X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28036
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

........... Zabrodzie 31.05.2005r. nauczyciel stażysta
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Zabrodziu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZA OKRES STAŻU
od 01. 09. 2004r. do 31. 05. 2005r.

W sierpniu 2004r zwróciłam się do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Zabrodziu z prośbą o otwarcie stażu. Wniosek przyjęty został pozytywnie, w wyniku czego staż rozpoczęłam 01. 09. 2004r.
Dnia 14.09.2004r. przedstawiłam plan rozwoju zawodowego, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - rozporządzenie MEN i S z dnia 1 grudnia 2004r. Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593.

W planie umieściłam działania, które uwzględniają:

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie swojego warsztatu i metod pracy.
2. Realizację działań wykraczających poza obowiązki.
3. Uczestniczenie w rożnych formach doskonalenia.

Podjęte zadania rozmieściłam w następujących rozdziałach:

I. Zadania związane z organizacją stażu.
II. Zadania związane z rozpoznawaniem szkoły i środowiska lokalnego.
III. Zadania związane z własnym rozwojem.

Zadania w planie rozwoju zawodowego oparłam na założeniach Planu Pracy Szkoły, wytycznych programu katechetycznego oraz potrzebach środowiska parafialnego.
Poniższe sprawozdanie obejmuje ocenę realizacji zadań przedstawionych w planie rozwoju zawodowego. Niektóre z założonych zadań uległy modyfikacji ze względu na konieczność dostosowania do warunków i możliwości szkoły, bądź też nie zostały wykonane zgodnie z planem z przyczyn ode mnie niezależnych.

ROZDZIAŁ I

ZADANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ STAŻU.


1. Odbyłam rozmowę z dyrektorem szkoły w sprawie omówienia procedury
awansu zawodowego.

2. Dyrektor szkoły przydzielił mi opiekuna stażu Panią Agnieszkę Powierżę.

3. Podjęłam współpracę z opiekunem stażu w wyniku, której sporządziłam plan
rozwoju zawodowego i omówiłam dalsze działania dotyczące awansu zawodowego

4. Zapoznałam się:
- z przepisami prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- ze znowelizowaną Kartą Nauczyciela
- z ustawami, aktami prawnymi i rozporządzeniami dotyczącymi awansu zawodowego, w tym z nowym rozporządzeniem MEN i S w sprawie awansu zawodowego z dnia 1 grudnia 2004r. Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA ZWIĄZANE Z ROZPOZNANIEM SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO

1. Poznanie struktury organizacyjnej, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Zapoznałam się z następującą dokumentacją szkoły:

● Statut szkoły -
Analiza jego treści, pozwoliła mi zaznajomić się z głównymi celami, zadaniami i organizacją szkoły jak również przybliżyła prawa i obowiązki nauczycieli , pracowników i uczniów szkoły.

● Regulamin Szkoły Podstawowej w Zabrodziu, regulujący pracę nauczycieli, pracowników i uczniów.

● Wewnątrzszkolny system oceniania z dnia 29 VIII 2003r.,
zatwierdzony uchwałą rady Pedagogicznej nr 3/ II/ 2003/ 2004 oraz aneks do WSO, opracowany na podstawie rozporządzenia MEN i S z dnia 7 września 2004 r. Dz. U. 199 poz. 2046 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów.
Wewnątrzszkolny system oceniania normuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Dotyczy systemu oceniania:
- I etapu kształcenia
- II etapu kształcenia
- systemu oceniania zachowania

Analiza tego dokumentu ułatwiła mi właściwe stosowanie skali ocen i odpowiednie graficzne ich zapisywanie.

● Plan nadzoru pedagogicznego i mierzenia jakości pracy-
pozwolił mi zapoznać się z tematyką kontroli zadań nauczyciela, z wybranymi do zdiagnozowania obszarami działalności szkoły oraz z wariantami hospitacji procesu lekcyjnego.
Zgodnie z harmonogramem hospitacji na rok 2004/2005, byłam hospitowana przez dyrektora szkoły na dwóch jednostkach lekcyjnych religii w Kl III b,
kl V b.

● Program pracy wychowawczej oraz program profilaktyki –
Program pracy wychowawczej zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr
2/ II/ 2003/ 2004 w dniu 29.08. 2003r.; opracowany w oparciu o analizę podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących (Dz. U. Nr 14 z 1999r.) oraz Statutu Szkoły, WSO i sugestie Rady Pedagogicznej. Program profilaktyki zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/ IV/ 2002/ 2003 w dniu 08. 10. 2002r.

● Plan działań dydaktyczno -wychowawczo-opiekuńczych i
organizacyjnych –
Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/II/ 2004/ 2005r. w dniu 31. 08 2004r. Celem planu jest podniesienie efektów jakości pracy szkoły.

● Szkolne plany nauczania
Program nauki religii realizuję wg programu ustalonego dla diecezji
warszawsko- praskiej.

Po zapoznaniu się z wyżej wymienionymi dokumentami przeprowadziłam rozmowę na ich temat z opiekunem stażu. Opiekun stażu udzielił wskazówek dotyczących praktycznego stosowania wymogów i zaleceń zawartych w analizowanych dokumentach. Sugestie opiekuna stażu wpłynęły korzystnie na moją pracę dydaktyczno- katechetyczną oraz pozwoliło sprawnie i efektywnie angażować się na rzecz szkoły.

Analiza dokumentacji szkolnej pozwoliła mi na bliższe zaznajomienie się z organizacją szkoły oraz wynikającymi z niej prawami i obowiązkami uczniów i nauczycieli.

Organizowane w ciągu roku szkolnego: apele, akademie, konkursy, czy też wykonywane okolicznościowe gazetki ścienne przybliżyły mi zwyczaje i tradycje szkoły.

