomóc im w procesie zaklimatyzowania się w społeczności przedszkolnej. Mając na celu usprawnienie wymiany informacji o dzieciach, systematycznie zamieszczałam ich prace na specjalnej tablicy, a wszelkie prośby i ogłoszenia na baloniku informacyjnym. Co miesiąc aktualizowałam stronę internetową, aby rodzice mogli na bieżąco śledzić zdjęcia z zajęć, uroczystości, a także poznawane piosenki, wiersze i aktualne treści programowe. W miarę swoich możliwości chętnie służyłam radą i pomocą rodzicom, mówiłam im o swoich spostrzeżeniach i sylwetce dziecka na tle grupy Rodzice chętnie pomagali i angażowali się w życie grupy (przynosili ozdoby bożonarodzeniowe, elementy wystroju sali). Systematycznie pracowałam z dzieckiem objętym pracą indywidualną w zakresie wspomagania rozwoju mowy. Dokumentowałam to zapisem w dzienniku oraz w karcie pracy indywidualnej z dzieckiem. W przedszkolu starałam się tworzyć miłe, ciepłe i przyjazne środowisko w procesie wychowania. Starałam się zachęcić dzieci do rozwijania własnej aktywności twórczej i udziału w zabawach i imprezach przedszkolnych. Zwracałam uwagę dzieci na dostrzeganie zaistniałych konfliktów w grupie i wspólne ich rozwiązywanie.

§ 6 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zajęcia, które samodzielnie prowadziłam i obserwowałam pozwoliły mi na poznanie swoich możliwości jako nauczyciela oraz na lepszą organizację przebiegu zajęć. Konsultacje z opiekunem stażu jak i z innymi nauczycielami pozwoliły mi na głębsze poznanie zawodu nauczyciela oraz stanowiły źródło cennych rad i pomysłów. Za każdym razem brałam pod uwagę sugestie opiekuna stażu, a analizę i wnioski z obserwowanych zajęć zapisywałam w przygotowanym arkuszu obserwacji. Dokonywałam także własnej samooceny i modyfikowałam system pracy, dostosowując go do aktualnych potrzeb dzieci. Starałam się również urozmaicać pracę i zajęcia, tak by były interesujące dla grupy wiekowej, w której pracuję.
Mogę stwierdzić, iż staż przebiegał według planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego we wrześniu. Jednocześnie muszę nadmienić, iż udało mi się zrealizować kilka dodatkowych przedsięwzięć (konkurs na „Laurkę dla Policjanta”, udział w konkursie o zdrowym odżywianiu). Zamierzam w dalszym ciągu poszerzać swoją wiedzę i doświadczenia. Postaram się także żeby moje zajęcia oraz wszelkie działania związane z pracą w przedszkolu były coraz bardziej atrakcyjne.

Sprawozdanie przygotowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.