X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28140
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Posiadane kwalifikacje: mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z dodatkową specjalnością terapii pedagogicznej, mgr teologii Nazwa szkoły: Zespół Gimnazjalno - Szkolno - Przedszkolny w Pawłowiczkach
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015 r.

Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań, do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Pracę w szkole rozpoczęłam 01.01.2014 r. natomiast staż trwający 9 miesięcy, rozpoczęłam od 01.09.2014 r. Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji:
• zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu;
• dokonałam autorefleksji własnych działań.
W okresie stażu podejmowałam działania zmierzające do realizacji celów i zadań sformułowanych w planie rozwoju zawodowego. Z chwilą rozpoczęcia stażu starałam się zadbać o jego właściwą organizację. Podjęłam współpracę z opiekunem stażu. Wynikiem nawiązania współpracy było wspólne omówienie przebiegu stażu, ustalenie wstępnego harmonogramu spotkań, hospitacji i obserwacji zajęć, a także zasad współpracy, spisanych w formie kontraktu........................................
W porozumieniu z opiekunem stażu przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Podczas odbywania stażu zapoznałam się z następującymi przepisami systemu oświaty:
- Kartą Nauczyciela z dn.26.01.1982r. z późniejszymi zmianami;
- Ustawą o Systemie Oświaty z dn.07.09.1991r. z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzeniem MENiS z dn.01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN z dn.14.11.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzeniem MEN z dn.07.10.2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego;
2. W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Szkoły Podstawowej zapoznałam się z dokumentami szkoły:
- Statutem Szkoły;
- Programem Profilaktycznym i Planem Pracy Profilaktycznej ;
- Planem Pracy Wychowawczo – Opiekuńczym;
- Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
- Regulaminem Szkoły;
- Regulaminem świetlicy szkolnej;
- Regulaminem Rady Pedagogicznej.
3. Wraz z opiekunem stażu przestudiowałam dokumenty obowiązujące w świetlicy szkolnej tj. Roczny Plan Pracy Świetlicy Szkolnej, a także dokumentację, którą musi prowadzić i znać wychowawca świetlicy (dzienniki, karty zgłoszenia dziecka do świetlicy, zgodny na wyjścia). Prowadziłam zgodnie z przepisami prawa oświatowego dokumentację pracy edukacyjnej, zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć. Uzupełniałam dokumentację świetlicową - dzienniki świetlicowe. Wspólnie z opiekunką stażu opracowałyśmy roczny i miesięczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy.
4. Następnie zapoznałam się podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole, a także uczestniczyłam w wewnętrznym szkoleniu BHP, które odbyło się 04.09.2015. Brałam również udział w prowadzonym przez panią wicedyrektor szkoleniu stanowiskowym. Zapoznałam się również z obowiązującym w szkole regulaminem i procedurami bezpieczeństwa. Uczestniczyłam w wykładach i ćwiczeniach praktycznych z zakresu podstawowych zabiegów resustacyjnych u osób dorosłych i dzieci.
5. Brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zapoznałam się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami zastępstwami i zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami. Pełniłam dyżur na stołówce szkolnej. Pilnowałam również bezpieczeństwa dzieci..w.trakcie.odjazdów.autobusami........................................ 6. W dn. 01.04.2015 r. zostałam oddelegowana do szkoły w Gościęcinie jako członek komisji egzaminacyjnej Sprawdzianu Szóstoklasisty. Pozwoliło mi to na poznanie specyfiki tego typu egzaminów od strony komisji. Poznałam również innych nauczycieli z którymi mogłam wymienić się spostrzeżeniami w pracy pedagogicznej.
7. Systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego – scenariusze zajęć, karty hospitacji, zaświadczenia, dyplomy i prace dzieci.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

1. Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wykorzystywałam do tego przede wszystkim zajęcia plastyczne, muzyczne,edukacyjne, ruchowe z wykorzystaniem chusty Klanzy.
Tematy kolejnych zajęć:
Jesienne liście - 25.09.2014 Pamiętamy o zmarłych - 27.10.2014
Magiczne słowa: przepraszam, proszę, dziękuję - 17.11.2014 Wysyłamy listy - 02.12.2014
Bezpieczne zabawy zimowe - 16.01.2015
Odżywiam się zdrowo i żyję na sportowo - 09.02.2015
Pierwsze podmuchy wiosny. Wiosna tuż, tuż... - 23.03.2015
Kwiecień - plecień...- 09.04.2015
Książka moim przyjacielem - 11. 05. 2015.
2. W ramach godzin z art. 42. Ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, prowadziłam zajęcia świetlicowe, na których wspomagałam aktywność twórczą dzieci, poprzez zajęcia plastyczne i rozwój ich zainteresowań. Wychodząc naprzeciw potrzebom i zdolnościom dzieci, pomagałam również w nadrabianiu zaległości szkolnych i odrabianiu zadań domowych. 3. Przygotowywałam z dziećmi kartki i laurki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci, Dziadka, Walentynek, Wielkanocy. Organizowałam świetlicowe konkursy plastyczne na najpiękniejszą Kartkę Walentynkową i Palmę Wielkanocną. 4. Wraz z opiekunem stażu, współorganizowałam imprezy okolicznościowe - scenariusze na apele z okazji Dnia Chłopaka, Wielkanocny „Triduum Paschalne”, oraz samodzielnie wykonałam dekorację na Dzień Matki. Uczestniczyłam w Jarmarku Bożonarodzeniowym. Włączyłam się w zbiórkę nakrętek oraz pomoc rzeczową dla dzieci w trudnej sytuacji rzeczowej.
5. Brałam udział w szkoleniach, które pozwoliły mi na zastosowanie w pracy nowoczesnych metod nauczania:
- Szkolenie w zakresie oceniania wspierającego rozwój uczniów,
- Neurodydaktyka,
- „Sześciolatek w szkole” - innowacyjne formy i metody pracy w świetlicy szkolnej, - Ukończyłam studia teologiczne.
6. Podczas pracy na stanowisku wychowawcy świetlicy wspierałam się również literaturą pedagogiczno- psychologiczną. Czerpałam z niej wiedzę na temat realizacji zajęć świetlicowych, zajęć pozalekcyjnych oraz organizowania czasu wolnego.
„Zabawy i gry ruchowe” R. Trześniowski,
„Gry i zabawy interakcyjne” Klaus W. Vopel,
„Grupa bawi się i pracuje” M. Jachimska,
„Żeby świetlica nie była przechowalnią. Wskazówki organizacyjno-metodyczne” B. Zięba-Kołodziej, A. Róg.

7. Wiele pomysłów czerpałam także z dostępnych w świetlicy czasopism, takich jak „Mały artysta”, ,,Świetlica w szkole”. 8. Dokonałam publikacji w Internecie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (strona internetowa: www.publikacje.edux.pl). Przygotowywałam pomoce dydaktyczne na zajęcia, dyplomy oraz materiały na gazetkę świetlicową z wykorzystaniem komputera. Utworzyłam własny warsztat pracy – gromadziłam prace dzieci, dbałam o gazetkę w świetlicy szkolnej i na korytarzu szkolnym. Zmieniałam dekorację świetlicy. Wspólnie z opiekunką stażu wprowadziłam tablicę interaktywną z uaktualnianą na bieżąco listą obecności w zależności od rodzaju zajęć: świetlica - zajęcia - dom.
9.. Byłam opiekunem uczniów klasy VI na wycieczce do Filharmonii Opolskiej. Brałam również udział w wyjeździe do Prudnika, byłam opiekunem na 3-dniowej wycieczce do Poznania. Dzięki wyjazdom spędziłam więcej czasu z uczniami, co pozwoliło mi na ich lepsze poznanie i obserwację w różnych sytuacjach. Nabyłam również nowego doświadczenia jako opiekun na tego typu wyjazdach.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
1. Nawiązałam współpracę z pedagogiem szkolnym,biblioteką, wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole, w celu polepszenia efektywności pracy oraz poznania środowiska i sytuacji uczniów. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowań uczniów oraz postępów w nauce. Pozyskałam również spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy........................................ ............ 2. Starałam się poznać sytuację uczniów poprzez obserwację, zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów oraz stosowanych w pracy technikach gromadzenia informacji. Zapoznałam się z kartami zapisu dzieci do świetlicy. Troszczyłam się o dobry kontakt z rodzicami, poprzez rozmowy o bieżących sprawach wychowawczych.

Zgodnie z § 6 ust.2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekunkę stażu według ustalonego wcześniej harmonogramu. W trakcie każdych zajęć wypełniałam arkusz hospitacyjny, a po zajęciach omawiałam je z opiekunem.
Moja szkoła16.09.2014
Jak zwierzęta przygotowują się do zimy? 08.10.2014
Święto Niepodległości 05.11.2014”
Kolorowe witraże-zajęcia plastyczne 10.12.2014
Polskie bajki i legendy 15.01.2015
Tradycja kolędowania w Karnawale 02.02.2015
Rola kobiet we współczesnym świecie 02.03.2015
W zdrowym ciele zdrowy duch 14.04.2015
Urok kwitnących sadów - tęczowe motyle 05.05.2015

2. Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli w tym panią pedagog, panią katechetkę i innych wychowawców świetlicy.
Gry i zabawy doskonaląc spostrzegawczość. Zabawy z mapą - 29.10.2014
Ćwiczenia Dennisona- 03.12.2014
Ćwiczenia pamięci -03.11.2014
Wiosna pora roku. Wszystko wiemy na jej temat -11.03.2015

3. Moje zajęcia raz w miesiącu obserwowała opiekunka stażu. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusz zajęć. Praca z dziećmi wymaga od nauczyciela bardzo dobrej organizacji pracy oraz kreatywnego podejścia i pewnej elastyczności. Przed nauczycielem świetlicy stoi trudne zadanie zapewnienia im opieki, odpoczynku po zajęciach lekcyjnych, a jednocześnie zaproponowania ciekawych zajęć oraz możliwości odrobienia pracy domowej i rozwoju własnych zainteresowań.

mgr Dorota Stein - Lipa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.