2. Zapoznanie się z przepisami oświatowymi regulującymi funkcjonowanie
szkoły.

● Zapoznałam się z rozporządzeniami i ustawami , które uwzględniają przepisy BHP dotyczące uczniów i nauczycieli.
Zapoznałam się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu szkoły, która zobowiązuje do zapobiegania powstawaniu pożaru, do wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy. Podaje również zasady postępowania w przypadku pożaru, zasady ewakuacji oraz szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciw pożarowej.

3. Poznanie problemów środowiskowych uczniów.

● W celu poznania sytuacji środowiskowej uczniów, dokonałam przeglądu i analizy dokumentacji uczniów z deficytami rozwojowymi, intelektualnymi, uczniów wymagających indywidualnego traktowania.
Dokumenty typu: opinie i orzeczenia z poradni pedagogiczno- psychologicznej ukierunkowywały moje odpowiednie podejście do dziecka, do jego indywidualnych potrzeb. Obligowały mnie również, by dostosowywać wymagania do możliwości rozwojowych dziecka.

● Nawiązywałam również kontakt z rodzicami dzieci, które sprawiały pewne
trudności wychowawcze. Z rodzicami kontaktowałam się :
- telefonicznie
- na ogólnych zebraniach rodzicielskich
- w razie potrzeby wzywałam rodziców do szkoły

● Prowadziłam rozmowy indywidualne z dzieckiem.
W przypadku dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej –
rozmowy te były częstsze. W sytuacji gdy zauważyłam niepokojące
zachowanie się dziecka, lub zaniedbywanie nauki - kontaktowałam się z
rodzicami.

ROZDZIAŁ III

ZADANIA ZWIĄZANE Z WŁASNYM ROZWOJEM

1. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych i
wychowawczych.

● W czasie trwania stażu byłam obserwatorem na lekcjach prowadzonych
przez:
- opiekuna stażu
- oraz przez innych nauczycieli.

Z powyższych zajęć sporządziłam arkusze obserwacji.

● Obserwowałam również zajęcie i spotkania:

- godziny wychowawcze
- zebrania z rodzicami
- zajęcia pozalekcyjne

● Prowadziłam lekcje w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły.
Dostosowywałam się do konkretnych uwag i zaleceń.

2. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz kształceniu.

● Uczestniczyłam w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

● Uczestniczyłam w „ ogniskach” i skupieniach katechetycznych
organizowanych przez kurię warszawsko - praską.

● Kontynuuję kształcenie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

● Korzystałam z pozycji: „Metody aktywizujące w katechezie” Wyd. Klanza.

● Korzystałam z literatury katechetycznej – „Katecheta”.
● Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych w wymiarze 15 godzin.
Temat warsztatów: „ Katecheza aktywizująca w klasach IV-VI.

● Uczestniczyłam w spotkaniu formacyjnym: „ Dydaktyka modlitwy w
Biblii” oraz brałam udział w pracy grupowej: „ Jak pracować z tekstami
Biblijnymi na katechezie”.

● Przygotowałam z kl Vb część artystyczną szkolnej Wiglii - JASEŁKA.

● W gablocie przy kościele parafialnym oraz na tablicy tematycznej w
szkole wykonałam okolicznościowe gazetki religijne – tematycznie
związane z rokiem liturgicznym.

● Przygotowałam oprawę liturgiczną ( czytania biblijne i psalm
responsoryjny) - uczestniczyłam wraz z dziećmi naszej szkoły w
rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych.

3. Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki.

● We wrześniu 2004r brałam udział wraz z dziećmi naszej szkoły i ich
rodzinami w pieszej pielgrzymce do Loretto. Razem z dziećmi
prowadziliśmy modlitwę różańcową, śpiewaliśmy pieśni – W Loretto
wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii o godz. 14 00.

● W grudniu 2004r zorganizowałam dwudniowy wyjazd do Radości
MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W TENISIE STOŁOWYM.
W turnieju brały udział dzieci naszej szkoły, dzieci z gimnazjum
w Zabrodziu oraz dzieci ze szkoły w Dębinkach.

● Prowadziłam systematyczne comiesięczne spotkania z rodzicami dzieci
klas II w celu przygotowania rodziców i ich dzieci do właściwego
przeżycia uroczystości I Komunii Świętej.

● Przygotowywałam cotygodniowe czytania i psalm responsoryjny podczas
niedzielnych Mszy św. dla dzieci.

● W ramach przygotowań do uroczystości I Komunii zorganizowałam:
- szycie alb komunijnych
- zakup pamiątek pierwszokomunijnych: Obrazki, książeczki, różańce,
medaliki
- dekoracja ołtarza i kościoła
- zaproszenie kamerzysty i fotografa

● Przygotowałam oprawę liturgiczną na UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII
ŚWIĘTEJ

● Przygotowałam oprawę liturgiczną na UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY
I KOMUNII ŚWIĘTEJ.

● Brałam udział wraz z dziećmi w nabożeństwach różańcowych, majowych,
czerwcowych, w Roratach.

● Przygotowałam z dziećmi adorację przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę.

● Przygotowałam dzieci do procesji Rezurekcyjnej i procesji Bożego Ciała.

● Przygotowałam oprawę liturgiczną Mszy świętej w intencji zmarłego
Papieża Jana Pawła II.

● Przygotowałam apel z racji śmierci Jana Pawła II.

● Zorganizowałam pielgrzymkę do Częstochowy z dziećmi pierwszo-
komunijnymi.

4. Systematyczne gromadzenie dokumentacji z realizacji planu rozwoju.

Przez cały okres stażu systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju.

5. Sporządzenie sprawozdania – opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Staż zakończyłam 31.05.2005r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.