X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 28026
Przesłano:

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko
Nauczyciela odbywającego staż: mgr farm. Elżbieta Oleksy

Stanowisko: nauczyciel kontraktowy z
przygotowaniem pedagogicznym

Szkoła: Szkoła Policealna Medyczna im. M.
Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu,
ul. Stawowa 24

Kierunek: Technika Farmaceutyczna

Nauczane przedmioty: Analiza leków, Farmakognozja,
Technologia postaci leków

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2009

Zakończenie stażu: 31 maja 2011

Opiekun stażu:

Jestem absolwentką Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, magistrem farmacji ze specjalizacją I stopnia z farmacji aptecznej. Od września 2006 roku zatrudnionym w tutejszej placówce jako nauczyciel przedmiotów: najpierw analizy leków, później farmakognozji i technologii postaci leków.
Staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 01.09.2009r. przedstawiając plan rozwoju zawodowego zatwierdzonego przez dyrektora szkoły 08.09.2009r. (Dz.U. Nr 260, poz. 2593).
W okresie zatrudnienia byłam nieprzerwanie wychowawcą w kl. I i II TF w latach 2007 – 2009 oraz 2009 – 2011 a także opiekunem pracowni farmakognozji i współopiekunem pracowni: technologii postaci leków i analizy leków.
W czasie trwania stażu, współpracując z opiekunem podejmowałam działania wyznaczone w planie rozwoju zawodowego, którego realizację ukończyłam 31.05.2011r..

I A. W zakresie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7 ust. 2 pkt. 1) podjęłam następujące kroki:

1. Analiza programów nauczania z przedmiotów: analiza leków, farmakognozja i TPL.
2. Wprowadzenia zmian programowych do nauczania z przedmiotów: farmakognozja i TPL (pisownia i wymowa łacińska surowców roślinnych i recepturowych, posługiwanie się kluczem do oznaczania roślin leczniczych, wprowadzenie opieki farmaceutycznej nad pacjentem z zastosowaniem fitoterapii i farmakologii) – notatka z wprowadzonych zmian.
3. Opracowanie planów pracy z nauczanych przedmiotów – zestawy planów.
4. Opracowanie wymagań edukacyjnych na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym dla w/w przedmiotów – zestawy planów.
5. Opracowanie kryteriów i zasad oceniania z nauczanych przedmiotów.
6. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i uczestniczenie w zajęciach przez niego prowadzonych – w załączniku harmonogram konsultacji i efektów.
7. Dokonywanie samooceny w celu podniesienia wyników nauczania – narzędzia ewaluacji, wnioski i własne notatki.
8. Przygotowywanie trwałych środków dydaktycznych:
• Prezentacje multimedialne, foliogramy, testy, karty pracy
• Preparaty mikroskopowe, zielniki, naturalne preparaty zielarskie
• Urządzanie pracowni farmakognozji i wzbogacenie zbioru: surowców farmakognostycznych, leków opartych na ekstraktach roślinnych, suplementów diety, literatury fachowej („Apteka natury” J. Górnicka; „Fitoterapia i leki roślinne” E. Lamer-Zarawska i współpr.; „Kompendium leków naturalnych”)
• Przygotowanie instrukcji obsługi mikroskopów i rzutnika multimedialnego w pracowni farmakognozji
• Wykonanie plansz podziału kationów i anionów wg. Bunsena do pracowni analizy leków
• Wzbogacenie zasobów literatury fachowej w pracowni TPL: „Farmacja praktyczna” R. Jachowicz; „Opieka farmaceutyczna” P. Rotter, J. Pluta, „Homeopatia” C. Trapp)
9. Poddanie się ocenie innych nauczycieli, dyrektora szkoły, opiekuna stażu, zaproszonych gości i uczniów – hospitacje, zajęcia otwarte, konkurs chemiczny (w zał. harmonogram zajęć) oraz dokonywanie samooceny.
10. Opracowywanie narzędzi pomiaru dydaktycznego:
• Karty pracy, ewaluacji, samooceny uczniów
• Testy jedno- i wielokrotnego wyboru, zadania otwarte, quizy jako metoda sprawdzania zdobytych wiadomości
• Przygotowanie zadań do egzaminu próbnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik farmaceutyczny – testy do części teoretycznej i zadania otwartego do części praktycznej wraz z opracowaniem klucza egzaminacyjnego

I B. Doskonalenie zawodowe podnoszące kwalifikacje we wszystkich dziedzinach aktywności zawodowej.

