X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 27035
Przesłano:

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela

Zgierz dn. ..............

Ocena dorobku zawodowego za okres stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego
pani ....................zatrudnionej na stanowisku nauczyciela plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury w .............

Działając na podstawie art. 9c ust. 6, 8, 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 1997 r. nr 56, poz. 357 z późn. zm.)

Ustalam
Pani ..................... pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

Uzasadnienie
Pani ....................... zatrudniona, jako nauczycielka od dnia..... w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła staż w terminie od .......... do .......... Opiekunem stażu była .............. Wniosek o rozpoczęcie stażu rozwoju zawodowego został złożony w dniu ...... Plan rozwoju zawodowego nauczycielka złożyła w dniu ........ Został on zatwierdzony przez dyrektora MDK w dniu ............ Realizacja planu przebiegała bez zakłóceń. Pani ..........złożyła sprawozdanie z realizacji planu w dniu ....... Opiekun stażu przedłożył projekt oceny dorobku zawodowego nauczycielki za okres stażu w dniu ......... Rada Rodziców w piśmie z dnia .......... sformułowała swoją opinię. Na podstawie sprawowanego nadzoru pedagogicznego i złożonego sprawozdania oraz opinii rady Rodziców stwierdzam, że:
1. Plan rozwoju zawodowego był odpowiednio realizowany.
2. Nauczycielka uczestniczyła w pracach organów placówki związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu placówki oraz bieżących potrzeb placówki i środowiska lokalnego. Wykazała się aktywnością w pracach Rady Pedagogicznej pracując w zespołach zadaniowych przy mierzeniu jakości pracy placówki. Uczestniczyła w licznych imprezach organizowanych przez MDK lub inne instytucje współpracujące z MDK.
3. Pogłębiała wiedzę i umiejętności zawodowe samodzielnie oraz poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. Studiowała literaturę fachową. Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach:
........................................

4. Poznała przepisy dotyczące systemu oświaty. Zapoznała się z następującymi aktami prawnymi: Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580), regulaminami pracy Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
Pani ........................... spełniła wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
1. Posiada umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy poprzez opracowanie własnych programów nauczania, planów wynikowych.
2. Opanowała umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. W tym celu studiowała literaturę fachową, prowadziła rozmowy z rodzicami, opiekunem stażu, współpracowała z innymi nauczycielami oraz dyrekcją w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych. Zorganizowała wiele akcji uwzględniając potrzeby uczniów:
........................................
Uczniowie pani ................................ uzyskiwali wysokie miejsca w konkursach plastycznych.
3. W swojej pracy wykorzystywała technologię informacyjną i komunikacyjną w celu wyszukania nowości w dziedzinie plastycznej, korespondencji z uczniami w trakcie prowadzenia projektów oraz nauczycielami, z którymi nauczycielka współpracowała. Przy pomocy programów graficznych powstało wiele prac.
4. Dowiodła posiadania umiejętności stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań. Uczestnicy zajęć plastycznych kontynuują naukę, są odpowiednio zmotywowani do pracy. Ponadto darzą ją zaufaniem dzieląc się problemami natury osobistej.
5. Wykazała się umiejętnością posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania placówki. Realizacja planu awansu zawodowego przebiegała bez zakłóceń. Zajęcia prowadzone są zgodnie z zapisami statutu, misją i wizją placówki oraz zasadami przepisów BHP.
Ponadto w zakresie poprawy jakości funkcjonowania placówki pani ............................. brała czynny udział w kampanii promocyjnej MDK, w Targach Edukacyjnych, angażowała się w organizowanie imprez środowiskowych tj. .....................Wielokrotnie pracowała przy dekoracjach MDK. Nauczycielka była również artystycznie aktywna organizując wystawy grafik wykonanych w technice wklęsłodruku. W.............. roku nauczycielka otrzymała wyróżnienie w kategorii plastyka.

Pouczenie:
Otrzymanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego umożliwia pani złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej oceny. Jednocześnie informuję, że przysługuje pani prawo wniesienia odwołania od oceny dorobku zawodowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania oceny do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który ja wydał.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.