1. Ukończenie kursu doskonalenia zawodowego „Procedura ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego” (12-26.01.2010 – DODN) – doskonalenie znajomości prawa.
2. Ukończenie kursu doskonalenia „Elementy kinezjologii edukacyjnej, jako skuteczne wsparcie w procesie nauczania i uczenia się” (25.03.2010 – DODN) – doskonalenie umiejętności pedagogicznych.
3. Podniesienie swoich umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – ukończenie kursu „Podstawowa pierwsza pomoc dla nauczycieli” (CMKP; 08.12.2010 – SPM).
4. Ukończenie następujących kursów doskonalenia zawodowego w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów (Studium Podyplomowe Wydz. Farm. AM we Wrocławiu):
• „Postępy farmakoterapii wybranych chorób skóry”
• „Wygląd zewnętrzny i mowa ciała”
• „Interakcje i działania niepożądane leków”
• „Narkotyki i problemy narkomanii w Polsce”
• „Uzależnienie od alkoholu – choroba alkoholowa, zapobieganie, leczenie, skutki”
• „Farmakoterapia w leczeniu chorób narządów wzroku”
• „Nowoczesne metody leczenia odleżyn i owrzodzeń żylakowatych oraz stopy cukrzycowej – wyroby medyczne i gazy medyczne”
Kursy zakończone zaliczeniem zorganizowane były we współpracy z UE w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki – człowiek najlepsza inwestycja” (48h; maj – październik 2009).
5. Posiedzenia naukowo – szkoleniowe (PTFarm, DIA)
• „Leki biotechnologiczne i chemiczne. Czy ich formy generyczne można traktować identycznie?”
• „Racjonalna terapia zawrotów głowy – leki oryginalne i odtwórcze.”
• „Uważaj na leki bez recepty – mogą nawet zabić.”
• „Czy każdy preparat Omega-3 ratuje życie?”
• „Choroby trzustki jako problem kliniczny i farmakologiczny.”
• „Neutropenia – stan zagrożenia po chemioterapii.”
• „Znaczenie kwasów Omega-3 w chorobach sercowo – naczyniowych.”
• „Opieka w nadciśnieniu tętniczym.”
• „Znaczenie żywienia i suplementacji diety u kobiet ciężarnych i karmiących.”
• „Borelioza – jak rozpoznać prawdziwe zagrożenie.”
6. Ukończenie I części szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów w zawodzie technik farmaceutyczny (OKE; listopad 2009).
7. Udział w posiedzeniach komisji przedmiotowych – wprowadzanie zmian programowych (w ramach WDN):
• Szkolenie na temat: „Wymagania programowe a wymagania edukacyjne.” (wrzesień 2009)
• Szkolenie na temat: „Przedmiotowy system oceniania” (listopad 2009)
• Udział w szkoleniu „Przygotowanie nauczycieli do obsługi i korzystania z interaktywnego systemu edukacyjnego – Testico”
8. Udział w pracach zespołów nadzorujących egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe – higienistka i asystentka stomatologiczna (czerwiec 2008; czerwiec 2010), technik dentystyczny (styczeń 2009; styczeń 2010).
9. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli (załącznik).
10. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
11. Współpraca z Zespołem d.s. Promocji Szkoły (przygotowywanie zdjęć i treści umieszczanych na stronie internetowej SPM, kolportaż plakatów reklamowych).

Efekty:
Zadania zrealizowane w ramach organizacji i doskonalenia warsztatu pracy oraz dokonywanie ewaluacji podjętych działań wpłynęły pozytywnie na rozwój moich umiejętności zawodowych i kompetencji dydaktycznych, pogłębiły wiedzę i zdolność krytycznej analizy uzyskanych efektów. W rezultacie przyniosło to zwiększenie skuteczności przekazywanej wiedzy i umiejętności wykorzystywania jej w praktyce przez uczniów.
Znacznie poprawiła się też u słuchaczy korelacja interdyscyplinarna zdobytej wiedzy i jej zastosowanie w trakcie praktyk a później pracy zawodowej.
W informacjach zwrotnych od kierowników szkolenia praktycznego i stażu naszych absolwentów znalazło się stwierdzenie, że obecni absolwenci SPM znacznie lepiej radzą sobie z opieką farmaceutyczną wobec pacjentów niż absolwenci lat wcześniejszych.
W wyniku przeprowadzanych działań zwiększyła się także baza dydaktyczna szkoły o nowe pomoce naukowe i środki dydaktyczne w pracowniach: farmakognozji, analizy leków i TPL-u. Zastosowanie nowych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów takich jak quiz czy scenki rodzajowe uatrakcyjniły prowadzone przeze mnie zajęcia i w rezultacie zwiększyły zainteresowanie uczniów w/w przedmiotami. Zastosowanie kinezjologii edukacyjnej Dennison’a zwłaszcza w czasie wielogodzinnych zajęć przerwało monotonię na ćwiczeniach, podniosło sprawność umysłową uczniów i zaowocowało lepszymi wynikami nauczania (średnia klasy wzrastała w kolejnych semestrach od 3,85 do 4,5).

II. W zakresie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt.2) podjęłam następujące działania:

1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów:
• Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch edycji międzykierunkowego konkursu chemicznego „Superchemik 2010 i 2011” (załącznik – regulamin konkursu, listy osób zakwalifikowanych do II etapu, listy finalistów)
• Zorganizowanie i prowadzenie koła artystycznego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach dodatkowej 1h/tydz. – art. 42KN (wspólne uczestniczenie w koncertach muzycznych; wyjścia do teatru i kina; dyskusje na temat obejrzanych filmów i spektakli)
• Motywowanie uczniów do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań poprzez zastosowanie systemu nagród i kar
2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce w roku szkolnym 2010/2011:
• wyrównanie potrzeb edukacyjnych
• indywidualna praca z uczniami zagrożonymi oceną niedostateczną
• tworzenie warunków umożliwiających uczniom nieobecnym odrobienie ćwiczeń i zaliczenie wymaganego materiału
3. Rozpoznawanie potrzeb na rynku pracy, wymogów pracodawców i szukanie ofert pracy.
4. Współudział w organizowaniu wycieczek dydaktycznych do:
• „US Pharmacia” – zakład produkcyjny leków, Wrocław, ul. Ziębicka
• „Hasco-lek” – zakład produkcyjno-badawczy, Wrocław, ul. Żmigrodzka
• „Torfarm” – hurtownia farmaceutyczna, Wrocław, ul. Magazynowa
5. Indywidualna pomoc w znalezieniu miejsca odbycia stażu i pracy w aptekach otwartych i szpitalnych, zakładach produkcyjnych.
6. Organizowanie wycieczek dydaktyczno rekreacyjnych do Ogrodu Botanicznego UW i Ogrodu roślin leczniczych AM.
7. Praca wychowawcza ciągła, od września 2007 do chwili obecnej:
• Poznanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów.
• Uzyskiwanie informacji zwrotnej od nauczycieli i innych słuchaczy na temat funkcjonowania poszczególnych uczniów w szkole, grupie, zwłaszcza uczniów z problemami.
• Nawiązywanie i zacieśnianie bliskich relacji z uczniami poprzez:
- wspólne przygotowywanie różnych uroczystości szkolnych
- ogniska integracyjne
- urządzanie wspólnej wigilii klasowej, „tłustego czwartku”, „Andrzejków”
- wyjścia na koncerty uczniów szkół muzycznych (w: Klubie Literatury i Muzyki, Oratorium Marianum, Auli Akademii Muzycznej, Filharmonii)
• Udział klasy we Wrocławskiej Nocy Muzeów – 7.05.2010 i 14.05.2011
8. Krzewienie tradycji narodowej, postawy patriotyzmu i poszanowania godności drugiego człowieka.
• Udział uczniów w uroczystościach państwowych związanych z ważnymi wydarzeniami w dziejach naszego kraju:
- Uroczystości pod Pomnikiem Ofiar Katyńskich (70 i 71 rocznica)
- Msza żałobna i rocznicowa, z udziałem władz Wrocławia, związana z tragedią smoleńską (10.04.2010)
9. Włączenie się klasy w problematykę środowiska społecznego:
• Coroczna zbiórka pieniędzy wramach akcji „Góra Grosza” dla domów dziecka i świetlic
• Zbiórka ubrań, zabawek, książek, produktów żywnościowych, itp. dla pensjonariuszy Domu Samotnej Matki (grudzień 2009 i 2010)
• Przekazanie zebranych w naszej szkole funduszy, środków czystości, karmy, koców i posłań dla zwierząt ze schroniska – akcja „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” (corocznie)
• Udział moich wychowanków w akcjach: „Oddaj krew” (2010), „Kropla krwi”(2011) – zgłosiło się 12/20 osób, z czego 6 osób zostało zakwalifikowanych jako dawcy
10. Motywowanie uczniów do nauki i pracy społecznej:
• Praca w Radzie Słuchaczy i komisjach tematycznych
• Immatrykulacja klas I
• Uroczystości zakończenia roku szkolnego
11. Współorganizowanie z p. Józefem Kulasem (nauczyciel TD) pokazu filmu i dyskusji z zakresu techniki modelowania zębów dla uczniów klas II TF, aby uwidocznić szeroką ofertę edukacyjną naszej szkoły i poszerzenie możliwości wyboru zawodu.

Efekty:
Dzięki zorganizowaniu międzykierunkowego konkursu chemicznego zainteresowani chemią uczniowie mogli rozwijać swoje zdolności, pogłębiać wiedzę i zaistnieć na forum szkoły. Wzrosła również atrakcyjność nauki w naszej szkole. Poprzez zastosowanie formuły z publicznością, która dopingowała uczestników, konkurs stał się również dobrą zabawą i sposobem na integrację uczniów różnych kierunków, a także nauczycieli i dyrekcji (pośród zaproszonych gości byli: dyrektor szkoły Iwona Orchel, opiekun stażu Aneta Sadowska, nauczyciele i uczniowie). Finaliści zostali nagrodzeni podniesieniem oceny z analizy leków, bądź przedmiotów pokrewnych, a laureaci otrzymali również dyplomy i wartościowe nagrody rzeczowe. Działania te spowodowały wzrost zainteresowania konkursem – do I edycji przystąpiło 35 uczniów, a w drugiej udział wzięło prawie 60 osób. W obu edycjach zwycięzcami zostali moi wychowankowie, których również uczyłam analizy leków.
Prowadzenie koła artystycznego dało mi wiele satysfakcji, pozwoliło nawiązać bliskie kontakty z uczniami, którzy aktywnie uczestnicząc w zajęciach rozwijali swoje zainteresowania muzyką, teatrem, kinem. Doskonalili również umiejętność słuchania innych ludzi, panowania nad swoimi emocjami, nazywanie i wyrażanie swoich emocji. Kształtowali efektywne współdziałanie w grupie i ćwiczyli umiejętność autoprezentacji, co jest niezwykle pomocne w szukaniu pracy i wzmacnia poczucie własnej wartości.
Praca wychowawcza jest dla mnie źródłem satysfakcji, pozwala poznać potrzeby i bolączki uczniów, pomóc im w trudnej sytuacji życiowej czy materialnej, np. uczniowi z problemami (alkoholik w rodzinie) pomogłam znaleźć grupę wsparcia DDA. Pozwoliło mu to pokonać kompleksy, zmierzyć się z własnymi lękami i znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Udzielałam również porad uczniom z problemami finansowymi (trzech uczniów uzyskało stypendium socjalne w naszej szkole, a dwie osoby stypendium od władz samorządowych. Pielęgnowanie wspólnych spotkań, rozmów, rajdów a także życzliwość okazywana uczniom w różnych sytuacjach zaowocowała przedłużeniem przyjacielskich kontaktów również po ukończeniu szkoły. Realizacja zadań na rzecz środowiska pozwala uczniom dorastać do świadomego uczestnictwa w życiu środowisk lokalnych, ułatwia im kształtowanie właściwej postawy obywatelskiej i stawanie się dobrym człowiekiem.

III. W zakresie zdobycia umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust.2 pkt.3) podjęłam następujące działania:

1. Ukończenie kursu „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej – moduły I, II, III.”
2. „Prezentacja multimedialna w pracy nauczyciela.” – kurs DODN.
3. „Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach dydaktycznych.” – WDN.
4. Zastosowanie zdobytej wiedzy do prowadzenia dokumentacji nauczycielskiej: plany pracy, arkusze ewaluacji, karty pracy i samooceny uczniów, scenariusze zajęć, testy, sprawozdania.
5. Wykorzystywanie w trakcie zajęć prezentacji multimedialnych i wykładów w formie elektronicznej.
6. Zachęcanie uczniów do tworzenia własnych prezentacji na podane tematy.
7. Projektowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych, szczególnie portali dla nauczycieli: scholaris.pl, literka.pl, edu.pl, farmakognozja.farmacja.pl, itp..
8. Wykorzystanie poczty elektronicznej do kontaktów z uczniami.
9. Przygotowywanie quizów jako metody sprawdzania wiedzy uczniów przy użyciu sprzętu multimedialnego.

Efekty:
Nowoczesna metodyka nauczania oparta na wykorzystaniu technologii komputerowej zdecydowanie zwiększa efektywność kształcenia i uatrakcyjnia zajęcia, co skutkuje większą frekwencją na nich.
Połączenie fonii i wizji prowadzi do łatwiejszego i szybszego przyswajania wiedzy przez uczniów i zachęca ich do samokształcenia.
Dokonywanie szybkiej analizy wyników i wyciąganie wniosków jest możliwe poprzez zastosowanie technologii informacyjnej. Dzięki technologii informacyjnej i komunikacyjnej możliwa jest szybka korespondencja z uczniami.
Wszystko to podnosi jakość pracy szkoły, zwiększa jej atrakcyjność i bazę dydaktyczną.

IV. Analiza potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów skłoniła mnie do zaktualizowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty i pomocy społecznej oraz umiejętności jej zastosowania w praktyce (§7 ust.2 pkt.4).

1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki – samokształcenie się poprzez analizę przeczytanych artykułów: „Talent pedagogiczny”, „Samoocena a krytycyzm”.
2. Wykorzystywanie praktycznych porad w procesie dydaktycznym zaczerpniętych z książki B. Niemiecki – „Między oceną szkolną a dydaktyką, bliżej dydaktyki”.
3. Posługiwanie się doświadczeniem opiekuna stażu w procesie rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych.
4. Przygotowanie i przeprowadzenia ankiet wśród słuchaczy służących ocenie moich działań wychowawczych.
5. Zapoznanie się z możliwościami udzielania pomocy socjalnej uczniom przez SPM i zapoznanie słuchaczy z zasadami uzyskiwania stypendiów: socjalnego i naukowego.
6. Pomoc w uzyskiwaniu środków finansowych na rehabilitację siostry mojej wychowanki, poprzez przekazywanie 1% podatku na ten cel oraz rozprowadzanie kalendarzy z numerem konta „Dla chorej Natalki”.
7. Indywidualna praca z uczniami o słabych wynikach nauczania – wyrównywanie szans edukacyjnych.
8. Udzielanie pomocy w znalezieniu mieszkania uczniom spoza Wrocławia.
9. Dyskusja na temat narkomanii i alkoholizmu jako współczesnych zagrożeń – po obejrzeniu filmu „My, dzieci z dworca ZOO”.

Efekty:
Stosowanie w codziennej pracy nauczyciela wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki wpływa na poprawę jakości i efektywności pracy nauczyciela – wychowawcy, ułatwia rozpoznawanie problemów edukacyjnych i wychowawczych pojedynczego ucznia. Dzięki temu można interweniować i niezwłocznie udzielać pomocy psychologicznej i wsparcia duchowego w trudnych sytuacjach.
Znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej pozwala celniej zidentyfikować potrzeby socjalne ucznia i łatwiej dotrzeć do niego z konkretną formą pomocy materialnej.

V. W zakresie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty i pomocy społecznej (§7 ust.2 pkt.5) podjęłam działania:

1. Studiowanie aktów prawnych i przepisów prawa oświatowego:
• Ustawy o systemie oświaty (07.09.1991r.)
• Karty nauczyciela
• Rozporządzenia MENiS (z dn.14.11.2007r. i zmian z 07.10.2009r.) – w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Rozporządzenie MENiS (z dn.07.10.2009r.) – w sprawie nadzoru pedagogicznego
2. Poznawanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:
• Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły:
- statut szkoły
- wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)
- regulamin działalności Rady Pedagogicznej
- regulamin Rady Słuchaczy
- plan pracy szkoły i rady pedagogicznej
- plan promocji szkoły
- plan pracy wewnątrzszkolnego doskonalenie nauczycieli (WDN)
- regulamin komisji socjalnej przy SPM
3. Poznawanie i analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
• Ukończenie kursu doskonalenia „Procedura ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego” – DODN styczeń 2010r.
• Śledzenia zmian w Internecie i w „Śląskich Zeszytach Nauczycielskich” (art. dot. procedur ubiegania się o stopień nauczyciela mianowanego)

Efekty:
Znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego pozwala na sprawne funkcjonowanie nauczyciela w strukturach szkoły.
Przepisy prawa oświatowego określają wymagania jakie musiałam spełnić aby właściwie zaplanować swoją ścieżkę awansu zawodowego i zrealizować wyznaczone zadania oraz opracować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Podsumowanie:
Od momentu zatrudnienia w SPM do chwili obecnej rozwijałam swój warsztat pracy, wzbogacałam bazę dydaktyczną szkoły i poświęcałam wiele czasu na samodoskonalenie. Okres stażu zmobilizował mnie jedynie do ujęcia w ramy słowne moich działań i przedstawienia swoich pomysłów formie planu rozwoju zawodowego.
Wszystkie zaplanowane przeze mnie zadania zrealizowałam, co dało mi wiele satysfakcji, pogłębiło moje umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz rozwinęło kompetencje pedagogiczne.
Szczególnie dużo zadowolenia dała mi praca z uczniem zdolnym przyczyniając się do podniesienia efektywności i atrakcyjności nauczania a także prowadzenie koła artystycznego, które przyniosło również korzyści szkole, obecnie postrzeganej przez uczniów jako „szkoła bez nudy”.
Realizacja zadań na rzecz środowiska pozaszkolnego rozwijała u słuchaczy właściwą, odpowiedzialną i dojrzałą postawę obywatelską wobec bieżących problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Za swoje osiągnięcia i postawę dwukrotnie otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły (2008; 2010).
Zamierzam nadal rozwijać się na wszystkich płaszczyznach aktywności zawodowej i już teraz stawiam sobie kolejne wyzwania oraz planuje nowe zadania w aspekcie pracy na rzecz szkoły i ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.